Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çilen'den sosyal patlama uyarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel tdare Kurulu, Genel Başkan Tansu Çiller'in başkanlığında 2.5 saat süren bir toplantı yaparak son siyasi gelişmeleri ve parti çahşmalannı değerlendirdi. Çiller, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Türkiye'nin ciddi bir sosyal istikrarsızhk ve sosyal patlama ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve milletin, 'hükümetin bir an önce çekilip gitmesini bekJedığini' savundu. Amasya Taminfnin 82. yidönümü • AMASYA (AA)- Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ve Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 82. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikJeri başladı. Amasya Valisi Hüseyin Poroy, etkinliklerin başlaması nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmasında, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde Amasya'mn önemli rolü bulunduğunu belirterek "Milli Mücadele'ye ve Cumhuriyete giden yolda temel ilkeleri belirleyen ilk ve en önemli yazılı dayanak olan Amasya Tamimi'nin 82. yıldönümünde, o günlerin heyecanını yeniden yaşıyonız" dedi. ijverenlere oneri • tstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, işverenlere seslenerek hazırhk ve acil müdahale ekiplen oluşturmalan, acil durum stoklan bulundurmalan, çahşanlara ve ailelerine eğitim vermeleri, sürekli sanal deprem ve yangın tatbikatı yapmalan önerilerinde bulundu. Muş'ta köye dönüşler • MUŞ(AA)-Muş Valisi Cengiz Akın, terör nedeniyle boşalan köylere dönmek isteyen vatandaşlara, devlet olarak her türlü yardımı yapmaya hazır olduklannı söyledi. ValiAkın, 199 l'de terör nedeniyle boşaltılan merkeze bağlı Ilıca köyüne gıderek bir süre önce köylerine dönen vatandaşlarm sorunlanm dinledi. Vali Akın, "Vatandaşlanmız, eğer köylerine dönmek isterierse evlerini, hayvan barmaklannı yeniden yapoak için onlara her türlü yardımda buluıacağız" dedi. Galata'da içki serbest • Istanbul Haber Servisi - Istarbul Büyükşehir Beleiiyesi'nin, Galata Köpüsü'ndeki dükiânlann " 13 yıllık gecianeyle teslim edilnesi" nedeniyle 26 milyjn 429 bin dolar zaraa uğradığı bildirildi. Beleiiyenin Mesken Gec;kondu Müdürü Osnan Niyazi Akçay, köprideki dükkânlarda ıçki »atışının yasak olnrodığını vurgulayarak "Içk satılamaz, hüİcmü venışartnamede yok" dedi Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi için karar oturumlarma başladı Siyaset <lavaya odaldandıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP'nin "kapaülan RP'nin devamı ot- duğu" ve "laiklik karşıü eylemlerin odağı halinegekttğT gerekçesıyle kapa- tılması istemiyle açılan davada karar aşamasına gelinirken gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Siyasi kulis- lerde de olası kapatma karanna ilişkin dengeler konuşulmaya başlandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Mus- tafa Bumin, mahkemeye gelişi sırasın- da, kapıdabekleyen gazetecılerin boşu- na beklememelerini isteyerek "Buhaf- ta sonuna kadar bir şey çıkmaz. Hafta- sonu beUd, ama benbn tahminim önü- müzdeki haftaya da kalabiür. Bir kere perşembeden önce bir şey belli olmaz" dedi. Bumın, haftasonuna kadar kara- nn çıkmaması durumunda, cumartesi ve pazar günleri çalışmalannı sürdür- meyeceklerini söyledi. FP davasını değerlendirecek Ana- yasa Mahkemesi heyetı, Başkan Bu- min, Başkanvekilı Haşim Kıbç, üyeler Sach Adah, Ertugrul Ersoy, Fulya Kantarcıoğlu, Mahir Can llıcak, Yal- çuı Acargün, Tülay Tuğcu,Ahmet Ak- yalçın,RüştüSönmez ve AK Hüner den oluşuyor. Heyetin asil üyelerinden her- hangi birinin toplantıya katılmaması durumunda, yenne oturumlara en kı- demli yedek üye Samia Akbulut katı- lacak. Hcyette 5 yeni üye var RP kapatma davasında Haşim Kı- lıç, Sacit Adah partmin kapatılmama- sı; Bumin, Yalçın Acargün, Fulya Kantarcıoğlu ve Ali Hüner ise kapa- tılması yönünde oy kullanmışlardı. Heyetteki diğer 5 üye ise RP kapatma davasından sonra seçildi. Heyet, öncelikle yerel mahkemeler- ce Af Yasası'nın bazı madde ve hü- kümlerinin iptali istemiyle yapılan başvurulann ilk incelemesini yaptı. Başvuruların incelemesini yapan he- yet, öğleden sonra FP davasını görüş- meye başladı. Yüksek mahkeme heye- tı, arastınlacak veya incelenecek her- hangi bir konu belirlemezse davayı ara vermeden görüşmeyi sürdürecek. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- sı Vural Savaş, 7 Mayıs 1999'da FP hakkında açtığı davada, Istanbul Mil- letvekili Aydın Menderes dışındaki tüm milletvekillerinin parlamenterlik- lerinin sona erdirilmesini istedi. Sa- vaş, esas hakkındaki görüşünde, Siya- si Partiler Yasası'nın 103. maddesinin 2. fıkrasının anayasaya aykın olduğu- nu belirterek iptalini istedi. Odak ol- manın ölçütlerini düzenleyen bu fık- ra, Yüksek Mahkeme tarafından 5'e karşı 6 üyenin oyuyla iptal edildi. Savaş, FP'nin 1. Olağan Kongre- si'nde kapatılan RP'nin lideri Necmet- tin Erbakan'a yönelik "Mücahit Er- bakan, ne diyorsa o" sözlerini içeren kaseti emekliye ayrılmadan önce Ana- yasa Mahkemesi'ne gönderdi. Yük- sek Mahkeme, bu kasetlere ilişkin ola- rak Savaş'tan sonra göreve başlayan Başsavcı SabihKanadoğhı'ndan görü- şünü sordu. Kanadoğlu da kasetin ek kanıt olarak kabul edilmesini istedi. Yüksek Mahkeme, Kanadoğlu'nun bu istemini FP'nin 1. Olağan Kongre- si'ne ilişkin kasetin, "iddianame tari- hinden sonraki bir olaya ilişkin oldu- ğu" gerekçesıyle reddettı. Bunun üzerine, Kanadoğlu, mahke- meye ek iddianame göndererek kaset- leri kanıt olarak gösterdi. Kanadoğlu, FP'nin kuruculanna 5 yıl süreyle siya- si yasak getirilmesini, bu kurucular- dan milletvekili olan tsmail Alptekin ile Mehmet Ozyol'un mılletvekillen- nin sona erdirilmesini istedi. Mahkeme, Kanadoğlu'nun ekiddi- anamesini ana davayla birleştirme ka- ran aldı. ÇİZMEDEN YUKARI m -kart(g superonline.com.tr MUSAKART FP lideri Kutan'dan yargının vereceği karar için hükümete gözdağı: Siyaset ve ekonomi zarar görür ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - FP Genel Başkanı Re- cai Kutan, kapatılma davasın- da karar oturumlanna başlayan Anayasa Mahkemesi'nin olası kapatma karanna karşı, parti- sinin grup toplantısmda hükü- mete gözdağı verdi. FP'nin ka- patılmasının siyaset ve demok- rasinin yanı sıra ekonomiye de zarar vereceğini savunan Ku- tan, "Vicdanımız rahat, suç işlemedik, suç işleme- ye teşvik de ermedik, ban- ka boşaltmadık, çetecile- rin telefon defteıierinde, banka hesaplannda ismi- miz geçmedi" diye ko- nuştu. FP'nin dünkü grup toplantısı, kapatılma teh- didinin gölgesinde yapıl- dı. Kutan, milletvekille- rine seslenirken 'yeniohı- şum' hareketi başlatan parti içi muhalefeti ilk kez açık biçimde hedef aldı. Recep Tayyip Erdo- ğan'ı kastederek "Ana muhalefet partisi gerçek- sadece koftuğunda oturmor di- yenlerin kulaklan çınlasın" dı- yen Kutan şöyle devam etti: "Bazı iç ve dış mihraklar 'si- yaset yeniden düzenlenmeli, yeni oluşuma gıdilmelı" iddi- asındalar. Türkiye'nin sonınu srvasete yeni isimkrin girmesi değiL Yenikri de gelirse. konu- lan sınırlariçinde kalınırsa, ön- ceden yanlan roller oynamrsa sonuç değişmeyecektir. Hiç kimse siyasetin güçlendirüme- si, siyasetin önündeki engelte- rin kaldıntanasından söz ermi- yor. Amaç, kuşatılmış, rehin ahnmış partilerden oluşan ko- alis\onlara her istenileıün yap- tınhnasL" Recai Kutan, FP hakkındaki davanın2yıl laydanberisürün- cemede tutulduğunu savun du. Mahkemenin, Avrupa Bir- liğı için Ulusal Program, Ka- tılım Ortaklığı Belgesi ve Av- rupa Insan Haklan Sözleşme- si'ni de dikkate almasmı iste- yen FP lideri, ahnacak kara- rın, teröre ve şiddete bulaşma- yan, suç işlenmesini özendir- meyen partiler için mutlak öz- gürlüğün önünü açması ge- rektiğini söyledi. Olası kapat- ma karanna karşı, Mec- lıs'i erken seçime zorla- maya dönük planlanna değinmeyen Kutan, hü- Vümeti örtülü biçimde uyanrken "cumhuriyet tarihinin en bunaumlı döneminin yaşandığuu" belirtti Parti yöneticileri de, aleyhte bir karar çıkma olasılığına karşı "sine-i miDet" konusunu tartış- maya açtıklanna dikkat çektiler. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Be- karoğlu, "Demokrasi ve siyasetin önünü kapata- cak bir karar verileceği- ten muhalefet yapmıyor, Bir göre\li, FP'nin kapaülmadav^sı için getirilendos>alan mahkemesalonunataşıdL ni sannuyorum" dedi. Ecevit: Parti kapatma zorlaşsut (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülmeye başlanan FP hakkındaki kapatma davasmı değerlendirirken "Ben partilerin kapaülmasının olabildiğince güçleştirilmesinin doğru olacağını düşünürüm, bunu bir ilke olarak beürtiyorum" dedi. Başbakan Ecevit dün NATO Hükümet ve Devlet Başkanlan Zirvesi'ne katümak üzere Brüksel'e hareketi öncesinde Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin güncel konulara ilişkin sorulannı yanıtladı. FP hakkında yorum yapmadı Ecevit, FP'nin kapatılması davasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Dış olaylar, iç olaylar, bunlar ikisi bir arada yürüyen etkinUklerdir. Ben çok nadir olarak yurtdışma çıkıyorum, ama o sırada, ben yurtdışuıdayken Türkiye'de önemli olaylar olabilir. Bunlann hepsini birden, elbiriigi Ue göğüsleriz. Tabü yargryla olduğu için FP'nin kapanlması olasıhğı üzerinde bir şey söylemeyi doğru bulmam. Ama öteden beri ben, partilerin kapaülmasııun olabildiğince güçleştirilmesinin doğru olacağuu düşünüyonım, bunu bir ilke oiarak betirtiyonım'' dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın demokratikleşme önerilerini değerlendirdi: Dfl ve üniter yapıdan öclüıı yok•Türkiye'nin demokratikleşmesi ve kalkınmasının tek önkoşulunun ülkenin milli varlığı ve üniter yapısının korunması olduğunu savunan Devlet Bahçeli, zamansız gündeme getirilen tartışmalann ekonomi alanındaki mücadeleyi sekteye uğratacağmı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli. Türkiye'nin demokra- tikleşmesi ve kalkınmasının tek önkoşulunun "ülkenin milli var- üğı ile üniter yapısının korun- ması" olduğunu söyledi. Bah- çeli. "Türkiye, miffi varhğuu ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir baskıya taviz veremez" dedi. Bahçeli, zamansız tartışmalann ekonomik mücadeleyi sekteye uğratacağmı belirtti. MHP lideri Bahçeli, dün par- tisinin grup toplantısmda, TÜ- SlAD'ın demokratikleşme öne- rilerini değerlendirdi. Türki- ye'de gerek aydınlann gerekse siyasi elitlerin tarihi işlevlerinin irdelenmesi gerektiğini vurgu- layan Bahçeli, Türkiye'nin so- runlannın nasıl aşılacağını dü- şünmek yerine enerji ve ilginin gereksiz yerlere dağıtıldığım söyledi. İşadamlanna uyan Bunlar arasında Türkiye için tehdit oluşturabilecek yakla- şımlara yönelme eğiliminin ol- duğunu kaydeden Bahçeli. "Türkiye'nin önüne her firsatta ısrahp ısıûhp getirilen üniter dev- letle, resmi dille, Türkiye'nin milli varlığı ve bağunsızbğı ile U- gili tehdit edici ya da tahripkâr yaklaşımlann bö\le bir yeri ve anlamı olduğunaşüpheyoktur" dedi. Kriz sürecinin aşılarak eko- nomik istikrar ve gelişmenin güçlü temeller üzerine oturtul- maya çalışıldığı bir dönemde milli değer ve duyarlılıklann tartışmaya açılmasını anlama- nın olanaksız olduğunu kayde- den Bahçeli, şu görüşleri dile getirdi: "Türkiye'nin varhğı ve dbüği üzerinde girişüecek spe- külasyonlara ve oyunlara vere- ceğimiz cevap açıkbr. O cevap, yöntem olarak farklı zamanlar- da farklı özelUkler taşısa da, her zaman aynı ruha, yani Kuvayı Milhye ruhuna dâyanacakür. Türkiye miDivarhğuu vebütün- lüğünü tehditeden hiçbirbaslo- ya taviz veremez. Bugün karşı karşıyabulunduğumuzacfl gün- dem, ekonomikkrizsürecini bir an önce aşmaknr. Ekonomik aktörler başta ol- mak üzere biirün toplumsal ke- simlerin ve sh asi kadrolann, üs- hıp ve yaklaşımlarma özen gös- termeleri bu bakundan da çok önem taşımaktadır. Yersiz ve za- mansız tarttşmalann ekonomik mücadeleyi sekteye uğratacağı, si\asi ve ekonomik istikranzede- leyebileceği unutulmamalıdır.'" ÜĞÜPOLİTİKA GLONLÜĞÜ HÎKMET ÇETİNKAYA Alternatif FutbolL Yaşları 15-16 arasında çcx:uklar... Kimisi bağdaş kuajp oturmuş, kimisi ayakta duaıyor... Bulunduklan yer Adana Emniyet Müdürlüğü... Peki bu çocuklar ne arıyorlar orada? Alternatif futbol lıgi kurup ızınsiz spor yapmak, terör örgütüne yandaş sağlamak ve propaganda aracı olmaktan gözaltına alınmışlar!.. DGM Savcılığı 117 gencin ifadesini aldıktan sonra tutuksuz yargılanmalarına karar verıp salı- vermiş... HADEP Adana II Örgütü Gençlik Kolları, 'Barış ve Kardeşlik Futbol Turnuvası' düzenleyince ol- muş tüm bu çağdışı olaylar... HADEP, Türkiye Cumhurıyeti Anayasası ve Si- yasi Partiler Yasası'na göre kurulmuş bir siyasi oluşum değil midir? öyledir!.. DEP'ten HADEP'e uzanan çızgıye bakıldığında akla gelen de şu olur: HADEP = PKK... Türkiye'nin geçirdiği 18 yıllık sürece baktığınız- da bu gerçeğe kimse "hayır" diyemez!.. Ama 18 yıl sonra gelinen noktaya bakıldığın- da tanıdığım çok sayıda Kürt kökenli yurttaşımız özeleştırisini yapmış, 199O'lı yılların ortalarında biçimlendirdiği ideolojisini bugün terketmıştir... Şimdi diyeceksıniz kı: "Canım, HADEP'liler PKK sempatizanı değil mi?" Elbet içlerinde PKK sempatizanlan hâlâ var- dır... Ancak her HADEP'li de PKK yandaşı degil- dir... Bir terör örgütünü sılip süpürmek o denli ko- lay değildir; dünyada bunun bir örneğı de yok- tur!.. • • • Kürt kökenli her yurttaşımızı, genç-yaşlı ayrı- mı gözetmeden potansıyel suçlu olarak görme alışkanlığından ne zaman vazgeçeceğız? Âslında hemen yanıtlanması gereken soru bu- dur! Demokratik bir hukuk devletinde anayasanın veyasaların koruması altında bulunan siyasi olu- şumlar spor karşılaşması düzenleyemezler mi? Kimisi ayakta, kimisi yere bağdaş kurup otur- muş 117 genç... Üstlerinde formalar... Suçları ise 'alternatif lig kurmak, izinsiz spor yapmak'. Güler misiniz, ağlar mısınız? Bu çocuklar ellerine silah alıp dağa mı çıksın- lar, yoksa spor mu yapsınlar? Hangisini?.. Adana'nın varoşlarında yaşayan binlerce Kürt kökenli yurttaşımızı 'örgüt üyesi' gibi görmek, onlara kötü muamele yapmak, sabah akşam ev- lerini basmak, kabuk bağlamış ve lyıleşmeye yüz tutmuş yarayı kaşımak demektir... Barış, huzur ve kardeşlik!.. Güneydoğu'da yaşayan insanımız aş ve ek- mek istediği kadar barış, huzur ve kardeşlik isti- yor... • • • Baskıyla bir yere varılmaz! 1992 yılında boşaltılan Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Şaklat köyüne 80 aıle yeniden döndü... 80 aile şimdı hayvancılık yaparak geçimtni sağlıyor... Hepsi de mutlu!.. Demek kı köye dönüş projesi yaşama geçe- cek!.. Bakın köylüler ne diyor: "Devlet bizeyardım eliniuzattı. Köyümüzü ye- niden onardı. Polisten, jandarmadan baskı de- ğil, sevgi ve destek gördük..." Orman Bakanı Nami Çağan açıklamıştı: "Tunceli'ye bağlı Geyıksuyu köyüne 50 mılyar kredi, hane başına 15 süt koyunu vehlmiştır." Yine Başbakan Bülent Ecevit, 28 Mayıs'ta yaptığı konuşmada şöyle dıyordu: "Güneydoğu'da hakça bir düzenin temelleri atılacaktır..." Evet... Baskıyla bir yere varılmaz!.. Her Kürt kökenli yurttaşımızı potansiyel suçlu olarak görmekten vazgeçmelidirgüvenlik güç- leri... hikmet.cetinkaya " cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Doc. Ünlüer RTUK Yasası'nı elestirdi: Medyaya devletin olanaklan sunulacak ANKARA (Cumhu- riyetBürosu) - Anadolu Üniversitesi Iletişim Fa- kültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ayhan Oğuz Ünlüer, yeni RTÜK Yasası ile siyasal iktidarlann, kendilerinı rahatsız eden radyo te- levizyon sahibi hol- dingleri devlet olanak- lannı sunarak çok daha kolay ödüllendireceği- ni ve susturacağını bil- dirdi. Ünlüer, yasanın çıkması halinde en kısa zamanda yeniden dü- zenlenmeye mahkûm olacağını kaydetti. Anadolu Üniversitesi Iletişim Fakültesi Öğre- tim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ayhan Oğuz Ünlü- er, yeni düzenlemenın eskı yasava göre daha büyük çarpıkhk ve yan- lışlar içerdiğini belirtti. Yasanın yeniden düzen- lenmesine, radyo ve te- levizyon kuruluşlannda yüzde 10'dan fazla his- sesi olanlann kamu iha- lelerine katılamamalan ve borsada işlem yapa- mamalanna ilişkin hük- mün neden olduğunun ileri sürülebileceğini vurgulayan Ünlüer, ye- ni düzenleme ile bu en- gelin ortadan kaldınldı- ğına işaret etti. Ünlüer, para cezala- rıpın ağıılaştınlması nedeniyle başta yerel ve bölgeseller olmak üze- re pek çok radyo ve te- levizyon kuruluşunun kapılanna kilit vurula- cağı eleştırilennın \a- pıldığına işaret etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog