Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

13 HA2İRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET KULTUR kultur(S cumhuriyet.com.tr ALLEGRO EVİNİLYASOĞLU Festivalde sesler ve şeflerBu yılki festivalin en önemli özel- 1 âği, dünyanın önde gelen sanat mer- lcezlerinde alkışlanan ve plak şirket- lerince kapışılan operacılarla şefleri getirmesi. Festivali Mariella De- via'nın ışıltıh sesiyle açtık. Lucia'yı oynayacak kadar zanf bir koloratur, Mozart karakterlerinin özel sesi, V^agner operasırun dramatik ağırlı- ğa. Sanatçı bu özelliklerin tümünü toplamış. Devia'den Rossini'nm Mü- zik Akşamları şarkılannı dinlcdik. Her şancının kolaylıkla altından kal- kamayacağı inceliklerle bezenmiş b u yapıtlarda Devıa, sesini akustiğe göre kontroldeki ustahğını gösterdı. Devia'ya eşlik eden Italyan Virtüöz- leri adiı topluluk Rossini'nin 12 ya- şuıda bestelediği birbirinden nakışh sonatlan da keyifle dınJetti. Ingiliz barok solistleri ve gelenek sahibi Monteverdi korosu ile Han- del'in Mesih'ini seslendirecek şan- cılar da deneyimli isimler: Kontrte- nor Daniel Taylor, soprano Gülan Ke- ith, tenor Topi Lehtipuu ve bas Jonat- han Lemalu, değişik ülkelerin bırer simgesı olarak aynı çatı altında top- lanacaklar, J.E. Gardinergibi büyü- lü bir şefin değneği ıJe Mesih'inkut- sal ortamını duyuracakJar. Festivalin "çok özeP bir soprano- su daha var: 22 Haziran'da Vcrdi ve BeUini'nin opera uvertürlerini ve ar- yalarını söyleyecek olan ünlü Rus soprano Maria Guleghina. Bu sanat- çmın Kirov Operası ile kaydettiği Maça Kızı CD'sini unutamıyorum. Sesinin güzelliğini bilinciyle, zekâ- sıyla yönlendirebilen ender yetenek- lerden birisi. Aynı konserde Ver- di'nin Talih'in Kudreti operasından ikinci sahne finaline tenor PulzeUi bariton Marletta ve bas Bianchinika- tılacak. Santa Cecilla Ulusal Akade- misi'nin 21 06 konsennde ıse genç Italyan soprano Patruda Roberti yer alacak ve Brahms'm Kader Şarkı- sıyla Verdi'nin kutsal ParçaJan'nı seslendirecek... Giovanni Solima, merakla bekle- diğim bir sanatçı. The Lark Dörtlü- sü'nde hem viyolonseli hem de sesi ile yer alıyor. Değişik müzik türlerin- den kendine göre yarattığı bir sentez içinde, tarihiyle coğrafyası ile Ital- ya'da bir yolculuğa çıkartacak bizle- ri. The Hilliard Ensemble ile Garba- rek'in Mnemosyne dağarcığı yıne gündeme gelecek. Mnemosyne re- pertuvannın yeni versiyonu, çok az notaya alınmış eser içeriyor. Garba- rek'in saksofonlannın yanı sıra üç s- es. solist olarak katılıyor bu yapıta. Kontrtenor Da\id James. tenor Co- vey-Crump ve banton Gordon Jo- nes. Festivalin çok özel son konseri ay- nı zamanda Ravenna festivalinin ka- panış etkinliği olarak 24/07'de yer alacak. Çağımızın seçkin şefı Ricar- doMuttiyönetimindeki La Scala Fi- larmoni Orkestra ve Korosu'nun Verdi programını dinleyeceğiz. Sop- rano Barbara Fritolli ve bas Ferru- doFurlanetto'nun katılacağı bu kon- serde bestecinin operalarından arya- 1) Michel Plasson, 2) John EliotGardiner, 3)Andrea Marcon, 4) Ricardo Muti, 5) Paolo Olmi, 6) Maria Guleghina. lar ve Kutsal Parçalar'ından ikisine yer verilecek. Dünyaca ünlü şefler Venedik Barok Orkestrası'nı yö- neten Andrea Marcon (1963), ömek bir barok araştırmacısı. Klavsen ve org çalma geleneğinden geliyor. Marcon, festivallerin, orkestrala- nn kurucusu, nice plak ödülünün sa- hibi ve nice unutulmuş yapıtı gün yüzüne çıkartan çok önemli bir us- ta. Sir John Eliot Gardiner kadar ça- lışkan bir müzik adamı daha düşüne- miyorum. Ne çok orkestra kurmuş, ne çok koro kurmuş, ne çok plak yapmış. ne çok turne. ne çok yaratı- cı fikir! Ve ne geniş bir dağarcık. Mozart' ın başlıca yedi büyük opera- sının seslendirilmesini ve kaydedil- mesini kapsayan bir projeyı 1995'te tamamlamjş. Bach'ın ölümünün 250. yılı etkinlikleri kapsamında Monteverdi Korosu ve lngiliz barok solistleriyle bir Avrupa turnesine çıkmış. Bach'ın 138 kutsal kantatı- nı konunun adandığı günde icra ede- rek Weimar'dan başladığı yolculuğu New York'ta tamamlamış. Gardiner, bugüne kadar en çok CD ödülü ka- zanmış şef unvarunı koruyor. Bu fes- tivalde Gardiner'ın korosu ve orkest- rasıyla Handel-Mesih oratoryusunu yönetmesı başlıbaşına bir olay. Ope- ra evlerinin aranan şefi Paolo Olîni, dünyanın önde gelen operalannda şeflik yapmış. Fransız-müzik eleş- tirmenleri ona "Yıhn En lyi Opera- a Odülü"nü vermişler. Birçok CD kaydının yanı sıra orkestra konserle- ri alanında da çok etkin bir şef. Mic- hel Plasson Toulouse Operası'nın sürekli şefi. Orkestranın halen kon- serlerini verdiği salonunu 1974'te Toulouse'un eski hububat halinden bozdurup üç bin kişilik bir konser salonuna dönüştürmeyi başarmış ve Toulouse'u bir müzik başkenti yap- mış. Bu örnek çok ilginç. Demek ki şefler isterlerse yalnız orkestra yö- netmek değil, onun ötesinde nice et- kinlik sağlayabiliyorlar! Michel Plasson ve Capitole'de To- ulouse Ulusal Orkestrası birçok kez Victoires de la Musique Classiuqe ödülünü kazanmış. Ricardo Muti, 1986'dan beri La Scala'nın müzik direktörü. 1988'de "Vıotti d'Oro" ödüJünü kazanmış: Dünyanın dört bir yanındaki konserleri, tumeleri, CD'leri opera ve senfonik dağarcığa kazandırdığı yeni kayıtları ile ve Wagner'e katkısıyla 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir şef. Vedat Kosal'dan öğrendiklerim Piyanist Vedat Kosal'ı geçen hafta toprağa verdik. Son dokuz aydır çektiği acılardan kimseler kurtara- madı onu. Vedat'ı, Almanya'da üne kavuştuktan sonra tanı- mıştım. Cemal Reşit Rey kitabımı yazarken bana çok yardım etmiş, dizinin dibinde yetiştiği hocasını nice aynntısıyla anlatmıştı. Vedat'ın müzik serüve- ninden ne çok şey öğrenmiştim! Yalnız yetenekli ol- mak değil, disiplinli ve iradeli olmanın güzel bir ör- neğiydi. Yaşamındaki her deneyiminden kendisi de bir şeyler ögrenmişti. Her olayın geriye dönüp ana- lizini yapıyordu. Böylesi geriye dönüp ileriyi göre- bilen gözleriyle hep tarihi inceledi. Osmanh tarihi- ni okudu, dünya tarihini okudu. Edebiyat yapıtlan- ru okuyacak kadar yedi dil öğretti kendine. Dünya- nın önde gelen piyano ekollerinin temsilcileri ile ir- tibat kurdu. Vedat, müzikteki tılsımın piyanonun tuşlan ardın- da olduğunu biliyordu. Bu nedenle müziğin felsefe- süıi yaptı. Aynca, hanedanlara ve asalete tutkusu, ko- nuşmasından kullandığı lisana, hareketlerinden gi- yimine kadar onu yönlendirmişti. Vedat'ın renkli kişiliği onun piyanonun tuşlannda çıkardığırenksa- yısı kadar engindi. Hastalığı geçen eylül sonunda ani bir felç geçir- mesiyle ortaya çıktı. Sol tarafi tutmuyordu. Piyanist- ler ona sağ el konçertosu yazmaya başladılar. Has- tane odasında kucağındaki küçücük bir klavyede ça- hşıyordu. Bir yandan da hastahğının evrelerini çe- şitli tıp kitaplanndan okuyor, çevresindeki doktor- lar kadar izîiyordu. Ona Türkiye'den destek olma- lıydık. Öyle ya, bir hafif müzikçi ya da sinemacı hastalansa gazeteler televizyonlar baş haber ya- parlardı. Biz de klasik müzikçilerin dayanışma- smı sergilemek istedik. Vedat için bir konser or- ganize ettiğimde tüm piyanistler koşarak geldi- ler. O geceki konsere karılmak isteyen herkesi çaldırabilseydik, akşam başlayan konser sabah bitecekti. Bir başka konserde o geceye~yflîşemey&n Fa- alSay,Boğaziçi Üniversitesi'nde Vedat için çal- dı. Her ikisinde de salonlan dolduran dinleyici- nin çoğu Vedat'ı canlı bir konserde dinle- miş değildi. Ama dayanışma elekt- riği onlan da sarmıştı. Işte Ve- dat bize bu dayanışmanın gerçekleşebileceğini öğret- ti. Boğaziçi'nde toplanan para ve Kûltûr Bakam'nın katkısı o hafta Vedat'a yollandığı halde, ilk konserde toplanan pa- ranın ona ulaştınlması çok uzun zaman aldı. Bugün bunlan deş- menin arük bir anla- mı kalmadı. Vedat bu acı "vesile ile" yine bana bir şeyler öğretmiş oldu. Vedat, müzikteki ülsunın piyanonun tuşlan ardında olduğunu biliyordu. Bu nedenle müziğin felsefesini yapti. Renkli kişiliği onun piyanonun tuşlannda çıkardığj renk sayıa kadar engindi. evim(a bouıı*du.tr Galeri • Sersı • Atölve • Sanatevı (0212) 293 89 78 JUk» tOTELLA ILJCAS KUSIAFA HO«ASAK GOL ILGAZ TEHOH « S « A K ÖMER O t H U M İ I F A K ÖNORttEH MICHAEL SCHON SELAHATTİN T I L O I R I M II ııziım zıırı ızıiıinştır. ) K A R S I İSTİKLAL CAIICSİ ELHAIIA PASAJI 1S1/Z0J lErotlU İST*|I»ÜL TEL (0-Z1I) Z4S 15 01 itf»*fcmf c»« [ ölüm=ölüm KARŞI İ1ME Mlll IIIVIII HltHUİflHBlH İIÖM Dc Sifcel Incesğlu (Anayasa HukukuJ ve An. Ergin Cin I I lızlrıı 2101 Çıpşaiıi 11:11 Jstiklal Cad. Elhamra Pasajı 258/203 Beyoğlu _ Tel: (212) 245 15 08 info@karsi.com • Tel:0212 251 00 00 / www.catirestorant.com Atilla ERGUR'ün Dostları Çatl da Buluşuyor! QJTJ 14.06.2001 Perşembe Akşatnı « B KIRIKHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1982/217 Hatay Valiliği Ozel İdare vek. Av. Osman Ça- k r tarafından davalı Ibrahim Alettin Keser ve aiK. aleyhine açtığı davanuı duruşmasında veri- lei karar uyaruıca, Kınkhan, Kurtuluş Mah. Cammi Sok. NrlO'da ıkamet eden, Haydar oğlu İbrahim Aettin Keser'm tüm aramalara rağmen adresi te;pit edilemediğinden mahkememizde duruş- mı günü olan 19..07.2001 günü saat 09.15'de dıruşmaya gelerek beyanda bulunması veya kaıdisini bir vekille temsil ettirmesı, aksi halde ya^ılamanın jokluğunda devam edilerek karar verileceği ve bu ilanın dava dilekçesi yerine ge- çe^ğinin bilinmesi ilan olunur. 31.05.2001 Ba- sn:33380 CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESf'NDEN Esas No: 2000-352 Karar No: 2001/226 Davacı Zuhal Kavut (Turan) vekili Av. Ayhan Cem Bingüllü tarafindan davalı Sedat Kavut aleyhine açı- lan tenfiz davasında. davalı Sedat Kavut'un açık ad- resi tespit edilemediğinden verilen ilamm adına ila- nen tebliğine karar verilmiş olmakla, Adana ili, Ceyhan ilçesi, Tumlu köyü 133 hanede nüfusa kayıtlı Ahmet ve Hatice kızı 1969 doğumlu Zuhal Ka\xıt ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Bekir ve Hürü oğlu 1961 doğumlu Sedat Kavut'un boşanma- lanna dair Amerika Bırleşik Devietleri State Of New York County Aile Mahkemesrnın 24 Kasım 1997 ta- rihli ve 311599/97 sayılı karannın MÖHÜK 38. maddesi gereğince tenfizine karar verildiği 7201 sa- yılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereğince ila- nen tebljg olunur. 30.05.2001 Basın: 33374 SAT1LIKD4İRE Duiullu Altınşehir'de site içinde 90 m2 yeni daire Tel: (0532) 694 47 03 Nüftıs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. KAMİL DEMİR ŞARKIŞLA ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/217 Davacı Aysel Akın tarafından davalı Is- met Akın aleyhine açılan boşanma da- vasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar ge- reğince. Davalı lsmet Akın adına çıkanlan tebli- gatın bila tebliğ ıade edilmiş olduğundan ve yapılan tüm araş- tırmalara rağmen ad- resı tespit edilemedi- ğinden davalı adına ilanen tebligat yapıl- masına karar veril- miştir. Karar gere- ğince davalı lsmet Akın'ın duruşmanın bırakıldığı 12.07.2001 günü sa- at 09.15'te duruşma- ya katılması veya kendısini bir vekille temsil ettirmesi. aksi halde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı v e karar verileceğı dava dı- lekçesı yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12.04.2001 Basın: 22952 ORAL ÇALIŞLAR 12 Mart'tan 12 Eylül'e MAMAK Deniz Gezmiş'lerin idama götürüldüğü gece... 17 yaşında idam edilen Erdal Eren'in mektubu... O yıllann mahkûmlarından arular: Behice Boran, Sevim BeUi, Nuri Çolakoğlu, Emü GaJip Sandalcı, tlhan Erdost, Altan Oymen, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Fakir Baykurt... Mamak Askeri CezaeviAnılan Sıfir Noktası Yayınlan: Yerebatan Cad. Salkıtn Söğüt Sokak No: 7, S Ahmet-İstanbul/ 0212 511 32 62-527 03 99 SATILIK Antika saat, tonet, vazo. 05359518601 Başka Xürkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKANTJĞIAĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENELMÜDÜRLÜĞÜ Radiohead, ABO'de bir numara I Kühür Servisi - Radiohead"ın »on albümü "Amnesiac' ABD müzik listelerine birinci sıradan girdi. Oxfordlu grup I997"den ben ABD müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen ilk - lngiliz grup oldu. Listelere yeni giren bir diğer.. albüm de Tom Petty ve grubu Heartbreakers'uı- 'Anthology - Through the Yaers'ı oldu. Albüm 7 listeye 14. sıradan girdi. "t, Çocuklar Ponen'ı seçmedi m Kûltür Servisi - tngiltere"de gerçekleştirilen bir çocuk kitaplan yanşmasında, Harry Potter kitaplannın büyük ödülü alamaması şaşkınlık yarattı. Çocuklann oylanyla belirlenen 2001 Çocuk Kitaplan Ödülü'nü Bezelyelerini Ye' (Eat Your Peas) adlı kitabıyla Kes Gray aldı. ' Odül, 10 yıldır ilk kez bir resimli bir kitaba verildi. J. K. Rovvling'in 'Harry Potter and the Goblet of Fire'ı ise Uzun Roman kategorisinde ^ ödüle değer bulundu. Stone, çocuk filmlen festivaHnde • ROMA (VARIETY)- 'Katil Doğanlar' ve "Platoon' gıbi şıddet içeren filmlerin yönetmeni Oliver Stone, gelecek ay Italya'da gerçekleştirilecek olan bir çocuk filmleri festivaline katılacak. 31. Giffoni Film Festivali'ne dünya çapında 900 çocuk çektikleri filmlerle katılacak. Bu yıl 14-21 Temmuz'da yapılacak olan festivale Izlanda, : Güney Afrika, Arjantin. Kazakistan, lran ve Moğolistan'dan çocuklar katılacak ve buradaki ailelerin yanında konuk olacaklar. Festivale kızı ve eşiyle birlikte katılacak olan Stone, burada sinema üzerine bir seminer verecek ve çocuklarla beş dakikalık bir film de çekecek. Tam VVhite'ın Türkiye tunnesi ; • Küftiir Servisi - Iskoçya'nın başlıca"blues 5 sanatçılanndan olan Tam VVhıte, The British Council'in davetlisi olarak 'Shoestring Trio' adlı grubuyla Türkiye'ye geliyor. VVhite 19-29 Haziran tarihleri arasında 8 şehri kapsayacak bir turne gerçekleştirecek. Turne programına -< göre VV'hite, 19 Haziran - 21.30'da Bursa * Açıkhava Tiyatrosu; 20 Haziran - 20.00'de J Eskişehir, Anadolu Üniversitesi; 22 Haziran - * 22.30'da Ankara. Saklıkent; 23 Haziran - .ı 23.00'te îzmır, Puntobar; 24 Haziran -21. 00'de Denizli. Açıkhava Tiyatrosu; 25 Haziran •' - 21 .OO'de Antalya, Akdeniz Cniversitesi; 27 Haziran - 20. 30'da Mersin. Merit Otel; 28 Haziran - 20.30'da Adana, Seyhan Oteli Diskosu ve 29 Haziran'da Gaziantep, ;i Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda J konser verecek. Tel:(0312) 424 16 44 Şehir Tiyatrolan'ndan yaz oyunı^ • Külrür Senisi - Istanbul Şehir Tiyatrolan'nın yaz oyunlan, yedi yıl aradan T sonra, yeniden başhyor. Reşat Nuri Güntekin'inç 'Değirmen' adlı romanından Turgut : Özakman'ın uyarladığı 'Sanpınar 1914' adlı ı müzikal, 24 Ağustos'ta Cemil Topuzlu j Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Hakan : Altıner'in yönettiği müzikal komedinin özgün > müzüderini Cenk Taşkan, dramaturgisini Tarık ; GünerseL, koreografisini Selçuk Borak, dekor j tasanmını Banş Dinçel ve kostüm tasanmını ise Nihal Kaplangı Kaya yaptı. 60'ın üstünde i oyuncunun rol aldığı müzikalde, Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü. Toron Karacaoğlu, Feridun Karakaya, Mehmet Keskinoğlu, Ersan Barkın, ,. Doğan Bavli, Uğur Kıvılcım ve Dinçer Çekmez- gibi isimler rol alacak. BUGÜN • tTALYA-N KLXTÜR MERKEZİ'nde saat 19.00'da Uğraş Elvan'ın gitar resitali izlenebilir. (293 98 48) "I • NAZIM KLT.TÜREVİ'nde saat 18.30'da j AJman Dudow-Brechfin yönettiği 'Donmuş Işkembeler' adlı film gösterilecek. (245 04 81) gEVBEFİUVtJffiİffSTİVALrnPEBUGÖN • BEYOĞLU BEYOĞLL StVEMASI'nda saat 14.30 ve 19.00'da 'Tozun Dansı' ve saat 16.45 ve 21.15'te 'Tuzak' adlı filmler izlenebilir. (251 32 40) • LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ'nde saat 11.OO'de 'Ağır Roraan', saat 14.00 ve 19.00'da 'Vahşi Hayaller'. saat 16.30 ve 21 .OO'de ise 'Tundradan Yedi Şarkı' adlı filmler gösterilecek.(244 52 51) • ALMAN KÜLTÜR MERKEZt nde saat 11.00, 14.30, 17.00 ve 19.30'da kısa film gösterimleri yer alacakY2</9 20 09) • FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ'nde 14.45, 16.45 ve 19.30'da saatlerinde eösterilecek kısa filmler izlenebilir. #52 61 55)" M İSTAıNBUL BtLGİ ÜNTV ERSİTESİ nde \ saat 15. OO'te ve 19.00'da kısa film gösterimleri yer alacak. (216 22 22) '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog