Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet I k ı I â p ' a T ı CUMHURİYETİN BİRE\1 OLMAK Türkan Saylan Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27644 / 400.000 TL (KDVıçmde), umhuriyet Cumhurtyet k ı ı ıp I a t ı DEĞİŞİK GÖZLE Necati Cumalı Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad. No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi: NADİR NADİ (1945-1991) 14 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE ^ropüler kültür, müzik ve iletişim Muzik kitapları yayını konusunda oldukça fakir bir ülkeyiz. Bu alandaki kuraklık arada bir çıkan kitaplarla bir hareketlilik kazanır. İki yayınevimiz ıse bu konudaki ısrarlarını inançla sürdürup müzik kitabı yayımlamaya devam ediyorlar. Pan Yayınları ve Çiviyazılan Yayınları'nı bu kararlılıklarından dolayı kutlamak gerekiyor. Bugün CumhuHyet le birlikte... C U M H U R Î Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ RAİF ERTEM AVCININ NOTLARI (1996-2000) 1960'ların öğrenci önderlerındendi o, bir 27 Mayıs devrimcisiydi. 6O'lı yılların oğrenci festivallerinin öncülerinden, Yon dergisinin emekçilerindendi. Hukukçuvdu, hakkı yenen sanatçıların savunucusuydu. Şairdi, avcıydı, doğa dostuydu, gerçek bır yurtseverdi. Geçen yıl 16 Haziran'da yitirdiğimiz Raif Ertem'i en güzel "Rasgele"lerinden bir demetle anıyoruz. * Yarın Cumhuriyet'le birlikte... NATO doruğunda ABD-Avrupa anlaşmazlığı su yüzüne çıktı alistik füze kı*iziİşbirliğimizi geliştirmeliyizBrükseideki NATO doruğunda "Yeni tehditlere karşı hazırlıklı • olmahyız" diyen Bush, füze kalkanı konusuna doğrudan değinmedi. "Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ortaklanmızla işbirliğimizi geliştirmeliyiz" ifadesini kullanan Bush'un tutumu, Avrupa'da antibalistik fîizelerin sınırlandınlmasını öngören 1972 tarihli ABM anlaşmasına zarar verebileceği endişesini yaratıyor. ChiraC karşi Çlktl Dorukta konuşan Jacques Chirac, "stratejik dengelerin korunması" çağnsında • bulundu ve ABM anlaşmasının da bu dengenin temel direği olduğunu söyledi. Chirac, nükleer silahlann yaygınlaştınlmasına karşı verilen mücadelenin canlandınlması çağnsında bulundu. Rusya ise ABM anlaşmasıyla ilgili olarak "Eskidiği, işlevini yitirdiği söylenemez" dedi. 08MUN ÇVTSAY'll) babePİ • 19. Sayfada BUSH VE BLAIR'LE GÖRÜŞTÜ Ecevit: AGSK için baskıohnadı Ecevit, "AGSK sorununun çözümünü konuşmak için yanıma birlikte gelen Bush ve Blair'e Türkiye'nin en kritik bölgede bulunduğunu hatırlattım ve AGSK sorununun bizim açımızdan son derece önemli olduğunu söyledim" dedi. NATO doruğunda da konuşan Ecevit, Avrupa kıtasında yeni bölünme çizgileri yaratılmasına karşı olduğunu söyledi. YUCELTOP BRÜKSEL - Başbakan Bülent Ecevit, ABD Başkanı George Bush ve Ingiltere Başbakanı Tony Blair'in Avrupa Güven- lik ve Savunma Kimliği (AGSK) konu- sunda soruna çözüm bulunması beklenti- lerini dile getirdiklerinı bildirdi. Ecevit, Blair ve Bush'un bir "baskı veya ısrar ha- vası içinde olmadıklannı" belirtti. NATO zırvesinde konuşan Ecevit, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) girişimini baştan beri destekledi- ğini, ancak Avrupa kıtasında yeni bölün- me çizgileri yaratılmasına karşı olduğu- nu söyledi. Başbakan Ecevit, Brüksel'deki NATO zırvesinde dün bir konuşma yaptı. Konuş- masına, ABD Başkanı George Bush'a "Hoş geldiniz" diyerek başlayan ve Bush'un Brüksel"deki mevcudiyetinin, "ABD'nin İttifak'a ve Avrupa-Atlantikgü- venliğine yönelik ortak çabalara bağhhğı- nı teyit ertiğinr söyleyen Ecevit. Italyan ve Ingilız başbakanlannın "seçimzaferie- • Arkası Sa, 19, Sü. 3 'te Bush, Brüksel'de de protestolaria kar- şüaşü. Göstericiler kendilerini, Bush'un NATO doruğu için gekiiği askeri hava- aJanının yan girişine zincirledikr. İSVEÇLİLER BUSH'A HAZIRLANIYOR ABD, AGSP'DE TÜRKİYE'YE DESTEKVERDİ U19. Sayfada Protezle gelen sevinç # Depremde organlannı kaybeden çocuk ve gençlerden 31 'i, şimdi Alman Rotaryenler ve Rotary Afet Yardımlan Grubu'nun sağladığı protez organlarla hayata devam etmeye, depremden sonra unuttuklan "umudu" yeniden ammsamaya çalışıyorlar. # Alman Rotaryenlerle Istanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniğı'nin işbirliği sonucunda, depremde uzuvlanm kaybetmiş çocuk ve gençlere protez takılması amacıyla Almanya'da 300 bin mark toplandı. l'BYEZDMİ'Biihatari I 3. Sayfada TÜBİTAK Korkacak bir şey yok # Prof. Dr. Naci Görûr, Marmara Denizi'nde depreme ilişkin yeni olgular bulunmadığını belirtti ve "Bu tür spekülatif haberler, kamuoyunda rahatsızlık yarattığı gibı araştırmalarımızı da engellemektedir" dedi. • 3. Sayfada Milli Eğitim Oğrenci sıkı takipte # Hastanede yatmadan tedavi görerek rapor alan lise öğrencileri, okula özürlü ve özürsüz devamsızlıklan ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamının 30 günü aşması halinde başansız sayılacak. • 8. Sayfada Tantan'ın istifasının ardından emniyette yeniden yapılanma • Istihbarat birimleri küçülüyorEklpler dağltllacak tçişleri Bakanhğı ve emniyetteki yapılanma kapsamında, Tantan döneminde yoğun olarak çalışan istihbarat dairesi ile kaçakçıhk ve organize suçlarla mücadele dairesi küçültülecek ve buradaki "ekipler" dağıtılacak. Buralarda irticai personelin yoğunlaştığı öne sürülüyor. Valller de değişecek lstifalann ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ANAP ve îçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'e yakınlığıyla bilinen Adana Valisi Oğuz Kaan Köksal'ın getirilebileceği, Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu'nun da Sakarya veya Kocaeli'ne vali olarak atanabileceği bildlrildi. • 4. Sayfada KOMUTANLARIN ÎZMİR ÇIKARMASI Kıvrıkoğlu: Irtîca sinmiştîr • Kıvnkoğlu, TSK'nin irticayla mücadelesinin sürdüğünü vurguladı. Kıvnkoğlu, "Türkiye'de irtica, bakarsınız bir gün yok gibi görünür, ertesi gün ortaya çıkar. Çıktığı zaman Atatürkçü, laik kişi ve kurumlar tedbin alır" dedi. İZIVÜR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, "İr- tica yok edilmiştir demek doğru değildir. Yok gibi görünür, ama sinmiştir" dedi. Kıvnkoğlu, dün Izmir Valisi Alaaddin Yüksel ve Izmir Büyükşehir Be- lediye Başkanı Ahmet Piriştina'yı makamlann- da ziyaret etti. Kıvnkoğ- lu'nun ziyaretlerinde Kara Kuv^etleri Komu- tanı Orgeneral Hilmi Öz- mArkasıSa.l9,Sü.8'de TÜRKÎYE SİLAH ALIMINDA ÖNDE • 19. Sayfada CHP raporu Fatura 90 mifyar dolar • CHP'nin raporuna göre 2001 yıhrun ilk üç aymda 960 bin kişi işten çıkanldı, Lise ve dahayukan eğitimli 15-24 yaş grubuna dahil olanlar arasnıdaki işsizlik oranı ise yüzde22.7'den yüzde 23.7'ye yûkseldi. • CHP, kasım ve şubat aylarmda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı maddi kaybın ise 89.2 miryar dolar olduğunu açıkladı. • 5. Sayfada 1 ZlNAYA 'MAL CEZASF GELİYOR • 3. Sayfada ÖĞRENCIYE21 MİLYARLIK FATURA • 8. Sayfada KENT BÜYÜK, DÜŞÜNCE KÜÇÜK • 9. Sayfada ÇOCUKLAR DA DEPRESYONA GÎRER • Arka Sayfada GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Siyasal İslamda Beklenti Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gelişen Er- demliler Hareketi, pek çok yönüyle "bilinmeyenleh" içeriyor. Öncelikle Erdoğan'ın hukuksal durumu önem taşı- yor. Eski Istanbul Bele<!hye Başkanı'nın savına göre, Ecevit ailesinin marifetiyle yakın tarihe geçen şartlı I Arkası Sa. 19, Sü. l'de Rahmi Dilligil tahliye edildi • "1. Perde Operasyonu" kapsammda rutuklanan eski Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Dilligil ile eski Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Gümüşkaya'nın, suç türünün değişme olasıhğı ve tutuklu bulunduklan süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. M4- Sayfada TOBB'de kriz üstüne kriz # Başkan Fuat Miras'ın istifası, 15 üyeli TOBB Yönetim Kurulu'nun 8 üyesi tarafından kabul edilmesi "salt çoğunluk" tartışması yarattı. Toplantuını ilk 20 dakikasına katıldıktan sonra, kendisûıe destek veren 6 üyeyle beraber toplantı salonunu terk eden Miras, seçim istedi. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY IMFnin Zor-balığı! "Sonbahara düzlüğe çıkanz"\a "bir kriz daha geli- yor" arasında gidip gelen Türkiye'nin IMF ile ilişkile- ri, durumumuz ne olursa olsun sorgulanması gereken bir hal aldı. 1- IMF'nin geleneksel ışlevi adında gizli: Uluslararası Para Fonu! IMF deyince akla ilk "maliyardım" gelir.di. IMF iş- levini, Turkiye'yi 'denek ülke' olarak kullanıp yenile- • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog