Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmti\az Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı tbrahım Istıhbarat Cengız Vıldınm • Ekonomı Özlem Yüdız •YazıışlenMüduru Sahm Vüzak • Kultur Handan Şenköken • Spor Mudür Abdülkadır Vücelman • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıtgı Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlerı Mehmet Faraç • <\vrupaTemsılcısı Güraj Öz Alpaslan # Sorumlu Fikret tlkız • Haber Merkezı Müdürü Hakan Kara Yavuı Kurulu llhan Selçuk (Başkan) Orhan Erınç, Hikmet Çetinkaya. Şukran Soner, tbrahım Yüdız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav ^tdturk Buh an No 125,Kat4 Bakanlıklar \nkaraTel 419->020("hat) Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H ZnaBlv 1352S 23Tel 4411220 Faks 4419117»AdanaTOHMICIM ÇetuYığenoğlu, Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 1* Muess>ese Muduru Erol Erkut 0 Koordınator Ahmef Korulsan • \lu hasebe BuleatVener# Idare Hüseyın Gurer # Satış Fazılet Ku/a MEDYA C • Yonetmı Kunılu Başkanı Genel Mudur Gülbın Erduran • Koordınator Reha Işıtman • Genel MudurYardımcısı Sevda Çoban Tel 314 07 53 M39->80 ^13846ü-61 Faks 5138463 \ avunl» an ve Basan \ enı Gun Haber Ajansı Basın v e Yayıncılık A Ş Tuıfcocagı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 Istanbul PK 246 Sırkecı 34435 lstanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hal) Faks (0 212)513 85 95 cumhunyet com tr 14HAZİRAN2001 Imsak3 21 Guneş 5 24 Oğle 13 11 lkındıl7 09 Akşam20 46 Yatsı 22 38 : Prensesi votan hasretiöldürdü LONDRA (AA) - Iran Şahı Rıza Pehle- vi'nm kızı 31 yaşındakı Prenses LeylaPeh- levi'nın Londra'da btç otel odasında drama- tık şekılde olumu, Ingılız gazetelennde gü- mın konusunu oluşturdu Prenses Leyla'nın olumuyle ılgılı tahmın- de bulunan The Tımes gazetesı, Prenses'ın, bır zamanlar babası tarafından yonetılen ul- keye bır daha hıç dönememe duşuncesı yu- zunden ağır bır bunalımın ortasında oldu- ğunu ıddıa ettı Leyla Pehlevı 'nın, Leonard Otel'de geçırdığı son gecede, Hatemi'yı ıkıncı kez ıktıdara taşıyan seçım sonuçlan- nı ızledığı tahmın edılıyor Gazete Pehlevı'nın ardında bır mektup bırakmadığına ışaret et- tı 31 yaşında olen prensesın Pans'te topra- ğa venleceğı belırrılıyor *O 11 J l ^ocııklar da depresyona girer Uzmanlar uyanyor: întihara varan sonuçlar yaşanabilir tSTANBUL(ANKA)-Herbeş ço- cuktan bınnde herhangı bır zaman- da ruh sağlığı bozukluğunun ortaya çıktığı bıldınldı Uzmanlar, bu çocuk- lann uçte ıkısının ıhttyaçlan olan yardımı alamadıklannı belırttıler Turk Psıkolojı Bultenı'nden der- lenen bılgılere gore dep- resyon ve kaygı ıle uyum, yeme bozukluklan, dıkkat eksıklığı, ruh sağhğıyla ıl- gılı problemlerden bazıla- n olarak gostenhyor Ruh sağlığı problemlen, her beş çocuktan bınnde herhangı | bır zamanda ortaya çıka- •——~ bılıyor Ruh sağlığı bozulan çocuklann uç- te ıkısı ıhtıyaçlan olan yardımı ala- mıyor Pek çok çocuk ve ergen, kısa surelı bırtedavı gorerek atlatabılecek- len ve cıddı bır ruh sağlığı problemı- ne donuşmeyebılen duygusal zorlan- ma donemlen yaşıyor Sevılen bın- nın kaybı, aıle ıhşkılennde bır de- ğışme bu tur problemlere yol açabı- lıyor Cıddı duygusal rahatsızlık her 20 gençten bınnde herhangı bır za- manda ortaya çıkabılıyor Bu tur ruh sağlığı sorunlan, yar- lYuh sağlığı sorunlan, yardım edilmezse okulda başansızlığa, alkol ya da ılaç kullanımına, aile ile çatışmaya, şiddete ve f hatta întihara yol açıyor. ğunu belırtırken bazı çocuklann ve aılelenn psıkolojık danışmaya ya da desteğe ıhtıyaçlan olduğunu dıle getınyorlar Ailetere önerüer Aılelere ruh sağlığı problemı olan çocuklar ıçın şu onenlerde bulunuluyor • Çocuğunuza guvenlı bır ev ve çevre sağlamak ıçın elınızden gelenı ya- dım edilmezse okulda başansızlı- ğa, alkol ya da ılaç kullanımına, aı- le ıle çatışmaya, şiddete ve hatta ıntıhara yol açıyor Uzmanlar, aılenın çocuğu ıçın doğru yardımı buluncaya kadar ara- mayı surdurmesının onemlı oldu- • Çocuk gelışım donem- lennı oğrenın • Çocuğunuzu duygula- nnı ıfade etmeye teşvık edın • Çocuğunuza herkesın acı, kor- ku, ofke ve kaygı yaşadığını anla- tın • Çocuğunuzun ofkesını şidde- te başvurmadan gostermesuıe yar- dım edın Yeni 307. Yeni bir dunyaya yol açin. Alışılagelmı; herşeyden uzak, /epyenı ve aydınlık bır gelecek ısteyenlerle aynı fikırdeyız. Bu yuzden yeni Peugeot 307, gormeye alışoğına sedan otomobıilerden çok daha farklı bır aıle otomobılı Kendı segmentındekı en genış (I 73 m), en yuksek (I 51 m) ve en uzun (4 20 m) otomobıl olan yeni Peugeot 307 kullanımınıza sunduğu genış ıç hacmıyle de rakıpsız İç hacmı daha da ferahlatan, eğımı ve I 46 m 2> lık boyutuyla on cam genış bır goruş alanı saglıyor Radıkal veferklıbır casarım, yenılıkçı ekıpmanlar, dınamızm, konfor ve farklı ıç mekan a/ternaoflen sunan yeni Peugeot 307 de geleceğı parlak yepyenı bır dunyaya çok daha ferah ve aydınlık bır mekanda yol alacaksınız www.peugeot.com.tr PEUCEOT •ISJANCE Peugeot Müşterı llışkılerı (O 212) 292 26 26 (O 216) 579 94 44 PEUGEOT AngelinaJoiie, u BM'yi arayıponlartn programlannda çahşmak istediğinıi sö\ ledim" dhor. Jolie, multeciler yararına içİR çaiışmak istemesine olutnlu yanıt almasmdan duyduğu muduhığu ifade ediyor. BM gönüllüsü Jolie Angelina Jolie Genç >aşına rağmen -henuz 25 yaşında- Oscar kazanmış bir Holhnood JIMIZL Sinema eleştirmenlerine bakılırsa veni filmi "Tomb Raider"de canlandırdığı "*Lara Croft" karakteriyle uzun sure adından bahsettirecek. ABD'de bu haüta viz\ona giren macera filminde babası Jon \oight ile bıriikterolalan Jolie, çekimlenn Londra'da yapılmasının çok yararlı olduğunu duşünuyor. Movieline dergisinin sorulannı \anidayan Jolie. AvrupaHa gittiğinde ~u\anışa geçtiğmi", daha once hiç bilmediği şe\ leri oğrendiğini ve her şeyden once farklı kulturieri tanıma şansuıı bulduğunu, bunun da mesleki kariyeri ıçin çok onemli olduğunu so\lu\or. Filmdekı guçlu kadın tipı ıçin uzun sure psikolojik olarak kendini hazuiadığını anlatan Jolie, en büvuk destekçisinin de eşi Bilh Bob Thornton olduğunu vurguiuyor. Filmin yorgunluğunu kısa surede atüğını belirten guzel yildız, şimdi de "gonullü bir iş" için kollan sı\amış. Jolie, Bırleşmiş Milletler komıserlerivle multeciler \aranna çaiışmak için Afrikava gidiyor. Yüzyılm en korkunç filmi Hitchcock'un 'Sapık'ı Kültur Senisi - Amenkan Fılm Enstıtusu nun yaptığı araştırmaya gore yuzyılın en korkunç fılmle- nbelırlendı LıstenınbaşındaAlf- red Hitchcockun yonettığı 'Sa- pık' (Psycho) dunyada bugune ka- dar çe\nlen en ıyı korku-genlım fılmı oldu tkıncı sırada Steven Spielberg'ın 1975 yılında çevırdığı \Jaws' yer alıyor Oylamanın uçuncu sırasın- da 1973 yılında VVUliam Fried- kin'ın yonettığı 'Şe\1an' (The Exorcıst) bulunuyor tlk lO'agırmeyıbaşaranfılm- ler arasında, yıne Alfred Hitch- cock'un yonettığı 'Kuşlar' ıle Stanley Kubrick'ın 'Kuzuların Sessizliği' de var Lıstede yer alan dığer fılmler arasında North by Northvvest (1959 Kuzey Kuzey Batı), Alıen (1979 - Yaratık), The French Con- nectıon (1971), Rosemary 's Baby (1968 Rosamary'nın Bebeğı), Raıders of the Lost Ark fl98l - Kayıp Ark'ın Akıncılan) bulunuyor 100 filmi kapsayan ana hstede her donem klasık olmayı başaran 'Arka Pen- cere', 'King Kong' 'High Noon' (Tam Oğle Vaktı), 'Jurassıc Park', 'Casablanca', 'The Terminator' \e 'E.T.' de yer buldu 'Sapık' dunvada bugune kadar çevTİlen enı\i korku filmi oldu. Peugeot Otamot w Pazarlama A Ş Peugeot b nek vç t car araçlar nın Turk ye Genel D str butoru dur Peugeol Otomot v Paza ama A Ş araçla n lekn k ozel k ve tfonan m j m hefnang b r ört bıld nmde butunmadan deg stırme hakk n sah tutar Jones ve Houston Yeni Bond kızlaıı ANKARA (AA) -Be- \azperdenın unlu oyun- cusu Catherine-Z«ta Jo- nes ıle şarkıcı VMutney Houston a "Bond kızı" olmalan ıçın teklıf gotu- ruldu Internettekı "popcorn" sıtesının habenne gore yapımcılar, unlulere tek- lıf goturuyor Şarkıcı Whıtney Houston \e ta- nınmış aktrı;, Catherıne Zeta-Jones'u da fılm ıçın duşunen yapım ekıbı, sa- natçılardan olumlu yanıt almayı beklıyor Çekımlerıne, gelecek yılın ılk aylarında başlan- ması hedeflenen fılmde, beyazperdenın son James Bond'u Pierce Brosnan, dorduncu kez Bondolarak seyırcı karşısına çıkacak D 0 $ 1 L A R. A L I 5 V E K I 5 T E İ . e-posta : tan (n prizma. net. tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog