Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 a M m DoğaL.. kummUUbıBTım Tel: (U1ZS12 05 05 Faks: O212.512 44 »7Bektromk posta: denjzsornecurnhuriyet.corn.tr - IMF, Meclis'e mûdahale ediyormuş... "Söz meclisten iceri!" Telekom'un tarifesi Son zamlardan sonra Türk Telekom, konuşma ücretinin dakikasını 81 bin 400 liraya çıkarttı.. Cep telefonlannda ise abonelerin kendi aralannda yaptıklan görüşmenin dakikası 99 bin 846 lira... Türk Telekom ev ve işyerlerindeki telefonlarda neredeyse cep telefonu ücretini yakalamak üzere... Bir bakıma yakaladı ve hatta geçti bile... Çünkü cep telefonunda farklı şirketlerin aboneleri birbirini aradığı zaman görüşmenin dakikası 297 bin 521 lira olurken Türk Telekom abonelerinin herhangi bir cep telefonunu aramaları halinde ücret 407 bin liraya fııiıyor. Bu uygulamaya telefon tarifesi demek yanlış olur; telefonu kullanarak vatandaşı soyma yöntemi daha yakışıyor! Bu arada Tekelom'dan bir açıklama aldık; kadrolaşma sırasında ilkokul mezunu bir personel müşavir kadrosuna alınmamış.. ütün yasa tasansının arkasında neler olu- yor sorusuna yanıt arayanların izlenimidir ki ANAP'lı Yüksel Yalova'nın özelleştirme- den soaımlu Devlet Bakanlığı'ndan istifa- sıyla tasarı arasında bir bağlantı bulunmuyor... Ya- lova için daha farklı sorunların patlama noktasına, tütün yasa tasansı denk geliyor! Ekonomiyi kurtarmaktan sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, tasanda önerdiği değişiklikler için bakanlığı sırasında Yüksel Yalova'ya gönderdiği mektup incelendiğinde: Derviş, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlan- nın Önlenmesine Dair Kanun maddeleri saklı kalmak kaydı ile piyasa düzenleme kurulunun sigaranın tıb- bi etkilerine karşı önlem almada yetkili kılınmasını; herhangi bir sayı ve kota belirlenmeden sigara sa- tan ve üreten herkesin bunun ticaretini yapabilme- sini ve ithalatın serbest olmasını; piyasa düzenle- me kurulunda Ziraat Odası temsilcisi olmamasını ve Tutun pazarıDış Ticaret Müsteşarlığı'nın temsil edilmesini istiyor... Yalova'nın yerine atanan ANAP'lı Yılmaz Kara- koyunlu koltuğa oturduğu gün içinde yasa tasarı- sını tartışmaya açıyor ve Meclis Başkanlığı'na gön- derilen tasanda şu unsurlar yer alıyor: Derviş'in istediği gibi 4207 sayılı Tütün Mamulle- rinin Zararlannın Önlenmesine Dair Kanun madde- leri saklı kalmak kaydı ile piyasa düzenleme kurulu sigaranın tıbbi etkilerine karşı önlem almaya yetkili kılınıyor; Derviş'in aksine vardiya başına 2 milyar si- gara üreten firmalara ticaret serbestisi, ithalat ve fı- yat belirleme yetkisi veriliyor, daha az üretenlere ise Bakanlar Kurulu denetiminde izin olanağı sağlanı- yor; yine Derviş'in istediği gibi piyasa düzenleme ku- ruluna Ziraat Odası yerine Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisi alınıyor. Bu durumda şu yorum yapılıyor Çokuluslu sigara devlerinin Türkiye pazanndaki mü- cadelesinde British American Tobacco'yu devre dı- şı bırakmaya çalışan Philip Morris yasa tasansının son haline istediği şekli vermiş oluyor... Sigara üretimi ve dolayısıyla tüketimi destekleni- yor... Sigara karşıtı grupların piyasa düzenleme kuru- lunun yetkileri arasında bulunan tıbbi etkilere kar- şı önlem alma yetkisini kaldırma girişimi '4207 sa- yılı yasayı degiştirmemek kaydı' eklenerek geçişti- riliyor... Dolayısıyla Maliye, Ticaret, Tarım, Dış Ticaret, TOBB temsilcilerine tıbbi önlem alma yetkisi verili- yor, tıbbi karariar almaya yetkili kılınacak kurulda Sağ- lık Bakanlığı'nın tek oyu bulunuyor. Ve bütün bunlar hiç ilgisi olmadığı halde Dünya Bankası'nın adı kullanılarak yapılıyor! SESSİZSEDASIZ(l) NLRİKLRTCEBE Yüksek Yerilim Hattı erdincutku(â yahoo.com Ekonomısı Allahlık olan bir ülkede yobaz sayısı artar! TVlerde sahibinin sesinin unuttuğu Sahibinin sesi yayınlanna bakılırsa yeni RTÜK Yasası ile televizyonlar şef- faflaşıyor... Şeffaflaşınca ne oluyor? Bir kişinin televizyon kanalında yüz- de 20'den fazla hisse sahibi olama- ma ve yüzde 10'dan fazla hisse sahi- bi olanlann devlet ihalelerine katılama- ma kuralı kaldırılıyor... Böylece hem halkın haber alma öz- gürlüğü sağlanmış oluyor hem de bu- güne dek kaynağı belirsiz paraiarla yayın yapan şeriatçı televizyonların gerçek sahipleri ortaya çıkıyor... Çok güzel... Fakat sahibinin sesi yayınlarının unuttuğu bir nokta var... Yeni yasa, "büyük patron"lara bugüne dek sak- landığı perdenin arkasından çıkıp is- terse bir televizyonun tümüne sahip olma ve istediği devlet ihalesine gir- me hakkı tanıyorama herhangi bir te- levizyon kanalına örneğin yüzde 2'lik hisselerle 50 kişinin sahip olmasını yasaklamıyor ki! Yani, şeriatçı televizyonlar için eski düzen değişmiyor... Şeriatçıların ya da aynlıkçılann "kasa"sı, televizyon veya radyo kanalındaki hisselerin tü- münü ya da yandan çoğunu sahiplen- mek gibi bir yükümlülük altına girmi- yor, saklandığı perdenin arkasından çıkmak durumunda kalmıyor... Sahibinin sesi yayınları bu küçük ayrıntıyı ya unutuyor ya da halkı uyutmaya devam etmek için üzerinde hiç ama hiç durmuyor... Derviş'ten Kemalizm mi? MERİÇ VELİDEDEOĞLU Devlet Bakanı Kemal Der- viş, haziran ayının ilk günü Ro- ma'da verdiği bir demeçte, Floransa'nın Avrupa Üniver- sitesi'nde yapacağı bir konuş- mada, "Kemalizmin başansın- dan da söz edeceğim" demiş- ti. Çok ilginç, bir o kadar da şa- şırtıcı bir açıklama... Düşündükçe daha da renk- leniyor; Sayın Derviş, Kema- lizmden öte, onun uygulan- masını ve bu uygulama ile el- de edilen başanyı anlataca- ğını bildiriyor. Yani: Amerikan, Ingiliz güdü- münü yadsıyarak -hangi bo- yutta olursa olsun- iç işlerimi- ze karışılmasına karşı çıkan ve "tam bağımsızlığı" temel il- ke olarak gören, Ulusal Ant (Misak-ı Milli) sı- nırian içinde "ulus-devlet" olu- şumunu, "olmazsa olmaz" bir koşul olarak saptayan, Ozel girişimi de "esas" al- makla birlikte "toplumun ya- rannın gerektiği her noktada devletin görevli sayıldığı" 1) bir "devletçiliği" kabul eden, Emeği ve sosyal adaleti içe- ren "halkçılığı" vazgeçilemez ilkelerinden biri yapan, Çok kültürlülüğü, aynmları öne çıkararak değil de, ben- zerlikleri temel alarak benim- seyen ve onu "yurttaşlık" ba- ğıyla oluşan ulusal "üst kim- lik"\r\ doğal parçası bir "alt kimlik" olarak 2) gören Kema- lizmin başarısını mı anlatacak Sayın Derviş? Kemalizmin şu üç-dört ilke- si bile "küreselleşme"ye bu denli karşıtken, bu yeni dün- ya düzeninin Türkiye temsilci- liğini üstlenen bir "küreselleş- me" havarisinin, bu ilkelerin başansını anlatmasının ne ker- tede bir gülmece olacağını in- san tasarlayamıyor bile... Nitekim durumun ayrımına varan -sanırım- danışmarîlan böyle bir "hoşluğun" sergilen- mesini önlemiş olmaJılar ki, er- tesi gün gerçekleşen konfe- ransta Sayın Derviş'in "Ke- malizmin başarısından" söz etmediğini bize ulaşan gaze- te haberlerinden öğrendik. Yıne de Sayın Bakan'ın, bu konuşmasında kimi "özgün görüşler!" ortaya koymaktan kendini alamadığı anlaşılıyor. Örneğin, "Türkiye'nin kûltü- rel anlamda Avrupa ve Orta- doğu'ya ait olduğu" gibi. Kültürümüzün indirgenerek iki -ki birinden ilk kez söz edi- liyor- öğeden oluştuğunu söy- lemek, Türk kültürü için yeni bir görüş ortaya koymak an- lamına gelir ki, bir bakıma bu değerlendirme, eğer anlatıl- saydı, Kemalizmin de nasıl su- nulacağının ipuçlannı vermek- tedir. Ne var ki Sayın Derviş'in kül- türle ilgili görüşleri bununla kalmıyor; Türkiye'deki çok kül- tüıiülükten söz ederken daha da ilginç açıklamalar, saptama- lar yapıyor. KlM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behicak@turk.net fortdir özerinefe Ç ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAC1 H A R B İ SEMİH POROY semihporoy(â yahoo.com MANtSA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo. 20004551 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kjyraeti, adedi, ev- safı: Manisa, Merkez, tbrahım Çelebi Mah. Erler Cad. Me\kıi, 857 ada, 58 parselde kayıth 8/378 arsa paylı D Blok, 2. kat, 6'da kayıtlı tbrahım Çelebi Mah. Akkuş Sok. Gedız Apt. 54 No'lu adresteki bınanın 2. kat, 6 No'lu dairesi. 3 oda, salon. mutfak, banyo ve tuvalet ve antreden oluşan, yer karo, mutfak, banyo ve tuvalet duvarları kısmen fayans olan 100 m2 lcullanım alanı olan ve halen mesken olarak kullanılan apartman daıresı- nin tamamı 12 000.000.000.-TL muhammen bedelle açık arttırma sure- tiyle satılacaktır. Satış şartlan: 1- Satış, 30.07/ 2001 günü saat 11.00'den 11.10'a kadar Manisa 2. lcra Müdurlüğü Kalemı'nde açık art- tırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın yüzde 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraf- lannı geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 09.08/ 2001 günü aynı yer- de, aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttınnada da bu mik- tar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kal- mak üzere arttınna ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedehnin malın tahmin edilen kıy- metının yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağuıa rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çık- mazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nıspetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşın pa- ra ıledir, alıcı ıstedığmde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebilir. Tel- laliye resmı, ihale pulu, KDV, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Birik- mış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılenn (•) bu gaynmenkul üzerindekıhaklannı hususıyle faız ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemı- ze bıldırmelerı lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olma- dıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ihalenın feshıne sebep olan tüm alı- cılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faızmden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerriit faizı ayrıca hükme hacet kalmaksı- zın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin- den alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihınden ıtibaren herkesin görebilme- sa için daırede açık olup masrafı verildiği takdude ısteyen alıcıya bir ör- aefı gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve rnünderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı almak ısteyenlerin 2'000// 4551 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğumüze başvurma- lan üan olunur. 30.05.2001 (•) llgihler tabirine irtıfak hakkı sahipleri de dahıldır. Basın: 33697 BULUT BEBEK M'RAYÇIFTÇI bulutbebekiı hotmail.com olan /nternet mi, sansür mü, \ hiri J TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 14 Haziran BENJAMJNFRANKUN'fNUCURTMASI 1*52'P£ 8U6ÛM, ÜHLÜ AME/İ.İK/ILI DEVL£T VE&/LİM AbAMI BEMJAMlN FfZANKLIN, &JAHTARU UÇUKTMA P£MBYIMI yAPrı. SULUTUJ BİR HAVAOA, şh/ifE6i*J, SmrTK. GLBKTKİtC YÜtCÜNÜU BOŞALMASfyL* OLOŞ- TUĞUMU İSPATtAMf^n. FGANKUN, CİSİMLE&,£[£K. TKİK /irEŞtYLE rÛKJ-Û VE YÜKSÛZ D/YS İ&YE Ayr-~ HtyoR, YütCSÜZAJM yâKLÜYC y/4KM4ŞMASI OuRU- A4UA/DA EL&CTGİK KIVICCJM//17lty/)CAĞIfJt VE İICI CJSMIA/ EL£K7X//C. ATEŞLBRİMiN (ELEICEON') EŞin.£M£C£Ğ(AII GÖYLÜyORDU. BuAJCI KAAIlTtA- MAK IÇIN yAprrsı uçuenM/t oeA/ey/ ÎSB ÇOK TEHUtceÜYpİ VE ÖİMEMESİ BÜrtfc Ç4NST7.. 8ENJAMM PgANKLfN,£ÖZ. KONUSU PEMeYP&l YA- SÎAeLAAJARAK. PARATÖNERİ CY't-OlHJMlJK) ÎCAT EDECEK.TİIZ.. DÜZ ÇİZGİ UMİT ZİLELİ Kavgaya Dair... Kavga güzeldir... Ama bir karanlık kuytuda, bir hiç uğruna can- ların yakıldığı, bir mayhane köşesinde neden çık- tğı bile bilinmeyen boğazlaşmalann yaşandığı, ma- halledeki kızcağızın sevdiği delikanlının mahalle- nin namusu adına meydan dayağına yatırıldığı ya da üç kuruşluk arazi uğruna birbirine giren aşiretlerin onlarca ölü verdigi kavgalardan söz etmiyorum... Sözünü ettiğim; uğruna en yakıcı acılan, en da- yanılmaz hüzünleri, en büyük yalnızlıklan, en kah- redici ihanetleri yaşamayı göze aldığın, hatta ge- rektiğinde gözünü kırpmadan ölümüne yürüye- bildiğin kavgadır... Bedelini ağır ödediğin bu kavgada, çok uzun ve ince bir yolun sonuna ulaşana dek en fazla an- lık mutluluklar, küçük sevinçler vardır, hiçbir şe- ye değişmeyeceğin... Böylesine bir kavgada en büyük dayanağın ta- rihtir. Bilirsin ki tarihi yaratanlar hep büyük kav- gaları verenlerdir. Yine bilirsin ki o kavgaları ve- renlerin çok önemli bölümü kavgayı kaybetmiş- tir. - Ama bir sonraki kavganın da kazanım yolu- nu açmıştır... • • • Kavga uzun solukludur ve ölümüne acıdır ay- nı zamanda... Kavganın her anında sınandığını duyumsar- sın... Birlikte yolaçıktıklannın, saf tuttuklarının bi- rer birer düştüğünü, yok edildiğini görürsün... Da- ha da acısı; bazıları teslim olmuş, bir bölümü ise karşı saflarda yer almıştır... Bu büyük kavgada sayısını bile unuttuğun irili ufaklı yenilgilere uğrarsın, hiç düşmeyeceğini san- dığın kalelerin fethedildiğine tanık olursun... Hep bir kuşatılmışlık duygusuyla yaşarsın se- ni tüketen zamanı... Düş kınklıklannın yüreğine acı bir bıçak gibi saplandığı çok uzun geceler yaşar- sın.. Oyle ki, aynaya bile bakmazsın, bakamaz- sın uzun zaman, gözlerinin taa derinlerine otur- muş yenilgiyi görmemek için... Sonra, tek başına kaldığın hissine kapılırsın... Dayanılmazbiryalnızlıkduygusudurbu...Amayü- reğinin derinlerinde bir ses hiç de böyle olmadı- ğını fısıldar dunnaksızın... Aslında yine o küçük yenilgilerden birini yaşadığını anlarsın... Suskun ama yürekli, bitkin ama ayağa kalkmaya hazır in- sanların kavgaya ortak olduğunu hissedersin... - Tüm gücünle ayağa kalkarsın... • • • Kavga, işte o zaman çok güzeldir... Teslimiyetler, ihanetler, içten fethedilen kale- ler.. hepsi bir çırpıda silinmiş, geride kalmıştır. Kavgaya kaldığın yerden devam edersin. Düşen- lere, uzlaşanlara, teslim olanlara, saf değiştiren- lere dönüp bakmazsın bile... Hiç tanışmadığın, ama çok iyi tanıdığın sıcacık insanların hiçbir karşılık beklemeksizin yolladığı sevgilerden keyif duyarsın, yenilenirsin... Artık önemli olan zaman, mekân, duygular, incinme- ler, umutsuztuklardeğildir. önemli olan kavganın kendisidir, bunu yüreğinin derinliklerinde bir kez daha keşfedersin... Bir gün düşme ihtimalin olsa da, yine aynı coş- ku, aynı hınçla sürdürürsün kavgayı... Kaybetsen de, senden sonra gelecek olanla- nn kazanacağını bilirsin... Tarih bunu sana öğretmiştir... - Gülümsersin... Okuriann dikkatine: Sonunda benim de ba- şıma geldi!.. Ankara ve Istanbul'da bazı sahtekâr-. ların, benim adtmı kullanarak insanları dolandır- maya çalıştığını öğrendim. Cumhuriyet savcılığı- na ve emniyet birimlerine suç duyurusunda bu- lundum. Ancak sizlerden rica ediyorum; çevre- nizde bu tür bir durum tespit ederseniz vakit ge- çirmeden adli mercilere başvurun. Telefon yoluy- la adımı kullanarak anket, televizyon programı ve para ile ilgili yapılan hertürden teklif sahtekâr- lıktır. Lütfen çevrenizi uyann. E posta: ıızileli(<! superonline com. B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN 1 2SOLDANSAĞA: 1/ Aynı adlı bit- kiden elde edi- len ve baharat olarak kullanı- lan toz. II Bü- yük erkek kar- 4 deş.Çiftsüren hayvanlann ko- şulduğu demır uçlu tanm ara- cı. 3/ Dansöz. 4/ Amerika'nın tropıkal orman- 9 lannda yaşayan küçük bir maymun. 5/ Mitoloji... Güney Af- rika Cumhunyeti'nin 2 plaka ışareti. 6/ Çam 3 gibi reçineli ağaçlann 4 çabuk yanmaya elve- 5 rişlıbölümü... KazDa- g ğı'nın antik dönemler- deki adı. II Bağışla- ma... Kuran'ınilksure- sı. 8/ Eti lezzetli bir ba- 9 I lık... Bir Asya ülkesınin başkenti. 9/ Çabuk davranan, çevik, uyanık... Tantal elementinin simgesi. YUK4RIDAN AŞAĞIYA: 1/ Hintsafranı da denilen, yemeklere çeşni ve lezzet vermek için kullanılan baharat. 2/ Tavır, davranış... Dil- bilgisindeki sözcük türlennden biri. 3/ Kimi çıçekle- rin içinde bulunan, anlann bal yapmak için emdikle- ri sıvı... Asaf Halet Çelebi'nin bir şiir kitabı. 4/ Oto- mobıl, bısıklet gibi araçlarda kullanılan ve gelen ışık ışınlannı kaynağa doğru geri yansıtmayı sağlayan op- tik sistem. 5/ Isimler... Isyankâr. 6/ Duvara ya da ta- vana püskürtülerek yapılan bir sıva türü. II Avrupa'da büyük bir yanmada... " Sana kâfir dediler —- biledim Hakkabıle'" (F.N. Çamhbel). 8/ Birnota... Açıklama- lar. 9/ Emile Zola'nın bir romanı... Gözleri görmeyen. StVAS 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo 1999 751 Davacı Cengız Biçer vekilı Av. Tahsın Yeğıner tarafından da- valı > asemın Bıçeraleyhmeaçılan boşanma davasında verilen ka- rarda. Tıim aramalara rağmen adresi tespit edılmeyen davalı Va- semın Biçer'ın duruşma gûnû olan 26 6 2001 günü saat 09 00da mahkememızde hazır bulunması ve>a kendısını bır vekille temsil ettırmedığı takdirde HUMK'nın 213 ve 377 maddelen gereğınce gıyabında karar venlecektır İlan olunur Basın 33012
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog