Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA CJJVUI^I UIVJLl. / ekonomi@cumhuriyet.com.trl l i J V V J l l VJ1TJLJ. / ekonomifecumhunyet.com.tr 15 üyeli yönetim kurulunda 8 üye istifadan yana tavır koyunca Miras seçim istedi TOBB'de çallvaııtı sürüyor 13 Ylnanstek denetlenmeli' Ekonomi Servisi - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ajay Chhib- ber, fınans sektörünün bütün olarak ele alınma- sı gerektiğini belirterek "Sektörün denetimi bir koordinasyon içinde ya- pılmalıdır" dedi. Istanbul'da düzenle- nen 'Sermaye Piyasası Arenası' toplantısında konuşan Chibber, Tûrki- ye'de Bankacılık Düzen- leme ve Denetleme Ku- rulu, Hazine ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi bir dizi kurumun finans sektörünün çeşitli ke- simlerinin denetimini üstlenmiş olduğunu ifa- de ederek bu ortamda denetim açısından, " Bulmacanın parçalan- nı bir araya getirmekge- rektiğini" belirtti. Sermaye Piyasası Ku- rulu Başkanı Doğan Cansıztar da dövize da- yalı vadeli işlemlerin sonbahara doğru başla- yabileceğini belirterek dövizin dalgalanmaya bırakılmasıyla, bu piya- saya yönelik talebin art- tığını vurguladı. Cansız- lar, küçük ve orta boy iş- letmelerin kolay f inans- man bulabilmesi ama- cıyla Nasdaq benzeri bir borsa hazırlamaya çalış- tıklannı kaydetti. Sağldcta yonga dönemi Ekonomi Servisi - Bayındır Hayat Sigorta, sağlık sigortacılıgında, dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullamlan, bilgi üetişiro teknolojisi ile donanımlı yeni bir sağlık sigorta sistemini kullanıma sunuyor. Kan grubu, alerjiler gibi sağlık bilgilerini bir yonga yardımıyla S.C.R/secere card'a yükleyerek hastanın söylemesine gerek kalmadan, sağlık birimlerinin tüm bilgilere anında ulaşmasuu sağlıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki (TOBB) istifa krizi büyüyor. TOBB Başkanı Fuat Mi- ras' ın istifasımn 15 üyeli yö- netim kurulunun 8 üyesi tara- fından kabul edilmesi, "salt çoğunluk" tartışması yarattı. 6 arkadaşıyla birlikte toplan- tıyı terk eden Miras. "üye sa- yısuunyansından bir fazlası" olarak belirlenen salt çoğun- luğun 9 olduğunu ileri süre- rek görevinin başında oldu- ğunu savundu. Muhalif üye- ler ise Miras' ın istifasımn ar- dından yönetim kurulunun 14 kişiye düştüğünü, istifayı ka- bul eden 8 üyenin salt çoğun- luğu oluşturduğunu savundu- lar. Gelişmeler üzerine Fuat Miras yazılı açıklama yapa- rak seçimli genel kurula gi- dilmesini istedi. TOBB Yönetim Kurulu, Miras'ın istifasını görüşmek üzere dün olağanüstü toplan- • Olağanüstü toplanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu, Başkan Miras'ın istifasını onaylarken Miras, kurulda çoğunluğun sağlanamadığını söyledi. Miras, "Üyelerime, cuma günü itibanyla vermiş olduğum istifayı, gelen yoğun baskı nedeniyle geri aldığımı ve görevimin başmda olduğumu anlattım" dedi. dı. Toplantının ilk 20 dakika- sma katıldıktan sonra, kendi- sine destek veren 6 üyeyle be- raber toplantı salonunu terk eden Miras, "Üyeterime, cu- ma günü itibanyla vermiş ol- duğum istifayı, gelen yoğun baskı nedeniyle geri aldığımı ve göreviminbaşındaolduğu- mu anlatnm" dedi. Miras, yö- netim kurulu toplantısmı aç- tığını, ancak bazı üyelerin "konsey başkanlanyla istişa- retoplanosıyaptnakistemele- ri üzerine bileşimi ertelediğt- ni" belirtti. Miras, istifasımn geçerlilik kazanması için 9 yönetim kurulu üyesinin bir araya gelmesi gerektiğini de savundu. Miras şöyle devam etli. "Eğerbu rakama ulaşüırsa görevim sonaermişsayıhr.Bu kadar üyenin toplanıp topla- namayacağını da zaman gös- terecek.Bugünkübileşim de 8 üyenin isteği doğrultusunda yapüdL Benim haberim olma- dan yapılan bu toplantı çağn- suun geçerli olması için 9 üye- nin imzast gerekiyordu. G«r- çekte,bugünkütoplantuunda geçerti olmamast gerekir." Miras'ın "istişareyapacak- lar" demesine karşın muha- lifler yönetim kurulu adına açıklama yaparak "Miras'ın istifasımn kabul ediküğini" belirttiler. Muhalif üyelerden Anl Akkan. "yönetimkurulu- nun getecck hafta toplanarak gelişmeleri değeriendireceği- ni" söyledi. Fuat Miras da muhaliflerin karanna yazılı açıklamayla karşıhk verdi. Miras, yöne- tim kurulunda azmlığa düş- tüğunün anlaşılması üzerine, "olağanüstü genel kuruT ya- pılarak seçimlere gidilmesini istedi. 9 üye bulunmadığı için yönetim kurulu toplantısı ya- püamayacağını belirten Fuat Miras, görevinin yasal olarak sürdüğünü ve ahnan karann hukuki dayanağı olmadığını savundu. Başkanlar da çözemedi Ortaya çıkan başkanlık kri- zinin aşılması için devreye gi- ren konsey başkanlannın ak- şam saatlerine kadar süren çalışmalanndan da bir sonuç alınamadı. Sanayi Odalan Konsey Başkanı KemalÇola- koğlu, her iki grupla da defa- larca görüşmelerine karşın bir sonuç alamadıklannı bil- dirdi. Çolakoğlu, u Bu sorun TOBB'nin birüktetiği içinde aşümalT diye konuştu. Kon- seylerin durum değerlendir- mesi yapmak için gelecek hafta perşembe günü bir ara- ya geleceği bildirildi. Ortaya çıkan tabloda, TOBB Başkanı Miras'ın isti- fa karannın alındığı yönetim kurulu toplantısı geçerli ka- bul edilirse başkanvekillerin- den biri, geçici bir süre baş- kanlığa vekâlet edecek. Bu süre içinde yönetim kurulu kendi içinde bir seçim yapa- rak Miras'ın görev süresini tamamlayacak başkanı belir- leyecek. , . ^ İ r 31ÎOHHİC Türkiye ve Arjantin'deki krizlerin gelişmekte olan ülkelere etkisini yazdı Borç almak zorunda olanlaryandı fMF receteleri ve kitlesel işten çıkarmalara yönelik tepkiler giderek büyüyor Asya'da emekçîlerin isyanıEkonomiServisi -Faturayı sürekli emek- çi kesime çıkaran IMF receteleri, Güney- doğu Asya'da çalışanlann sabnnı taşırma- ya başladı. Geniş katıhmh işçi gösterile- riyle tanman Güney Kore başta olmak üze- re uygulanan yenidenyapılanmaprogram- lannın yol açtığı kitlesel işten çıkarmala- ra karşı, çeşitli sektörlerde giderek yayüan bir grev dalgası bölge ülkelerini baştanba- Güney Kore'de en büyük iki havayolu- nun başlattığı grev 2. gününe girdi. Kore Hava Yollan'nın 92 yurtdışı uçuştan 43'ünü, 244 iş uçuştan da 229'unu iptal et- mesineyol açangrev, işçilerin şirketin *gü- veniümajı' kazanabümek için yabancı pi- lotlan işe almasma tepkileriyle başladı. Havayolu şirketlerinin çalışanlan, kendi iş güvenliklerinin tehdit altında olduğunube- lirtiyor. Grev, ülkedehavaulaşımını önem- li ölçüde aksattı. Olke çapmdabüyük hastanelerde başla- tüan grev ise binlerce çalışanın katüımıy- la sürüyor. Grevdeki çalışanlar, ayra za- mandabaşka sektörlerdeki konfederasyon üyelerinin de katıhmıyla Seul Ulusal Uni- versite Hastanesi'nin bahçesinde oturma eylemi yapıyor. Kore Ticaret Sendikalan Konfederasyonu'nun (KCTU) verilerine göre, ülkede petrokimya, demir-çelik baş- ta olmak üzere pek çok sektörde, 125 iş- IMF poütikalanna karşı sabn taşan G. Kore işçileri günkrdir grev ve eylem yapıyor. yerinde 55 bin çalışan halen grevde bulu- nuyor. Grevciler, Güney Kore Devlet Baş- kanı Kim Dae-Jung'un uyguladığı ve bin- lerceçalışanın işini kaybetmesine yol açan IMF destekli ekonomik yeniden yapüan- ma programuu protesto ediyoT. Asya krizinin ardından yüklü bir IMF kredisi almasına karşın ekonomik duru- munu bir türlü düzeltemeyen ve siyasi is- tikran kuramayan Endonezya'da da bu- günlerde hükümetin hazırladığı ve çalı- şanlann kıdem tazminatlannda kesintiye gitmeyi planlayan kararnameye yönelik eylemler yapıhyor. Ülke çapmda binlerce işçi söz konusu kararnameyi ve hükümeti protesto için yürüyüş düzenliyor. EkonomiServisi-Kriz- lere karşı en duyarh ülke- lerin açıklarını ödemek için kronikborçlanma ih- tiyacı duyanülkeler oldu- ğu bildirildi. Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi önceki günkü sa- yısında benzer özellikler gösteren Arjantin ve Tür- kiye krizlerini masaya ya- tırdı. 2000 yıh kasun ayında gerek kamu borcunu geri ödeme güçlüğü içinde olan Arjantin'e gerekse bankacılık sisteminde ciddi bir krizle karşılaşan Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu'nun derhal yardım elini uzattığmı vurgulayan gazete yar- dımlann yeterli gelmedi- ğini ve sorunlann çok ça- buk yeniden ortaya çıktı- ğını belirtti. Haberde şu görüşlere yerverildi: "Krizlerin or- taya çıkış nedenleri ve bu nedenlerin tamamlayıcı- lan sürekli yeniden orta- v^çıknkçabuulkelerinal- dıklan kredi yardunlan- nın maüveti de arüyor. Ve bu durum dolayh olarak, uluslararası para kurum- lanndan kreditalep eden diğer ülkeleride olumsuz etkühorr PHIL Philip Morris/Sabancı DUYURU ŞIRKETIMIZIN TORBALI SIGARA FABRIKASI'NDA İMAL EDİLEN ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI, 14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ GİBİ BELİRLENMİŞTİR. 900.000TL 800.000TLChesterfieki Box 900.000TL 800.000 TLChesterfieki üghts Box 850.000TL 850.000TL 850.000TL 850.000TLL&M üghts 100's 750.000TL 800.000 TL 750.000TL 800.000 TLL&M üghts Box PHILSA Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünlü markaların Türkiye temsilcileri birlesti Taklide karşı güç birliği OLCAYBÜYÜKTAŞ Türkiye'de uzun bir süredir yabancı markalann acenteliği, distribütörlüğü ya da temsilciliğini yapanlar, taklitle- re karşı tek başına mücadele etmek ye- rine güç birliği yapmaya karar verdi. Kısa bir süre önce Tescilli Markalar Derneği çatısı altında bir araya gelen marka temsilcileri, taklit ürünler ka- dar paralel ithalata karşı da mücadele etmeye hazırlamyor- lar. Tescilli Markalar Derneği (TDM) Baş- kan Yardımcısı Rüştü AydmAk, taklitçiliğin dünyada bire on katın- da olduğunu, Tûrki- ye'de geçen yıl 100 bin adet taklit ürün toplatıldığını anlata- rak u Daha güçlü ses getirmekgerektiğiiçin bir araya gektik" di- yor. Ashnda üyeler arasında birbirine ra- kip kişilerin de bulun- duğunu söyleyen Ak, hareket noktala- nnı ortakçıkarlann korunması olarak tammlıyor. Derneğin faaliyetlerini yalnız taklit ürünler oluşturmuyor. Zira taklit üren- ler kadar paralel ithalat da marka tem- silcilerini rahatsız ediyor. Tescilli mar- kalann ihraç fazlasını, Tûrkiye'de tem- silcisi olmadığı halde getiren firmala- nn olduğuna dikkat çeken Ak, bu tip ticarette kayıt dışılıkla ve temsilci fir- malann haksız rekabetle karşı karşıya aHitve paralel ithalata karşı mücadele etmeküzere dernekleşen tescilli marka sahipleri, hukuki mücadele yamnda tüketiciyi korumak üzere bir dizi eğitimfaaUyeti de planlıyor. kaldığını savunuyor. Paralel ithalatı en çok yapanlar arasında toptan ya da pe- rakende satış yapan hipermarketler yer ahyor. İhtisas mahkemesi bakacak Taklit ürunlerin ve paralel ithalatın ortaya çıkarılması için bir ekip oluştu- rulduğunu anlatan Ak, çahşmalann yalnız hukuki mücadele ile sınırlı kal- mayacağını da belirtiyor. Dünyada ol- duğu gibi Türkiye'de de en çok taklit ürünler pa- zarlarda tezgâhlarda sa- tılıyor. Böylesi bir du- rumla karşılaşıldığında, şikâyetbelediyelere ya- pılıyor. Mağazalarda satılan taklit ürünlerle ilgüi muhatap mali po- lis. Ancak Tûrkiye'de taklit ürün yapan kişi, eğer bu işi ilk kez yap- mışsa herhangi bir ceza almıyor. Ceza alması için tekrarlaması gere- kiyor. Daha önce taklit ürünlerle ilgili davalara satıldığı bölgelerdeki mahkekemeler bakarken şimdi bu tip davalara ihtisas mahkemesi bakıyor. Tüketiciyi taklit ürünlerden koru- mak amacıyla çeşitli komisyonlar oluşturma çabasında olan TMD kuru- culan arasında Paul and Shark, Fer- re/Trussardi, Lacoste, Burberryi, Fi- la, Cacharel, Gant, Espirit, White Sa- ils. Diesel, Swatch, Tommy Hilfiger ve Dkny gibi markalann temsilcileri bulunuyor. İŞÇÎNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Türkiye Nerede? "Türkiye nerede" sorusunu yaşamın hangi alanına yönelik olarak sorarsak soralım hiç de hoşumuza git- meyen yanıtlar ahyoruz. TÜSlAD'ın önceki gün yayım- lanan "AB Yolunda Bilgi Toplumu ve Türkiye" raporu- nun tanıtımında dünya rekabet gücü sıralamasında Türkiye'nin 49 ülke arasında 44. sırada yer aldıği vur- gulanıyor. Bilginin uluslann kaderini beiirlemede öne- minin altı çizilerek eğitime yapılan harcamalar ile reka- bet gücü sıralaması arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor. lyi de Türkiye'nin üzenne düşenı yapmaması, yapa- mamasının gerçekçı sorgulanması yapılmazsa ne de- gişecek? Örgüt olarak dogrudan, tek başına sorumlu- luğu söz konusu değil elbette. Hiç degilse araştırma- lan yaptrdtğı ıçın gündemde. AmaTürkiye'nin bilgi top- lumu olması, eğitimin çağdaş düzeye uluştırılmasında binnci derecede sorumlular arasında TÜSİAD üyeleri degiller mi? Sermayeve küreselleşme ideolojisinın gereği olarak Tûrkiye'de devletin küçülmesi için ağırlığınızı koyacak- sınız. Destekledığıniz ekonomikprogramlann öncelik- lerinde sınırsız özelleştirme, kamu harcamalannın kı- sıtianması istenecek. Kıt kaynaklann, bedeli çok ağır iç ve dış borçlanmalann önceliğı para-banka sistem- terini kurtarmak olacak. Yüksek para ve gelire dayalı vergi artışına şiddetle karşı çıkılacak. Devlet eğitime ayırmak için parayı nereden bulacak? Özel vakıf üniversiteterine kamu destegi kamu üni- versiteleri aleytıine artmtşsa, krt kaynaklar dogrusu- yanlışı ile özel sektörün, banka-para sısteminin ayak- ta tutulması için kullanılıyorsa, kamu ünıversitelerınde araştırma görevlilerinin harcamaları için bile para bu- lunamazken, bilimsel araştırmaya, eğitime, çağı yaka- lamaya gereken harcamalann özel sektör eliyle yapıl- ması gereklı değil mi? Sosyal devletten vazgeçılmış, adı küreselleşme olan geçerii düzende, zengin kuzey- de, bilime eğitime kaynak aktanmı ağırlıklı sermayenın işi değil mi? Devlet krediyi verecek, devlet KtT'teri ucuza satacak, devlet eğitim sağlık, her şeyde özelleştirme yapa- cak..ucuz kredi ile ancak kâriılık boyutlannda yatırım yapan sermaye, kazancını özel hanesine yazıp, gerek- tiğinde bırikimini özel korumaya alarak araştırma ve ge- liştırmeye, eğitime, (çok pahalıya mal olur) dıyerek kay- nak aytrmadan, geri kalmanın hesabını devlete sora- cak. Ne âlâ memleket değil mi] • • • Şu sıralarda Cenevre'nin güzelliklerinın tadını çıkar- maktaolan, hükümet, işçi, işveren temsilcilerinden olu- şan, şüphesız dünyanın yine en kalabalık heyetlenn- den birinı oluşturanlann dışında haben olan var mı? Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun genel kurulu ya- pılıyor. Ülkeler ve elbette Türkiye de bir kez daha ça- lışma haklannda dünya ölçüleri içinde nerede olduğu- nun hesabını veriyor. Artık akjırmıyoruz bile. Evrenselölçülerte, daha doğ- rusu evrenset ölçülerin en alt sınırlannı belırlemek üze- re yıllann çalışması, dünya ülkelennın ışçi-ışveren-hü- kümet taraflannın katılımlan ile hazırtanmış ILO sözleş- meleri bıze bir şey demiyor. Türkiye'nin Anayasası, ya- salanndaki çalışan hak, sendikal hak düzenlemelerinin ILO sözleşmelerine aykın olması bızleri utandırmıyor. Hükümetlerimiz adına ILO'ya katılan, hesap verme konumunda olan bir tek Çalışma Bakanlığı, kurallann zorladığı kımi ışlemleri yürütüyor. Yıl içinde uzmanlık ko- mitelerinden gelen raporlarayanıtlar venliyor. Çoğunluk- la, haziran ayında yapılan genel kurullarda da hesap venmek durumuna getindiğinde, "biz iyi niyetliyiz" de- meye kanıt olacak çalışmaiar da atlanmtyor. Hükümet- lerimizin çalışma bakanlannı bu anlamda kutlamak ge- rek. ILO'da sorun olan pek çok konuda yapılmış, ama Meclislerden geçirilmemiş, yasa olamamışyasatasan- sı çalışmalannda herhalde dünya rekorlan kırmışızdır. Sadede gelindiğınde eski tas eski hamam yürüyor. Türkiye çalışma haklannda gelişmiş demokrasilerin çok gerisinde, imzalamış olduğu ILO sözleşmelerine aykın, yasaklı sendikal düzeni ile, 12 Eylül'den bu ya- na ILO gündemindeki kötü, ayıplı konumunu koruyor. Geçen ay damdan düşer gibi, üstelik taraflann ona- yı alınmış olarak hazırianan ama yasalaşmayan, iş gü- vencesi ile kıdem tazminatı yasa tasanlannın nereden çıktığtnı, niçin ortada kaldığını merak mı etmıştıniz? ILO genet kurulu, "iyi niyet şovu" için iyi makyaj ama değil mi? Ama adamlar çoktan aynı oyunun, bir daha bir daha benzeriert ile oynanmasından sıkıldılar, ILO belgetennde, Türkiye'ye ilişkin bölümlerde sık sık "iyi niyetdeğil, sonuç istiyoruz" anlamına gelen uyanlaryer alryor. Bu tablo ile Türkiye demokratıkleşmenın, sen- dikal haklann neresinde? sukransonercf yahoo.com Koç Ata'da hedefler aşıldı İSTANBUL (AA) - Koç Holding Tûketim Grubu Başkanı Cengiz Solakoglu,KoçAtaPro- jesi'nde hedeflerin aşıl- dığını bildirdi. Solakoğlu, bir inekten yıllıkortalama8bin200 litre süt ahnacağının varsayıldığını, ancak bu rakamın 9 bin litrelere çıkmış olduğunu anlata- rak Şanhurfa'da kapasi- tenin yüzde 35'i ile ça- lıştıklannı kaydetti. Bir hayvandan günde 29 litre süt verimine ulaştıklannı, bu oranın Avrupa'nın üzerinde ol- duğunu da dile getiren Solakoğlu. "Tüıidyeka- pasitesüün ise 4 kat üs- tünde, Ama tam kapasi- teye ulasmak istiyoruz 1 * dedi. Tesislerde, hay- vanlann her türlü atığı- nın çevîeye zarar ver- meden değerlendirildi- ğini, asıl önemli olanın ise su teknolojileri kul- lanılarak damıtma ya- pılması olduğunu vur- gulayan Solakoğlu. ta- nmda verimliliğin çok önemli olduğunu da sözlerineekledi. Petrol-îş: Borda anayasa çiğneniyor Ekonomi Servisi - Eti Holding AŞ'ninözelleş- ürilmesine yönelik ka- rar, Petrol-lş'in açtığı ip- tal davasında alınan yü- rûtmeyi durdurma kara- nna rağmenuygulanma- ya çalışıhyor. Sendika, anayasaya göre, Eti Holding'nin, yasal olarakbor maden- lerini aramak, işletmek ve işlettirmek konusun- da yetkili kılmdığını ha- tırlattı. Hükümeti, Özel- leştirmeden vazgeçildi- ğini belirten bir karann ahnması konusunda uyaran Petrol-tş, u Bir- kaç mirvariık borç için ulusal onurumuzu dahi düşünmeyen, IMF'nin programuu kendi prog- ramı olarak kabul eden hükümet,borlan,ulusö- tesi tekeBer için özeüeş- tirmekten vazgeçmemiş- tir" açıklamasını yaptı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog