Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DİZt Bıkkınhk, aşırı stres ve uzun bir süreyaşanan baskı öğrencileri isyan ettiriyor ÜÜniversite yolunda...lmanya'da bir okulda liseyi bitirmek üzere olan gençlerle konuşurken "Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz" sorusuna bir gencin verdiği yanıtı hiç unutmuyorum: "Hiç gitmediğim başka bir ülkede bir ağacın altında hiçbir şey düşünmeden uyumak istiyorum" demişti. Bıkkınhk, beklenti yorgunluğu, umut kırgınlığı görmüştüm bu sözlerde. Bizim gençlerimizde de bunlan öyle sık görüyorum ki. "Üniversiteyeginnek'' artık sadece bir sınav değil. hatta sadece bir meslek sa- hibi olmak da değıl. Bütün hayatımızı değiştirecek bir kimlik, bize başka bir kişilik kazandıracak bir değişim, taşıdı- ğımız değer listesinde parlayan bir yıl- dız. büyülü bir hedef. bunlann hepsi ya da başka bir şey. Üniversite, her gencin rüyalanna giren birütopya. Onun için de "üniversite giriş sınavı", olduğundan bambaşka anlamlar taşıyor, olduğundan çok daha büyük bir önem taşıyor. Kaç gencimiz. "Ne yani? Üniversite- ye gitmesem obnaz mı?" diyor. Bıkkın- hk, aşın stres, bu kadar uzun bir süre ya- şanan baskı onlan isyan ettiriyor ve so- nıyor: "CnK^rsheşartmı?". Microsoft şirketinin ikinci adamı Paul Allen, bir üniversitenin mezunlar toplantısında ko- nuşurken, "Biz" dıyor, "biz,yani BiDGa- tes ve ben, Mkrosoft'a bir üç numara anyoruz. Ama biuŞorsunuz ki Bill üni- versitemezunu değil, ben de değjlim, şiın- di üç numaraya bir üniversite mezunu- nu alamayız, değil mi? Onun için de ne Üniversite eğitimi anahtar olarak önemli bir yer tutuyor. Ama bilinmesi gereken, hayatunızın her aşanıası yeni bir başlangrçür. yazık ki hiçbirinizin bu görev için şansı yok*. Bu doğru ama artık bir şaka..Ye- ni bir Microsoft, yeni bir Bill Gates için daha çok bilginin kullanımı gerekiyor. Microsoft da bilişim alanında gelişmek isteyenler için neredeyse lisans eğitimi kadar güç "sertifika eğitinıi'' sistemini kurmuş. Yazılım şirketleri bilişim ala- nında yeni ufuklar açıyor. Üniversiteye girmeden olmaz mı? Bu soru gerilerde kalıyor ve milyonlarca genç üniversite kapısını açabilmek için yıllar boyunca hazırlanmak gerektiğini biliyor. Umut lcırgınhğı Almanya'da bir okulda liseyi bitirmek üzere olan gençlerle konuşurken, "Bun- dan sonrası için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna bir gencin verdiği yanıtı hiç unutmuyorum: "Hiç gitmediğim başka bir ülkede bir ağacın altında hiçbir şey düşünmeden uyumak istiyorum" de- mişti. Bıkkınhk, beklenti yorgunluğu. umut kırgınlığı görmüştüm bu sözlerde. Bizim gençlerimizde de bunlan öyle sık görüyorum ki. Toplumun gençlerimize yaşama sevinci verememesi. gelecek için umut verememesi, başanlan için güven verememesi bize öyle pahalıya mal oluyor ki. Belki de her şeyden ön- ce bunu çözümlememiz gerekiyor. Yıllardır liselerin, dershanelerin dü- zenledikleri toplantılarda gençlerle, an- ne-babalarla yaptığımız çalışmalarda hep aynı yakınmalan görüyorum. Bu eğitim düzeninde ne yapılabilir 9 Tek bir sınavla benim geleceğim nasıl belirlene- bilir? Verdiğim kararlann doğru olduğu- na nasıl güveneyim? Geleceğimi ben seçmiyorum, rastlanhlar belirliyor, böy- le bir durumdan ne bekleyebilirim? lnsanın en büyük gereksinmesi: Gü- venilir bir gelecek. Ama "güvenilir bir getecek" karmaka- nşık bir toplumda nasıl bir hedef olabi- lir? Ekonomi krizde, siyaset ip üzerin- de cambazlık olmuş. gelirler güvenilir olmaktan çıkmış. giderler yerine har- canmıvor, kurumlar çöküntüde. birey ler sığınacak yer anyor. Böyle bir toplum- da, hatta böyle bir dünyada "güvenOir bir gelecek" nasıl olabilir? Başarının mazeretl yolrtur Bu sorulara hep şu yanıtı veriyorum: "Güvenilir bir gelecek" hiçbir zaman ol- mamıştır. 13. yüzyılda da, 18. yüzyılda da, 22. yüzyılda da güvenilir bir gelecek olmamıştır ve olmayacaktır. Bizim gö- revimiz, yanlışlann içinde kendi doğru- muzu bulmak ve hayatımızı orada yaşa- maktır. Bir görevimiz de, güvenilir bir gelecek için üzerimıze düşeni yapmak, bunu hiç unutmamak. hiç ertelememek- rir. Başannm mazereti yoktur. Mazereti olanın başansı olmaz, başansı olanın da mazereti olmaz. "Güvenilir bir gefccek" bizim bireysel ve sosyal sorumluluğu- muz demektir ve sorumluluk ertelene- mez bir yaşam biçimidir. Ben her za- man böyle düşünüyorum, böyle oldu- ğunu biliyorum ve bunlan söylüyorum. Başannm mazereti otmaz ama başan nedir? Hayatımızın en önemli sorusu budur: Başan nedir? "BaşarüıinsarTdı- ye kime diyoruz? Başan, çok para ka- zanmak mıdır? Başan. toplumda saygın bir yeri olmak mıdır? Başan ünlü olmak mıdır? Başan, mutlu bir yuvası olmak, çocuklannı iyi yetiştirmek midir? Başa- n. kendi işini kurmak, iş dünyasında ta- nınmak mıdır? Başan, büyük bir sanat- çı olmak mıdır? Başan kavramı Başan nedir ve üniversite eğitimi bu başannın içinde nasıl bir yer almaktadır? Başan, kendimizle çevremiz arasında kuracağımız, bize bedensel - ruhsal - toplumsal (biyo-psiko-sosyal) doyum sağlayan bir dengeyi kurmaktır. Bu ta- nımda "ben" vanm, "çevrem" var, "be- densel dovumum" var, "ruhsal doyu- mum" var, "toplumsal doyumurrr var, birde "kurduğumdenge" var. Öyleyse, başanlı olmak için bu etkenlerin hepsi- ni de dikkate almam gerekiyor. "Kendimi" unutarak başanlı olamam, "çevremi" hesaba katmadan başanlı ola- mam, doyum sağlayamazsam başanlı olamam, bu etkenlerin hepsinin yer al- dığı bir denge kuramazsam başanlı ola- mam. Bu tanımdaki "başan" kavramı- nın anahtar sözcüğü "mutluluk"tur. Öyleyse başanlı insan mutludur ve mutsuz insan da başansız insan demek- tir. "Üniversiteeğinmi",hayatbaşansm- da nasıl bir yer tutuyor? Günümüz ko- şullannda, üniversite eğitimi bir anahtar olarak elbette önemli bir yer tutuyor. Şimdi gençlerimizin önünde girecekle- ri üniversiteler, görecekleri eğitim var- ken de bilmemiz gerekiyor ki hayatımı- zın her aşaması yeni bir başlangıçür. Yarın: Başarıya uzanan yol İstanbul tesekkur ediyor. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 29. Uluslararası istanbul Müzik Festivali programında 9 Haziran 2001 tarihinde yer alan Mariella Devia & Italyan Virtüozları konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için Boeing C.A.G.'ye teşekkür eder. Kunjms» Spoosort* IHEczacıbaşı 4 Yurtiçi Kültür Turları KLASİK GAP (20 - 24 Haziran) Diyarbakır, Hasankeyf, Midyat, Mardin, Vrfa, Harran, Ataturk Barajı, Kâlıta, \emrul. Gaziantep, Zeııgma K A R A D E N İ Z (11-19 Ağustos) Safranbolu. Kastamonu, Sinop, Sanısun, Ürdu, Gıresun, Trabzon (Avasofya, Suınela, Zıgana, Hamsıköv. Tonıl, Uzııngöl), Rıze llkızdeve, Fırtına l'adisi, Avder), Artvin, Hopa, Sarp, Hattuşaij Yurtdışı Kültür Turıı SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ 1 - 5 Ağustos Tcl: (0 212) 251 28 08-09 c-mail : nov itas «no\ itas.com.tr «eb : w\\wııo\itas.com.tr TURGUTLUİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK AKTnRMAÎLANI DosyaNo: 1999 2205 Satılmasma karar \erilen gaynmenkulün cınsı, kıymetı, adedı. evsafı: 2 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Sınirli Köyü Bağlaraltı mevkıı 208 parselde kavıtlı 5763 m2 mıktanndakı tarla olup DSt kanalından sulama ımkânı \ardır. Tamamı 3.45"'.800.000 -TL ıse de borçlunun 12 hıssesı satılacağından. bu hısse mıktarı 1.728.900.000.-TL'dır. 2 No'lu Taşınmaz: Aynı yer Karayerler mevkıınde622 parsel- de kayıtlı 8400 m2 mıktanndakı bağ olup tapuda bağ olarak gözükmekte ıse de halen tarla \asfındadır. DSİ kanalından sulanır. Tamamı 5 040.000.000.-TL ıse de borçlunun 5 16 hıssesi satılacak olup, bu miktar 1.575.000.000.-TL"dir. 3 No'lu Taşınmaz Tur- gutlu Yiğıtler Mahallesı Yeşilgeçit me\kii Yeşilgeçit Sokak'ta bulunan 891 ada 18 par- selde kayıtlı 122.26 m2 miktanndakı a\lulu kâgıre\ olup, parsel ıçmde ıki oda, bırsa- lon, mutfak. VVC \e banyo olup basit plansız bir evdir. Üzeri kargı tavan \e kıremıt kaplıdır. Doğramalar ahşap \e yağlıboyalıdır. Pencere korkuluklan demirdır. elektrik ve suyu mevcuttur. Kapı numarası 5'tır. Tamamı: 3.000.000.0O0.-TL'dır. Imar Duru- mu: Bitişik nizam üç kat müsaadeli. bina yüksekliği: 9.50 m'dir. 1. No'luTaşınmaz: 1. Giinü 20.7.2001 saat: 16.35'ten 16.45'e kadar 2. Günü 30.7.2001 aynı saatte 2. No'lu Taşınmaz: 1. Günü 20.7.2001 saat: 16.50'den 17.00'ye kadar 2. Günü 30.7.2001 aynı saatte 3. No'lu Taşınmaz: 1. Günü 20.7.2001 saat: 17.05'ten 17.15'e kadar 2. Günü 30.7.2001 aynı saatte Satış şartları: 1- Satışlar yukanda belırtılen gün ve saatlerde Hü- kümet Konağı \. Kat icra Müdüriüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. arttır- mada tahmın edılen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok art- tıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla ikıncı arttırma günü aynı yer ve aynı saatte satı- şa çıkanlacaktır. Bu artttrmada da bu miktar elde edılememışse gayrimenkul en çok arttıranm taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çokarttırana ıhale edılecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinın maltn tahmın edılen kıy- metınin yüzde 40'ını bulması \e satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann top- lamından fazla olması \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttır- ma) a ıştırak edeceklerın. tahmın edılen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı ve- ya bu miktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır Satış, pe- şin para ıledir. alıcı ıstedıgınde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebılır. Tellalıye resmı, ıhale pulu. tapu harç se masraflan. KDV, damga vergisi ahcıya aıttır. Bınkmış v eriiler satib bedelınden ödenecektir 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diger ılgılılerin (*) bu «aynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa dair olan ıddialarını da- yanağı belgelerı ıle on beş gün içinde dairemıze bıldırmelerı lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu sıcilı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye kaî'lıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıvle ıhalemn feshıne sebep olan tüm alıcılar \e kefıllen. teklıf ettiklerı bedel ıle son ihale bedelı arasındakı farktan ve diğer zanrlardan vea>rıcatemerrüt t'aızınden müteselsılen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve teırerrüt faızı ayncahükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark. var- sa incelıkle temınat bedelınden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tanhınden ıtibaren her- keşm görebılmesı için daırede açık olupmasrafı verildigı takdirde ısteyen alıcıya bır ör- neiı gönderılebılır 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını ka- buletmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999 2205 sayılı dosya numa- rasyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunuT 30.05.2001 {*) Üaıİıler tabırıne ırtı- fak'hakkı sahıplen de dahıldır. Basın: 32108 TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1999/2699 Satılmasına karar venlen gavTİmenkulün cınsı, kıymetı. ade- di, evsafı: 1. No'lu Taşınmaz: Turgutlu ilçesi Altay Mahallesı 27 Mayıs Cad. mevkiınde No: 10'da bulunan 490 ada 5 parseldeki 45.18 m2 miktanndakı kâgirkahvehane olup parsel uzennde 45 m2 cı- vannda tek katlı üzeri çatılı yığma tarzda yapılmış kahvehane olarak kullanılan bina mevcuttur Bınanın elektnk ve suyu mev- cuttur. Şehır merkezının ticari yenndedır. lmar durumu: Bitişık nizam. 5 kata müsaadeli, bina yüksekliği. 15.50 m'dır. Toplam değeri: 15.000.000.0O0.-TL'dir. 2 No'lu Taşınmaz: Turgutlu ıl- çesı Urganlı köyü köyiçi mevkiınde 2671 ada 11 paftada 599 m2 miktanndaki avlulu kerpiç ev olup parsel ıçensınde tek katlı üzen çatılı iki oda, bir mutfak ve banyo. WC'sı olan mesken bi- na mevcuttur. Tamamı 2.500.000.000.-TL ise de borçlunun 94599 hissesı satılacağından. hıssesme isabet eden miktar 392.320.000.-TL'dir. lmar Durumu: Parselın bır kısmından ımar yolu geçmektedır. Parselasyonu yapıldıktan sonra ımara uygun parsel halme gelebıhr. Bitişık nizam ve iki kat ımarlı konut ye- ridır. 1 No'lu Taşınmaz: 1. Günü 16 7'2001 Saat: 16 50'den 17.00'ye kadar 2. Günü: 26/7/2001 aynı saatte. 2. No'lu Taşın- maz: l.Günü: 26/7 2001 Saat: 17.05'ten 17.15ekadar2. Günü: 261 2001 aynı saatte Satış şartları: 1- Satışlar yukanda belır- tılen gün ve saatlerde Hükümet Konağı 1. Kat İcra Müdürlü- ğü'nde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. 1. arttırmada tahmin edılen kıymetin yüzde 75'ıne ve rüçhanlı alacaklılar mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şar- tıyla 2. arttırma günü aynı yerde aynı saatte satışa çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranm taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gös- tenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu ka- dar kı arttırma bedelinın malın tahmın edılen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacak- lılann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevır- me ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştı- rak edeceklenn, tahmın edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın temınat mek- tubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para ıledır, alıcı ıstedi- ğınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tellaliye res- mı, ihale pulu. tapu harç ve masraflan. KDV. damga vergısı alı- cıya aittır. Bırikmış vergıler satış bedelınden ödenecektir. 3- Ipo- tek sahıbı alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gaynmenkul üze- nndekı haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemıze bıldırmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcilı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katıhp daha son- ra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenm feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklıf ettıkleri bedel ıle son ıhale bedeli arasındakı farktan ve diger zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temer- rüt faızi aynca hükme hacet kalmaksmn daıremızce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelıkle temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarüunden ıtibaren herkesm görebılmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderılebilır. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gör- müş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999'2699 sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 30.05.2001 (*) tlgililertabı- rine ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm: 32107 TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1999-3796 Satılmasma karar verilen gaynmenkulün cınsi, kıymeti, adedi, ev- safı. 1. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Temrek Köyü Sıneklı mevkii, 115 ada 14 parselde kayıtlı 6896.33 m2 miktanndaki zeytinlik vasfında taşınmazdır. Czennde halen 50-60 yaşlannda yaşlt zeytin ağaçlan mevcut olup kıraç, sulama ımkânı olmayan kısmen eğımlı bir arazi- dır Taşınmazın dönümü 150.000. OOO.-Tİjden tamamı 1 034 45O.OOO.-TL değerindedir. Botçlu hissesi tarndır. 2. No'lu Ta- şınmaz: Turgutlu Musalar Yeniköy Karataş mevkii, 692 parselde ka- yıtlı 17800 m2 mıktannda tarla vasfında taşırunazdır. Taşınmaz işlen- meyen yer olup kıraçtır ve sulama ımkânı yoktur. Sadece kuru tarun yapılabılır. Taşmmazın dönümü 100.000.000-TUden tamamı 1.780.0OO.OO0.-TL değerindedir Borçlunun 1-8 hissesi karşılığı 222.5OO.0OO.-TL değerindedir.3. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musalar Yeniköy köyü Topalhasan mevkii, 947 parselde kayıtlı 11.100 m2 mıktannda tarla vasfında taşınrnazdır. Taşınmaz işlenmemiş, ıçerisin- de zeytin delicelen mevcut, bir kısmı fundalık dunımdadır. Sulama imkânı yoktur. Dönümü lOO.OOO.OOO.-TLden tamamı 1.110.000.000.-TL değerindedir. Borçlunun 1/8 hissesi karşılığı 13«.75O.OOO.-TL değerindedir. 4. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musalar Yeniköy içi mevkii, 1054 parselde kayıtlı 1120 m2 mıktannda avlu- lu ev vasfında taşınmazdıı. Parsel içerisinde 60 m2 iki oda bir salon mesken bina mevcut olup aynca 30 m2 miktannda bahçede üzen ça- tılı mutfağı mevcuttur. Parsel ıçensinde 50 m2 cıvannda yığma tarz- da saya, aynca 90 m2 miktannda iki oda bir salon mutfak, banyo ve WC'den ibaret bina mevcuttur. Elektrik ve suyu vardtr. Taşınmazın tamamı 2.000.000.000.-TL değennde olup borçlunun 1/8 hissesi kar- şılığı 250.000.000 -TL değenndedır. 5. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musalar Yeniköy köyiçi mevkii 1071 parselde kayıtlı 1396 m2 mik- tannda avlulu ev vasfında taşınmazdır. Parsel içerisinde 70 m2 civa- nnda iki oda bir mutfak ve VVC'si olan tek katlı mesken mevcuttur Üzeri çatılıdır. Aynca yine parsel ıçensinde üzeri çatılı bir oda, bir salon ve mutfağı mevcut olan 60 m2 cıvannda mesken mevcuttur. Meskenlerin elektrik ve suyu vardtr, Taşınmazın tamamı 1.75O.OOO.OOO.-TL değennde olup borçlu hissesi tamdır. 1. No'lu Taşınmaz: 1. Günü 27/8/2001 Saat: 13.40'tan 13.50'ye kadar 2. Günü: 6'9 2001 aynı saatte 2. No'lu Taşınmaz: 1. Günü 27/82001 Saat. 13.55'ten 14.05'e kadar 2. Günü: 6/9/2001 aynı sa- atte 3. No'lu Taşınmaz: 1. Günü27/8/2001 Saat: 14.10'dan 14.20'ye kadar 2. Günü: 6/9'2001 aynı saatte 4. No'lu Taşınmaz: 1. Günü 27'8/2001 Saat: 14.25'ten 14.35'e kadar 2. Günü: 6/9/2001 aynı sa- atte 5. No'lu Taşınmaz: 1. Günü 27/8/2001 Saat: 14.40'tan 14.50'ye kadar 2. Günü: 6/9/2001 aynı saatte Saüş şartian: 1 - Satışlar yukanda belirtılen gün ve saatlerde Hükü- met Konağı 1. Kat İcra Müdürlüğü'nde açtk arttırma suretiyle yapı- lacaktır. 1. arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhan- lı alacaklüar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla 2. artınna günü aynı yerde aynı saatte satışa çı- kanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimen- kul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu ka- dar kı arttınna bedelinın malııı tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- mından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdtr. Satış, peşin para iledır. alıcı istediğmde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebi- lir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. Bınkmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklı- larla diğer ilgililenn (*) bu gaynmenkul üzerindekı haklannı husu- siyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakla- rı tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle iha- lenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemiz- ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alı- nacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden ıtibaren herkesin görebihne- si için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/3796 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ilan olunur. 01.05.2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 32106 DUZYAZI ORHAN BİRGİT Sirk Çadırının Aynaları... Karakterleri ve istemleri ne kadar da birbirlerine benziyor? Birisi kadın, ötekisi erkek. Aralanndaki tek fark cinsiyetlerinin ayrı oluşu. Ve bir de ayn partilerde yeralmışolmaları. Ben, bu yazıyı DYP Genel Başkanı Tansu Çîl- ler'in son günlerde Seçim Yasası'nda değişiklik yapılacak olursa, yüzde 10'lukbarajın indirilmesi- ni isteyenlere karşı açtığı kampanyayı eleştirmek amacıyla yazacaktım. Masama oturdum ve her- gün yaptığım gibi, saat 14.00'te haber havuzum- da toplanmış olan son gelişmeleri de görmek is- tedim. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da seçimler- de barajın yüzde 10'un altına düşürülmesine kar- şı çıkmamış mı? Aslında, her ikisini de izleyenler için bunda şa- şılacak bir şey olmaması gerekiyor. Son genel seçimlerin öncesindeki arşivleri tarar- sanız ya da hafızanızın güçlü olduğuna güvenir ve ona başvurursanız, Tansu Çiller'in o genel seçim- lerde yüzde 45'lik bir oy beklentisi olduğunu gö- rürsünüz. 18 Nisan 1999'da Doğru Yol Partisi'nin yüzde 10'luk barajı turturabilmek için ne kadar tüy dök- tüğünü bir yana bırakınız, Genel Başkan Tansu Çiller'in bölgesindeki tek milletvekilliğini elde ede- bilmesi, CHP'nin baraj altında kalması sayesinde gerçekleşebilmişti. Bu son cümle, aynı tarihlerde genel seçimlerin öne alınması için, tıpkı ondan önceki dönemde yaptığı atak gibi bir girişimle CHP'nin talihini ter- sine çeviren ünlü Baykal stratejisini elbette hepi- mize hatırtatmaktadır. CHP Genel Başkanı, gerçi Tansu Çiller kadar yu- karılarda uçmuyordu ve 18 Nisan 1999'da yüzde 25'lik bir beklentinin sahibiydi. Amaöngörüleri, ne yazık ki cumhuriyeti kuran partiyi parlamento dı- şında bırakacaktı. Şimdi bunlann hiçbirisini bir polemik amacıyla yazmıyorum.1999 seçimlerinden günümüze ünlü deyim ile köprülerin altından çok suyun aktığını da elbette biliyorum. Diyelim ki kimi tahmincilerin anketleri doğrudur ve DYP'nin yapılacak bir seçimdeki şansı üstler- dedir. Yine diyelim ki o tahminlerin aksine de olsa CHP de artık barajın altında kalmayacağının öz- güveni içindedir. Peki, tüm bu varsayımlar doğru da olsa, Türki- ye'nin siyasal yapılanması yüzde 10'luk bir barajı sindirebilecek durumda mıdır? önceki gün de yazdığım gibi FP'nin kaderi salt Anayasa Mahkemesi'nin yargıçlarının iki dudağı arasında da değildir. Yol ayrımının önünde sade- ce bu mahkemenin vereceği karar değil, Erbakan ve Erdoğan gibi iki yasaklının yapmayı kararlaş- tırdıkları atakla ilgili yığınak hazırtıklannın görüntü- leri de var. ANKA ajansı dün, Hoca'nın "Madem ki. AİHM, Refah'ın kapatılma davasını esastan görûş- meye karar verdi. O halde Anayasa Mahkeme- si'nin karan geçersizdir ve ben Refah'ı açarbaşı- nageçenm" deme hazırlığından söz ediyordu.Es- ki İstanbul Büyükşehir Başkanı'nın bir Islam de- mokrat partisi gibi biçimleneceğinden söz edilen girişimi konusunda düğmeye basılmak için neyi beklediği biliniyor. Ve soldaki yeni hazırlıklarla ilgili söyientiler.. Ger- çi o söylentilerin hemen tümü Erdal Inönü'nün olası kararına, o karar da aynı kişinin kitap imza- lama kampanyasının gördüğü ilginin ölçümlerine dayanıyor. Ama tüm bunlara HADEP gerçeğini ve elbette bugün TBMM'de boy gösteren öteki par- tileri de eklerseniz, seçim pastasını bölüşmeye çalışanların hangi sürprizlerie karşılaşabileceğini tahmin edersiniz. • • • Ya da edemezsiniz. Çünkü seçimlerde neyin na- sıl olacağı, ancak kampanya denilen o sihirii anah- tar devreye girdiği zaman anlaşılmaya başlar.Ve i- niş çıkışlı değişim, oy verme gününe kadar sürer. Onun için sağduyu, seçimlerie ilgili yasalann se- çim döneminden çok önce ele alınıp biçimlendiril- mesindeki yararın şu ya da bu partiden önce, seç- menin geleceği için gerekli olduğunu söyler. Yine sağduyu, özellikle parti yöneticilerinin çoğunun, partilerini çadır sirklerinin o konkav aynalannda de- ğişik boy ve endamlarla gömnekten bıkıp usanma- dıklannın tanıklığını unutmaz. • • • Düzertme:önceki günkü yazıda 102 sandalyeli ana muhalefet partisinden RTÜK Yasası'na oy ve- renlerin sayısı 40 yerine 102 yazılmıştır.Yanlışlık alt cümlelerde anlaşılsa da okurianmdan özür dilerim. Faks:0212-6770762 E-mail:obirgit(g e-kolay net. BtRGl TARIMSAL MOTOR PAZARLAMA Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurul Ilanı Ödemiş ' Ticaret Sıcıl No: 5764 Şirketm 20O0 yılı faalıyet ve he^aplanna an genel kunılunun 2 Tenı- muz 2001 tanhmde saaı 14 00'ıe Esnat \e Sanaıkârlar Odaları Bırlığı Lo- kali Halit Ziya BuKan 1352 Sokak No 2 K "* Pasaport - Alsancak - İZ- MtR adresındc Toplantı Salonunda ılanh olarak loplanacaktır. Aşağıdakı gûndemi görüşmek uzere loplantıva a»aleıen veya vekâle- ten katılmalan ıçm ortaklanmıza duvurutur YÖNETİVİ KIRILH 1. Açılış ve saygı duruşu. 2. Başkanhk Dnanının oluşması. 3 Dıvana Genel Kurul toplantı tutanaklannı imzalama yetkisi veril- mesı. 4. Geçen Genel Kunıl toplanıı tutanaklannın okunması. 5. 2000 yılına ait ışlem ve hesaplara ılışkın yönetim kurulu rapomnun okunması. 6. 2000 yılına ait denetçı raponjnun okunması. 7. Raporlar hakkında görûsme vapılması \ea\n ayrı onaytanması. 8. 2000 yılına an bılanço - kâr \e zarar hesaplarının ıncelenmesı. gö- ruşülmesı. oya sunulması. 9.OnaklannbazılannmHteğ\ uzenne TTk'nun 348 maddesı uyann- ca özel denetçı atanması önen^ının göruşülmest ve oylanması. 10.2001 yılı için be$ kışılik yönetim kurulu üyesının seçımı ve ücret- lerının belırlenme^. 11. 2001 yılı ıçın denetçının ^eçımı ve ücretının belirlenmesı. 12 Dılekİer ve kapanış NEKÂLETNAME Şırketımırin2000 vılı faalıyet ve hesaplarına ait Olagan Genel Kuru- lunun 2 Temmuz 2001 tanhınde saaı 14.00'te yapılacak toplantıda benı temsıle. oy \ermeye. teklıfte bulunnıaya ve gerekli belgelen ını/alamava yetkılı olmak üzere vekıl tayın et- tım. Vekâlet verenm Adı soyadı Sermaye mıktarı Hisse adedı Oy adedı Adresı: Not" Vekâletnamenın noter tasdikbi7 olması halinde vekâleti verenm noter tasdiklı ımza sırkülen \eka!etname\e eklenecektir. Nüfus cüzdammı kaybertim. Hükümsüzdür. KIYMETBAYIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog