Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 41 ülke, 7 yaşında asker kullanıyor 300 bin çocuk silah altında SÖZÇÎZGİNİN Turhan Selçuk NEW YORK (AA) - Dünyada4l ülkenin, ba- zılan 7 yaşmda olan 300 bin kadar çocuk asker kullandığı bildirildi. Bu çocuklardan savaş alan- larında faydalanılması- nın yanı sıra mayın te- mizleyici, casus, seks kölesi olarak da kullanıl- dıklan belirtildi. "Çocuk Asker Kulla- nımını Durdurma Ko- alisyonu" tarafından ya- y ırnlanan raporda, hüİcü- metlenn, "daha ucuz ol- duğu, düşünmeden itaat ettiği ve daha kolav göz- den çıkaniabildiği'' için çocuk asker kullanmayı sürdürdüğü ifade edildi. Son yıllarda çocuk asker sayısında büyük deği- şiklik olmamasına rağ- men kullanan ülkelerin sayısında artış olduğu kaydedıldi. Anlaşmazhklar sona erdikçe Ortadoğu ve La- tin Arnerika'daki çocuk asker sayısında düşüş ol- duğu belirtilirken en çok çocuk asker kullanan ül- kenin, 50 bin askerle Myanmar olduğu bildi- rildi. 85 ülfcede var • Merkezi New York'ta bulunan Insan Haklan IzlemeKomitesi(lHlK) de savaşan çocuklann ya silahlı kuvvetler bünye- sinde görev yaptıklarını ya da silahlı gruplar ta- rafından ateş hattına sü- rüldüklerini belirtti. İHtK, "85 ûlkenin hâlâ çocuklan orduya kay- dettiğini, aynca çocukla- nn yan-askeri ya da mi- lis kuvvetlerinde kulla- nılrlıklannı" büdirdi. THY uçuş ekîbini Vakko giydinecek • tstanbul Haber Servisi - Tûrk Hava Yollan'nın (THY) 1300 kişilik uçuş ekıbinin turkuvaz renkli giysileri 10 Haziran gününden itibaren lacıverde dönüştü. Vakko'nun stilistleri tarafından hosteslerin üzerinde tek tek prova edilerek hazırlanan kıyafetler farklı kombinasyonlarlakullanılabilecek. Gece mavisi astarlar, biyeler ve işlemelerle orijinallik kazanan kıyafetlere aksesuvar olarak modern desenler taşıyan eşarplar ve kravatlar katıldı. Dünyanın En Güzel Koyları Birtiği ; • BODRUM (AA) - Dünyanın En ; Güzel Koylan Birliği'nin, Fransa'nın . Cannes kentinde 21-26 Mayıs ; tarihlerinde yapılan 1. Dünya Kongresi'nde, Bodrum da temsil . edildi. Bodrum Belediye Başkanı ; Mazlum Ağan, dün yaptığı ; toplantıda, kongreyle ilgili bilgi iverdı. Ağan, kongrede, koylann ; mutlaka korunarak tunzm ; faaliyetinde bulunmalan gerektiği ; mesajının verilmesi ve yıllar geçse ! de koylann doğal halinde kalmasının '. sağlanması gerektiği konusunda ! görüş birliğine vanldığını ifade etti. ! Aralannda Venedik, Stockholm ve '. San Francisco gibi kentlerin : bulunduğu 28 üyeli Dünyanın En : Güzel Koylan Birliği, 10 Mart 1997 ! tarihınde kuruldu. Birliğin Avrupa ! Bölûmü Başkanhğı'nı halen Bodrum '. Belediye Başkanı Ağan yapıyor. 10 milyon çocuk tedavi olamadığı içm ölüyor : • Haber Merkezi-UNICEF'in 150 ülkeyi kapsayan araştuması 1990 yıhnda yapılan Dünya Çocuk Zirvesf nden bu yana, dünyada her yıl 10 milyon çocuğun, tedavisi mevcut hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Raporda. her yıl 150 milyon çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karştya kaldığı ve yüzde 6O'ı kız olrrui üzere 100 milyon çocuğun eğitm görmediği belirtildi. Iş Sanartan karne armağam • Haber Merkezi - Bir öğretim yıhn daha geride bırakan öğraıciler, yaz tatilinin ilk gününü Ij Sınat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Karne Şeıuği'nde geçirecek. 16 Haziran . Cıınartesi günü 4. Levent'teki Iş ; Sanıt Kültür Merkezi'nde, ücretsiz : olank düzenlenecek etkinlikte Iminkleri birbirinden eğlenceli '. sürpızler bekliyor. Çevre Bakanlığı, boğazlardan atık yüklü gemilerin geçmemesi için çalışma başlattı Nüldeer karsıü seferberlik ANKARA (AA) - Çevre Bakan- lığı, boğazlardan güvenli geçiş için denizcilikten sorumlu Devlet, Dı- şışleri ve Adalet bakanlıklan ile or- tak çalışma başlattı. Çevre Bakanı Fevzi Ayteldn, nükleer atık yüklü gemilerin boğazlarda kaza yapma- sı durumunda çevreye yayılacak radyasyonun sadece Türkiye'yi de- ğil, komşu ülkeleri de uzun yıllar etkileyeceği uyansında bulundu. Aytekin, "Bu bölgelerde yaşayan insanlar ile diğer bütün canlılann vaşamı tehlikeye girecektir" dedi. Boğazlardan geçişin emniyetiy- • Nükleer atıklann boğazlar üzerinden Rusya'ya taşınması planlanna Türkiye'nin tepkisi giderek artıyor. Çevre Bakanlığı, Devlet, Dışişleri ve Adalet bakanlıklan ile ortak çalışma başlatırken Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, "Boğazlar, uluslararası suyoludur. Ancak Türkiye risk görürse geçişleri engelleyebilir" dedi. le ilgili olarak önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ar- dmdan Çevre Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, boğazlardan gü- venli geçişin sağlanması amacıyla denizcilikten sorumlu Devlet, Dı- şişleri ve Adalet bakanlıklan ile birlikte ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda Çevre Bakanlığı, tehli- keli atıklarla ilgili olarak Türki- ye'nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalan mercek altına aldı. çevrecllerden destefc istemi Çevre Bakanlığı, nükleer atık yüİdü gemilerin boğazlardan geçi- şini engellemek için çevreci kuru- luşlardan da destek isteyecek. Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, nük- leer atıklann boğazlardan Rus- ya'ya taşınmasında en büyük riski Türkiye'nin üstleneceğini bildirdi. Mirzaoğlu, tt Boğazlar,Montrö An- Iaşmasf na göre uluslararası suyo- ludur. Ancak Türkiye risk görürse geçişi engeDeyebüir'' dedi. Mirza- oğlu, Rusya'nın, nükleer atıklan para karşılığında saklamayı önerdi- ğine dikkat çekerek "Bundan geiir elde etmeyi düşünüyor. Ama bu ldrii tkarettir'' diye konuştu. Sıcakkğın mevsim nomuülerinin üzerineçıkmasıyerlituristlerin sezonu erken açmasuu sağladı Üköğretim okullan ve Hseier hafta sonunda tatik girmeye hazırlanırken Kuşadası plajlan şimdiden sezon ortasında yaşanan görüntülere sahne oJuyor. (AA) Turizme 'sıcakhava' dopingiHaber Merkezi -Turizmde yüzler gülerken Izmir'e yılın ilk 5 ayında gelen turist sayısının, geçen yılın ay- nı dönemine oranla yüzde 48 arta- rak 156 bin 532'ye ulaştığı bildiril- di. Türkiye genelinde geçen pazar gününden itibaren etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası, yerli turistlerin de sezonu erken açması- nı sağladı. Gölgede 38 derece ola- rak ölçülen hava sıcaklığı dün An- talyalılan ve turistleri plajlara, ha- vuzlara, su parklanna yönlendirdi. TDİ. Karadenlze yelken açıyor Türkiye Denizcilik Işletmeleri (TDİ), artan turizm talebini karşı- lamak amacıyla Karadeniz sahille- rine düzenlediği seferlere 18 Hazi- ran'dan itibaren başlayacak. Anka- ra Feribotu 31 Ağustos'a kadar her pazartesi Istanbul'dan Karadeniz'e hareket edecek ve sırasıyla Zon- guldak, Sinop, Samsun, Trabzon ve Rize limanlanna uğrayacak. Yüzler gülüyor Izmir Turizm ll Müdürü ZehraSu- lupınar, bu yılın ilk 5 ayında hava- yolu girişlerinde yüzde 50, denizyo- lu girişlerinde ise yüzde 15'lik artış gerçekleştiğini söyledi. Hava sıcaklıklannın mevsim nor- mallerinin üzerinde seyredeceği yö- nündeki meteoroloji açıklamalan- nın ardından yerli turistler, sezonu bu yıl daha erken açtüar. llköğretim okullan ve liseler hafta sonunda ta- tile girmeye hazırlanırken Kuşada- sı'ndaki plajlar en kalabalık gün- lerini yaşıyor. Küre Daglan'nda yol için orman katliamı Binyülıkağaçlarkesüiyor ESENALİŞ BARHN - Ayrupa'da ilk 20 ormanhk alan listesinde 3. sıra- da yer alan ve endemik bitki çe- şitleri açısından son derece zen- gin olan Küre Dağla- n Milli Parkı'nda 15 kilometrelik yol için yüzlerce ağaç kesildi. Kesilenler arasında bin yıllık ağaçlar da buhınuyor. Küre Dağlan Milli Parkı bir süre önce "Dûnya Mirasa" ilan edildi. Çeşitli kuruluşlann katkı- lanyla hazırîanan "Kûre Dağla- nMflüParkıTasanGeUşmePla- m"nda, zorunlu durumlarda an- ^-Bir süre önce "DünyaMirası" ilan edüen Küre Dağlan, enzengin kartşık orman özeüiğinidetaştyor. cak konunun uzmanı 3 bilim adamının onayıyla hazırlanan ra- por doğrultusunda bölgeye mü- dahale edilebileceği belirtildi Dünyadaki doğal varhklar açısındanbüyük önem taştması- na karşın Küre Dağla- n Milli Parkı içinde Ant Ören Köyü-Ku- rucaşile Başköy ara- smda yapımına başla- nan 15 kilometrelik yol çahşmalan devam ediyor. Uzmanlar,yohın açtlma- sıyla birlikte Milli Park'ın or- man köylüleri ile Kurucaşile'de- ki tekne yapımcılan tarafından da yağmalanacağına dikkat çe- kryorlar. 25 katlı ikiz gökdelenler inşa edilecek İstinye'de turizmyağması tstanbul Haber Servisi- îstan- bul'un doğal alanlanna ve SÎT bölgelerine yüksek yoğunluklu yapılann sıralanmasına neden olan "turizm merkezi" uygula- masryîa şimdi de İstinye sırtiann- daki, mülkiyeti vakıfla- ^ tstinye'de ra ait yeşil alanlar göz- den çıkanhyor. Istanbul 3 Numarah Kültür ve Tabiat Varlık- laruıı Koruma Kuru- lu'ndan da geçen ve pro- Jesi yüksekmimarTtargotToyde- nrfr tarafından yapıldığı belirti- len yeni bir otel projesiyle, San- yer ilçesindeki SıT sınınna giren ağaçlık araziye her biri 25'erkat- İ! "üdz gökdeieıder T> inşa edile- cek. Bakanlar Kuruhı'nun kara- nyla 1989 yıhnda "turizm mer- kea" ilan edilen, İstinye, 60 paf- ta, 388 ada, 43 parseldeki arsada, imar durumu "hayvanat bahçesi olmasma kar- şın Istanbul 3 Nu- maralı Koruma Ku- rulu'nca da onayla- nan projeyle dev bir "turistik kompleks" yükselecek. Bölge- ye çekeceği trafik ve altyapı yükü nedeniyle de yine Boğaziçi SİT Alanı'ndaki imar kısıtlamasını olumsuz yönde et- kileyecek dev turizm kompleksi için sivil toplum kuruluşlan da- va açmaya hazırlanıyor. yapâmasıplanlanan turizm kompleksi için shil toplum kuruluşlan dava GENtŞ AÇI HİKMET BtLA Tantan, 30 Ekim 2000 Sadettin Tantan kayıplara karıştı. Karıştı mı? Kimine göre yolsuzluklaria mücadele bakanı "bir süre dinlendikten sonra" yeniden ortaya çıkacak. Kimine göre de Tantan'dan artık hayır gelmez. Birincilerin dayanağı, Tantan'ın ayrılırken söyle- diği şu sözler: "Yolsuzlukla ve hâkimiyet odakla- nyla mücadeleme devam edeceğim." ikincilerin dayanağı ise kuzulann sessizliği... Gö- revdeyken Tantan'ı alkışlayanlardan tık çıkmama- sı... Tantan birçok operasyon yaptı. Çok da konuş- tu. Bazen imalı, şifreli, bazen açık açık. Tantan'ın sözleri suya mı yazıldı? örneğin şu sözü. Tarih 30 Ekim 2000, yer Bo- ğazici Üniversitesi: "Ulkemizde yaşanan birçok sorunun temelinde yatan ve ileriye yönelik olarak toplumumuzu ve anayasal rejimimizi tehdit eden yolsuzluk ekono- misi Türkiye için bihnci tehdittir." Tantan, yolsuzluğun yer ve biçimlerini de şöyle sıralıyordu: "Yolsuzluk suçlan; rüşvet, zimmet, irtikap, em- niyeti suiistimal, ihaleye fesat kanştırma biçimin- de doğrudan kamu görevlılen tarafından kamu kurum ve kuruluşlannda işlenebildiği gibi, serma- ye piyasalannda, bankalarda, yatınm ortaklıkla- nnda, özel plan kurullannda, tefecilik, sahtecilik, dolandıncılık, karapara aklama gibiyöntemler uy- gulanarak da işlenebilmektedir. Yolsuzluk olayla- n, tehdit, şiddet ve sindirme boyutu da olan, kar- maşık ilişkiler ağı içehsinde gelişen, ulusal ya da uluslararası organize eylemler şeklinde karşımıza çıkmaktadır." Tantan'a göre yolsuzluğun sonuçlarını da anım- sayalım: Fakir ve muhtaçlann durumunu daha zor- laştınp haklarını ihlal eder. Demokrasiyi temelden sarsar, hukukun üstünlüğü ilkesini altüst eder. Eşit- lik ve adalet ilkeleri ile devlete olan güveni sarsar, ekonomik rekabetı olumsuz etkiler, suça teşvik eder, suç oranlarını arttırarak mafyalaşmaya yol açar. Yabancı sermayeyi kaçırır. Kalkınmayı gecik- tirir, yoksulluğu arttırır. Toplumu ahlaki çöküntüye sürükler. Yolsuzluğu kimler, nasıl yapıyor: "Kirii siyasetin ve bürokrasisinın koruması altında yolsuzluk eko- nomisinden hayat bulanlar, toplum içehsinde ka- bul görmelerini sağlamak amacıyla değişik sivil toplum örgütleri ve tapınak şovalyeleri içerisinde de yapılanmaya gittiler. Ve giderek bu örgütlerin yönetiminde söz sahibi oldular ve ne yazık ki, bu soygun ve talan düzeninin baş aktörleri gerçek- ten de toplum ve kamu hayatımızda güçlü ve et- kili olmaya muvaffak oldular, gündemimizi de on- lar tayin ettiler. Halkımız, çoğunlukla onlann tayin ettiği gündem çerçevesinde düşünmek, değer- lendirmeleryapmak durumunda bırakıldı. önem- liyi önemsiz, önemsizı önemli olarak göstermeye muvaffak oldular. Çünkü önemli ile önemsizi ta- yin etme tekeli onlann elindeydi. Böyle birortam- da onlann tayin ettiği sahte gündemin peşine tar kılanlar, övgüler kazandı. Aksine davrananlar kı- nandı, tecrit edildi." Yolsuzlukla mücadele için Tantan'ın bir de çağ- nsı vardı: Güçlü ve bilinçli bir sivil toplum hareke- ti. Tantan, bilinçli ve güçlü bir sivil toplum hareke- ti, sorumlu ve ahlaklı yurttaşla birlikte "Bu akba- ba sürüsüne karşı azim ve karahılık içindeyiz" di- yordu. Tantan'ın kaderi bu sözlerle değişti. Tantan'ın bu sözleri suya mı yazılmıştı? Siyasette hareketlenme var. Yeni siyasal olu- şum hazırlıklan var. Yeni siyasete soyunanlann Sa- dettin Tantan'ın 30 Ekim 2000 tarihlı konuşması- nı baştan sona tekrar tekrar okumalarında yarar var. hikmetbila@ntv.com.tr Ölümünün 30. yılı Sanatçı Cahit Irgat etkinliklerle anıldı Kültür Servisi - Cahit Irgat, ölümünün 30. yı- lında Lüleburgaz Bele- diyesi'nin düzenlediği etkinliklerle anıldı. 1915'te Lülebur- gaz'da doğan şair ve si- nema-tiyatro oyuncusu Irgat'ı anma gecesine, ilk eşi Mûıa Urgan'dan olan kızı Zeynep Irgat, llhan Çokgör. Mehmet Tezer, GüngörGencay, SennurSezer. Isa ÇeBk ve aynı sahneyi paylaş- tığı Haldun Donnen katıldı. Dostlan yap- tıklan konuşmalarda Irgat'la ilgili anılannı anlattılar. Haldun Dormen anılannı arUattı Haldun Dormen, Cahide Sonku-Cahit Irgat ikilisiyle çalışma fıkrinin kendisine ve o zamanki eşi Betül Mardin'e çokheyecan verdiğini, onlann oy- nayabileceği bir oyunu bir gecede tasarladığı- nı ve sonunda "Taşra Kızı" adlı oyunu sah- nelediklerini söyledi. Dormen, Irgat'ın çok yetenekli olduğunu ve bir Dormen Tiyatrosu çalışanı olarak vefat ettiğini, son oyununun ise Erol Günaydın'ın yazdığı, Cemal Reşit Rey'in besteledığı Irgat anısına memleketi Lüleburga/'da düzenle- nen geceye. çok sayıda sanatçı arkadaşı kaoldı. "Yaygara 70" olduğu- nu anlattı. Geceyi organize edenlerden öğretmen AH Arslan'ın Cahit Ir- gat'ı anlatan konuşma- sımn ve Mesut Sanog- lu'nun yönettiği "Ir- gat'uı Türküsü" adlı şiir-oyun gösterisinin yer aldığı geceye Lü- leburgazlılar büyük il- gi gösterdi. Lüleburgaz Belediye Başkanı EminHalebak gecede yaptığı konuş- mada, bir kenti kent ya- panın kültürüne ve sa- natçılanna sahip çık- mak olduğunu söyledi. Halebak, Cahit Irgat gi- bi bir değeri anmaktan dolayı mutluluk duy- duklannı belirtti. Gece, Zeynep Irgat ve Irgat'ın dostlanna plaket sunulmasıyla son buldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog