Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr 11 Arafat, Tenetin ptanım kabul ettf • RAMALLAH(AA)- Filistin Devlet Başkanı YaserArafatileABD Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Başkanı George Tenet'in, önceki gece Filistinlilerle Israil arasındaki ateşkesi sağlamlaştırmaya yönelik plan konusunda anlaşmaya vardıklan bildirildi. Tenet'in planı, Filistin yönetiminden, yasadışı silahlan toplamasını, Filistinli militanlann saldınlanna yardımdan kaçınmasını ve silah kaçakçılığıyla mücadelesini istiyor. Plana göre,Batı Şeria ve Israil arasında tampon bölge oluşturulacak. Plan Israil tarafından kabul edilmişti. Hamas örgütüyse ateşkese uymayacağını bildirdi. Belçita'tfa 4 Türk yanaraköMu • BRÜKS£L(AA)- Belçika'nın Anvers kentinde, bir binada dün sabaha karşı meydana gelen yangında, 4 Türk vatandaşı öldü. 1 kişi de yaralandı. Yangında Kahramanmaraşlı Havva- Niyazi Yetim çiftinin çocuklan Enes (7), Fatma (10)veMusa(14)ile geliniŞerife Yetim (18) öldü. Elektrik kontağından çıkan yangında dumandan zehirienen Niyazi Yetim (41'Jbastaaeye kaldınldf. îsveçliler doruğa 4 hazır' ABD Başkanı Bush karşıtlan Göteborg'da 'popo gösterisi' düzenleyecekler GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM - AB zirvesi, dönem başkanı Isveç'in Göteborg kentinde ya- rın başlıyor. ABD Başkanı George Bush'un zirveden bir gün önce gelecek olması heyecanı ve güvenlik önlemle- rini arttırdı. Isveç polisi dün 5 Dani- markalı genci sabotaj hazırlığı yapar- ken yakaladı. Polis, sanıklann evinde çok sayıda "araç, gereç ve malzeme" bujunduğunu açıklamakla yetindi. Öte yandan kentte toplanmaya baş- layan 30 bin kadar göstericinin ilk pro- testosu Başkan Bush'a karşı olacak. Bugün Isveç saatiyle 16.00'da(TSl 17.00) Drott- ningtorget'te toplanacak olan göstericiler, pantolpnlannı in- dirip popolannı göstererek il- ginç bir protesto örneği verecekler. Bu eylemin, dünyanın en büyük "moonmg"i olarak Guiness'in Dünya Rekorları Ki- tabı'nageçmesi bekleniyor. Protestocu- lar Bush'u, fuze savıınma sistemi, ABD ölüm cezalannın uygulanması ve Kyo- to Anlaşması'na uymaması nedeniyle kınayacaklar. Göteborg'a 800 kişilik bir ekiple gelecek olan Bush'un korunmasını 200 gizli servis ajanı ve 1900 polis yapacak. Göteborg'a gelen protesto gruplan arasında Kürt federas- yonu da var. Merkezi Stockholm'de bu- lunan Kürt federasyonu cumartesi gü- nü Türkiye'nin AB'ye aday olmasını kınamak için bir gösteri düzenleyecek. Ecevit ve Cem de katüacak Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişle- ri Bakanı İsmail Cem, cumartesi gü- nü zirveye katılacaklar ve çalışma ye- meğinde üye ülkelerin liderleriyle bu- luşacaklar. Cumartesi sabahı en büyük "ABkar- şıü" yürüyüş yapılacak. Polis, gösteri- cileri zirvenin yapıldığı Göteborg Fu- an'na yaklaştırmayacak. Göstericiler- den 50 kadannın barikatlan aşıp AB delegelerine bir protesto mesajı ulaştır- maya çalışacaklan basında yer aldı. Pro- testocular, "Isveç AB'dençıksın", "Av- rupa Para Birliği'ne hayır", "Schen- gen'e hayır" ve "AB'nin askerileşmesi- ne hayır" yazılı bandroller ve plaketler taşıyacaklar. BM'DE ANLAŞMA SAĞLANAMADI Paris'te 'akıllı yaptınm' pazarlığı Dtş Haberier Servisi - Irak'a uy- gulanacak yaptınmlarda değişik- lik öngören "akıllı yapünmlar"ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon- seyi'nin daimi üyelen tarafından Paris'te tartışıldığı, ancak Irak'ın petrol vermeyi kesmesi durumun- da komşu ülkelerin zararının nasıl telafi edileceği konusunda uzlaş- maya vanlamadığı belirtiliyor. New York Times gazetesi, ko- Uçak alımında ikinci indirim WASHINGTON (AA) - ABD savunma çevrelerinin dergisi Defense News, Türkiye'nin, ekonomik sıkınölar yüzünden askeri ağır nakliye uçağı alımında 2. kez indirime gidildiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin Avrupa Airbus Konsorsiyumu'ndan alması öngörülen 'Geleceğin Büyük Uçağı' adlı ağır nakliye uçakJannın sayısının. geçen ay içinde önce 26'dan 20'ye, daha dd & nunun Paris'te "5 büyükler"in (ABD, Rusya, Ingiltere, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti) üst dü- zey yöneticileri arasındaki mü- zakerelerde ele alındığını, ancak henüz sonuca vanlamadığını du- yurdu. tki günlük görüşmelerde, ambargodan zarar gören Ürdün, Suriye ve Türkiye gibi komşu ül- kelerin beklentilerinin en taruşma- lı konu olduğu vurgulandı. Ingiltere'nin hazırladığı son karar taslağında Türkiye, Ür- dün ve Suriye gibi Irak'a kom- şu ülkelere, günde 150 bin va- ril petrol ithal etme hakkı ta- nmması öngörülüyor. Bu satı- şın karşılığı olan para komşu ülkelerdeki ulusal bankalarda açılacak BM emanet hesapla- nnda toplanacak. Irak'ın komşu ülkelere petrol aktanmını keseceği tehdine de dikkat çekilen haberde, "Eğer böylebirkayıpohırsa, konseybu zarantelaıietmeir denildi. Ha- berde, Türkiye'nin Irak'a uy- gulanan ambargo nedeniyle 30 milyar dolar zarara uğradığını belirttiğine de dikkat çekildi. Ülkeyi savaşın eşiğine getiren ayaklanma, sığınmacı dramı varatü. (Fotoğraf: REUTERS) Makedonyay da kritikgünler Dış Haberier Servisi - Makedonya'daki koalisyon hükümetinde yeralan Slav ve Amavut partilerin lider- leri, aynhkçı Arnavut mi- lislerin başlattığı ve ülke- yi savaşın eşiğine getiren ayaklanmaya son vermek için görüşmelere bugün başlıyor. Liderler, siyaşi tı- kanıklığın aşılması yönün- deki uluslararası baskılar karşısında bugün bir araya gelecekler. Kritik toplan- tıda, ülkedeki militanlann uluslararası yardımla silah- sızlandınlması önerisi gö- rüşülecek. Cumhurbaşkanı Boris Traykovski'nin önerdiği plan, Makedonya doğum- lu militanlara silahlannı bı- rakma şansı tanıyor. Bu arada Makedonya'da yerel bir Arnavut siyasi yet- kili, önceki gece öldürüldü. Arben Caferi'nin lide- ri olduğu Demokratik Ar- navut Partisi üyesi Nasır Hami, Arnavutlann çoğun- lukta olduğu Struga ken- tinde ıki kişirun silahlı sal- dınsma uğradı. SGaranti T.C. Kültür Bakanlığı'nm himayelerinde düzenlenen 5.Uluslararası Çevre Filmleri Festivali 14 Haziran 2001, Perşembe •V» 13:30 MıarToplarüsı 16 45 Hans Wams-8enıtTj 20 YOzfihm tSOOTopratveSu 2115Alacataranhk Umt UN» Matazi SMMM TÜRSM 111»Yarışma UOODolap 16 3OBOy0kHayvan 1900DOİ3P 2 H » Büyük Hayvan 1445 Yatancılar' 1645Yanfma Onnaran Kaftıc Yabanıl Yaşam- OmaıınKattı.Canh/rç* Günlük Program • KtltirMtffctti 11 00 Lıkya Yott. Okyanus Omam* SeyazRenk" Yaşayarı Avrupa Kurey Kuibu Buriaı Ülkesı' 14 30 Yaşayan Avnıpa Yeşıi TopraHar" Tabs4a Şov 17 00 Yaşayan Avrupa Beşık* Yajavan Avruoa 1930Yabancılaı" I O M M Bıtfî Ûninniini iaanijul Çejmelen • Içanrtli Fihnler orijinal djll.rinde eöMenlacaktır Ç Cennetın Doğusu 1Bl5P»NELlTjketımmSonN(*tası Çöpl TÜRKİYE DE İLK KEZ Panet Ğe Performans Dedad.ıns Saıulçı Holı Hulya Dcgerbıhr Tuketîmin Son Noktası Cop sns ıle acryot 17 30 DW GÖSTERİSİ ITropık SualTı Hazıneien Î900 Vaşavar Avrupa Son Yabanıi Ormaniaf* n Orman ÛykÖen* T ıı m g ö s t e t s i z d ANKARA 22. tCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/982 Satılmasına karar verilen gayrimenlajlün cinsi, kıymeti. adedi. evsafi: Ankara, Çankaya ilçesi, Lodumu mahalksinde, Bilkent Çamlık Sitesi Anka Çıkmazı Sokağı'nda yer alan ve imann 26053 ada 2. parselini teşkil eden 125605 m2 miktann- daki ana gayrimenkulün 1341/1256050 arsa payh D/9 blok 9. kat 19numarab, 3 oda, sa- lon, antre, mutfak, çift banyo ve wc'den müteşekkil 140 m2 kullanım alarüı mesken va- sıflı taşınmaz, bir borç nedeniyle açık arttırma sureti ile satılacaktır. Geniş evsafi dosya- da mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Takdır ediJen kıymeti: 150.000.000.000 TL, yüzde 1 KDV alıcıya aittir. Saüş şartlan: 1-Satış, 30.07.2001 günüsaat 15.00'den 15.10'a kadar Ankara Adüye- si Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saöş mas- raflannı geçmek şartı ile üıale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıra- nın taahhüdü baki kalmak şartıyla 09.08.2001 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artör- maya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıy- metinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacaklann top- lamından fazla olması ve bundan başka paraya çevinne ve paylaştırma masraflannı geç- mesi Iazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri Iazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masraflan alıcıya aittir. Birikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Öıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teküf ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kahnaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebihnesi için dairede açık olup mas* rafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- cakları, başkaca bilgi almak isteyenleruı 2000/983 sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 24.05.2001 (*) llgililer tabınne irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 34034 ELMADAĞİCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 2000/215 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyme- ti, adedi, evsafi: 1- Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Orman mevkiinde tapu- ya 5632 parsel sayılı taşmmaz olarak kayıtlı, 11430 met- rekare yüzölçümünde, tanm arazısi niteliğinde 1.143.000.000.- TL değerinde, satış saati: 12.00- 12.10'dur. 2- Aynı yer aynı mevkide, tapuya 5633 parsel sayılı ta- şuımaz olarak kayıtlı 34080 metrekare yüzölçümünde, tanm arazisi niteliğinde, 3.408.000.000.- TL değerinde, satış saati: 12.10-12.20'dir. 3- Aynı yer ve aynı mevkide tapuya 5602 parsel sayı- h taşınmaz olarak kayıtlı, 15090 metrekare yüzölçümün- de, tanm arazisi niteliğinde 1.509.000.000- TL değerin- de, satış saati: 12.20-12.30'dur. Not: Taşınmazlann ihale bedeli üzerinden yüzde 18 KDV ile TapuHarcının l/2si ihale alıcısuıdanalınır. Satış şartlan: 1- Satış, 30.07.2001 günü saat 12.00'den 12.30'a kadar Elmadağ lcra Müdürlüğü odasında açık artürma suretiyle yapılacaktır Bu artırmada tahmin edi- len kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok artüranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 09.08.2001 Per- şembe günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edileme- mişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kal- mak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40"ını bulması ve satış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacak- lann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevinne ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek- tir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacak- lılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklanm, hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak juretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- izinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemiz- ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncehkle teminat bede- linden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebihnesi için dairede açık olup masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/215 Tal. sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvurmalan ilan olunur 07.06.2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basuı: 34058 ANKARA 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/96 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyme- ti, adedi, evsafi: Ankara, Altındağ ilçesi, Peçenek köyünde kain 833 numarah parseli teşki! eden 19800 m2 miktanndaki tar- la vasıflı taşmmaz, bir borç nedenıyle açık arttırma sure- tiyle satılacaktır. Gayrimenkulün geniş evsafi dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 14.850.000.000 TL, yüzde 18 KDV alıcıya aittir. Sabşşardan: 1-Satış,07.08.2001 günüsaat 14.00'den 14.10'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi- len kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyJa 17.08.2001 gü- nü aynı yer ve aynı saatte ikınci arttırmaya çıkanlacak- tır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok art- tırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- mından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttır- maya iştirak edeceklenn, tahmın edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır Satış peşm para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer il- gililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı. husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı bel- geleri ile on beş gün içınde daıremize bildirmeleri lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikle- ri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kahnaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebil- mesi için daırede açık olup masrafı verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul et- miş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/96 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş- vurmalan ilan olunur. 01.06.2001 (*) llgililer tabirine ir- tifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 34036 Sahibinden Kayışdag'da Satıhk 251 m2 Müstakil, 2 kat Tel: 0532 302 98 57 ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİİZALE-İ ŞUYUU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Dosya No: 2001/10 Satış Kentbank AŞ tarafından Erol Yemeniciler ve arkadaş- lan aleyhine açılan Eskişehir Merkez Eski Bağlar Ma- hallesi 7427 ada, 1 parselde kayıtlı 175 m2 miktannda- ki gayrimenkulün satılarak şuyuun giderilmesine karar verilerek satış şart ve şeklini gösterir müfredatlı ilan Es- kişehir ilinde münteşir Istikbal gazetesinin 2.6.2001 ta- rih ve 15753 sayılı nüshasında neşredilmıştir. Davalılar Şaban, Aliye, Rüveyda, Hülya, Derya, Ha- kan Yemeniciler'in adresleri meçhul kaldığından işbu satış ilanı adı geçenlere tebJiğ olunur. 04.06.2001 Basın: 33929 SAYDAM YALÇIN DOGAN Karahasanoğlu Bilmecesi!.. Kîmler Engelliyop?.. Bir büyükelçimiz anlatıyor: "Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargı önüne çıkartılması beklenen, ama o arada yurt- dışına kaçan biriyle ilgili olarak, Ankara'dan bir iade dosyası geldi. Dosya tam bir felaketti!.." Neden felaket?.. Büyükelçi devam edıyor: "Önce yabancı dili inanılmaz ilkel. Kavram- tar birbirine kanşmış. Sözüm ona, hukuk dili, ama anlamak çok zor. Ikincisi, kaçak olan ki- şinin istendiği ülkedeki hukuk bilinmiyor. O ül- kenin hukukunu bilmeden kaçak istemek, bizi zor durumda bırakıyor. Üçüncüsü, iadesi iste- nen kişinin, neden arandığı, hangi suçu işledi- ği tam olarak anlatılamıyor. Kısacası, hertıan- gi bir suçlunun iade istemini içeren dosyalar ge- nellikie iyi hazırlanmıyor. O nedenle de, suçlu iade işlemleri uzun zaman alıyor." Suçlu iadesindeki son örnek, Şükrü Karahasa- noğlu. Banka batırmakla suçlanan ve halen fona devredilmiş bazı bankaların genel müdürlüğünü üstlenmiş olan Karahasanoğlu, yönetımde bulun- duğu sırada, iddiaya göre, yasadışı işlem yapmak- tan sorumlu tutuluyor. Tam bu sırada Karahasanoğlu yurtdışına kaçıyor. Türkiye Interpol'e bildiriyor ve Şükrü Bey İtalya'da yakayı ele veriyor. Adalet Bakanlığı: Süreç işliyor Diğerlerinde olduğu gibi, Karahasanoğlu'nun ia- de istem dosyasında da, benzer eksikler var mı?.. Ne oluyor?.. Türkiye istiyor, Karahasanoğlu bir süre cezaevinde kalıyor, ama önceki gün şartlı da olsa tahliye ediliyor. Bunu dün Adalet Bakaniığı yetkililerine soruyorum. Yanıt şöyle: "Bu kişinin işlediği iddia edilen suçlarta ilgi- li beigeier gönderildi. Italya, dosyayı kendi iç hu- kuku ile uluslararası hukuka göre inceliyor. O kişi tutuklu iken iade süreci aslında işledi, ama sonuçlanmadı. Şimdi serbest bırakılınca, biz Roma'ya sorduk, bırakırken güvence aldınız mı, diye. Oradan henüz cevap gelmedi, biz ay- nca iade isteğimizi yeniledik." Madem süreç işliyor, o zaman Karahasanoğlu ne- den serbest bırakılıyor?.. Çünkü, Italyan yasalan- na göre işlediği bir suç yok. Ama, Interpol kayıtla- nna göre, var\.. Türkiye'deki dosyası da hayli ka- bank. Eğer Türkiye'ye getirilir ve konuşursa, şu anda içerde yatan ve dışarda tedirgin bekleyen çok kişinin canının yanacağı açık. ladeyi kimler engelliyor?.. Bir zamanlar Apo'nun iadesinde de benzer so- runlar yaşanmıyor muydu?.. ladesini istediğimiz halde, ıtalya ayak süruyor ve vermiyor. Gerçi, ora- da Italyan tavn idelojik nitelikte. Şimdi böyle bir ideolojik konu yok. Ama buna rağ- men, süreç işlediği halde, Italya, Karahasanoğ- lu'nu neden iade etmiyor?.. Iki iddiadan söz ediliyor. llki, devreye bazı anlı şanlı kişiler giriyor ve Karahasanoğlu'nun Tür- kiye'ye gönderilmesini engellemeye çalışıyor. Bunda şaşacak bir yan yok. Düzenin mantığına uygun!.. Ikincisi, insanın canını acıtıyor. Türkiye'yi Avru- pa'da takan pek yok artak!.. Son aylarda Avru- pa'da Türkiye denildiğinde, çoğu yabancının yü- zünde, neyazıkki, bırgülümsemebelinyor!.. Muh- temel ki, Türkiye antetii bir iade dosyası geldiğin- de de, kimse olayı ciddiye almıyor!.. Ne olursa olsun, kim engellemeye kalkarsa kalk- sın, Karahasanoğlu'nu Türkiye'ye mutlaka getirmek gerek. E-mail: ydogan(g cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 9O98 TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No 2001 35 Talımat Bir borçtan dolayı hacizli bulunan aşağıda cıns. mik- tar ve kıymetleri yazılı mallar Tuzla Adliye binası önün- de açık arttırmayla satışa çıkanlmıştır. Birincı açık arttunıası 7.06. 2001 günü saat 12.00"den 12.10'a kadar. O gün muhammen kıymetlennin yüzde 75'ine alıcı ve talipli çıkmadığı takdirde satış bir gün uzatılarak yine aynı adreste 28.06.2001 günü saat 12.00'den 12.10'a kadar ikinci açık arttırması yapılacak, bu arttırmada muhammen kıymetin yüzde 40"ımn üze- rinde satış masrafinı geçmek suretiyle en fazla arttırana ihalesi yapılacaktır. Dellaliye resmi. ihale damga pulu bedeli, katma değer veıgısi ve teshm masrafı alıcıya ait- tir, ilan olunur. Muhammen kıymeti (Lira): 6.000.000.000.-TL Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti ve önemli niteliklen): 34 VM 3088 plakalı 1998 model Polo marka 1.6 tıpi 5 kapalı Met. Se- ten gümüş renkli, sol arka çamurluk ezik. çarpma netı- cesi ön tampon vuruk, yer yer ezik ve çızıkler me\ cut, radyo-teyp yok, hususi oto. Basın: 33763 BEYPAZARIAŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1998/494 Davacı Hasan San tarafından davahlar Münüs Tannkulu ve müşterekleri aleyhine açılan tapu ipta- li ve tescili davasının yapılan duruşması sonunda, Beypazan ilçesi, Hacıkara Mahallesi. Karapınar mevkii, 109 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapusunun iptalı ile davacı adına tapuya tesciline karar verihnesi talebiyle açılan davanın ka- bulüne dair 19.03.2001 tarihli ve 2001/28 karar sayı- lı ilamı ile Beypazan tapusunun 109 ada, 7 parsel sa- yılı taşınmazın tbrahim ve Hava'dan olma 1942 d.lu davacı Hasan San adına tapuya kayıt ve tesciline da- ir hüküm verilmiş olup aşağıda ismı yazılı şahıslann açık adresleri zabıta marifetıyle tespıt olunamadı- ğından ilamın gazete yoluyla yapılmasına karar \e- rilmiş olup işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşe- ceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09.05.2001 Davalılar: Kabamusaoğlu Mehmet torunu Hatice, Kabamusaoğlu Mehmet torunu Emetullah, Kaba- musaoğlu Mehmet torunu Mustafa, Kabamusaoğlu Hatice oğluRaşit, Zeliha Tannkulu, Mehmet fazıl Tannkulu, Ömer Okan, Tuncay Okan, Taner Okan, Kabamusaoğlu Mehmet torunu Mustafa kansı Zeli- ha Günver, oğlu Ahmet Selim Günver, oğlu Mehmet Ziya Günver, kızı Zehra Anıl. Basın: 33715
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog