Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ek Bütçe Yasa Tasansı komisyondan geçti. 30.6 katrilyonluk ödeneğin 24.5 katrilyon lirası faize gidecek Banka yukü 17.3 katrilyon• Ek ödeneğin yalmz 5.3 katrilyon lirasımn vergi gelirlerinden sağlanması hedefleniyor. 24.5 katrilyon liralık açık, Hazine'nin iç pıyasadan borçlanmasıyla kapatılmaya çalışılacak. Böylece faiz yükünü gelecek yıllara aktaran iç borç sarmalındaki kısırdöngü artarak sürecek. Muhalefet milletvekilleri, ek bütçenin üçüncü bunahma hazırlık anlamı taşıdığını savundular. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Faiz ve iç borçlanma kalemlerini yeniden düzenleyen Ek Bütçe Yasa Tasansı, TBMM Plan ve Bütçe Ko- mısyonu'ndan geçtı. Memur maaş- lan ve ışçi ücretlen ile LPG kulla- nan seramıkçilerin desteklenmesi için 560 trilyon liralık ödenek de ta- sanya eklendı. 2001 yılı bütçesine ek ödenekler getiren tasanyı komis- yona sunan Maliye Bakanı Sümer OraL "Enflasyon ve kur hedefinde ciddi sapmalar olmasaydı karşımza eködenektasansı ile gelmeyecektik'' dedi. Sümer Orarın verdığı bılgıye göre, 30 katrilyon 640 trilyon lira- lık ödeneğin 24.5 katrilyon lirası fa- iz harcamalan için kullanılacak. Ek ödeneğin yalnız 5.3 katrilyon lirası- nın vergi gelirlerinden sağlanması hedefleniyor. 24.5 katrilyon liralık açığın, ilk yasada öngörülen 5.2 kat- rilyon liralık açığa eklenmesi sonu- cu, toplambütçe açığı 29.7 katrilyon liraya yükselecek. Bu rakam, 78.4 katrilyon liraya yükselen 2001 yılı bütçesinin yüzde 38' inı oluşturuyor. Kısırdöngü sürecek Yeni açıkmiktan da Hazine'nin iç piyasadan borçlanmasıyla kapatıl- maya çalışılacak. Böylece faiz yükü- nü gelecek yıllara aktaran iç borç sarmahndaki kısırdöngü artarak sü- recek. Türkıye'nin yalnız 2001 yı- lındaki toplam iç ve dış faiz borcu 41 katrilyon liraya ulaşıyor. 2001 yılın- da hedeflenen tüm vergi gelin ise 37.1 katnlyon lirada kalıyor. Yenı bütçedeki faiz dışı fazla miktarı, 11.5 katnlyon lira ile Gayri Safı Mıl- h Hasıla'nın (GSMH) yüzde 6.3'ü oranında hedefleniyor. Ek ödeneğin 17.3 katrilyon lirası normal bütçe giderleri dışında, ka- mu bankalan ve fona devredilen ba- tık bankalann zararlanndan oluşu- yor. Bu miktann 3.3 katrilyon lirası iç borç tahvillerinin değiştirilmesi sonucu, 8.4 katrilyon lirası kamu bankalannın görev zararı, 5.6 katril- yon lirası da fon bankalan için ihraç edilen ıç borçlanma senetlerinden kaynaklanıyor. Tasanya ek madde Tasanya komisyonda yeni bİT madde eklenerek toplu iş sözleşme- leri, memur maaşlannm nisan-ma- yıs-haziran ayına ilişkin artışlan ve LPG kullanıcılanyla ilgili kararlann karşılıklan bütçeye kondu. 560 tril- yon liralık ek ödeneğin 350 trilyon dolayındaki miktan işçilere, 200 trilyon dolayındaki miktan memur- lara, 80 trilyon lirası da LPG kulla- nan seramikçilere ödenecek. Sümer Oral, bu miktann gelir kalemi konu- sundaki kuşkulan yanıtlarken "Ke- sinhkk ek vergi yok" dedi. Muhalefet partileri, tasan görü- şülürken hükümetin bunalımlar ko- nusunda öngörüsüz olmasını eleştir- diler. Ekbütçenin, üçüncü bunalıma hazırlık anlamı taşıdığını savunan muhalefet milletvekilleri, 2001 yılı için toplam iç borçlanma miktan- nın 52 milyar dolar olarak hedeflen- mesüıin, ekonomik programı ciddi anlamda tehdit ettiğine dikkat çek- tiler. Miras'ın istifası bugün TOBB Yönetim Ku- rulunda görüşülecek. İSTİFA BİLMECESt Miras'tan geriadım ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Odalar ve Borsalar Bırliği (TOBB) Başkanı Fuat Miras, daha önce yalanladığı istifasının bugün yö- netım kurulunda görüşülmesı karan üzenne, önce ıstifasını dogruladı, da- ha sonra dilekçesıni geri isteyerek gö- revinı sürdüreceğını açıkladı. Oda başkanlannm baskısıyla hükü- meti ıstifaya çağıran TOBB Başkanı Miras, kendi istifasıyla ilgili olarak sürekli karar değiştiriyor. Miras, 8 Ha- ziran Cuma günü gerçekleştirilen yö- netim kurulu toplantısmda yaşanan tartışmalar sonucu ıstifasını vermişti. Miras, ertesi gün yaptığı açıklamada ise istıfa dılekçesı verdiğini yalanla- mıştı. Alınan bilgiye göre, istifasının pazartesi günü yürürlüğe girmesini is- teyen Mıras"ın dilekçesi, Genel Sek- reter Şefik Tokat tarafından yürürlü- ğe konmadı. Bunun üzerine harekete geçen üyeler istifa gündemiyleyö- netim kurulu- nun toplanma- smı istedi. Mi- ras, yönetim kurulunun bu- gün olağanüstü olarak toplan- tıya çağnlma- sının ardından yaptığı açıkla- mada. "Pazartesi günü işleme komü- ması için istifa belgemi verdinT diye- rek ıstifasını dogruladı. Miras, istifa stirecini anlatacak Ankara gündeminin dün bır süre TOBB Başkanı'nın istifasına kilitlen- mesinın ardından Miras, akşam saatle- rinde gazetecilere "oda ve konsey baş- kanlannın ısran üzerine1 ' karanndan vazgeçtiğinı açıkladı. Miras. TOBB'- deki. kendısını istifa noktasma getiren anlaşmazhğm ne olduğunun sorulma- sı üzerine, bugünkü toplantıda açıkla- malarda bulunacağını da ifade etti. Mi- ras, yazıh bir açıklamayla da görevine devam edeceğini TOBB Genel Sekre- terliği'ne bildirdiğini kaydettı. Miras, bugünkü olağanüstü genel kurulda is- tifa dilekçesinin görüşülecek olmasıy- la ilgili olarak da "Karan üyeterintak- dirine bırakıyorum*' dedi. SEZER ONAYLADI BDDK'ye yeni yönetim ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, ba- ğımsız olduğu belirtilmesine karşın Bankalar Yasası'nda değişiklik ya- pan yasaya eklenen bir hükümle gö- revden alınmasını sağladığı Bankacı- lık Düzenleme ve Denetleme Kuru- lu (BDDK)üyeliklerineyeniatama- lar yapılmasını öngören kararname dün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanarak Başba- kanlık'a gönderildi.Yeni BDDK üye- leri şu isimlerden oluşuyor. AIİ Vef a Çelik: Merkez Banka- sı Muhasebe Genel Müdürü. Kemal ÇeVİk: BDDK'nin gö- rev den alınan üyeleri arasmda yer alıyordu. Abdülhalik Berber. BD DK'de Murakıplar Kurulu Başkan- vekıli'ydı. CÜVen Sak: SBF'de öğretım üyesi. Teoman Kerman-. BDDKde başkan yardımcısvydı. \USÜf Ziya önder: Egebank Yönetim Kurulu Başkanı. MEKÇİLE Yurdun çeşitli Ulerinde Kamu Çahşankn Sendika Yasa Tasansı'nı protesto etmek i^in e\km yapan memuriar, grevtt, toptasezieşnıeti, özgürtükçü bir yasa istediler. KESKüyelevihaklaniçn (timıiyor Haber Merkezi - Kamu Emekçilen Sendikalan Konfederasyonu (KESK) üyesı memuriar tüm yurttaoturmaey- lemleri yaparak Kamu Çalışanlan Sendika Yasa Tasansı'nı protesto et- tiler. KESK üyelen eylemlerinde, 400 bin çalışanm sendika dışına itildiğini vurgulayarak "grevlUtoplusözleşmeli, özgürlûkçü ve demokratik bir \asa- nın çıkmasuu, bu yasada taraf kabul edilmek istediklerini" dile getirdılcr. Ankara Güvenpark"ta oturma eylemı yapan göstericilerden bazılanmn yan- lannda gaz maskeleri bulundurmala- n dikkat çekti. KESK Genel Başkanı Sami Evren, burada yaptığı konuşma- da, 21 Mayıs"tan bugüne "kararİı bir direnç gösterdikkrini" belırtti. Tasa- nnın geri çekilmesı amacıyla "direnç- lerinin devam edeceğmi" ifade eden Evren, tasannın TBMMde gündeme alınması halinde eylemlennı sürdüre- ceklenni söyledı. Istanbul Beyazıt Meydanı'nda top- lanan yaklaşık 2 bin KESK üyesi, el- lerinde konfederasyonun panİcartları- nı taşıyıp çeşitli sloganlar atarak Sul- tanahmet'e kadar yürüdüler. Burada bir konuşma yapan platform üyesi Bayram Keskin. "Sahtesendikayasa- sı\la çocuklanmızın geleceği ipotekal- bna alınıyor, bizim sesimiz kısılmaya çahşılıyor" dedi. Poüsten serttutum tzmır Konak Meydanı'nda topla- nan KESK Izmir Şubeler Platfor- mu'na bağh sendikalann üyelerinin oturma eylemi ise öğle saatlerinde başladı. Eylem sırasında sendika üye- leri, Kamu Görevlilen Sendikalan Ya- sa Tasansı'nın aleyhinde slogan atıp türküler eşliğinde halay çektiler. Me- muriar Antalya'da, ANAP, DSP ve DYP il başkanlıklanna siyah çelenk bıraktılar. Samsun'daki oturma eyle- mine ise polis "izuısiz* olduğu gerek- çesiyle müdahale etti; 6 kişi, direndi- ği ilen sürülerek gözaltma alındı. Bur- sa'da ise bir grup memur, Orhangazi Parkı'nda oturma eylemi yaptı. Eskı- şehir'de de Sağhk II Müdürlüğü önün- de toplanan KESK'e bağh memurlar, pankan ve sloganlarla Vardar İş Mer- kezi önüne kadar yürüdüler. Programı anlatmak için Avrupa'ya giden Derviş, temaslardan memnun olduğunu söyledi Yabatıcdardan yatınm siııyali OSMANÇUTSAY FRANKFURT - Ekono- miden sorumlu Devlet Ba- kanı Kemal Derviş, "Güçlü Ekonomiye Geçiş Progra- mı" için temaslanna Frank- furt'ta "son derece" olumlu bir toplantıyla başladı. 41 Avrupa ve Japon bankasımn temsilcileriyle 2.5 saatı bu- lan bir toplantı yapan Der- viş, yüklübir programla git- tikleri New York'ta da bu te- maslarını derinleştireceğini vurguladı. Derviş'in, Deutsche Bank'm merkez binasmda- ki toplantı öncesinde dün sabah uçaktan iner inmez IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ile bir gö- rüşme yapması ve ondan sonra toplantıya katılması dikkat çekti. Derviş'e, Mer- kez Bankası Başkanı Sürey- ya Serdengeçti ve Hazine Müsteşan Faik Oztrak ile özel danışmanlan ve üst dü- zey bürokratlar eşlik etti. Toplantı sonrasında basın mensuplanna açıklamalar- da bulunan Derviş, bu te- maslanndan çok memnun aynldığmı kaydetti. Derviş, "41 Avrupa ve Japon banka- sını temsil eden bankacdar- la görüştük. 2 saati aşkın toplantıda IMFnin Başkan Yardımcısı Stanle% Fischer da bize katıldı ve IMF'nin program konusundaki des- teğini çok kesin bir dille yi- neledi. O da tabii çok ryi ol- du. Bizdetakım olarak Tür- kr\e'deki programın aşama- larını burada anlattık. Önü- müzdeki aylardaki gelişme- leri nasıl gördüğümüzü an- lattık,onlar bize sorular sor- dular" dedi. Özel sermaye desteği Bu tür temaslannın asıl amacının Türkiye'ye özel sermaye yatınmlannı çek- mek olduğuna işaret eden Dervış, Türkiye"deki prog- rama özel sermaye çevrele- nnden gelecek desteğin, gi- derek önem kazandığını kaydetti. Derviş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'ye özel yatınm- ların, özelsektörün bu prog- ranıa destek vermesi çok önemli. Resmi kaynaklar- dan çokciddibir desteği sağ- ladık Dünya Bankası'ndan. Ama bu işin sadece bir \anı. Türkiye gibi özel sektörün çok önenıB olduğu bir eko- nomide,özelsektörün deya- tınm yapması. hem banka- Ekonomiden sorumlu DevJet Bakanı Kemal Derviş, Deutsche Bank'ta41 Avrupa ve Japon banka temsilcisiyle bir araya gelerek programı anlatü. cıhk sektörüne hem de tabii bankacüık sektörünü aşan biçimde istihdam yaratan, üretime katlodabulunanya- tmmlar yapıhnası çok önemtL" Bugünkü temaslan Frankfurt'tan New York'a geçecek Derviş, bugün (çar- şamba) New York'ta sabah iki toplantıya katılacaklan- nı söyledi. Derviş, toplantı- larla ilgili şu bilgileri verdi: "NewYork'taikitoplanü- mız var. Biri Cit> Bank'm başkanbğuıda, diğeri de Amerikan Merkez Banka- sı'nın düzenlediği yemekte aviu bugünkü toplantıya hizrtıeteden bir çabamızola- cak. Amacımız Türkiye'ye güveni yeniden tesis etmek ve dışvaOnmı her şeküde is- tihdam yaratan, üretimin artışınakatkıda bulunan dış yatınmlann hızlanmasını sağlamak. Özel bankalann bazı sorulan var. Oruan ya- nıüamaya çahşıjoruz." Merkez Bankası sorunu Geçen aylarda Türk va- tandaşlannrn Merkez Ban- kası'na yatırdıklan paralar- la ilgili olarak Alman savcı- lıklannın girişimleri ve bu tür hesap sahiplerinin tedir- ginliği ile ilgili sorulan da yanıtlayan Derviş, konunun kendisine doğrudan ve şah- sen ıntikal etmediğinı bil- dirdi. Derviş, "MerkezBan- kasıBaşkaıumız da burada, o konuda bir çahşmanın ol- duğunu biliyorum. Ahnan- ya'daki vatandaşlanmızı ve- ya Alman vatandaşhgına geçmiş Türkkrin tasamıf- lannı ryi değerlendirmeleri- ni istiyoruz her zaman. Tabii ki Türkiye'de değerlendir- meleri çok iyi olur. Sadece bankaya yaûrma şeklinde değiL, direkt yatınmlar yap- malan da çok sevindnir'' diye konuştu. Batıkların kara kutusu' Karahasanoğlu serbest bırakıldı ROMA / ANKARA (Cumhurr,«t) - Tasarruf Mevduat Sigorîa Fonu'na devredilen baa bankaîann "kara kutusu"^ olarak bilinen ve Türkiye'nin "larnuzı bültenle aradığı. haiya'dan da resmen istediği n Şükrfi Karahasanoğhı'nun Italya Milano San Vittore Cezaevı'nden 8 Haziran günü şarth sahverildiği ortaya çıktı. Başvuruyu inceleyen yargıcın. davanın uzun süreceğini ve tutuklunun iyi halini göz önünde bulundurarak Karahasanoğlu'nun bulundugu yerden Etibank'taki usuküz- lüklerie ilgili olarak hakkında gıyabi tu- tuklama karan bulu- nan Şükrü Karahasa- noğlu, ttalya'da kaldı- ğı cezaevinden iyi hali göz önüne ahnarak şartla salıveriJdi. aynlmaması ve haftada 2 kez jandarmaya görünmesi koşuluyla tahliye edilmesine karar verdiği bildirildi. Aralannda Sümerbank ve Etibank'ın da bulundugu batık bankalann kara kutusu olarak bilinen Karahasanoğlu, Emlakbank, Sümerbank ve Etibank genel müdürlükleri görevini yürütmüştü. îstanbul DGM. eski sahibi Hayyam Garipoğlu tarafından içi boşaltılan Sümerbank soruşturması kapsamında Karahasanoğlu hakkında gıyabi tutuklama karan vermişti. Karahasanoğlu hakkında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Etibank'tan usulsüz kredıler verilmesi ve off- shore hesaplarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da gıyabi tutuklama karan verilmişti. Adı 'hortutncularla' anılıyor Arkasmda banka mezarlığı bıraktı MtYASEtLKNUR Şükrü Karahasanoğlu... Bir zamanlar finans dünyasının yıldızlanndandı. Resepsiyonlarm itİbarh konuğu, müzayedelerin aranan müşterisiydi. O yıllarda ekonomi basınında pek yazıhp çizilmese de kara para sahipleri, tefeciler ve hortumcularla 'al gühlm ver gühım" ilişkisi bilınmez değildi. Adı daha çok An Balkaner, Av. Aydoğan Semizer ve Nesün Malki ile birlikte anıhyordu. Karahasanoğlu için 1989 yılı bir dönüm noktası oldu. Yaşar Grubu'na ait Tütünbank'a genel müdür yardımcısı olduğu 1989 yılında Cavit Çağiar'la tanıştı. O yıllarda Çağlar, Turgut Oral'a muhalif bütün işadamlan gibi sıkıntı içindeydı. Bankalara yüklü miktarda borcu bulunan Çağlar'a Karahasanoğlu'nun görev yaptığı Tütünbank el uzattı. Çağlar, bu bu iyiügin karşıhğuıı DYP-SHP iktidannda Ödeyebildi. 199rdekurulanhükümette bankalardan sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Çağlar, Emlak Bankası'nın başına Karahasanoğlu'nu getirdi ve Karahasanoğlu ilk iş olarak Çağlar'ın bu bankaya olan borçlannı erteledi. Engin Ovan'dan sonra bankanm başına gelen Karahasanoğlu, kredi işlerini Çağlar, taahhüt işlerini de Balkaner'le birlikte vürûtür oldu. Karahasanoğlu'nun, gerçekte işi alan müteahhitleTİe kişisel pazarhğa oturduğu ve "Akbğınız işe Balkaner'i de ortak ederseniz bankayia sonm yaşamazsınız'' dediği öne sürüldü. Karahasanoğlu, hafta sonlannı Büyükada'da Balkaner'in villasuun bhişiğindeki villada geçiriyor, bu vilîanın kirası da Balkaner tarafından ödeniyordu. >• İtafya'da Interpol tarafindan tutuklandıktan sonra dün serbest bıraküan Karahasanoğlu 'nu n iki büyük hobisi vardı: Biri, müzayadelerde tombak toplamak; diğeri banka batirmakU. Ancak ikinci hobisi başına işkraçü. Cumhuriyet olaya el atrruştı Balkaner, bu villayı Karahasanoğlu"na satın almak için tapu işlemlerine başlamıştı ki, Cumhuriyet gazetesi olaya el attı. Gazetenin, kendisinin Balkaner'le ilişkisini araştırdığını öğrenen Karahasanoğlu, tapu işlemîerini durdurdu ve randevu taleplerini reddettiği gazetecilere hemen randevu verdi. Görüşmede gazetecileri ikna edemediğinin farkına varan Karahasanoğlu, birkaç gün sonra genel müdür yardımcüanndan birini gazeteye elçi olarak gönderdiği günün ertesinde de görevden alındı. Tansn ÇDler, başbakan olunca Bakanlar Kuruhı'nda bir türlü yıldızı banşmadığı Cavit Çağlar'ın dostu Karahasanoğlu'nun büetini kesti. Şükrü Karahasanoğlu, yakın dostlarnu banka sahibi yapıyordu. Önce Malki, ardından Balkaner, Hayyam Garipoğlu derken devîetteki en son dostu Cavit Çağlar da banka alan patronlar kervanına katılıyordû. Yaşarbank hariç Karahasanoğlu'nun görev yaptığı bankalann ortak özelliklerinden biri de patronlanrun cezaevinde bulunması.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog