Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 2001 ÇABŞAMBA HABERLER Öğpetmenlere beraat • İstanbul Haber Servisi - 1 Aralık 2000 tarihinde Türkiye genelinde gerçeİdeştırilen bir günlük iş bırakma eylemine katılan öğretmenlere açılan ilk dava, bera?tla sonuçlandı. Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya "Memurlann Toplu İş Bırakma Yasağı "na aykın hareket ettıkleri'" ıddıa edilen Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nin 12 öğretmeni ile bir memuru katıldı. Öğretmenler savunmalarında, ekonomik ve sosyal sorunlanna hükümetin ve kamuoyunun dikkatinı çekebilmek amacıylaKESK'in düzenlediğı eyleme katıldıklannı belirttiler. Ölüm orucu eylemi • İstanbul Haber Servisi - F tıpi cezaevlerine ve tecride karşı tutuklu ve hükümlülerce başlatılan ölüm orucu eylemi 237. gününe girerken onlarca kışinin durumunun ağırlaştığı belirtiliyor. Eylem, cezaevlerinde ve hastanelerde tutuklu ve hükümlülerce; Izmir ve Istanbul'da ise aileler tarafindan sürdürülüyor. Tarihi eser operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy, Kâğıthane ve Şişli'de düzenlenen iki ayn operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 650 milyar lira olan çeşitli dönemlere ait 4 tarihi eser ele geçırildi. Bu tarihi eserleri satmaya çalışan Mehmet Dol ile Ümnal Öztepe Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı 'na, Mehmet EroliCaya, Emrail Güner ve Hurşit Yener de Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bu kişiler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gazetecilere beraat • İstanbul Haber Servisi - Kartai Özel Tip Cezaevf nde tutuklu bulundukian sırada mektuplarla birbirlerini tehdit ettıkleri öne sürülen çete liderleri Alaattin Çakıcı ve Nuri Ergin ile bu mektuplan yayımlayan 6 gazetenin 5 sorumlu yazıişleri müdürü, "Suçun unsurlan oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti. İstanbul'da asayiş tstanbul Haber Servisi - Gaziosmanpaşa'da Sedat Yurdakul ve Ramazan Türkseven, üçüncü kez evlenen annelenni ağır yaraladı, yeni üvey babalannı da öldürdü. Ağır yaralanan anne Nazıke Kurtiç, Özel Bilgi Hastanesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. Yurdakul ve Türkseven. daha sonra polis tarafindan gözaltına alındı. 'Beyaz Önlük'te 7 tutuklama • İZMTR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Anlaşmalı olduğu SSK'yi dolandırdığı gerekçesiyle DUSAŞ Ozel Tıp Merkezı'ne yönelik düzenlenen operasyon sonucu yakalanan ve DGM'ye se\ k edilen 16 kişiden 7 si tutuklandı. Diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. SES lzmir Şube Başkanı Mevlüt Clgen, SSK'nin 2000 yılında sadece Izmir'de özel sağlık merkezlerinden satın aldığı sağlık hizmetinin 18.4trilyon lırayı bulduğuna dikkat çekti. 51 maddelik anayasa değişikliği paketi üzerindeki çalışmalar tamamlandı Kürtee yasağı kalkıyor EMİNEKAPLAN ANKARA - Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, Alt Ko- misyon'un 51 maddelik ana- yasa değişikliği paketi üzerin- deki çalışmalannı tamamla- dı. Anayasanın 32 maddesi- nin değiştirilmesinde uzlaşan Komısyon, MGK'deki sivil üye sayısının arttınlması ve memurlara grevli sendika hakkı verilmesi konulannın liderlere sunulmasını karar- iaştırdı. Cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandınlma- sıyla ilgili öneriler rafa kaldı- nlırken Kürtçe yayın yasağı- nın kaldınlmasına ilişkin dü- zenlemeler kabul edildi. TBMM Partilerarası Uzlaş- ma Komisyonu, dün anayasa değişiklikleri üzerindeki gö- rüşmelerini tamamladı. Ko- misyon, 32 madde üzerinde uzlaşmaya vanrken bazı mad- de değişiklikleri taslak met- ninden çıkanldı. Cumhurbaş- kanınrn seçimi ve yetkileriy- le ilgili 7 madde ise aynca üzerinde çalışma yapılmak üzere ertelendi. Daha önce üzerinde uzlaşmaya vanlan siyasi partilerin kapatılması- nı düzenleyen 69. maddede ise görüş birliğine vanlamadı. Uzlaşma Komisyonu Baş- kanı NejatArseven, yann üze- nnde uzlaşılan maddelerle il- gili bir basın toplantısı düzen- leyecek. Komisyonun uzlaştı- ğı düzenlemelerden bazılan şöyle: • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddede "Düşüneeleriıı açıldanması ve yayümasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanıla- maz" ibaresi metinden çıka- nlacak. Bunun yerine "Dü- şünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, anayasanın 1,2 ve3. maddelerinin değiştirilmesi için kulianuamaz" hükmü ek- lenecek. • Basın hürriyetini düzen- leyen, anayasanın 28. madde- sinde de -Kanunla yasaklan- nuş olan herhangi bir dikie ya- yım yapılamaz" ibaresi çıka- nlarak Kürtçe yayın yapılma- sının önündeki engeller kaldı- nlacak. • Suç ve cezalara ilişkin esaslan düzenleyen 38. mad- deye "Savaş, vakın savaş, te- rör suçu haÛeri dışında ölüm Soi görüşlü ögrencüer faşist saldınnın ardından merkez kampusun kapıana yürüyerek olayı protesto etti. (ZAFER ÜÇÜNCÜ) Öğrencilere saldırdıklan için okuldan atılan faşistler olay çıkardı İstanbul JJniversitesVnde çatışma tstanbul Haber Servisi-İs- tanbul Üniversitesi'nde (tü), yaklaşık 100 kişilik ül- kücü bir grupla sol görüşlü öğrenciler arasmda çatışma çıktı. Çatışmaya, sol görüş- lü öğrencilere saldırıp yara- lanmasına neden olduktan sonra üniversitenin çeşitli fakültelerinden atılan 11 ül- kücü öğrenciye yönelik uy- gulamayı protesto etmek is- teyen ülkücü grubun neden olduğu belirtildi. Haklannda soruşturma başlatıhp okuldan atılan ül- kücü öğrenciler, yaklaşık 100 kişilik bir grupla bera- ber dün 1Ü Merkez Kam- pusta protesto gösterisi yap- mak istedi. ÎÜ Edebiyat Fa- kültesi'ndeki öğrenci olay- lanna kanştıklan gerekçe- siyle Edebiyat, îletişim, Fen, Tarih ve Coğrafya fakülte- lerinden atılan 11 öğrenci ile beraberindeki grup. rektör- lük binası önunde toplandı. Burada bir açıklama yapan grup üyeleri, Edebiyat Fa- kültesi'ndeki olaylara, atılan öğrencilerden sadece 2'sinin katıldığını öne sürerek bu nedenle rektörlüğü protesto etti. Daha sonra ülkücülerle sol görüşlü öğrenciler ara- suıda başlayan tartışma, taş- h kavgaya dönüştü. Üniver- sitenin dışına çıkan ülkücü- lerle kampustaki sol görüş- lü öğrenciler arasındaki ça- tışma sırasında, iki öğrenci başından hafif şekilde yara- landı. Olay sırasında, bazı işyer- leri ve araçlann camlan kı- rıldı. Olaylann ardından sol gö- rüşlü öğrenciler, "Fasjzme karşı ornuz orouza", "Katfl MHP" ve "YÖK, polis, medya, bu abluka dağrala- cak" sloganlan atarak mer- kez kampusun kapısına yü- rüyüp saldınyı protesto etti- ler. Öğrenciler, yaklaşık 100 kişilik ülkücü grubun elle- rinde satır ve sopalarla oku- la girdiğini belirterek "In- sanlara okul kantinindekur- şun sıkanlar, bugün de efle- rindeki saür ve sopalarla okul koridorlanndaki öğ- rencflere sakhrdüar" dediler. cezasıverüemez*' ibaresi ekle- necek. Böylelikle ibarede sa- yılan haller dışında ölüm ce- zası kaldınlacak. • Milletvekillerinin yasa- ma dokunulmazlığı sınırlan- dınlacak. Dokunulmazlığı kaldınlan bir milletvekilinin, yeniden seçilmesı durumun- da yargılaması devam edecek. TBMM'ye gelen dokunul- mazlık fezlekeleri 3 ay içinde görüşülecek. • Başbakan ve bakanlann Yüce Divan'a gönderilmele- rine ilişkin oylama gizli yapı- lacak. BOTAS Cenel Müdürü Yardım'a yurtdışı yasağı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara DGM, "Mavi Akım" soruşturması- nı yürüten Ankara DGM Savcısı CengizKöksal'ın is- temi doğrultusunda BO- TAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım'a yurtdışına çıkış ya- sağı koydu. Savcı Köksal, geçen günlerde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçı- lık ve Organize Suçlarla Mü- cadele Dairesi ekipleriyle BOTAŞ'a gece yansı "bas- km" düzenlemiş, belgelere el koymuştu. Mavi Akım dosyasını sav- cı Cengiz Köksal derinleştı- rerek sürdürüyor. Savcı Kök- sal, soruşturma çerçevesinde BOTAŞ Genel Müdürü Gök- han Yardım için "yurtdışuıa çıkış yasağı" konulmasını ıs- tedi. Köksal'm istemini de- ğerlendiren Ankara 1 No'lu DGM yedek yargıçhğı, rste- mi yerinde görerek Yardım için yurtdışına çıkış yasağı getirdi. Jandarma baskını Köksal geçen günlerde Jandarma Kaçakçıiık ve Or- ganize Suçlarla Mücadele Dairesi ekipleriyle BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne gece yansı baskın düzenlemiş, bu- rada çok sayıda belgeye el koymuştu. Köksal, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçak- çıiık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle de TEAŞ Gene! Müdürlüğü'ne giderek çeşit- li ihale dosyalannın fotoko- pilerini almıştı. Gazeteler Sabancı suikastı sanığının kayıp olduğunu yazdı, içişleri bakanlığı yalanladı Belçika'da Fehriye Erdal bilmecesi • Baştarafı 1. Sayfada Gazeteler, bu tehditler nedeniyle, ül- kedeki fişlenmiş terör örgütü yandaş- lannın yakın takibe alındığını, bu çer- çevede Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'ın 'ev hapsinde' bulun- duğu yerde uzun süre görülmediğini, ancak dün gece farkedfldiğiııi' yazdı- lar. Gazeteler. çelişkili haberlerinde, Erdal'm hayatta olup olmadığnıın be- lirlenemediğini. polis ve istihbarat ser- visinin, birkaç haftadır Erdal'ı aradı- ğmı da yazdılar. Aynı haberlerde, Er- dal'ın öldürülmüş olması olasdığı üze- rinde durularak Belçika'daki bazı ce- setler üzerinde DNA testi yapıldığı bil- dirildi. Belçika basınında çıkan haberler, akşam saatlerinde Belçika İçişleri Ba- kanlığı ve Erdal'ın avukatlan tarafin- dan yalanlandı. İçişleri bakanlığı, 3 Flaman gazetesinde çıkan haberlerin nereden kaynaklandığının bilinmedi- ğini, Erdal'ın gizli tutulan bir yerde bulunduğunu, kimlik kartı olmadığı için buradan çıkması halınde tutukla- nacağını belirtti. Erdal'ın, 14 Haziran Perşembe günü, Brüksel'deki Danış- tay Mahkemesi'nde yargılanmasımn devam edeceği, ancakbu oturuma biz- zat katılmak durumunda olmadığı, avukatlan tarafindan temsil edileceği belirtildi. Sabancı ailesinin Belçikalı avukatı Fernand Schmhz, "endişeleri- ni Belçika İçişleri Bakanlığı'na bildir- diğuû". Içışlen Bakaru Antoine Duqu- esne'in kendısine yazılı yanıt verdiği- ni belirtti. Schmitz, bu yanıtta, "ev hapsi uygulamasına güvenilemeyece- ğinin*' belirtildiğıni, bakanın. "Er- dal'mniyetikaçmakise,bunuönlemek imkânsız. Çok yakın taldp ve konrrol oJanağjyok" dediğini açıkladı. I Cizreli başkana tahliye i 4 Hizbullahçı tutuklandı DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - " l yuşturucu tkareti yapmak" suçundan tutuklu bulunan RADEP Cizre Ilçe Başkanı Mehmet Dilsiz ılk duruşmasında tahliye edildi. Dilsiz'in avukatı Nurettin Yıbnaz, "Susurluk'un Şırnak'taki uzanrdan kendilerini devktin üzerinde görûyor" dedi. "150 m&yar firahk borcunu kapatmak için PKK fle temas kurarak esrar ticareti yapöğı" öne sürülerek TCY'nin 403. maddesi uyannca hakkında 6 yıla kadar hapıs cezası istenen Mehmet Dilsiz ile parti yöneticisi tutuksuz sanık Muhsin Gasır'ın vargılanmasına Diyarbakır 4 No'lu DGM'de başlandı. Iddianamede Dilsiz'in borcunu ödeme güçlüğü çektiği, bu nedenle Gabar Dağı'ndaki "Haki" ve "Mazhım" kod adlı PKK'lilerle görüşerek 20 plaka halinde toplam 844 gram esrar elde ettiği kaydedildi. Esraruı Dilsiz'in evinde ele geçirildiği öne sürülen iddianamede, sanığın "toplu halde uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla cezalandınlması istendi. Savcı sanığın tutukluluk halinin kaldırılmasını ve suç \'asfmm da uyuşturucu ticaretinden kullanıcılığa dönüştürülmesini istedi. Isteği yerinde bulan heyet suçlamayı değiştirdi, Dilsiz'i de tahliye etti. DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır'm Bağlar beldesindeki bir evde 1 Haziran'da, Gaffar Okkan suikastmda kullamlan silahlarla yakalanan 4 Hizbuîlahçı önceki gece çıkarıldıklan Diyarbakır DGM'ce tutuklandı. Bağlar beldesi Farih Mahallesi 19. Sokak'ta bulunan Işıklar Apartmam'mn 3. katındaki bir daireden taşramak üzereyken beş hamal ve bir hamıle kadınla birlikte yakalanan Hizbullahçılar Bedran Selamboğa, \eysi Şanh, Önıer Akgül ve Mahmut Tetik 10 günlük gözaltı süresinin dolması üzerine önceki gece sorgulanmak üzere Diyarbakır DGM Savcılığı'na çıkanldılar. Bir süre nöbetçi savcı tarafindan sorgulanan sanıklar daha sonra yedek hâkimlik tarafindan tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderiîdiler. Gaffar Okkan suikastmda kullanıîan 4 Kalaşnikof silahla birlikte yakalanan Hizbullahçılardan merkeze bağlı Hatuni köyü nüfusuna kayıtlı 32 yaşmdaki Selamboğa'nm, 1995 yılında Güleçoba köyü konıculan ile Hatuni'deki Hizbullahçılar arasında çıkan çatışmada yer aldığı bildirildi. Beşi konıcu toplam sekiz kişinin öldüğü çatışmamn Güleçoba köyüne televizyon getirilmesi tartışmasından kaynaklandığı açıklanmışu. GÖRÜŞ ALPASLAN BERKTAY Özelleştipme, Hortumlama ve Bir Anı Ülke gündeminın ilk sırasında bankalar var. Arka ar- kaya özelleştiriliyorlar, hortumlanıyoriar. Sıra, Merkez Bankası'nda... "Ozgürlük"adınaözelleştiriliyor)ar. Yağ- malamaktan farkını anlamak zor... Hele aralannda bir Sümerbank var ki içleracısı... 1933'te kuruldu. Kurulur kurulmaz da babam oraya geçti. Tepeden tırnağa ora- dan giyinirdik. Başka türiüsü, ayıp gelirdi. Çünkü utan- ma duygumuz vardı. Tüm dünyayı sarsan 29 bunalımı- nın ardından ve ona meydan okurcasına, sanayı ham- lemizi başlattı ve omurgası oldu. Sonunda, "Özgürteş- me-Özelleşme" adına. çetelere peşkeş çekildi. Özelleştırme mı haklıydı, devletçilık mi? Gerçekler, ' kuramsal tartışmaları gerektirmeyecek açıklıktaki so- nuçlariaortada... Başbakan, 18 Nısan seçımlennden bir gün önce NTV'de "Bazılan, özelleştırmeye karşı çıkma- yı solculuksanıyor" diyerek "solculuk" yapmıştı. Bu Şu- bat'ın 19'unda Köşk'te sergıledıği dram sahnesiyfe ise özelleştirme "ekonomısı"nin dıbe vurduğunu ustaca ifade etmiş oluyordu. O tarihten 6 gün önce ise bu bambaşka bir politikanın yıldönumü yaşanmaktaydı. 13 Şubat 1961 'de, ekonomının kilit noktalannın ve bu arada bankaların devletleştınlmesinı savunan TİP ku- ruimuştu ve insan ıster ıstemez bu iki olayı zihninde kar- şılaştınyordu. Cumhurıyet'in temelindeki 6 okun "Dev- letçilik" ve "Halkçılık" ılkeleri de, tutulması gereken yo- lu zaten gösterıyordu. • • • Ne var kı, ekonominin kilit noktalarına göz diken çı- kar çevrelennin gazabı gecikmedı. İlk faşist saldın, 11 Kasım 1962'de Beyazıt'ta Beyaz Saray Rüyam Dügün Salonu'nda gerçekleştı. "600 Aydına Çağn" başlıklı top- lantıdaydık. Hava gergındi, bir şey olacağı belliydı. Ge- ricı basın olanca kışkırtıcılığını yapmıştı. Mehmet AJiAy- bar'ın "Davetlı ve davetsız konuklanmız" diyerek açtı- ğı ve Yunus Koçak'ın yönettıği toplantıyı, sayılan bizim- kine yakın imam-hatipliler bastı. Rıfat llgaz, Yaşar Ke- mal, Oıtıan Arsal, Yahya Kanbolat, Fethı Naci, Nihat Sargın.. yıllardtr aydınlık günlen özleyen aydınlar, yazar- lar, sanatçılar, eskı dostlaroradaydı. Vurup kırmayaalı- şık değıldık. Karşımızdakıler ise buna göre hazırlanmış- lardı. Ustümu başımı yırtarak merdıvenlerden yuvarla- dıklannda, 4 kat aşağıda bekleyen ölümle yüz yüze gel- dim. Hem toplantıdan bir sonuç almaya hem de kav- gadövüş, kendımızı savunmaya çalışıyorduk. En arka- da Azız Nesin 'ı feci bıçimde dövdüler. 27 Mayısçılardan sadece Burhanettın Uluç Paşa oradaydı ve kaygılıydı. Saldırganlar, ıkıde bir "Bayrak nerede" diyerek ve Istik- lal Marşı'nı söyleyerek konuşmalan kesıyorlardı. İstan- bul o gün sahıpsızdı. Valı Fahrettin Kerım Gökay Ati- na'da, yardımcısı Dolmabahçe'de futbol maçında de- diler. Salon polis dolu, ama polis "yok"! ölmek işten de- ğıl... Cehennemi bir gündü. Sıkıntıdan, ilk kez kurde- şen döktüm. Yıne de kongreyi başarıyla tamamladık. Sonunda, kürsüye çıkıp "Istıklal Marşı'nı şimdi de biz dinletelim" dedim. Vedinlettik. Sonuca ulaştık, amase- vinemedik. Büyük umutlar bağladığımız 21 Mayıs'ın ilerisi karanlık göründü. Ertesi sabah ilk iş, bir Cumhu- riyet aldım. Cumhuriyet, manşette ve başyazıda saldır- ganlara ve sorumlulara ateş püskürüyordu. "Derrıok- ratık mucadeleyı yalnızlatamayacaklar" cjedim. Dedim ama, somürü düzenınin sıkışınca faşızme başvurması kaçınılmazdı. Olayın onemi 12 Mart faşizmine ve son- rasına uzanan saldırılar zıncırının habercisı ve ilk halka- sı olmasıydı. Bu toplantı faşızme karşı yapılmıştı ve hak- lılığı da faşistlerin ilk saldırısına hedef olmasıyla kanıt- lanmıştı. Cumhuriyet'ı -piyasadaki sahtesini değil- ve onun 6 okunu savunanlar, onun "Devletçriiğinesahipçıkmak, "Özelleştırmeye hayır" demek zorundadırlar. Çünkü, emperyalizm çağında, gelışmektekı bir ülkede devtet- çılik, bağımsızlığın, ulusal devletın "olmazsaolmaz"ıdır; böyle olduğu bunca yılhk çok acı sonuçlarla ortadadır. Ergin kardeşlere24 yü ceza Karagümrük çetesi h'deri Nuri Ergin. bir kişinin öldürülmesL bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili yargüandığı davada 14 >Tİ 3 a> 3 gün, kardeşi Vedat Ergin 10 yıl 10 ay ve Erginler'in adamı olduğu betirtilen Sami Tokur 10 yıl 1 gün ağır hapis cezasına çarpünldı. İstanbul 3. Ağu-Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, rutuklu sanık Nuri Ergin kaüldı. Ergin, ola> \erine birini öldürmek kasü\ la gitmediğini öne sürdü. Mahkeme heveti, Nuri Ergin'i, Mehmet Kucur'un 1 Mart 19%'da kasten öldürülmesi olayına kanşmak suçundan 11 yıl 8 ay, Ati IHnçer Çolak'ın yaralanması ola>ma kanşmak suçundan da 2 yü 7 ay 3 gün olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay 3 gün ağır hapis cezasına çarpürdL Heyet Vedat Ergin'e 10 >ıl 10 ay, Sami Tokur'a da 10 yıl 1 gün ağır hapis cezası verdi. Güngör'ün yargılanmasına başlandı • İstanbul Haber Servisi - Eski İstanbul Mali Şube Müdürü Salih Güngör ve diğer 3 sanığın, "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak" ve "tehdit" suçlanndan yargılanmalanna başlandı. istanbul 5 No'lu DGM'de görülen davada Melahat Üzümcü'nün eşı Ümran Üzümcü'ye ait 2 trilyon lirayı aşan halı ve yağlıboya tablolan kaçırdığı ve bunun üzerine Ümran Üzümcü'nün para vaadiyle Salih Güngör'den yardım ıstediği iddia ediliyor. Güngör'ün, Hayrertın Ertekin isimli şahısla Melahat Üzümcü'nün takip edilmesi, tehdit edilmesı. hatta öldürülmesi konusunda planlar yaparak ortaklık kurduklan belirtiliyor. Salih Güngör duruşmadakı sorgusunda suçlamalan kabul etmedi. Mahkeme heyeti diğer sanıklann ve müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tanhe erteledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog