Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA / ekonomi(acumhuriyet.com.tr 13 Ekonomi Bakanlığı görevini devralmasının ardından geçen süreçte hep gündemde kaldı Kemal Derviş'in 100 günüOLCAYBÜYÜKTAŞ Başbakan BülentEcevit'in. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı görevini yürüten Kemal Derviş'i, fikir alışve- rişinde bulunmak üzere 27 Şubat ta- rihinde davet etmesinden sonra Tür- kiyeaçısındanbırmilatoldu Derviş. Ekonomiden sorumlu Devlet Ba- kanlığına atandığı 3 Mart'tan ıtibaren tenis oynamasından, giydiği şorta. sa- bah saat 6'da toplantı düzenlemesın- den uluslararası ilişkilerine, gözleri- nm, Osmanh ekonomisini düzeltmek uğruna kellesinden olmuş dedesine benzerliğinden Istanbul'a geldığinde kaldığı arkadaşının yalısına. Amen- kalı genç ve güzel kansından kendi- sinden bir devrim bekleyen ilk Türk kansına kadar akla gelen gelmeyen her konuda gazete sayfalanna ve te- levizyon ekranlanna taşındı Derviş. Gol yemek sözünü, neredeyse son yıllarda futbolla yatıp futbolla kalkan bir ulusun diline yerleştirdı. Ama ilk golü de kendisı Tanm Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ten buğday taban fi- yatlan konusunda yedi. Kimileri için Amerika'nın yetiştir- diği bır ajan kimileri için artık dibe vurmuş Türkiye ekonomisıni ve hat- ta artık iflah olmaz sosyal demokrat- lann bırleştincısi ve kurtancısı ıdi. Görevi üstlendığı andan ıtibaren dış kaynak bulmak ıçın ülke ülke dolaştı. Toplumun her kesimınin desteğini almak amacıyla ışveren- lerle de işçi sendikaJanyla da gö- rüştü. Hazırladığı programdan ve IMF'ye verdiği sözlerden dönme- mek için Meclis içinde ve dışında sert tartışmalann yaşanmasına, ba- kan istifasına neden oldu. lşte kımilenne göre ajan, kımileri- ne göre uluslararası ekonomik ilişki- leri ve becerisi kanıtlanmış bir kurta- ncı olan Kemal Derviş'in 100 günlük Türkiye günlüğü: D 3 Mai*t: Atama karan Cumhur- başkanı tarafından onaylandı ve Res- mı Gazete'de yayımlandı. 5 Mart: Yakında ciddı bir prog- ram hazırlanacağıru, ancak şimdi fo- tografın fazla flu olduğunu açıkladı. Ertesı gün 1 -2 ay enflasyonun yüksek çıkacağı tahmını olduğunu söyleyen Derviş. programın Meclis yetkısını kullanmadan ve Meclıs'e danışma- dan oluşamayacağını dile getirdi. 7 Mait: ABD'de Hazine Bakanı Paul O'Neill, üst düzey IMF yetkili- leri ve fınans çevreleriyle görüştü. 9 Mart: Yurda döndü. Emek Plat- formu toplantısı sırasmda DİSK Baş- kanı Süleyman Çelebi'yi arayarak randevu talebinde bulundu. 15 Mart: Ecevit, Derviş'e DSP'ye katılma önerisi götürdük- unya Bankası 'ndaki başkan yardımcılığı görevini bırakarak Türkiye ye gelen ve bir kurtarıcı gibi görülen Kemal Derviş, bir yandan ekonomik programı harfiyen uygulamaya çahşırken bir yandan da siyasi nabzı yokluyor. lerini, ancak Derviş'in partiye "şu sıralar katılmayT düşünmediğini açıkladı. Derviş aynı gün ltalyan bankacılan kabul etti. FP. Derviş'in hükümette 4. ortak gibi hareket et- tiğini ıddia etti. 4 NİSari: Programın hafta orta- sında açıklanacağını söyledi. Yedi bankanın genel müdürü ile Ak Mer- kez'de bir araya geldi. Ozilhan: Batmayanlarda batacak Ekonomi Servisi - Türk Sanayici ve Işadamlan Derneği (TÜSlAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tiıncay Ozilhan. reel sektörün krizden çok büyük tokat yedi- ğini belirterek mekanizmayı çalıştıracak bir yağlamaya ihtiyaç bulunduğunu söy- ledi. Ziraat, Emlak ve Halk bankalannın daraltılmak istendiğini dile getiren Ozil- han, bu durumun batmayan bankalan da batıracağını ifade etti. TÜSÎAD Yüksek Istişare Konseyi (YlK)toplantısının l9Haziran'dalstan- bul'da yapılacağmı bildiren Ozilhan, toplantıya Devlet Bakanı Kemal Der- viş'in de davet edildiğini ve Derviş'in de daveti kabul ettiğini kaydetti. 6 Nisan: 11 ılde 1200 kışıyle ya- pılan bir araştırma, kamuoyunun Devlet Bakanı Kemal Derviş ve eki- bini destekleğini ortaya koydu. 12 NİSan: Kutan, Derviş'in 'tın tın' çıktığını söyledi. 14 NİSan: Açıklanması sürekli ertelenen ekonomik program açıklan- dı. Derviş, tepkilerin ıyi olduğunu söyledi. 19 NlSaii: Daha önce HiltonOte- li'nde kalan Derviş, Hazine lojmanı- na taşındı. 25 NİSan: Türkiye'nin yeni eko- nomik programına dış kaynak sağla- mak amacıyla görüşmeler yapmak ve Uluslararası Para Fonu IMF ve Dün- ya Bankası'nın yıllık ilkbahar toplan- tılanna katılmak üzere Washington'a gitti. 30 Nisan'a kadar çeşitli görüş- melerde bulunan Derviş, 10 milyar dolarlık ek kaynak sağladı. 30 NİSan: Bankacılıkta yenıden yapılanma programı açıklandı. 5 MayiS: tstanbul'da Boğaz turu yaptı. gençlere el salladı. 15 MayiS: 18. Niyet Mektubu açıklandı. Mektup, Derviş Yasalan ya da Gece Yansı Yasalan olarak bili- nen yasalan gündeme soktu. 16 MayiS: lstanbul Ticaret Oda- sı (ITO), Derviş'e bir mektup yaza- rak kamu bankalannın, ihracatçı fir- malann vadesinde ödedikleri kredi hesaplannı devam ettirmeyerek dur- durmalannın ihracata darbe vuraca- ğını bildırdı. 22 MayiS: Gergınlik yaratan ka- mu sözleşmesinin uzlaşmayla imza- lanmasuıın ardından, programı anlat- mak amacıyla Gazıantep'e gitti. 6 Haziran: BankalarBirlığı üye- si bankalann genel müdürleri ile bir araya geldi. Aynca Frenkel'den enf- lasyon düşürme yöntemleri öğrendi. TÜSİAD'ın hazırladığı 'AB yolunda bilgi toplumu ve e-Türkiye' raporu kamuoyuna açıklandı e-Avrupa için seferberlik clöııeıııi başhyorEkonomi Servisi - Türk Sanayicileri ve lşa- damlan Derneği'nın (TÜStAD) "AB Yolun- da Bilgi Toplumu ve e-Türkiye T> konulu rapo- runda, Türk Telekom hısselerinın hızla halka açılmasının gerekli olduğu bildirildi. TÜSÎAD Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolo- jiler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor- da, sanayinin katma değerinı işçılik ağırlıklı olmaktan fıkn mülkiyet ağırlıklı olmaya gö- türecek, ekonomiyi üretim-tüketim ekonomi- sinden bılgı ekonomısıne taşıyacak, toplumu da emekçi toplumundan bılgı toplumu olma yoluna yönlendirecek dönüşümün önünün açılması gerektığı vurgulandı. Raporda, bu gerçekleşmezse Türkiye'nin sanayi devrimin- den sonra bilgi devrimini de Avrupa ile bir- lıkte yaşamakta gecikeceği kaydedildi. Raporda, "Geri kalma, korkulduğu gibi ara- vı kaparmayı olanaksız kılacak kadar büyür- se bilgi uçurumunun öbür vakasında kalma- nuz söz konusu olacak, o zaman üçüncü dün- ya ülkeleri arasında yer almak kaçınılmaz ola- cakür" denildi. Raporda, küreselleşme akımı ile artması kaçınılmaz olan beyin göçünü dur- duracak, tersine çevirecek önlemlerin uygu- lanması gerektiğı kaydedildi. Türk Telekom'un önemine ve büyüklüğü- ne sahip bir şirketin hisselerinin Borsa'da iş- lem görmemesinin düşünülemeyeceği dile ge- tirilen raporda, "Gûndeme gelen altın hisse çö- zümlerinin yanı sıra ortak edinme stratejisi içinde Türk Telekom hisselerinin hızla halka da açılması gereku*" denildi. Sayısal imzaya doğru Türkiye genelinde AB'ye uyumlu olarak çı- kanlacak bir kanunla sayısal imzanın standar- dizasyonun sağlanması ve bunun onay maka- mının da belirlenmesı istenen raporda, sanal noter kurumunun düzenlenmesinde de AB'ye uyumun gözetilmesi gerektiği bildirildi. TÜSlAD Yönetim Kurulu Başkanı Tiıncay Ozilhan, mevcut sisteme artık sistem bile de- menin mümkün olmadığını savunarak "Bu yolda yürümenin önemi, kriz ortamında daha iyi anlaşıJdı" dedi. Özılhan "İnternetsitesikur- mak için vaMkten izin ahnması gerektiğini dü- şünen bir devlet yapısının kunümakta olan ye- ni dünyaya uyum göstermesizor" dıye konuş- tu. TUBİTAK Başkanı Namık Kemal Pak, "e- Avrupa" çahşmasının hayata geçırilmesi için topyekûn seferberlik çağrısında bulundu. İTİRAF EDÎN!Vectra aiabılseydinız, başka bır otomobile bakmazdınız değil mi? Şimdi bir yere tutunun ve aşağıdaki tabloya bakm. Vectra 1.6i l6VComfort Uygun kredi koşullan ile* KREDt TCTARI 5 000 000 000 100OO0OO0O0 ORAN %0 T\KStT (mıhon TL) 833 166"7 12AY ORAN •S 0 ^2 16 TAKSİT <mıhön TLı 41" O~4 18AY ORAN %0 15 % 3 16 TAKStT 1 milvon TL) 282 veya Peşin ahmlarda 3.000.000.000 TL indirim ile 15.950.000.000 TL**16ı 16\ lOOHPECOTECmoıor •fcJıma• Sunıoı. VTIICU *evan ru\ j w>tıkUn • \Bb • \ktıf on kolnık kaialıklan • Kapııçıçdık kcuma bartan • Gcntş açılı ve ısurrulı surucu van a>nas • tmmobıiiA-r • ^ uksekiık jynıiı arka koltuk kjfalıklan • Katlanabdır pedal s^rmı • \ uksekhk avarlı aktıf gergılı on emnı\>et kemerien • Yükscklık jvarii arka kolruk emnıveT kemenrlen • Dıreksrvorirdan kumandalı rtvokasct çalar • Hıdrolık dırcksrvon • l zaktan kumandalı merkczı kıiıt SLstemı • ElektnkJı on ve arka camlar • Llektnkiı yan aynalar • uksekiık a\-ariı dıreksıvon • On koltuklar arası kol davjma >rn • > uksekiık avartı sürucu kolnjgu • 10 vıllık paslanmazlık garantısı ' 24 ava v aran djger kredılendırmc aJtem ırıfTcri tçın tutfen bavınıze ba^vurunu? " Hazıran a\n tavsne edılen imnpamj dahıl anahur Eesiım saıı^, R\ jtıdjr *CWV»A(T»l 0327 441 <6 X ADAPAZARl Byr 1026^1 2S* 12 X ANKAHA CDa BSçat =312 284 47 47 C t t r (Maajr*ûy, f03121 39^ 24 40 OCK ISkMer (03121 342 10 20 ANTALYA '«O»'124Z 340 35 35 *LANYA H«J* rO24? 512 56 29 MANAVGAT Heöe" 02*2 '*' 63 C0 AYCfN Kop# C256 214 2« 29 SOKE Kccel 2n6 518 26 26 BALIKESIR T>naz 0«6| 221 53 60 BOLU Kervvi ı,CO74| 2'7 ~4 51 DUZC€ Kervap 0360 549 ^S i~ BbRSA Yuce Hurkar 102241 256 73 00 ÇANMCKALE Eky {02861 363 06 2i ÇOflLU n v i fE82 n » 7< ÇORUM Gıray (0364 225 10 10 OENIZLI njnolc 02S8 3"1 72 "* DlrARSAKTP Oaria/ (0412 251 6S 2C ELA2TĞ Karaiar lö*24ı Z*"1 02 38 ERZURUM Bıttmr 0*AÎ, 333 37 32 ESKIŞEHR Abaia (02221 228 03 30 GA21ANTEP T^trur 0342 33S 56 00 I5KEN0ER1-M Anıi tG326t6ia 77 X AffTAKVA Antl (J32S1 285 58 70 İSTANBUL *W,-M«T«lmHCei?î4220e04 Al*6y t t o v a ^ n '0212'-BS4 M 50 Bafcan ZeyHnburr^ı CO'2 665 26 66 Bo&axp lA^rmoel CC-6)308 56 30 Er»ş 'MaMpel .0216] 44T 58 37 GOtftO Ç*or*dV)ı02'6)466 43<3 Û v ç » iBari^noi 0212 22 T 47 6f U « l * iMasl* 0212 286 48 48 Odafc Tooupn CC'2ı6i3 37 40 Sajtan Dot^nare lO21Z| 253 42 06 ZV>R3wnıÇ*wtı| (02323 461 1000 CÇSH Qaz)w™r 0232126J 96 9e K MARdÇSarp» tO3*i 2JT 2 D KAVSERt Deoww 0352 326 38 3S KOCAEU Etean (0262 343 33 03KONYA 1033» 236 55 46 UALATYA K ^ i d a r |0422| 336 « B2 MANISA tna.^ 17236ı 233 28 26 MERSN Gedider 03241 355 50 X TAflSUS GsdcOar '032*J 6"3 56 8i MUĞLA 223 86 00 OHDU Attş 0452)233 5' 88 SAMSUN Ftes 0362ı 266 °6 0C STı/AS "aîterHK (03*6 2'9 12 60 Ş JPC* G * * .0414| 315 S3 01 TOKATtee 03565 212 4 2 » B«WıX)462|325?9 32üŞAKHWr0e76lZ27<l6 66 ^AN DQ0L [04321 2 ~ ^2 ^~ ZONGULDAK Tı^ar tJ372) 318 D6 Dâ ürkiye d ı Ekonomi Servisi - TÜStAD Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanı Lütfi Ye- nel, TÜSl- AD tarafindan hazırlanan "Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve e-Türkiye'adlı raporun tanıömı ile ilgili yaptığı konuşmasında diğer ülkeler arasında Türkiye'nin nere- de olduğunu verilerfe ortaya koy- du. Uluslararası Yönetim Enstitû- sü (IMD) tarafindan hazırlanan 2001 Dünya Rekabet Gücü Araş- tırması'nın üginç sonuçlan şöyle: OLUMSU2LAR • DÜNYA REKABETGÜCÜN- DE44. SERADAYIZ: 2001 yı- lında Türkiye 49 ülke arasın- da 44'üncö olurken ABD bi- rinci sırada yer aldı. Son 5 yılda Türkiye'nin rekabet gücünün daha da kötüye git- ünyanın n tiğine işaret edilen araştırmada, bunun bilgiye gerekli önemi ver- meyenbir toplum yapısından kay- naklandığına dikkat çekildi. • EĞİTtME CILIZ HARCA- MA: Gayri Safi Milli Hasüa (GSMH) içinde eğitirae yapılan toplam devlet harcamalan sadece yüzde 2.2'yle sınırlı kalan Türki- ye sıralamada 45. sırada yer ahr- ken, îsveç ise bu kategoride yüzde 8.3'le birinci sırada yer aldı. • AR-GE'YE YETERSİZ PAY AYIRIYORUZ: Türkiye milli ge- linnın yaklaşık yüzde 0.49'u dü- zeyindeki bir Ar-Ge bütçesiyle 47 ülke arasında 37. sırada yer ahyor. • DEVLET YÖNETtLEMÎ- YOR: Araşönnaya göre, Türkiye yönetilememe konusun- da gayet istikrarh bir çizgi izliyor. Türki- ye'nin devletin yöne- timdeki etkinliğinin gün geçtikçe de azal- dığı vurgulanan araş- eresinde? tırmada, Singapur'un ise devlet yönetiminde en etkin ülke oldu- ğu göze çarpıyor. OLUMLULAR • GENÇ NÜFUS UMUT VERİ- YOR-15 yaş ve altı nüfusta Türki- ye 47 ülke arasında 4'üncü sırada yer aiırken. Filipinler bu kategori- de en üst sırada bulunuyor. Türki- ye'nin komşusu Yunanistan ise bu kategoride 45. sırada yer aldı. • BtTDE KALtFİYE İŞGÜCÜ: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BÎT) yetişmiş iş gücüne sahip olan Türkiye, kalifiye iş' gücü sıralamasında 12. oldu. Türkiye bu kategoride Ai- manya, Japonya, Kanada gibi gelışmiş ülkeleri geride bıraktı. • ESNEK VE UYUMLÜYÜZ: Türkiye esneklik ve uyum katego- risinde sıralamada 4. oldu. BîLGİ ÇİFTÇİ DOSTU SADULLAH USUMİ Bankasız Tanm Sektönü Olamaz... Ziraat Bankası ile Halk Bankası'nın özelleştiril- mesi en azından 6 veya 7 yıldan beri Türkiye'nin gündeminde... Amerika, Dünya Bankası ve IMF yetkililerinin, bu iki kamu bankasının özelleştirilmesi için gelmi§ geçmiş hükümetlerimizin hepsine baskı yaptığını artık bilmeyen, duymayan kalmadı... Türk ekonomisi ne zaman dar boğaza girse, Dünya Bankası, IMF hemen harekete geçerekteh- ditler savumnaya başhyor: "Kamu bankalannı özelleştirmezseniz size paç ra da yok... Yardım da..." ı Son yaşadığımız ekonomik krizde de "kurtancıf olarak Türkiye'ye gönderilen Kemal Derviş bile "Kamu bankalannı özelleştinneden bir tek kunı$ kredi alamazsınız" demişti... Türk hükumetinden bu tür tenditlere tepki ge|- mediğine göre Ziraat Bankası ile Halk Bankası'na kayıp gözü ile bakabiliriz... Ancak... Hemen belirtelim ki, Ziraat ve Halk ban- kalarının özelleştirilmesi, Türk çiftçisine, esnafına ve hatta halkımıza yapılabilecek en büyük kötülük- tür... 1980 yılından bu yana iş başına gelen hükümet- lerimiz gereken ilgiyi göstermedıkleri halde, Türk çiftçısinın ve esnafının en büyük güvencesi Ziraat ve Halk bankalan olmuştur... Bu iki kamu bankası özelleştirildiği andan ıtiba- ren, milyonlarca çiftçimiz ve esnafımız büyük bir mali krize sürüklenecek, belki de yansından fazla- sı yok olup gidecektir... ••• ! İş Bankası Genel Müdürü bile, kamu bankalan- nın özelleştirilmesine karşı... Genel Müdür Ersin Özince, 'Kamu Bankalannın Dünü, Bugünü, Ya- nnı' konulu bir seminerde yaptığı konuşmada, "devletin kamu bankacılığında yanlış yaptığı" yo- lundaki görüşlere katılmadığını açıkladı... Özince, İş Bankası'ndaki kamu hisselerinin hal- ka arzında büyük bir başan sağlandığını da belir- terek şöyle diyor: ; "Kamu bankalannı kapatırsanız İş Bankası ma- aş ödemeyebilir... Para aktarmadan ödemez." CHP'nin genel merkez tarafından yayımlanan özel dergisinde de günlerden beri Ziraat Bankası ile Halk Bankası'nın özelleştirilmesine karşı yayın yapılıyor... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da bu konu- daki görüşlerini şöyle açıklıyor: "Ziraat ve Halk bankalan sıradan bir fınans ku- mluşu haline dönüştürûlmek isteniyor. Bu iki kâ- mu kuruluşunun özelleştirilmesi ve bazı şubeleri- nin kapatılması çok yanlıştır... Zira, Türk çiftçisi- nin ve esnafının kamu bankalanna ihtiyacı vardtr. Bankasız tanm sektörii olamaz... Olsa da yaşaya- maz... Bu nedenle Ziraat ve Halk bankalan özerk hale getirilmeli ve çiftçi ile esnafın kullanımına bı- rakılmalıdır..." < Iddia edildiği gibi Türk ekonomisini çıkmaza sil- rükleyen de kamu bankalan değildir. Ayrıca uygu- lamalarda yanlışlıklar varsa düzeltilebilir... Günün koşullanna uygun hale getirilebilir. Daha önceleri yapılmış olan vurgun ve soygun- lar kamu bankalannın yok edilmesi için yeterii bir neden olamaz... Bankalar özerk hale getirildiği za- man her şey düzene girecektir... Bugüne kadar ya- pılan vurgunlar da zamanın hükümetlerinin yeter- ii ilgiyi göstermemesinden kaynaklanmıştır... ,' Bir pire için yorgan yakılamaz... ı 'Üniversite bahcesine fabrika' Teknoloji yasa tasansına tepki tZMİT(AA)- Yılmaz Kanbak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Tasansı'nın. Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) ileri teknolojiyi kullanan firmalan güç durumda bırakacağını bıldirdi. Kanbak, TBMM'de yann kanunlaşması beklenen tasan hakkında bazı endişeler taşıdıklannı belirterek "Tasanda 'üniversitelerin içinde' sözcüğü kullanıüyor. Bu sözcük, üniversitelerin bahçelerinde. ileri teknoloji adı altmda fabrikalann kurulmasının gidenmesini sağlamaktadır" dedi. Kanbak. "Üretim ', birimleri'' kavramının, tasannın hiçbir maddesinde yer almayıp. yalnızca "taıumlar'' bölümünde | geçiştirildiğinı, ; bunun da endişelerindeki , haklılığı ortaya koyduğunu ifade etti. Tasan eksik Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kanbak "Tasannın hiçbir maddesinde , OSB'lerden söz edilmemesini, ' son derece ! düşündürücü buluyoruz" görüşünü dile getirdi. TOPLUMUN A DOGRU/ÖZLEM YÜZAK ozlemyufo yahoo.com Değişımin sancılan ken- dini giderek daha fazla ' hissettiriyor. Bir canlıya "^ hayat verecek olan sıkla- şan doğum sancılan gibi... Eğitimin nere- deyse birfiyaskoyadönüştüğü, umutsuz, hayalsiz ve de işsiz bır gençlik ordusuna sahip Türkiye fokurfokur kaynıyor. Bin brt- meden dığeri başlayan krizler, yolsuzluk operasyonlan, siyasi kavgalar arasında za- ten cılız bir sesle çıkan ve yoğun gündem arasında yftipgiden 'bilgi, eğitim, bilgi top- lumu, e-Türkiye' gibi sözcükler bu hafta biraz daha gür çıkmaya başladı. Önce, Başbakan Bülent Ecevit'ın 15- 16 Hazıran'da Göteborg'da duzenlenecek AB Başkanlar Zirvesı'nde aday diğer 12 ül- keyle birtikte Türkiye'nin de e-Avrupa+ kri- terlerine uyacağını açıklayacağı bildirildi. Ardından, TÜSİAD 'AB Yolunda Bilgi Top- e-Türkiye ve Değişim Sancısı lumu ve e-Türkiye' raporunu kamuoyuna açıkladı. Gelışmeler güzel. Belli ki "uluslararası rekabette söz sahibi olabilmek için bilgi toplumu haline dönüsmenin önemini kav- rayan" kimı çevreler, bunu artık kamu- oyunda daha genış kıtlelere benimsetme- nin arayışına girdiler. TÜSlAD Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasında belirt- tiği gibi "küreselleşme ve teknolojinin sağ- ladığı olanaklan iyi kullanmak, değişime ayak uydurmanın önkoşulu. Bunun için de yeni dinamiklerin farkmda olmak, ne- rede olduğumuzu ve nereye varmak iste- diğımizi iyi saptamak durumundayız". TÜ- SlAD'ın raporu da Türkiye'nin bu değişi- mi nasıl yapacağını sorguluyor. Peki Türkiye gerçekten bu değişime ha- zır mı? Ne yazık ki bu konuya kafa yoranlann hemen hemen hepsi 'sürecin çokzor' ol- duğu konusunda birieşiyor. TÜSİAD üye- si Lütfi Yenel'e göre "değişim isteğihaJk- ta var, ama devlette yok. önemli olan, toplumu devletten bunu talep eder hale getirmek" TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanı Ziya Aktaş ise "Herkafadan fark- lı birses çıkıyor ve işin acıyanı, uzlaşılıyor görünse de kimse asla uzlaşmıyor" diye- rek birlikteliğin olmadığına dikkat çekiyor. Biz ise kimin, neyi, ne için paylaşama- dığını bir türlü anlayamıyoruz. Konu ile ilgilenenlerin tumu "çok geç kalındığı" ortak savında birieşiyor. TÜBİ- TAK Başkanı Namık Kemal Pak, TÜBİ- TAK'ın koordinasyonunda 6. Bilim ve Tek- noloji Yüksek Kurulu bünyesinde bir 'uz- görü çalışması' başlattıklarını anlatıyor. Pak, bu doğruttudaTürkiye'deki insan gü- cü portresinin çıkanlacağını ve ileriye dö- nük projeksiyonlar yapılacağmı söylerken "Türkiye kendine gerçek anlamda bir re- kabet gücü yaratmaya çalışıyor" diyor. Sonuçta, Türkiye 15 Haziran'da Göte- borg'da atacağı imza ile 2003 sonuna kadar bütünüyle bir bilgi toplumu olma yolunda ilk ciddi ve resmi adımı atmış olacak. Genç nüfusu, değişim isteği ile Türkiye'nin, her şeye karşın büyük bir potansiyele sahip olduğu ise reddedile- mez bir gerçek. Umarız ilgili çevreler doğru adımlan doğru zamanda atması- nı becerebilirler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog