Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 8 HABERLER Özel Okullar Sınavı sonuçlan açıklandı, sınava giren 15 bin 152 adaydan 2 bin 175'i başanlı oldu Herkesîn tercihi Robert• îstanbul'dan Serhat Karahan 802.003 puanla birinci, Afyon'dan Ekin Doğuş Çubuk ve Îstanbul'dan Nuh Sevinç 800.305'er puanla ikinci, Aydın, Söke'den Neslihan Özdemir de 799.875 puanla üçüncü oldular. Dereceye giren ilk 10 öğrencinin tamamı Robert Lisesi'ni tercih etti. SELEN BAYCAN Özel Okullar Sınavı so- nuçlan açıklandı. îstan- bul'dan Serhat Karahan 802.003 puanla birinci, Af- yon'dan Ekin Doğuş Çubuk ve îstanbul'dan Nuh Sevinç 800.305'er puanla ikinci, Aydın, Söke'den Neslihan Özdemir de 799.875 puan- la üçüncü oldular. Dereceye giren ilk 10 öğrencinin ta- mamı Robert Lisesi'ni ter- cih etti. Sınava giren 15 bin 152 adaydan yalnızca iki bin 175'i başanlı oldu. Istanbul îl Smav Yürütme Kurulu Başkanı Cem Gü- lan'ın, Özel Okullar Derne- ği merkezinde düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgilere göre, Özel Okullar Smavı'nda dördüncülüğü îstanbul'dan Murat Erer, Bahkesir'den Emre Gezer ve tzmir Bornova'dan Mus- tafa Ulaş Çiftçioğlu, beşın- ciliği Istanbul "dan Sinan Akbaş. altıncılığı Bursa'dan ŞebnemGelmedi, yedincili- ği de Izmir Bornova'dan Ne- cati Gûner kazandılar. Özel okullara asil liste ka- yıtlan, 25-26-27 Haziran ta- rihlerinde yapılacak. Yedek liste ön kayıtlan 28-29 Haziran, kesin kayıt- lar ise 2 Temmuz tarihinde gerçekleştinlecek. Kontenjanı dolmayan özel okullarda ön kayıt dö- nemi 3 Temmuz - 31 Ağus- tos tarihleri arasında yapıla- cak. Kontenjanı bu dönem- de de dolmayan okullarda son kayıt dönemi ise 4 Ey- lül tarihinde başlayacak. Birinci Serhat Karahan: Sırrım çalışmak Özel Okullar Sınavı'nda birinci olan Serhat Karahan, duygulannı şöyledilegetırdı: "Başanyı bektiyor- dum. Bu dereceyle kendimi kamtladı- ğunı düşünüyorum. Çok yoğun bir programla sınava hazırlandım. Her giin düzenli olarak 2-3 saat çauştun." Hüseyin Sayım Ilköğretım Oku- lu'nu bitıren Karahan" ın sınavda ter- cih ettiği okul ise Amenkan Robert Lisesi. Üniversitede ise elektrik- elektronik mühendisliği bölümünde eğitim almak istediğinı söyleyen Ser- hat Karahan, bundan sonra da başa- nyı hedeflediğıni vurguladı. Yoğun çalışma dönemi boyunca özellikle aılesınden çok büyük destek gördüğünü belırten Karahan. gelecek yıl sınava gırecek öğrencılere de şu önerilerde bulundu: "Çok sıkı çahş- sınlar. Özellikle de eksiklerine ağuiık versinler. Çok sayıda soru tipi çözme- ye çahşsınlar. Aynca heyecan ve stres yapmasınlar. Çünkü çok iyi hazuian- Serhat Karahan'ın tercihi Robert nuş olsamz bile heyecan hepsini ahp götürebinyor." Baba tsa Karahan da çocuklann- dan bu başanyı bekledıklerini belir- terek "Şimdi bir de fen liseleri sınav> nı bekliyoruz. Serhat bundan sonra da a>ıu başarryı gösterecektir'' dedi. İkinci Nuh Sevinç: Stres istemiyorum Özel Okullar Sınavı'nda ikinciliği paylaşan Nuh Sevinç da başansıyla il- gili olarak "Yapbğun çahşmanui kar- sıhğını aldım" dedı. Sına\a "gereği kadar" çalıştığını anlatan Sevinç, şunlan söyledi 1 "Sınav birtiği andan itibaren çok ra- hadadım. Geriye sadece okul tercihi kaldı. Arük3 yıl daha muüu ve huzur- luyum. Belli bir program doğrulru- sunda çahşamadım. Bazen başka ön- cetikierim vartk. Ama sorumluluk al- mam gerektiğini biliyordum." Sevincini ailesi ve okul arkadaşla- nyla Üsküdar Beylerbeyı'ndeki evin- de paylaşan Nuh Sevinç, sınav sonu- cunu Kadıköy'de bir sinemada film izlerken verilen arada öğ- rendiğini söyledi. Sevinç, "Anneme, dere- ceye gireceğime dair verdi- ğim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. Sınavı kazanamayan ar- kadaşlarının kesinlikle üzülmemesı gerektiğini be- lirten Nuh Sevinç, "Emi- nim hepsi gereği kadar çakş- o. Kazanmak istiyorlarsa, kendi planlannı kendi dii- şünceleri doğrultusunda ha- zırlasınlar. Planlı >a da plan- sız önemli değiL sonuçta ça- hşmaluar" dıye konuştu. Kadıköy Anadolu Lise- si'ni bitiren Se\inç, gele- cekte de endüstri mühen- disliği okumak ıstedığini söyledi. "Ancak üniversite eğitimimi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı yapa- cağıma karar >eremedim. Türkiye'de yapmak istemi- yorum, çünkü eğitim sistemi çok kötü. sürekli smava ha- arlanmak beni çok \ oruyor. Ünhersite için vücıtdumun tekrar böyle bir sınav stresi- ni daha kaldırabUeceğini biç sanmıyorum. ÖSS'ye gire- cek büyüklerime de şans di- liyorum. İşleri çok zor." Sevinç, mühendis ounak istiyor. İkinci Ekin Doğuş Çubuk Her giin 1 saat diizenli çalışınm Okıi Kodı 1111 ııı: 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 2222 3333 3334 4444 5555 6666 2001 ÖZEL OKULLAR ÖĞRENCJ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI OKULLARIN MİN. VE MAX. PLAN TABLOSU OkulAdı Ozel Ahmet Şımsek Lısesı Özel Aka Lısesı Özel Akasva Lıses özel Alman Lısesı (KızJ Ozel Alman Lısesı (Erkek) Özel Amenkan Robert Lısesı (Kız) Özel Amenkan Roben Lısesı (Erkek) özel Anabılıra Lısesı Öztl Anakent Lısesı özel Ar-El Lısesı özel Atacan Lısesı Özel Bahceşehır Lisesi (Kız) Özel Bahçeşehır Lısea (Erkekt Özel Bılgı Lısesı Özel Bogazıçı Lısesı Özel Cenl Lısesı Özel Cıhangır Lısesı Ozel Dogan Lısesı Özel Doguş Lısesı Özel EvoibogJu Lısesı Özel FMV Ayazaga Işık Lısesı Özel FMV Işık Lısesı özel Gûrsoy Lısesı Özel italvın Lısesı Özel Bevoglu Italyan Lısesı Özel Kalamıs, Lısesı Koç Özel Lısesı (Kız) Koc Özel Lısesı (Erkek) Özel Kültûr Lısesı Özel Marmara Lısesı Özel Mımar Sınan Lısesı Notre Dame De Sıon Lısesı özel Oğuz Kaan Lısesı St. Benoı! Fransız Lısesı Sl. Georg Avusturya Lısesı (Kız) St Georg Avusturya Lısesı (Erkek) St. Joseph Fransız Lısesı SL Mıcbel Fransız Lisesi Sl Pulchene Fransız Lısesı özelSehmPars Lisesi Özel Tarhan Lısesı Özel Ugur Lısesı Usküdar Amenkan Lısesı (Kız) Usküdar Amenkan Lısesı (Erkek) Özel Yenı Dünya Lısesı Özel Yenı Yıldız Lısesı Özel Yıldız Lısesı Özel Yûzyıl Işıl Lısesı Özel 21 Yûzyıl Lısesı Özel Inal Ertekın Lisesi Özel tzmtr Amenkan Lısesı Özel St Joseph Fransız Lısesı Özel Fırat Lısesı Özel Tarsus Amenkan Lısesı TEDZonguldakKolejıVakfi VabMa Dii Ingıbzce tngıltzce tngılızce Almanca Almanca Ingılızce tngılızce Ingılızce tngılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce tngılızce Ingılızce Ingılızce italyanca ttalyanca Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Fransızca tngılızce Fransızca Almanca Almanca Fransızca Fransızca Fransızca tngihzce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce tngılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ingılızce tngılızce Ingılızce Fransızca Ingılızce Ingılızce Ingılızce Ögreaim Stkli Karma Karma Karma Karma Karma Kız Erkek Karma Karma Karma Karma Kız Erkek Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Kız Erkek Karma Karma Karma Karma Karma Karma Kız Erkek Karma Karma Karma Karma Karma Karma Kız Erkek Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma YerkKa Sayı 10 10 14 52 53 8! 81 21 14 18 20 12 12 20 20 20 20 20 30 24 99 60 30 54 50 24 30 30 40 24 24 80 28 154 50 50 96 72 40 24 20 20 45 45 22 15 20 20 20 25 120 80 12 80 20 Minimon Top.Std. Pıu 711.539 684.506 697.427 751887 758 135 768926 773.693 692.464 693 658 705.292 692.669 743.401 748.006 706 500 752079 729 836 680052 702 490 717 839 743 834 722495 722.344 669772 729.663 707 876 696.082 761.410 767.326 722.871 706.464 691.581 732.922 689.205 718.676 743.837 750.649 741.458 710.023 711.532 691.023 688.459 704.973 759 443 762.688 667.828 685 510 686.437 700580 682.415 744.309 739952 722 412 357458 724 654 605 482 MııimiBi Top.Std. PMH 768 435 716493 748 013 778.950 773 510 795.696 802 003 742.307 736 466 745 150 749.151 760093 768.135 756 715 766 354 766667 735 892 761 322 780.504 759394 766.830 762.261 768 435 757.987 733 211 744 309 783 072 784 637 761 639 750782 733 677 774 998 745.539 791.007 761.706 762.552 769 522 756 339 741.143 725799 738.387 754.883 768435 773 617 748.732 717 869 736775 748450 743.367 791 059 799875 779487 705.321 791.884 733467 Ozel Okullar Sma- vı'nda Tûrkiye iküı- cisi olan ve Amerikan Robert Lisesi'ne gir- meye hak kazanan Afyon Özel Zafer Koleji öğrencisi Ekin Doğuş Çubuk, gûnde bir saat düzenli çalı- şarak sınavı kazandı- ğını belirtti. Sonucun kendisi için sürpriz olmadığı- m söyleyen Özel Za- fer Koleji öğrencisi Çubuk, sınava hazır- lamrken okul ve ders- hane öğretmenleriyle ailesinden büyük destek aldığını anlat- Çubuk'un hayaligen mühendisiiği okumak. tı. Çubuk, sınavda sorulan kolayhkla çöz- düğünü belirterek "Gönlük sosyal akthi- tekrimden uzak kalmadım. Özel okul st- navlarmahazırlananarkadaşlanmata\'si- yem; az ama aniaya- rak ders ynfcynalan otacaktu-" diye ko- nuştu. Daha önce girdiği Anadolu Li- sesi Sınavlan'nda Afyon birincisi olan Çubuk, gen mühen- disi olmak istediğini söyledi. Çubuk, yıl boyun- ca sınavlara çalıştığı için kitap okumaya zaman bulamadığını belirterek tatilde bol bol kitap okuyup dinleneceğini bildir- di. Türkiye ikincisi Çubuk'un emekli hemşire olan annesi Nezaket ve çocuk doktoru olan babası Kâ- znn Çubuk ise çocuklannın kazandığı ba- şannın kendilerini çok mutlu ettiğini söy- lediler. Neslihan Özdemir: 3 rakamı benim için önemli Ozel Okullar Sınavı'nda Türkiye üçüncülüğünü elde eden Söke Ata- türk llköğretim Okulu öğrencisi Nes- lihan Özdemir, 3 rakamının uğuruna inandığını belirterek "İkinci olsam bu kadar se\inmezdim" dedi. Smav sonucunu gazetecilerden öğrenen ve annesi Binnur Özdemir'e sanlarak sevinçten ağlayan Neslihan Özdemir (14), üçüncülüğün kendisi için bü- yük sürpriz olduğunu dile getirdi. Hem Izmir Amerikan Lisesi'ni ka- zanmasına hem de üçüncü olmasına çok sevindiğini belirten Neslihan, "Smav için gittiğim tznûr'de Amerih kan Lisesi'ni gezmiş ve hayran kal- mjşüm" diyerek ne kadar çok sevin- diğini anlattı. Neslihan, başansında ailesinin, öğretmenlerin ve devam et- tiği dershanenin yanı sıra Dokuz Ey- lül Üniversitesi îşletme Fakültesi öğ- rencisi ablası Nüay'ın katkısmm bü- yük olduğunu anlattı. 'Bütün sorulan telaşa kapılmadan okuyun ve hepsini cevaplandırmaya çalışın' OSS öncesi öarencflere Toker'den önerüer ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bu yıl 1 milyon 474 bin 288 öğrencinm gi- Teceği Öğrencı Seçme Sınavı (ÖSS) ön- cesinde uyanlarda bulunan ÖSYM Başkanı Dr. Fethi Toker. "Bütün sonı- lan teiaşa kapılmadan okuyun ve ce\ap- lamaya çahşın" dedi. Toker, bu yılki sorularla geçen yıllar- da sorulan sorular arasında fark olma- yacağını vurgulayarak "Sadece 'sayısal bölümü yapacağım' ya da 'sözel bölü- mü yapacağım' demeyin. Her iki alan- dald sorulara da bakin. Göreceksiniz, her alandan yanıdayabOeceğiniz soru- lar olacak" dedi. Toker, 17 Haziran Pazar günü yapı- lacak olan sınavaj*irecek adaylara öne- rilerde bulundu. OSYM Başkanı Toker, adaylann sınava girerken yanlannda mutlaka sınava giriş ve kimlik belgele- rini bulundurmalannı istedi. Bu belge- nın fotokopisı ile sınava ginlemeyece- ğini vurgulayan Toker, "Adayiar bu ko- nudaçoktitizdavransuilar.Bube^e90İ- mayan adayiar şahsen ya da yakınlan araahğıyla, bu hafta içinde mudaka ÖSYM'ye başvursun" dedi. Toker, adaylann sınava giriş ve kim- lik belgesinin yanı sıra nüfUs cüzdanı ve benzeri kimlik ile bir fotoğraflannı da yanlannda bulundurmalannı istedi. Adaylann sınavdan bir gün önce smav yerlerini mutlaka görmelerini öneren Toker, sınav günü trafık durumunu da göz önünde bulundurarak en geç 09.00'da sınav yerinde olacak şekilde yola çıkmalan gerektiğini söyledi. Toker, adaylann streslerini kontrol al- tına almalannı da isteyerek "Aşuı kay- gL adaylann yapabflecekleri sorulan da yapamamalanna neden oluyor. Aday- iar, 'elımden geleni yapacağım' diye- rek sınava girsinler. Adayiar, saldn oi- mah" dedi. Beyoğlu dedikoduları Padişahlar da kaçamak yapar DUYGUASENA "Paris'e, yılda 45, Londra'ya 35, Prag ve Budapeşte'ye 25, tstanbul'a 25 milyon turist geliyor. Bu işte bir yanhş- hk var." Böyle diyor Turist Rehberleri Birliği Başkanı AhmetŞensüay. Yanlış- lıklan anlatmayı başka bir yazıya bı- rakarak bırakın turisti, Istanbul'u biz ne kadar tanıyoruz diye soruyor ve kendimi Beyoğlu'nun kollanna atıyo- rum... "24. Dönem Rehber Adaylan Eğitim Gezisi''ndeyim. Hocamız Mar- mara Üniversitesi Eğitim Görevlisi, Is- tanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu üyesı Sezai Güişen. Gülşen, bir ayaklı ansiklopedi, Beyoğlu tarihinın maga- zinıni, dedikodusunu bile yapıyor. Mesela Bızans'ta kadınıann yapmalannın nedeni, tapınağa para ka- zandırmak. Birde şu var: O zaman er- kekler sevışmesini bilmeyen kızlarla evlenmek ıstemiyorlar. Kızlartapınak- lar için çalışırken deneyim de kazan- mış oluyorlar. Jüstinyanus'un kalbini çalan Teodora da o çalışanlardan bıri- si ve yaptığı iş konusunda çok ünlü. Bir sokaktan çıkmamız bir saat sürüyor. Defalarca önünden geçip gittiğımız bu yerlere bir kez kafamızı kaldınp bak- mamışız bile. Hadi baktık diyelim, şöyle bir kulak kabarttık mı o taşlann bize anlattıklanna? Istanbul'da. zengın bir tüccarken bir Rum kadınla evlenip oğullan olan Andrea Gritti, sonradan Venedik Devleti Başkanı oluyor. O- nun oğullanndan biri, Alvise Gritti, Istanbul'a yerleşi- yor ve zenginleşi- yor. Sahip olduğu konaktan ötürü ona Beyoğlu diyorlar ve bu ısim bu semte yerleşiyor. Bu ko- nak önemli bir ko- nak, Osmanlı tari- hinde ilk kez bir pa- dişah, Kanuni Sul- tan Süleyman, sara- yı dışında bir top- lantıya katılıyor. 1533 te, İbrahim Paşa'yla birlikte Alvise'nin konağı- na gelerek Avustur- ya elçileriyle banş görüşmesi yapıyor. Padişahların garsoniyeri Padişahlarla ilgili bir magazin habe- rimiz de var: Bugünkü Atlas Sinema- sı'nın bulunduğu bina Agop Köçeoğ- lu'na ait. Abdülmecitve Abdülazizbu binaya sık sık geliyorlar. yani garsoni- yer gibi kullanıyorlar. Eski Isveç elçi- lerinden biri ise bir Türk kadına âşık. Bugünkü Isveç elçilığinın bahçesınde- ki kadın heykeli işte o kadına, Gül- pembe Hanım'a ait. Abdülhamit'in başmabeyincisi Ragıp Paşa bir gayri- menkul çılgını. Büyük ve Küçükpar- makkapı sokaklan arasındaki o bakım- sız. yıkıldı yıkılacak gibi duran Afrika Han'ı o yaptırmış. Oteki hanlannın adını Anadolu ve Rumeli koymuş. Ya- şasa\ mış dördüncü hanın adı Amenka olacakmış. Çarşısı ve 58 daıresi olan Rumeli Han'ın altında Rebul Eczane- sı var. Buranın kurucusu Osmanlı Ec- zacılar Cemiyeti Başkanı Mösyö Re- bul. Eczaneyi 4O'lı yıllarda çırağına devrediyor ve bu önemli mekân bu gün hâlâ yaşıyor. Çiçek Pasajı'nın bulun- duğu yerdeyse Naum Tiyatrosu var- mış... Verdi'nin ll Travattore operası Paris'ten önce burada oynamış ve Ab- dülmecıt, yerdeki kırmızı halılardan geçerek operayı izlemeye gelmiş. Ta- lat Paşa, Odessa'nın bombala- nışını Beyoğlu Caddesi'ndeki, !?imdi bakımsız ve zavallı duran eskının ünlü kulübü Serkil Dor- yan'da eğlenirken öğrenmiş. Yok edlien tarihl taşlar 1868'de Fitaş Sineması, Os- manlı Devleti'nin meteoroloji ıstasyonuymuş, sonra lunapark olmuş, 1930'larda ise Moulen Rouge kabaresiymiş. Emek si- neması da bir patinaj kulübüy- müş... Özverim Apartmanı'nın bodrumunda, Atatürk ile Cori- ne Hanım'ın mektuplan bulun- muş. Şımdı bu apartmanda İF- SAK. ve Ruhi Su Vakfi var. Mek- tuplar Fransızca ve Latin alfabe- si ile yazılmış. Zaten bu apart- man Corine teyzeninmiş. Ga- ranti Bankası'nın sergi salo- nunun olduğu yerde ünlü Nisu- az Pastanesı v armış. Buraya Or- han Veli, tbrahim Çallı, Necip Fazıl gibi ünlüler gelirmiş. Ke- nan Yontuç, 1931 'de Atatürk 'ün hey- kelini yaptığında, Atatürk, heykelini görmeye bu pastaneye gitmiş. Zambak Sokak 21 numarada ise Lüks Ner- min'ın evi varmış... Sukarno'ya gön- denlen kadın, hastalıklı çıkınca Lüks Nermin olayı bıtmiş... Yurtdışına git- tığimızde mutlaka kilıseleri gezdirirler bize... lstanbul'dakıleri kaçımız gez- dık dersiniz? Mesela Fransız konsolosluğunun ar- kasındaki Surp Ohan Voskiperan Er- meni Katolik Kilisesi... 1860"tan kal- ma. Altın Ağızlı Yohanna... Vaiz veren kişinın ağzından bal damladığı için al- tın ağız diyorlarmış buraya.. Eseyan Kılısesı ise 1895'te mutlu günler için yapılmış. Buraya cenaze girmeyecek denilmiş... Bunlar, bu tarih, Beyoğ- lu'nun yalnızca bırkaç sokağında. Her sokak, her bina başka bir tarih... O sokaklar ki şimdi çöp ve sigara iz- mariti ile kaplanmış. Beyoğlu Beledi- yesi ünlü Tomtom Kaptan ve Bostan- lar Sokağı'ndakı 500 yıllık taşlan kal- dınp asfaltlamış ve kemik taş döşe- miş... Bunu hizmet için yapmış! Onlar şimdilik, padişahlann kaçamak yap- tığı Beyoğlu'nun meyhanelerinde içki ıçilip içilmemesiyle uğraşıyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog