Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE VE TURKIYE KKTC 'nin esM koalisyon ortağı, değişim karşıtlannın hükümeti bozduğunu söyledi kıncı herkesi suçladıLEYLA TAVŞANOĞLU LEFKOŞA - Kıbns'ın kuzeyini sar- san siyasi çalkantı, UBP-TKP koalis- yonunun Başbakan Yardımcısı Mus- tafa Akıncı'yı koltuğundan etti. Şimdi ana muhalefet partisi TKP'nin lideri ko- numunda olan Akıncı'yla KKTC'de neler olup bittiğini, Türkiye'deki siya- si karmaşanın yansımalannı konuştuk. -KKTC'de UBP-TKP koalisyonu ne- dendağıkb? AKINCI - Saym Başbakan'ın bir açıklamasını gördüm. Değişiklik ol- sun istemiş. Bunun iki cevabı var. Hki Başbakan'ınki, öbürü benimki. Hükü- met değişime karşı bir yakJaşımla bo- zuldu. Daha doğrusu bozduruldu. -Kimbozdurdu? - Değişimi sindiremeyen bir kesim var. Türkiye'yi artık Kıb- ns'a, AB'ye, demokratikleş- meye ilişkin konularda tek par- ça olarak görmek yanlış. Her- kes Kıbns Türkûnün iyiliğini is- tiyor, ama Kıbns'ın geleceğı- ne ilişkin çözümlemelerde fark- lılıklarçokbelirgin biçimde or- taya çıkmıştır. Türkiye'nin bir yüzünde demokratikleşmeye karşı olanlar, AB'yi istemeyen- ler vardır. Türkiye'nin AB'ye girmeyeceğini düşünen insan- lar, Kuzey Kıbns'ın da girme- sini istememektedirler. Bunun dışında Kıbns'ta maksimum haklanmızı elde edeceğimiz birçözümü istemediğim düşü- nülemez. Bu çözümden sonra AB siyasetini yürüten, görüşmelerden çekilmenin sıkıntılannı gören bir siyaset- çi olarak mesajlanmız rahatsızlık uyan- dırmaya başladı. AB'yi, demokratikleş- meyi istemeyen Türkiye'deki kesim ve buradaki temsilcileri de harekete geçti- ler. Sayın Cumhurbaşkanı da hep bu hü- kümeti yıkma gayreti içinde oldu. Göre- vini sürdürmek isteyen, ikna edilebilir bir Başbakan'la bu hükümet düşürüldü. Türkiye ve KKTC'nin çıkarlanna ol- duğuna inandığım görüşlerimi saklama- dım. Görüşme masasmdan çekilelim tavn geldiğinde de Meclis'te bunun aleyhine oy verdim. • "Ben KKTC'nin bağımsız kimliğinin güçlendirilmesini, sivilleşmeyi ve demokratikleşmeyi istedim. Bu iki meseleden dolayı bu koalisyonun miadının dolduğu karanna varıldı." - Yani bu davranışlannız rahatsızhk uyandırdı... - Evet. O kadar ki kendi kabinemde- ki Dışişleri Bakanı aleyhimde konuş- turuldu. Ben, KKTC'nin bağımsız kim- liğinin güçlendirilmesi taraftan oldum. Dış dünyaya iki devletli bir çözümden bahsediyorsunuz, ama KKTC'nin ken- di sivil otoritelerinin itfaiyeye bile hük- medemediğini görüyorsunuz. Polis si- ze bağlı olmayacak. Merkez Bankası başkanlığına KKTC vatandaşı ataya- mayacaksınız. Ve dünyaya, "Ben dev- letim. Egemenliğimi tanı", diyeceksı- yanm ağız kulaklannabir şeyler fisıldan- dığmı söylüyor. Ama şimdi bunlan söy- leyecek durumda değil. Gerçekleri söy- leyemeyecek bir duruma girdi. - Derviş Eroğju'mın Tûrkiye'deld ya da uiuslararası bağlanûJan mı onu bu duruma getirdi? - Türkiye'yle bağlantılan olması do- ğaldır. Yadırgadığım, bu bağlantılann bir KKTC Başbakanı 'nı gerçekleri söy- leyemeyecek noktaya getirmiş olması- dır. Ben gerçekleri anlatmaya çahştım. Cünkü Türkiye'yle KKTC'nin zora gi- receğini görüyorum. Bu yaklaşımlan- niz. Bu ikiyüzlü siyasete katlanamam. Ben elbette KKTC'nin bağımsız kim- liğinin güçlendirilmesini, sivilleşmeyi ve demokratikleşmeyi de istedim. An- cak bu iki meseleden dolayı bu koalis- yonun miadmın dolduğu karanna vanl- dı. Bu da Sayın Eroğlu'na fisıldandı. Farklı yaklaşımlarolacaktır. "Rıraılar AB'ye tek başlanna girerse Türkkrin durumu daha kötüye gidecek, Türki- yç'ninçıkarianzedeienecek. Masadan ay- nlmayalım. Rumlann çözûm istemedik- lerini dünyaya gösterebUelirrT, dedik. Ankara'nın bu tavra giren kanadı bü- .yük bir hata yaptı. Sayın Başbakan da avşanoğlu'nun sorulannı yanıüayan Afana, "Çözüm Türinye'mn Kıbns 'a bir kez daha dönüp bakmastndan geçiyor.Ana muhalefetlideri ne diyor, ona da bakmak lazun" dedi. mıza ters düşenler Sayın Denktaş'la da işbirliği içinde hükümetin ipini çekti- ler. Ekonomik kriz konusunda en az suçlanacak tarafbiziz. 15 yıl başbakan- lık yapmış Eroğlu ve yıllardır maliye ba- kanlığı yapmış olan SaKhCoşarvar. Bu yaşananlann sorumlululan onlar. Şim- di de kurtaracaklar, öyle mi? Bütün fa- tura 2 yıllık hükümet döneminde Mus- tafa Akıncı ve partisine çıkanlıyor. - Fatura neden size çıkanbyor? - Bir şey bulup suçlamalan lazım da ondan. Başbakan gerekçe söyleyemi- yor. 1. gün, "gerekçelere ginneyeliın n , dedi. Sonra milli davadan söz etti. Kıb- ns sorunuyla ilgili rurumumuza dikkat çekti. Koalisyonun bozdunılmasımn ana nedenlerinden birisinin bu olduğunu bi- liyorum. Ama bir gazeteciye de "Biraz değişiklik olsun istedik" demiş. Bir baş- bakan bu hale getirildi. Sayın Eroğ- lu'nun kendini affa mazhar kılma arzu- su çok büyüktü. Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Türkiye tarafindan aforoz edildiğini düşünüyordu. - Ama Türkrye'den ve dışandan ba- n kesimlerin Eroğlu'nu destekledikle- rini biliyoruz-. - Herhalde kendisini istemeyenler ta- rafindan da affedilme arzusu buydu. Başbakanlığının devam edeceği güven- cesini de aldıktan sonra gerekeni yaptı. 6 Mayıs'taki UBP kurultayında Eroğlu, "DP, benim genel başkanlığı kazanma- mam için açıkça çahşryor" de- di. Ama daha Mayıs bitme- den DP'yle, Sayın Denktaş'a çok yakuı bu partiyle koalis- yona girdiğini söyleyebiliyor. - Denktaş başkanlık siste- minegeçümesindeyararoldu- ğunu söylüyor- - Başkanhk sistemi tek ba- şına değerlendirildiğinde iyi örneklerinin olduğunu görü- yoruz. ABD'de yaşam biçimi haline gelmiş. Ama Latin Amerika'da diktatörlüklere yol açmış. Güney Kıbns'ta yürüyor. Ben bu sistemi red- dermedim ama önce çözme- miz gereken bir demokrasi so- nınumuz var. Demokrasi kül- türünü yerleştirmediğimiz bir ortamda başkanhk sistemi bizi daha da kötüye, tek adam sultasına göfürebilir. - Çözüm ne? - Çözüm Türkiye'nin Kıbns'abirkez daha dönüp bakmasından geçiyor. KKTC'de ana muhalefet lideri ne diyor, bakmak lazım. Madalyonun bir yüzün- de de Denktaş ve Eroğlu var. Türkiye yıl- lardır biliyor, destekliyor. Mesajlanmız Türk kamuoyuna yeni gitmeye başladı. Biz, KKTC'yi 2 devletli bir çözüm çer- çevesinde tanıtmak istiyorsak. söyledik- lerimde Türkiye ve KKTC için büyük an- lamlar olduğunu göreceklerdir. Bu söy- lemlerimde Türkiye düşmanhğı yoktur. Antonina fl"urizm 15-22 HAZİRAN: GÜ.NEYDOĞÜ ANADOLU, SANAT TARİHÇİSİ ATİLLA TUNA. "Sanat Tarihçisi Atillı Tuna rehberliğinde Gaziantep, Birecik, Urfa. Harran. Sogmatar, Yiranşehir. Mardin, Tur Abdin, Midyat, Hasankeyf, Diyarbakır. Adıyaman, Nemrut ve sular altında kalacak Zeugma'ya olağanüstü bir styahat..." 16 HAZİRAN CUMARTESİ: FENER, BALAT, AYVANSARAY, Dr. FERİDUN ÖZGÜMÜŞ. 17 HAZİRAN PAZAR: HALİÇ, EYÜP, KARİYE, Dr. FERİDUN ÖZGÜMÜŞ. Rezervasyon: (212) 292 28 74-75 BRT Biıicşik Rehberlcr Turizm KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAM1 17 Hızinn : TOPHANE'DEN G\LATA'\ A (Gczgialcr KtliM ik) Topliane-ı Amıre. Kılıç AIı Pa$a KÛIII\KI. Sûnanı. Ennenı. Rus Kılıseten. îûrk Ortodoks PamUıanesi. Yenln Camıı. Galata Kulesı. Pıerre \e Poul Kılısesı. Anp CjmiL Öflen >emeğı Galata Resıdance'dı 24Hızinı : FENER.BAHT KÎLTÎRTIRI Gûl Camıı. Bulgar Kılısesı. Kızıl Mddep. Kınh Kilise, Patrikhane. Suıp Hre; Oagabd Ol-M T«nımz : DOĞl ANADOLl Kırs, AJII. Iğdır. Do*u Bevazıt Matogırt. Adilcevjz Ahlat Bıtlıs. Mrnan Han. Ahtamar. Van.Çavu;Tepe, Ho^pKalesı.. r-lS T O M D : KIRIM. ODESSA. OLBI \ Odessa. Olbıı Kherson. Yalta. SnMopol. Alraescıt. KJıencnessos. Çufutkale. Balıçesarav Lııaıiıvı Sarayu Panorama MÜ2Csı. Feodossu. Eı^ndoın... Me^iliyet Cad. 198/5 ŞişhaiM - İST. www.kiltiirjtzilfri.cora Tel: (212)252 657»-79-80 infort kıltırjtzütrtcooı NOVITAS Turizm Yurtiçi Kültür Turları KLASİK GAP (20 - 24 Haziran) Diyarbakır, Hasankeyf, Midyat, Mardin, Urfa, Harran, Ataturk Barajı, Kâhta, Nemrut, Gaziantep, Zeugma KARADENİZ (n-19 Agustos) Safranbolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon (Ayasofya, Sümela, Zigana, Hamsiköy, Torul, Uzungöl). Rize (İkizdere, Fırtına Vadısi, Ayder), Artvın, Hopa, Sarp, Hattuşaş Yurtdışı Kültür Turu SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ 1-5 Ağustos Tel: (0 212) 251 28 08-09 e-mail: novitaslffnovitas.com.tr web : \vww.no\ ıtas.com tr ANKARA19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 200L23 Karar No: 2001/414 Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı veki- li tarafindan davalı Suna Doğan aleyhine açılan tescil da- vası nedeniyle; Davanın kabulü ile; Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutlu mahallesinde kâin ve tapunun 36604 ada, 4 no'lu parselinde kayıtlı taşınmazda davalı adına kayıtlı 18/903 hissede davalı Suna Doğan adının iptali ile dava- cı idare adına tapuya tesciline, Karar verilmiştir. Iş bu karar müddetinde temyiz edilmediği takdirde kesirüeşe- ceği hususu davalı Suna Doğan'a tebligat yerine geçerli olmak üzere üan olunur. Basın: 34048 ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2000/23 Esas 200 h 284 Karar Davacı Feride Yiğit tarafindan davalılar Canan Yiğit vs. aleyhlerine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapı- lan yargılaması sonunda: Davanın kabulü ile; Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öncebeci Mah., 2926 ada, 11 parselde kâin (Umut Sk. Pınar Apt. 46/11 Kolej/Ankara), 11 no'lu dairenin davalılar Handan Mefharet Yiğit, Canan Yiğit ve Nurettin Yiğit adlanna kayıtlı bulunan tapunun iptaline, Aryon Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1999/376 Esas, 511 Karar sayılı veraset belgesindeki hisseleri ora- nında 1/4'er hisse olarak 1 payının davacı Feride Yiğit, 1 payının davalı Nurettin Yiğit, 1 payının davalı Canan Yi- ğit, 1 payının Handan Mefharet Yiğit adlanna ayn ayn tapuya kayıt ve tesciline, karann bu- suretinin llK.'nun 28. maddesi gereğince ilgili Tapu Sicil Müdürlüğu'ne gönderilmesine, dair verilen karar davalılardan Nured- din Yiğit'e ilanen tebliğ olunur. Basın: 34049 GÖLCÜK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN Sayı: 2000/1493 Esas Davacı Müzeyyen Genç tarafindan davalı Kadir Genç aleyhine mahkememize açılan nafaka davasının yapılan açık yargılaması strasmda verilen karar gereğince, Da- vah Kadir Genç'e dava dilekçesi ve duruşma günû, tüm aramalara ragmen tebliğ edilememiştir. Mahkememizce yapılan duruşma 11.09.2001 günü saat 12.10'a bu^kıl- mış olup, beürtilen gün ve saatte davalı Kadir Genç'in mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettinnesi, ettirmediği takdirde duruş- maya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra kendisine tebliğ edil- miş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 16.05.2001 Basur 29982 BULDAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/168 Mahkememizin yukanda esas numarası belirtili dos- yasında davacı tbrahim Kasım oğlu 1967 d.lu Süleyman Çolak tarafindan davalı Ahmet kızı 1971 d.lu Özlem Ço- lak aleyhine zina nedeniyle boşanma davası açılmış olup dava dilekçesi ve duruşma günü tüm aramalara rağmen davaüya tebliğ edilemediğinden, adresi meçhul oldu- ğundan işbu ilan metni dava dilekçesi yerine geçmek üzere duruşmanuı bırakıldığı 20.06. 2001 günü saat 09.25 'te duruşmada hazu- bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yoklu- ğunuzda devam edilip karara bağlanacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve diğer maddelen gere- ği ilan olunur. 04.04.2001 Basm: 22156 ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/291 Karar No: 2001/369 Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yukan Bahçelievler Mah. C:76, H:651 'de nüfusa kayıtlı, Mehmet Ali ve Feride'den olma 4.5.1955 d.lu Ferudun Samih'in Samih adının ip- tali ile Semıh olarak tashihine, nüfusa bu şekide kayıt ve tesciline dair verilen karar ilan olunur. Basın: 33724 Türkiye Gazeteciler Cemiyetı'nın yayınladiğı günlük Bizim Cazete Ûlke sorunlanna ilişkın raporlanyla, araştırmalanyla, köşe yazılanyla, taratsjz habertenyte sivıl toplumlann gazetesı. Düzenlı okumak İçin abone otun. Tek 0^12.51106 75 ACI KAYBIMIZ Bizi Cumhuriyet, Ataturk, Platon, Mozart, Yaşar Kemal, Talip Apaydın, Aziz Nesin'le tanıştıran Annemiz SEYHAN BÜYÜKBÖREKÇt'yi kaybettik. Anısını yaşatacağız. MEHMET-BÜLENT BÜYÜKBÖREKÇİ BAŞSACLICI HİLMİ ŞENER Darülaceze Müessese Müdürü 1965-1989 yıllan arasında 22 sene Darülaceze Müdürlüğü görevini, çok kısıtlı maddi imkânlar ve güç şartlar altında başanyla yürütmüştür. Kaybından derin üzüntü içindeyiz. Kendisine Tann'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Ruhu ışık içinde kalsın. DARÜLACEZE VAKFI YÖNETİM KURULU Mücadele arkadaşım, meslektaşım, genel müdürüm ORHANÖZET TEKEL'de izlerin silinmeyecek. HALÎT DERİNGÖR MERHABA NECATt DOĞRU Şu Tütün Yasası: TekeTi Yok Etme Plan! Acıtütün.... Ekeni de avutan tütün... Içeni de öldüren tütün... Devlete en iyi vergi memuru olan... Sigaradevierinin iştahını kabartan... Oyun içinde oyun: Tütün.... IMF'nin yeni Türkiye Masası Şefı Juha Kahkonen, elini başkasına aç- mış bir dilenciye öğüt verir gibi konu- şuyor. Basın toplantısı yapıp istedik- lerini Meclis'e bildiriyor: Telekom yönetımini değiştirin. Ek bütçeyi geçirin. Emlakbank'ı kapatın. Tütün Yasası'nı çıkartın. Tütün Yasası değişince ortaya çıka- cak olan yeni yapılanma içinde Tür- kiye, bundan böyle, dilenci olmak du- rumundan kurtulacak mı? Kahko- nen'lerce "şunu da şöyle yap....Bu- nu da böyleyap...Ben söyleyeceğim, sen benim söylediklerimi yap..." di- ye emir verilen bir ülke durumundan çıkacak mı? • • • Nedir bu Tütün Yasası? İçinde ne var? Bu yasa 600 bin tütün üreticisinin gelirini, üretimini, Türk tütününün 70 milyonluk nüfusu ve iyi bir sigara içi- cisi olan Türkiye pazanndaki gelece- ğini nasıl bir üretim- tüketim strateji- sine vidalıyor? Tekel ne olacak? Tekel'in fabrikalan ne olacak? Onlar el değıştirecek, özeileşecek di- yelim, peki uzun vadede Türk halkı- nın bu değişimden kazancı, çıkan, kâ- n ne olacak? Toplum bunu tartışmryor.... Dilencileştirilmiş Meclis! IMF şefi Kahkonen dinlryori.. DPT'de daire başkanlığı yapmış, 1970'lerdefiltreli sigara pazarlannda- ki değişime uyum için bizim tütün ve sigara sektörünün 'yenilenme yatı- nmlannın başlatılmasına omuz ver- miş, dikkat çekmiş, strateji geliştir- miş' eski Tekel Genel Müdürü Alev Da- malı'dan rica ettim. Sektörün tarihi kucaklayan.... Bugününe ışık tutan.... Attın değerinde bilgileryolladı... Anlayana özetliyorum... ••• Tütün ekimi Anadolu'da Osmanlı döneminde başladı. Osmanlı sigara üretimini yabancılara verdi. Monopol kurdular. Tütünü vergi memuru olarak kullanıp Osmanlı'nın borçlannı tahsil ettiler. Cumhuriyet ilan edilince tütün ve sigara üretimi 'Tekel' içine alındı. Zaten tütün ve sigara sektörü, yapısı gereği 'Tekel' niteliğindedir. Tohum ekimi.... Fide üretimi... Fide dikimi.... Yaprak toplaması... Yaprak kurutması... Balyalama... Balya açma.. Balya temizleme... Tütün tasnifleme... Yeniden balyalama... Doğal fermantasyonlama.. *' Tütün işleme... Sigara üretme... Sigarayı depolama.... Dağıtım, satş... Bütün bu üretim süreci toplumun sağlığı, tütün üretim ve tüketiminin kontrolü, kalitesi, kamu gelirini arttır- mak için vergi toplama niteliğryle Te- kel olmak durumundadır. Aynca siga- ra üreten bir fabrikanın kazançlı, ve- rimli, ekonomik maliyetlerie çalışabil- mesi için yılda en az 10 milyar adet si- gara üretecek kapasitede kurulması gerekmektedir. Sigara ile Tekel yapışık kardeştir. Bu yapıdan ötürü dünya sigara üre- timinin yüzde 6O'ı Philip Morris ile Bri- tish American Tobacco adlı iki şirke- tin kontrolü altındadır. Sadece Türki- ye'de değil Fransa, Japonya, Italya, Avusturya, Iskandinav ülkeleri, Rus- ya, Çin ve Hindistan'da da tütün ve si- gara sektörü devlet tekelindedir. ••• Dünya pratiği ortada.... Tekel olmak.... Ve devletin yönetiminde olmak.... Sigara sektörünü öldürmüyor.... Yabancılaştırmıyor... Yerli ve ulusal tekelden alıp yaban- cı monopollerin eline "Biz becereme- dik... Buyunın pazan sizyiyin..." de- me noktasına getirmiyor. Onlar, dev- let tekelı yönetiminde de olsa, fabri- kalannı, üreticilerini geliştirdiler. Türk Tekel'i de 1970'lerde 'Türk sigara sa- nayiini modernleştirme' atılımlannı başlattı. önce filtresiz sigara üreten mevcut fabrikalar (Istanbul Maltepe, Cibali, Izmir, Samsun, Adana) fıltre üniteleriyle takviye edildi. Sonra da Tokat'ta, Akhisar'da, Bafra'da, Diyar- bakır ve Erzurum'da modern fabrika- lar kuruldu. Tekel, dünya devleri için- de yanşmak üzerine yapılandı. • • • Fakat 1980'de önünü kestiler. Yatınmlar aksadı. Pazar yabancı sigaraya açıldı. Tütünde oy avlama fıyatı... Aşın tütün üretimi... Ve fazla tütünü yakma... Devlete bınen büyük yük.... Fabrikalara partili adam doldurma... Ve bu tabloyu gerekçe gösterip, "Bakm, biz Türkler beceremiyonız..." diyerek yabancı sigara tekellerine pa- zan açtıiar... Yeni Tütün Yasası... Tekel'i yok etmenin son halkası.... Yann bu konuya devam edeceğim. Vah...Vah... Bürokrat isyan etmiş! Atlamayalım! Kirfenmeye düşmeyelim! Okuru kullanıyoriar! Tuzağa gelmeyelim! Hürriyet gazetesi dünkü sayısında 'Bûrokratı isyan ettiren yasak...' diye manşet haber çekti. Ne olmuş? Mavi Akım soruşturmasını yürüten DGM Cumhuriyet Savcısı Cengiz Köksal, BOTAŞ Genel Müdürü Gök- han Yardım'ın yurtdışına çıkışının ya- saklanmasını talep etti. Hâkim de, devlet şirketi BOTAŞ'ın genel müdü- rüne 'yurtdışına çıkışyasağı' koydu. Vah... Vah... Hiç olur muymuş? Devletin bürokratına yasak konur muymuş? Adalet ondan dışan kaça- bilir diye şüpheteniyorsa niçin konul- masm? Geçmişte birçok ömek var. En- gin Crvan da Emlak Bankası'nın ge- nel müdürüydü. ABD'ye kaçtı... Şükrü Karahasanoğlu da devle- tin üst düzey bürakratlığını yapmıştı. Italya'ya kaçtı.... Gülay Aslrtürk de Şişli Belediye Başkanlığı yapmıştı. Ingiltere'ye kaçtı... Demek ki kaçıyorlar.... Gökhan Yardım aynca, "Yunanis- tan 'la gaz anlaşması yapacaktım. Izin almıştım, Atina'yagidecektim. Tûrki- KIRMETRE ye 'nin Yunanistan 'a doğalgaz satma- sı projesine darbe vuruldu!.." diye acılı acılı konuşturularak kirienmeya- pılıyor. BOTAŞ aşiret mi? Kişiye mi bağlı? BOTAŞ'ın projeleri genel müdürie mi var? Genel müdür yardımcısı gidip Yunanistan'la projeyi görüşemez mi? Dikkatiniz keskin... Gördüğünüz, duyduğunuz, sapta- dığınız, hissettiğiniz, şüphelendiğiniz hertüriü kirienmeyi 'KİRMETREKÖ- ŞESl'ne, aşağıdaki faks numarasına bildirin. Araştıralım... Soruşturalım... Temiz bilgiye ulaşalım... Okuduğunuz yazı temiz olsun... E-mail: necatidogru@superonline.com Faks: 0212 513 90 98 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KİRALIKİŞYERİ VE DAİRELER Kadıköy, Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. 141 No'lu, 241 m 2 , sobab, üç kat- lı tripleks köşk (işyeri). Aylık muhammen kirası: 3.000 USD. Toplam temi- natlan 7.080 USD karşılığı TL. Yukanda açık adresi yazılı gayrimenkulümüz ile birlikte toplam 14 adet iş- yeri ve daire 19.06.2001 tarihinde saat 13.30'da Içişleri Bakanhğı Darülaceze Müessese Müdürlüğü thale Komisyonu'nda Açık Arttırma Usulü ile Şartmane uyannca kiralama ihalesi yapılacaktır. ŞİRKETLERİN 1. İmza Sirküleri, 2. Ticaret Odası Belgesi, 3. Dıaleye tştirak Belgesi 4. Geçici Teminat Makbuzu ŞAfflSLARTN 1. Nürus Cüzdan Sureti, 2. Ikametgâh Senedi, 3. Öıaleye Iştirak Makbuzu, 4. Geçici Teminat makbuzu ile birlikte yukanda yazılı gün ve saatinde Darülaceze Müessese Müdürlüğü'nde hazır bulunmalan gerekmektedir. (Şartname bedelsiz olarak Darülaceze Müdürlüğü'nde görülebilir.) Adres: Darülaceze Cad. No: 47 Okmeydanı/Şişli/lst. Tel: 0212 220 10 20, Faks: 0 212 22103 03
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog