Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makale



Katalog


«
»

CumhuriyeC tmtivaz Sahibi: Berin Nadi GenelYa>ınYönetmem tbrahım Yıidız 9 Yazıı^len Muduru Sabm \lpaslan # Sorumlu Mudur Fıkret tlkız • Haber Merkezı Mudunı Hakan Kara tstıhbarat Cengız Vıldırım 0 Ekonomı Özlem Vüzak • Kultur Handan Şenköken • Spor Ahdulkadır Vücelman 0 Makaleler Satnı Karaören 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bılgı- Belge Edıbe Buğra 0 \ urt Haberlen Mehmet Faraç • Avrupa Temsılcısı Güray Öz Yayın Kunılu tlban Selçıık (Başkan), Orhan Erınç, Hıkmet Çetınkaya, Şükran Soner, lbrahun \ ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk Bulvan No 125 Kat4,Bakanlıldar-AjıkaraTe] 4195O20(7hat), Faks 4195027 0 tzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352S 23Tel 4411220 Faks 44191170AdanaTemsılcısı Çetın Yığenoğlu, tnonu Cd 119S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Muessese Muduru Erol Erkut 0 Koordınator Ahmet Korulsan 0 Mu hasebe Bûlent Yener0 Idarc Hüseyın Cürer 0 Satış Fazılet Kuza MEDYA C • Yoneum Kurulu Bajkanı Gene! Mudur GöJbio Erduran • Koordınator Reha Işıtman 0 Genel MudurYardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 5139580 513846(^61 Faks 5138463 Ytyımla\an ve Basan \en C jn Haber \jansi Basın \e \avıncılık A $ Tukocagı Cad 39 41 Cagaloglu 34J34 lstanbul PK 246 Sırkecı 3443^ lstanbul Tel Faks (0 2121 513 8S 95 www cumhunyet com tr 13 HAZtRAN 2001 Imsak3 21 Guneş 5 24 O ğ l e B l l Ikındıl7 09 Akşam 20 45 Yatsı 22 37 Ingiliz sinemaseverler arasında yapılan ankette 'Ajan 007'nin sözü en sevilen replik seçildi Ben • CANBERRA(AA)- Avustralya'da kuşlar artık cep telefonlannın zıl seslerını taklıt etmeye başladı Kışı başına duşen cep telefonu sayısmda dunyada onde gelen ulkelerden olan Avustralya'nın kırsal kesımlennde kuşlann, çalan melodılen gıderek daha fazla duyduklan ve çıftleşme donemı şarkılannın arasına kattıklan belırtıldı UFO bilmecesi • ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekız Mart Unıversıtesı (ÇOMU) Rektor Yardımcısı, Çanakkale Astrofizık Araştırma Merkezı Başkanı Prof Dr Osman Demırcan, UFO'lann bır aldatmaca olduğunu soyledı Prof Dr Demırcan, gozlendığını, ancak bugune kadar uzaylılann gelıp gıttığıne daır herhangı bır kanıt elde edılemedığım belırttı d... James Bond öoçyok • GAZtANTEP (AA) - Şanhurfa'nın Bırecık ılçesınde yaşayan ve bu yorerun adıyla ozdeşleşen kelaynak kuşlannm. goçte telef olmalan nederuyle bu yıl goç etmelerırıe ızın venlmeyeceğı bıldınldı Kultur Senisi - Londra Cıty Unrversıtesrnde oku- van medya oğrencılen- nın Ingılız sinemasever- ler arasında vaptığı bır ankette James Bond'un"AdnnBond, James Bond" sozu en sevilen fılm replığı se- çıldı En sev ılen fılm replık- len lıstesmde ıkıncı sıra- yı Terminator un "Geri doneceğim"ı ve uçuncu sırayı da HumphreyBo- gart'ın "Hay- di çal Sam"ı aldı Lıstede ılk dort sırayı alan sozler şunlar 1. "Adım Bond, James Bond" (The name's Bond,James Bond) - Dr. No 2. "Geri Doneceğinr (I'll be back) - Termınator 3. "Haydi çal SanT (Play ıt Sam) - Kazablanka 4. "Açık- casısevgüimbanavTzgetir"(Frankly my dear I don't gıve a damn) - Ruz- gâr Gıbı Geçtı Anket, bır fılm replığının popu- ler külturde kendıne yer edındığı takdırde unutulmayacağını da kanıt- lıyor Lıstede yenıfılmlerde yokde- ğıl Jerry Maguire'ın "Bana para- yıgöster" sozu dokuzuncu sırada yer ahrken, 1997 yapımı Thank'te Le- onardo Di Caprio'nun "Dünyanın kraHyım!" sozu 11 sıraya yerleştı Bız de kendı populer kulturu- muzde ağırlıklı olarak yer eden ıkı oyuncunun, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın filmlennden ba- zı rephkler sunuyoruz Cuneyt Arkın ve oğlu selamlaşırlar "Hoş- geldin babacığım. / Noşbulduk oğlum.'' "Bunun cevabım doğru vermez- sen seni hayannın sonuna kadar sa- kat bırakınm.'' "Düşmanın kurru- hışu etimizde." "Oğjumun tedavisi için alacağun her kuruş rüşvet do- ğan her yavrunun gelecek guzel gun- lerini karartan bir lekedir." Kemal Sunal ve Hale Soygazi arasında geçen bır dıyalog "Çok naziksiniz /Dıh öyleyimdir / CsteKk deçokkustahsuuz/Amanefendim, Utifat ediyorsunuz, ıhıh." İstanbul'da Kübarüzgân Hilton Oteh'nde önceki gece başlayan ve 16 Haziran'a dek sürecek Kuba Gecesi'nde puro tutkunlan. Kuba'nın efsanevi purolanm eşsiz Havana romu>la tatma olanağı buluyor. EI yapımı puro standı buyûk ilgi toplarken Kubalı muzik grubu da ezgileri>le katılımcılara keyifli anlar >aşan>or. Kuba Geceleri, 18-23 Haziran tarihleri arasında Hilton İzmir'de, 25-30 Haziran tarihleri arasında ise Ankara HihonSA'da düzenlenecek. (CANER OZTURK) İ 5 t î * L î 5 \ L e-posta : tan @ prizma. net. tr SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "Eden BUIUP, Dünyası' Bu!.. Kımın aklına gelırdı kı' 'Olmaz ol- maz', deme, 'olmaz olmaz1 , yer- yuzunu, kendı 'ozelleştınme ve kure- selleşme' çağlannda, çeşrtlı mezhep ve tankatlann, 'mısyonlan' ve 'mısyo- nerlen'nın ağıyla oren Avrupa ulkele- n, şımdı, ABD 'Ozelleştırme' ve 'Ku- reselleşme' operasyonunun, başlan- na açtığı tehltkelı gelışmelerle uğraşı- yortar VVashıngton'ın toplumu, toplum- sal/sınrfsal karşıtlık uzenne kurul- muş, 'klâsık' (modern) demokrası- den uzaklaştırmak; tabıata, yanı cınsellığe, ya da çevre sorunlanna; daha lyısı, 'ahret'e, yanı otekı dun- ya endışetenne 'saptrmak' ıstedı- ğı bdınıyor; bır guzel 'evcılleştırdığı Me- dıa aracılığıyla, bu ısteğını gerçekleş- tırmekte, haylı başanlı, hele bır duşu- nun, mezhep ve tankatlann 'eylemle- n', kaç yıldır kamuoyunu etkılıyor? Tu- haf tesaduf, tam da 'Soğuk Savaş'ın sona ermesınden sonra, başlamamış mıydı bu eylemler? Yanı ABD'nın lek tabanca olmaya ve kalmaya karar verdığı sırada? Evet, galıba baksanıza soaınaeğı- len Bruno Fouchereau da aynı tes- brtı yapmış " son on senedır Avrupa 'da 'tan- kattar(mezhepler) sorvnu', kaygı uyan- dıncı toplumsal olay duzeyınden, ka- mu guvenlığının baş sorunu duzeyı- neyukseldı Aslınabakılırsa, GüneşTa- pınağı nın neden olduğu, 1994 ve 1995 toplu ıntıharian, 1995 Martı'nda, Tokyo Metrosu'ndakı Aum Tanka- tı'nın Sann gazı saldınsı, Los Ange- les'de yaşanan Heaven's Gate or- taklaşa ınbhan ve benzerien, kamuoyu- nun bıhnçlenmesını hızlandırmıştı Fransa, Belçıka, ispanya ve Alman- ya engelleyıcı onlemlennı pekıştırdı- ler bu çalışmalar daha çok yasal du- zenlemeler duzeyınde oluşuyordu, kı daha sonra venlen raporlarda, bazı gnıplann an. etbğı tehlıkeye, aynca, ta- nkat mensuplanna benımsetılen 'ya- bancılaştıncı'yöntemlere dıkkat çekıl- mıştı "(LeMorKteDiplomatıque,Ma- yıs2001) Eee, ne demışler? Bu dunya 'etme bulursun' dunyası geçen yuzyıl bo- yunca, Avrupa dışı ulkelere benzer yöntemlerle, benzertarikatlan 'pos- talayıp' somurgecı (colonıalısme) Emperyalızmler'ıne 'onculuk' go- revı veren; onlann, yerli haUa Vaban- cılaştıncı yontemler'le, kendisine tabı olmasına uğraşan; bu Avrupa ulkelennın ta kendısı değıl mıydı? Bugun bıte, ozellıkle yurdumuzda- hal- kımızın toplumuna ve tanhıne 'yaban- cılaşması', Almanya'dakı Turkterm me- sela 'Musluman Alman'a, Tun<ıye'de- kılenn ıse, 'Hınstıyan Turk'e donuş- mesı ıçın, an gıbı çalıştıklannı gormu- yor muyuz'? Bu dunya boyledır ışte, adamnedemış "- mendakkaduk- ka! " Kimse kimsenin gözyaşına bakmıyor Jenım dıkkatı çekmek ıstedığım, şka şey' Türkıye -kı, prensıp olarak laık bır devlettır orada dın 'bı- reyselleşmıştır'- çeşrtlı mısyonlann açık saldınsına karşı bazı onlemter almak nıyetını gostennce ınsan haklan ve ozgurluklen gerekçesıyle onu hemen azariayan, bu AB ulkelennın, paçala- n tutuştu mu, çok daha sert onlemle- n, kendı ulkelennde, paldır kuldur uy- gulamaya geçırmelen, korumak ıste- melen' " (bunun uzenne) Avrupa 'nın he- men heryennde, otayıgozlemeyıış edt- nen kuruluşlar oluşturulmuştu Fran- sa 'da 1996'da bemmsenen bır dızı yasaıle, dığerbazı önlemlerarasında, kendını savunmaktan âcız, zaytf ve çaresız bıreyler (çocuklar ve cahıller) ıçınhımayeonlemlenalınmıştı üonel Jospin hükümetı, 'Tankatlarla Muca- deleMısyonu'adında, bakanlıklarara- sıbtrorgutkurmuştu Almanya 'nınbu alandakı başlıca mucadele hedefı ıse, Bılımselcılık (Scıentrfisme) Kıtısesı oldu 1997 tanhınde gerçekleştınlmış bırpolıs araştrmasından sonra, halk bu tankatın arz etbğı tehlıkelere karşı açıkça uyandınldı, hatta Bavyera Eya- let, bu tankata mensup kımselenn kamu görevlenne alınmaması, alın- mışlarsa uzaklaştınlması karannı ver- dı "(agg) Ne yapıyoriar'? Ulkelennın yuzlerce yıllık kulturel yapısını ('Ummet' ve 'Mıl- MArkasıSa.l9,SiL8'de http^/www.pri2ma.neLtr/AILHAN http-yAvvvw.bilgiyayinevi.corn.tr/ail- han Faks/0-212/26019 88 RENAULT Lider üstüne düşeni yapıyor, bugünlere özel yaratıcı çözümler sunuyor CLIORTA 1. y Hiclrolik direksiyon Dircksiyondan kumandalı radyo teyp Uzaktan kumandalı mcrkczi kilit 9.365.600.000 TL f.ıvsıyı t-d.kn kji)i|)unyjl, ftyatuiu. RAKIPSIZ FİNANSMAN KAMPANYASI PEŞİNAT TESLİMAT VAOE AYLIK ÖOEME D VERGİLERİ (AV| | (MİLYON) 1.815,0 TL 2.815.0 TL 3 315.0 TL 1.800,5 TL 24 635,3 TL 474,0 TL 385,9 TL 341,6 TL ^"Bu itampanyaİ Çok özel fiyat avantajlart Türk Lirası ile, çok uygun, sabit taksitler İster sıfır, ister arzu ettiğiniz kadar peşinat Ban u koşulıar ve fıyatlar, finansman kampanyasına özeldir. Bütün modeller kampanya kapsamındadır. Iftrınm taksıtft ve kampanyafı satışfarı MAIS A.Ş. taraftndan duzcntenmcktc vc k^mîı \e- ıvrt \\i mant^ri r K ımnın www.renault.com.tr BILGİ RENAULT: (0212) 327 11 21 * r - -n anadcn bclırtmcdcn modrl, renk, l n vc abesuar dcğifiklı$ı hakkı sakhdtr SISTEMI R E N A U L T S A T I Ş N O K T A L A R I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog