Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yardım'dan DGM'ye itiraz • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara DGM Savcısı Cengiz K.öksal'ın, yürüttüğü "Mavi Akım" soruşturması çerçevesinde yurtdışına çıkış yasağı koydurduğu BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, karara, şahsı ve kurumu adına itiraz etti. GökhanYardım, Atina'da bugün yapılacak anlaşmanın bu yasakla engellendiğini belirterek "Yargının karandır. Saygı duyar, uyanm. Ama genel müdür kaçmaz" dedi. Fehriye Erdal güvencesi • BRÜKSEL(AA)- Türkıye. Belçika'da gözaltında bulunan, Sabancı suikastı faillerinden, terörist Fehriye Erdal'ın kaçtığına veya öldürüldüğüne ilişkin haberlerin Belçika basınında çıkması üzerine. Brüksel hükümetinden bilgi istedi. Belçika Içişleri Bakanhğı, Fehriye ErdaFın kaçmadığını ve haberlerin asılsız olduğunu Ankara'ya bildirdi. Belçika'nın Flaman gazeteleri, dünkü baskılannda, terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye ErdaFın kayıp olduğunu ve öldürülmüş olabileceğinı ıleri sürmüşlerdi. Emniyete vekil Ertuğrul Çakır • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sadettin Tantan'ın lçişleri Bakanhğı'ndan alınmasının ardmdan emniyette yaşanan sarsıntı sürerken Turan Genç'in ıstifasıyla boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, yardımcısı Ertuğrul Çakır vekâleten atandı. Merkez Valiliği'ne atanan Turan Genç, dün Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle polis teşkilatına veda etti. FP davası süpüyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi heyeti, FP hakkında "laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği" ve "kapatılan Refah Partisı'nin devamı olduğu" gerekçesiyle açılan davanın görüşmesine ikinci günde de devam etti. Davada, karann gelecek hafta çıkması bekleniyor. LPGkullanan üreticlepe destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Likit petro'l gazı (LPG) kullanarak üretim yapanlann zararlannın karşılanmasına ilişkin yasa tasansu TBMM'de kabul edıldi. Yasa, LPG kullanan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticileri ile bu üretim tesislerine sağlanan elektriğin üretimi için LPG kullanılan kojeneratör sistemli otoprodüktör şirketleri kapsıyor. Bu sektördekilerin 1 Mayıs- 31 Arahk^OOl tarihleri arasmda, kullandıklan LPGnin maliyeti ile aynı üretitnin doğalgaz ile yapılması durumunda hesaplanacak maliyet farkının yüzde 70'i, Enerji Bakanhğı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu, ekonomik krizin maddi bilançosunu çıkardı Fatura 89*2 milyar dolar• CHP'nin raporuna göre 2001 yılınınilküç ayında 960 bin kişi işten çıkanldı. Lise ve daha yukan eğitimli, 15-24 yaş grubuna dahil olanlar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 22.7'den yüzde 23.7'yeyükseldi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP, kasım ve şubat ay- lannda yaşanan ekonomik kriz- ler nedeniyle Türkiye'nin yaşa- dığı maddi kaybın 89.2 milyar dolar olduğunu açıkladı. CHP, krizler nedeniyle 2001 yıhnınilk iiç ayı içinde 960 bin kişinin iş- ten çıkanldığına dikkat çekti. CHP'nin Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu. ekonomik kri- zin maddi kaybınm bilançosunu çıkardı. "Kasım Şubat Ekono- mik Krizierinin Hasar TespitT adını taşıyan çalışma, platform üyeleri Nazif Ekzen. Prof. Dr. Yakup Kepenek, Kemal Kıhçda- roğlu ve Prof. Dr. Cevdet Erdost tarafından hazırlandı. Çalışma- da, Türkiye'nin krizler nedeniy- le yaşadığı ağır kayıp, şu rakam- larla gözler önüne serildi: • 2000 yılında 199.8 milyar dolar olan GSMH'nin IMF'ye verilen Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nda 2001 yılı için 170.7 milyar dolar olarak ger- çekleşeceği tahmin edilmekte- dir. Bu çerçevede Türkiye'nin bir önceki yıla göre 29.1 milyar dolar, yani yüzde 14.9 düzeyin- de bir reel gelir kaybına uğraya- cağı görülmektedir. • 3 yıllık program başlangıc- ta 3.6 milyar dolarlık bir IMF kredisıyle desteklenmekteydi. Kasım ve şubat krizlerınden sonra sağlanması zorunlu hale gelen IMF ve Dünya Bankası kredilerinin toplamı 26 milyar dolara çıkmıştır. Dolayısıyla krizler 22.4 milyar dolarlık ek dış borç tüketmiştir. • GSMH'deki 29.8 milyar do- larlık kayba 22.4 milyar dolarlık zorunlu ek borçlanmayı ekler- sek, hasar 52.2 milyar dolara u- laşmaktadır. • Krizler iç borç stokunu ve iç borç faizlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. tç borç yükünden gelen ek yük 37 katrilyon lira ol- maktadır. • Sonuç olarak bu krizlerin getirdiği ek mali yük toplam 89.2 milyar dolardır. • 2001 yıh için GSMH 170 milyar dolar tahmin edildiğine göre bu toplam mali yük GSMH'nin yüzde 52.4'üne u- laşmaktadır. • 2001 yılının ilk üç aylık dö- neminde toplam istihdamda 960 bin kişi azalma olmuştur. Aynca, lise ve daha yukan eğitimli 15-24 yaş grubu arasın- daki işsizlik oranı yüzde 23.7'ye yükselmiştir. FP davası bekleniyor MHP'de 'ara seçim' sesleri ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi'nde süren FP'nin kapatılması da- vasının sonucu bekle- nirken MHP, ara seçım olasılığmı değerlendiri- yor. ANAP. FP hakkın- daki kapatma davasırun olası sonuçlannı dün Başkanlık Dıvanı'nda değerlendirdi. ANAP Başkanlık Dı- vanı'nın, Genel Başkan Mesut Yümaz'ın baş- kanhğında yaptığı top- lantıda, FP hakkındaki kapatma davasının ola- sı sonuçlan ele alındı. Toplantıda söz alan di- van üyeleri, FP'nin ka- patılmasının, seçim so- nucu doğurmayacağı görüşünü dile getirdiler. Toplantıdan sonra açık- lama yapan Genel Baş- kan Yardımcısı Ahat Andkan, ANAP olarak, 21. yüzyıl Türkiye- si'nde partilerin kapatıl- ması noktasında daha toleranslı hukuki orta- mın yaratılmasına inan- dıklanru söyledi. MHP Grup Başkan- vekili İsmail Köse, ara seçimin ülke için yarar- lı olabileceğinı belirte- rek "Ara seçim MHP'nin lehine ohır" dedi. Köse, parti kapatıl- masına karşı olduklan- nı, ancak yargının kara- nna da saygılı olmak ge- rektiğini söyledi. Basın- da ve kamuoyunda FP kapatılsa bile ara seçimi gerektirecek bir duru- mun ortaya çıkmayaca- ğı görüşünün ağırlıkta olduğunu kaydeden Kö- se, "Meseteyi yargı ka- rara bağlayacak. Nasıl bir karar çıkacak onu bümek müınkün değjT dedi. 10 üye Yargıtay'a başvurdu CHP'de 13. madde sorunu yargıda BARIŞPOSTER CHP Kadıköy İlçe Örgütü 'nden 10 üye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcvlığı'na başvu- rarak genel merkezin, tüzüğün 13. maddesi- ne dayanarak yaptığı üyeliklere itiraz etti. Merkez Yönetim Ku- rulu(MYK)karanyla, tüzüğün 13. maddesi- ne aykın olarak 18 bin 120 kişinin partiye üye yapıldığını, daha son- ra tüzük ve yasa ihlali yapılarak il ve ilçe kongrelerinin gerçek- leştirildiğinı belirten CHP'liler, kongre so- nuçlannm iptalini, ge- nel kurullann yeniden toplanmasını ve CHP Genel Başkanlığı'na ihtarname gönderil- mesini istediler. CHP'de MYKkara- nyla, geçen aylarda yoğun olarak başvu- rulan ve muhaliflerin büyük tepkisine ne- den olan tüzüğün 13. maddesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- lığı'nın gündemine geldi. Üyeler, MYK onayı ile üye yazımını düzenleyen 13. mad- denin amacına aykın kullanıldığını savun- dular. Sûteyman DemireL Antaiya'da düzenlenen Avrupa İş Kongresi4. Yühk Toplanüsında birkonuşma yapti. (Fotoğraf: AA) 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in FP davası ile ilgili yorumu: Adaletin kesüğiparmak acımazANTALYA (AA) - 9. Cumhur- başkanı Süfeyman DemireL Fazı- let Partisi (FP) ile ilgili davanın, adaletinelinde olan bir konu oldu- ğunu belirterek "Adaktin kestiğj parmak acımaz" dedi. Demirel, dün Avrupa îş Kong- resi 4. Yıllık Toplantısı'nda ya- pacağı konuşma için geldiği Ke- mer Beldibi'ndeki Rönesans Re- sort Otel'de, toplantı öncesinde gazetecilerin sorulannı yanıtla- dı. Demirel, Devlet Bakaru Ke- malDerv^'inçalışmalanyla ilgi- li bir soruyu, "Türldye Cumhu- riyeti Devleti var. Hükümet var. TBMM var. Anayasal bir çerçe- ve var. Bu çerçeveyi bir kenara bırakıp, bunlan hiç sayip Türki- ye'nin idaresini bir kişiyeyükkr- seniz bu. bu sistemin ve bu reji- min işi değUdir* diye yanıtladı. Demirel, ekonomik krizle il- gili olarak da "25 nulyar dolar re- zervi olan bir Türkiye'nin, 19 Şu- bat'ta bu duruma gelmemesi la- ZUIKU, geldi. Neden gelmiştir soru- sunu da Türkiye konuşmamıştır. Türkiye birçok ckkü meseleyi ko- nuşmuyor, gürüKüye gidiyor. Ko- nuşsaydı,doğrutedbirierbulunur- du. Türtdye ekonomik baknndan fevkalade güçlü bir memleket Türkrye'nin içinde bulunduğu du- rum geçkk&r. Ekonomikdep, ma- linedenlerdendoiayımeydana g * miştir" dedi. Demirel, daha sonra "SuveBa- rış İçinde Kalkınma" konulu bir konuşma yaptı. Demirel, Türki- ye'nin uluslararası kriterlere göre su zengini bir ülke olmadığı gibi, gelecekte kendi ihtiyaçlannı kar- şüamakta da güçlüklerle karşılaşa- büeceğini söyledi. Alaaddin Aldemir, Gençlik Kollan Başkan Yardımcısı oldu DYP, ülkücü tabana göz dikti ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-MHP'nin tasfiye ermeye hazırlan- dığı Ülkü Ocağı tabanı- na DYP göz dıkti. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Alparslan Tür- keş'in ölümüne kadar Ülkü Ocağı Başkanlığı görevini yürüten Alaad- din Aldemir'ı partisine kattı. Gençlik Kollan Baş- kan Yardımcısı olarak DYP'ye katılan Alaad- din Aldemir ile ülkücü arkadaşlan, genel başkan seçilme yıldönümü olan dün grup toplantısında DYP'ye üye oldu. DYP'nin toplantısı, zi- "Söyleyecekçok şe\ \^r, ama dün büyüdüğü- müz yerin aleyhinde ko- nuşnıak bizim töremize yalaşmaz" diyen Ala- • Türkeş'in ölümüne kadar Ulkü Ocağı Başkanlığı görevini yürüten Aldemir ile arkadaşlan, Çiller'in genel başkan seçilme yıldönümü nedeniyle dün DYP'ye üye oldu. yaretçi sayısının fazla olması nedeniyle FP için ayrılan büyük grup salonunda yapıldı. MHP'yi suçlarken addin Aldemir, ölene kadar Türkeş'e bağlı kalacağını belirterek "BurayaTürkeş'le yap- rığım sözleşmeyi yap- may a geldiın. Nere\ e gi- dersek, oraya kadar git- meye geldiin'" dıye ko- nuştu. Salonu dolduran eski MHP'liler, "Baş- kan nerede, biz orada- yız" sloganıyla tempo tuttular. DYP'ye katılanlar arasında olaylı MHP kurultayında kürsüyü devirip divanı dağıtan ülkücüler de yer aldı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller de konuş- masında milliyetçi me- sajlar verdi. aenginfo doruk.net.tr Bugün izin verin de biraz "di- bine ışık veren mum" ya da "kendisöküğünü dikebilen ter- zi" olmaya çabalayalım... Polisteki "Telekulak çete- s;"nin açığa çıktığı günlerdeki gazeteleri anımsıyormusunuz? Hani Ankara polisi, önüne ge- leni dinlemiş; dinlediklerinin hangi uğursuz işlere kalkıştık- lan yine de karanlıkta kalmış; ama dinlemenin elebaşılığını yapan polis şeflerinin villalar, hanlar hamamlar edindikleri anlaşılmıştı... Işte o günlerde medyada ya- zılıp çizilenleri anımsıyormusu- nuz? Özel yaşamın dokunulmazlı- ğı, haberleşme özgüriüğü, tele- fon dinlemenin "polis devle- t/"ne giden yolu açacağı üstü- ne haberler döşenilmiş; ağır oturaklı köşe yazarlan, ağır otu- raklı yorumlar döktürmüşlerdi. Telefon dinlemenin, özel mek- tupları gizlice açıp okumanın çok ayıp, ayıptan da öte "suç" olduğunun altını çizmişlerdi. Doğruyu yazmışlar; iyi etmiş- lerdi. Ama anlaşılan bu kural, bu ahlaksal ilke, medyanın kendi- si için geçerli değil. "Telekuiak" kötüdür, "koca- kulak" kötüdür, ama "medya- Telekulak, Kocakulak, Medyakulak kulak" iyidir. Yani... Yani yasalar önünde herkes eşittir, ama medya baronları daha eşittir. • • • Akşam gazetesi Türkiye'nin en eski gazetelerinden biri. Şimdi Çukurova sermaye gru- bunun elinde. Çukurova grubu malum,Türkiye'nin "en büyüfc- /eri"nden biri. Yapı Kredi Ban- kası var, Turkcell'i var, parası var, pulu var. Bizcileyin saflar, bu kadar güçlü bir grup, elindeki gazete- yi niye yıllardır "medyanın ikin- ci liginde oynat/r" diye düşü- nürken geçen günlerde "Akşam grubu "nda toplu işçi çıkarma haberleri önce meslektaşlar arasında kulaktan kulağa yayıl- maya, ardmdan da haber olup haber merkezlennin ekranlanna düşmeye başladı. Akşam grubu deyince kü- çümsemeyin. Koca bir medya grubu. Akşam, Bulvar, Güneş gaze- telerini, Platin dergisini çıkanyor- lar, radyo yayıncılığı yapıyorlar. Gruptaki toplu işçi çıkarmalar 150'yi buldu ve belki de aştı. Buraya kadarında şaşılacak biryan yok. Medyada önce kriz yüzünden, ardmdan krizbaha- nesiyle benzeri görülmemiş bir kıyım yaşanıyor. Türkiye med- ya tarihinin en büyük kıyımı. Anlaşılan Akşam grubu da kriz bahanesine sanlıp, üç kişi- nin işini bir kişiye yaptırmanın çekiciliğine kapılıp 150 medya emekçisini kapının önüne ko- yuverdi. Eh, serbest piyasa ekonomi- sine ınanan, piyasa tanrısına tapan bugünün Türkiye'sinde işgücü de pazarda alınan sa- tılan bir mal (meta). Alınır ve satılır. Akşam grubu da işgücü de- nen "mallannı" satan 150 dola- yında medya emekçisine, "Ar- tık malınızı almıyonım" demiş. • • • Sendikasızlaştınlmış. meslek örgütlerı etkısizleştirilmiş, 12 Eyiül destekli iş Yasası'nın kıs- kacına sıkıştınlmış, kadrosuz, güvencesiz medya emekçileri- nin karşı çıkacak hali de yok, yasal bir güvenceleri de. Ama hiç olmazsa bu kepaze- liği başkalanna, hiç olmazsa meslektaşlanna duyur r na hak lan var. Akşam grubunun Bulvar ga- zetesinde çalışan üç medya emekçisi, Seçkin Talanöz, Alev Sipahi ve Safıye Erdem de oyle yaptılar. Gazeteci arka- daşlarına mektup yolladılar. Mektup, evet, bildiğimiz mektup. Biliyorsunuz günümüzde mektup artık kâğıda yazılıp, zarfa konup, zarfın ucu yalana- rak kapatıiıp, postaneye gidi- lip, dibı yalanmış pul yapıştın- lıp postaya atılmıyor. Elektro- nik mektuplarla haberleşiliyor. Ama elektronik de olsa mek- tup. Yani anayasada haberleş- menin gizliliğini güvenceye alan maddedetanımlanan kişi- sel iletişim aracı. Üç gazetecinin yaptığı da bundan ibaret. E-mektup!annı, gazetecilerin ıç haberleşme si- tesi "Jurnal.nef'e yolladılar. Vay sen misin bunu yapan! Akşam'ın, kendilerinin de as- lında birer medya emekçisi ol- duğunu çoktan unutmuş, ken- dilerinin de bir gün kapının önü- ne konabileceğini aklına bile getırmeyen yönetıcilen, gaze- tenin bı^gısayarlarında dedek- tifçilik oynamaya başladılar. Zor iş degildir. Evinde bilgi- sayan olan ilkokul son sınıf öğ- rencileri bile üstesinden gelir. Nrtekim kısa süre içinde hangi bilgisayardan kimlerin nereye e-mektup yolladığını ortaya çı- kardılar ve üç medya emekçi- sini kapının önüne koydular. Ayrıntılan bırakalım: Haberleşme özgürlüğünün çiğnenmesinden yakınan, po- lis devletine karşı çıkan medya- da şimdi "medya polisleri" iş- başında. Mektuplan açıyor, okuyor, kendince suç kanıtı sa- yıp ceza kesiyor ve cezayı in- faz ediyor. Yargısız infazdedikleri bu de- ğilse nedir? Dahası bu kepazeliği bilen (meslekte bilmeyen kaimadı) a- ma susan anlı şanlı medya ba- ronları, medya prensleri bun- dan böyle hangi yüzle teleion- ların dinlenmesine, mektupla- rın açılıp okunmasına karşı çı- kacaklar? * • • Ve ey gazeteciler!.. Koyun sürüsü bile mezbaha- ya götürülürken hiç otmazsa meleyip çoban denen celladı protesto ederier... Bızde ıse yaprak kımıldamı- yor, fısıltı bile duyulmuyor be!.. POLntKA GUNLUGÜ HtKMET ÇETİNKAYA Yaşam Zor... Dolar yeniden fırlayacak mı, borsa düşecek mi; Ziraat, Halk ve Emlak bankaları küçülecek mi? Eh, ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş de 100. gününü doldurdu... Peki Türkıye'de 100 günde ne değişti? Reel sektörde kuşkulu bir bekleyiş var... Üretim neredeyse durmuş!.. Dışsatımcı ne yapacağını bilmiyor!.. Bu yıl turizmden 10 milyar dolar bekleyen tu- rizmcilerşaşkın... Diyorlar ki: "Turistler Türkiye'ye otostop yaparak geimez- lerL" Diyoruz ki: "Ne ile gelirier?" Yanıt: •Vçakla!" "O zaman uçakla gelsinler!" Gülüyorturizmciler... Yanıtları şöyle: "THY'nin elinde yeterli sayıda uçak yok ki!" Turizmcinin, üreticinin, sanayicinin, esnafın, memurun, işçinin, dargeliriirıin canı sıkkın!.. Hepsi burnundan soluyor... • Başbakan Bülent Ecevit bu sırada Brüksel'e uçuyor, Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le birlikte... Ecevit, NATO zirvesinde ABD Başkanı Geor- ge W. Bush'la görüşecek mi? Görüşmeyecek!.. Ecevit de bunu doğruluyor zaten: "Biz Sayın Bush'la sık sık fe/efon/a görüşüyo- ruz!" Inanmadınız mı? Ben inandım (!) ••• Yaşam zor!.. Çevreme bakıyorum... Ayakta kalabilmek için savaşım verenlerin sayısı bir hayli fazla!.. Bizim apaıtman komşusu Ibrahim Bey, Şule Hanım, Salim Bey, Sevim Hanım, Mehmet Bey, "Bu ayın ortasında maaşımız bitti" diyorlar. Şule Hanım konuşmasını sürdürüyor: "375 milyon maaşım var, ev kiram ise 200 mil- yon.." Şule Hanım'a, kapı komşusu Ahmet Bey çok acımış (!) Demiş ki: "Kızım, evin varsa satıp bankaya faize ver, gül gibi geçinirsin!" Şule Hanım saçını başını yoluyor: "Adamın dünya umurunda değil. Bir eli yağ- da, bir eli balda. Ahmet Bey'in aklından zoru ol- sa gerek. Ben 'ev kiramı odeyemıyorum' diyo- rum, o 'evini sat, parasını faize koy, geçin' diyor..." Gözleri parıldayan, yaşamı çoğaltan, yürekle- rinde sevgiyi ören, emeğe saygı duyan insanlar anyorum... Neyazık kiyok!.. Sabahları televizyonlarda ekonomistleri izli- yorum... Onlar da son günlerde haylı karamsar!.. Sanayici ateş püskürüyor, dışsatımcı elinde- ki ürünüyle alıcı beklıyor!.. Memur, işçi, öğretmen, polis, esnaf, üretici, emekli, dul, yetim perişan!.. Bankacı kendi kendine soruyor: "Ben de batarsam ne yapanm!" ••• Tüm bunlar olurken NATO zirvesinden gelen haberler insanı düşündürüyor... Brüksel'den yükselen sesler hiç de iç açtcı de- ğil!.. AGSK'den dışlanan Türkiye'ye Avrupa kapı- sı kapanıyor mu? Türkiye'nin Kıbrıs konusunda- ki kozlan zayıflıyor mu? Deniyor ki: "Ankara, Kıbns sorununda artık Yunanistan'la değil Avnıpa Birliği'yle muhatap olacak..." Yazımızın başına dönersek "Ecevit, Bush'la ne- den görüşmüyor Brüksel'de" sorusuna bu bağ- lamda yanıt verebiliriz!.. Ecevit "taviz yok" dese bile, ekonomik bunalı- ma giren Türkiye sıkışmış durumda... Avrupa ordusu, Türkiye'nin stratejik alanları olan Ege Denizi, Hazar çevresi ve Kıbns'ta ope- rasyon yaparsa, kısmen NATO olanaklarından yararlanırsa Ankara ne yapacak? Bush, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte di- yor ki: "AGSK, NATO'nun kaynaklarını arttırdığı za- man çok faydalı olabilir!" Brüksel'de neler oluyor, farkında mıyız? hikmet.cetinkaya(tt cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı Hikmet Çetinkaya BİR GUNEYDOGU GERÇEĞt:NECLA Onun öykûsüyle hiç kimse fazla ılgılenmedı, on dört yaşmda yaşamın kırli sulannda yok olup gıttı.. Sisli ve soğuk bir Dıyarbakır akşamıvdı. Karanlığın grı gölgesi evlenn. caddelerin. sokakların üzerine döşûyordd ~ Çurnhurrj«t Çag Pa:af ir-a » S. T rtocağ- Cad. ^ kitap kulübü (3J33iıCağ3':ğı. ! stinb'il'<ji 1^12151 ı ı r o ç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog