Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURtYET SAYFA IJ1İŞ dishab@cumhuriyetcom.tr 11 ABD Başkanı'mn Avrupa turunda fuze kalkanı, ölüm cezası ve çevre politikalan konuşulacak Bush'a protestolukarşdama Ceneraller karsı Avrupa Ordusu kâğıttan kaplan DJŞ Haberter Servisi - Üst düzey îngilizve Fransız gene- ral ve amiraller, oluşturulma- sı planlanan Avrupa Ordusu fikrini ağır bir biçimde eleş- tirdiler. Generaller ve amiral- ler, ortak imzalı mektubu, Brükserdebugün başlayan ve Avrupa Güvenlik ve Savun- ma Kitnliği'nin de gündeme alınacagı NATO toplantısı ön- cesinde The Daily Telegraph gazetesine gönderdiler. Tarihin çöplüğüne... Ordu yetkilileri mektupta, AvrupaOrdusu oluşturma tek- lifınin "kâğıttan bir kaphn" yaratmak anlamına geleceği- ni ve bu fikrin "tarihinçöpHi- ğüneanlması" gerektiğini ifa- de ediyorlar. Mektupta, a Ya- km işbirtiğinegitmenin doğru olduğunukabuletmekkbirtik- te,ortakbir amacasahçobna- nmgûçterimiziortakbir ordu, donanma ve hava gücü içinde sulandırmarruz gerektiği an- lamınagdkliğineinannrnoruz" ifadelerine yer verildi. Fransa ve Ingiltere'nin NA- TO'nun gelecekte üstlenece- ğirol konusundafarklı görüş- leri olduğunun da vurgulan- dığı mektupta "Avrupa Ordu- su oluşrumlması fıkri, bu ko- nudaki\-aklaşınüanınıziauyuş- mamaktadır** denildi. , -,. Dış Haberler Servisi-ABDBaşka- nı George Bush'un çıktığı ilk Avru- pa turu, ABD'nin kurmayı planladı- ğı fiize savunma sistemi, Tîmothy McVeigh'le birlikte yeniden günde- me gelen 'ölüm cezas' ve Bush'un çevre politikalanna yönelik eleştiri- lerin gölgesinde başladı. Altı gün sürecek olan Avrupa ge- zisinin ilk durağı olan îspanya'ya dün ulaşan Bush'u Dışişleri Bakanı Josep Pique karşıladı. Bush Mad- rid'de, Başbakan Jose Maria Aznar ve Kral Juan Carlos ile görûşürken • Gezisinin ilk durağı îspanya'ya dün protestolar arasında ayak basan George Bush'u, Belçika ve îsveç'te de benzer sahneler bekliyor. protestocular da sokaklardaydı. Kü- resel ısınma ile ilgili olarak ABD'yi ve özellikle Bush'u suçlayan göste- riciler, "Bush'ahayTr","Bush'u dur- dur.ikhmikurtar" sloganlan attılar. NATO toplantısına kaülacak Gezisi boyunca daha çok sayıda protesto ile karşılaşması beklenen Bush, bugûn Brûksel'de NATO ba- kanlanyla gayn resmi bir toplantı yapıyor. Yann ise Stockholm'e ge- çerek ertesi gün başlayacak olan Av- rupa Birliği zirvesi öncesinde AB ülkelerininhûkümet ve devletbaşkan- lanyla gorûşecek ve ABD-tsveç, ABD-AB ikili görüşmelerine katıla- cak. Cuma günü Varşova'ya gide- cek olan Bush, cumartesi günü Slo- venya'nınbaşkentiLyubtyana'da Rus- srop BUSH 9 Bush, gezi öncesindeki açıklamaanda ilk gafinı oV da yapmayı ihmal etmedi. Başbakan Aznar'ın ismini "Anzar" şektinde telaffuz eden Bush, tspanyatelevizyonuna 'Ispamoka' olarak \erdiği demeçte, "lspanya'ya ziyarette bulunup Kral ve Başbakan Anzar ile görüşmek büyük bir onur otacak. Ancak bu güzel dilde (tspanyotca) pratik yapmalmm. Yapmazsam bu dili unutacağun" şektinde konuştu. ABD Başkanı'ıun tspanyolca dilbügisinin zayıf olduğu gözlendi (FotoğraflanAP) ABD: Ecevit'le görüşme yok ANKARA(CumhuriyetBü- rosu)-ABD, bugün Brüksel'de NATO toplantısı için buluna- cak olan ABD Başkanı Geor- ge W. Bush ile Başbakan Bü- lent Ecevit arasında bir görüş- menin planlanmadığını açıkla- dı. Başbakan BülentEcevit de, herhangi bir randevu isteminin gelmediğini belirterek, "£*• ten Sayın Bush iletelefonla sık sıkgörüşüyoruz,başka yoflar- dan görüşüyoruz" dedi. Başbakan Ecevit ve Dışişle- ri Bakanı ismaflCem, NATO Zirvesi'nekatılmaküzere Bel- çika'yagittiler. Ecevitve Cem, gün içinde Milli Savunma Ba- kanı Sabahattin Çakmakoğju ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Başbakan Ecevit dün Brüksel'e hareke- ti öncesinde Esenboğa Hava- alanfndayaptığı açıklamada, ABD Başkanı Bush'un ilkkez katılacağı toplantımn bir an- lamda, 2002 yılında yapılacak Prag Doruğu'una hazırlık ni- teliği taşıyacağını söyledi. Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterii- ği'nden yapılan yazılı açıkla- mada da Hüseyin Kıvnkoğ- lu'nun NATO ve AB'ye tepki olarak genelkurmay başkan- lan toplantısınıprotesto ettiği- ne yönelik haberlerin gerçeği yansrtmadığı kaydedildi. ya Devlet Başkanı VTadimir Putin ile görüşecek. Bush, Avrupa turu ön- cesinde bir Isveç gazetesine verdiği demeçte, "Rusya, ABD'nin düşma- nıdeğikür'' ifadesini kullanmıştı. Avrupa turunda gündeme gelmesi beklenen başlıklar konusunda gezisi öncesinde açıklamalar yapan Bush, "Baa konularda farklı görüşler var, ama bu dostolamayacağınuz ve halk- lannuzmyarannaişbirtiklerigeliştire- meyeceğinıizanlamınagelmez" dıye- rek ABD'nin konumunu belirginleş- tirdi. Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemleri belirleyen ve Avru- pa ülkelerinin titizlikle sahip çıktığı Kyoto Protokolü'ne ABD'nin itirazlanm yinele- yen Bush, alternatif bir pro- I tokol oluşturulması üzerinde 9 | durabileceklerini bildirdi. W Kyoto Protokolü'nün ABD ekonomisi için "zararh'' ol- duğunu belirterek protokolü bu haliyle kabul edemeye- ceklerini kaydetti. ABD'nin kurmayı planla- dığı Ulusal Füze Savunma Sistemi (NMD) ile ilgili ola- rak artık Soğuk Savaş döne- minin kapandığı ve eski dö- nem anlaşmalannm değeri- ni yitirdiği şeklindeki görü- şüyineleyen Bush, ölüm ce- zasını da 'yasaya uygunlu- ğu' çerçevesinde savundu. AGSK'ye koşuflu destek ABD Başkanı, AB'nin Av- rupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) ilgili olarak 'koşulhı destek' verdiklerini, bu koşullardan birinin, AB üyesi oUnayan NATO müt- tefiklerine karşı saydamlık olduğunu söyledi. Bush, "Kararmekanizmaanm,AB üyesi olmayan NATO mütte- fiklerine karşı daha saydam ohnası gerektiğini'', aynca, "Avrupahlann, NATO'nun banşıkonımaçabalanna (da- ha fazladolaryanrmalannın) şartolduğunu" vurguladı. S»Garanti tûrofc T.C. Kültür Bakanlığı'nın himayelerinde düzenlenen Ç Filmleri Festivali Günlük Program13 Haziran 2001, Çarşamba Btyojlıı Brrojlu Sineması 14 30TDztnDansi 1900T(aunDansı 21 15Tuzak lavmt Kûhûr Merkui Siırama TÜftSAK 11 ÛOAğırRoman UOOVahşıHayaller 16 3OTundradanYedıŞarkı 19:00 Vahşı Hayaller 21 00 Tundradan Yedı Şarkı İftubul Bilgi Üniraraitesi 15 00 Yaşayan Avrupa Beşık* Yaşayan Avrupa Hemşerırıler Yaşayan Avrupa DenızveKiYi* 19 00 Yaşayan Avrupa Dağlar* Yaşavan Avrupa. Akarsular* Akıun Küttür Mtrkni 11 00 Baykuş ıçın Müzık* Beriın-Buyuk Boşluk Netwte Gelen Günteı 14 30DoğanmÇocukları Ol 17 00 Berlın-Buyuk Boşluk Nehırie Gelen Günlet 1930Park Doğamn Çocuklan Ot Framız Kiltür Merkezi 1A45TabelaŞov Yaşayafi Avrupa Kuzey Kutbu Buiiar Ulkesı* 1645Demır Ormanı" Vıyana dan Orman Öyküleri* Cennetın Doğusü 19 30 KJIOSU Ikı Dolara KDZ.EREĞLİİÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK AKTTIRMAİLANI 1998,1211 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsı, kıymeti, adedı. evsafi: Zonguldak ilı, Kdz. Ereğli ilçesi Müftü Mah'de kain tapuya pafta: 10. ada: 405, par- sel: 629'da kayıtlı 1656.50 m2 arsa üzennde işhanı 6 kath olup, kaloriferli ve asansör- lüdûr. lşhanının 5. katındakı 47 nolu bağımsız ipoteklı bölüm büro olarak kullanılmak- ta. 40 m2 ve 3/423 arsa paylıdır. tşhanınm ana caddeye göre arka tarafinda vekuzeyba- tıya bakmaktadır. Kapı ve pencereler ahşap doğrama olup bûroda, mutfak evrak dqx>- su ve wc mevcuttur. Yerler marley kaplama. duvarlar plastik boyadır. Taşınmaza kesinleşen bilirkjşi raporunda 2.848.072.565.-TL kıymet takdir edilmiş- tır. Saüşşarüan: 1- Satış, 2407/2001 günü saat 14.00 den'dan 14.15 e,a kadar Kdz. Ereğli lcra Mü- dürlüğü'rAde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle ahcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhü- dü baki kalmak şartıyla 0308/2001 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkan- lacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın ta- ahhüdü saklı kalmak üzere arttınna ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttıra- na ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüz- de 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan faz- la olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştirma masraflannı geçmesi lazım- dır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebı düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para iledır. Ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgilılenn (*) bu gaynmenkul üzenndeki haklan- nı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddıalarau dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de daırermze bıldirmeleri lazımdır. Aksı takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp deıha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faızmden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle temmat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesı için dairede açık olup mas- rafı verildıği takdirde isteyen alıcıya bır örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn 19981211 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ılan olunur. 23'05 2001 (*) tlgililer tabırine irtifak hakkı sahıplen de dahıldir. Basın: 32920 ANKARA17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'IVDEN EsasNo: 2000/750 Davacı ASKİ Gen. Müdürlüğü tarafından, davalı Ah- met Taştan aleyhme açılan alacak davasının yapılan du- nışmasında: Davalının adresi meçhul olduğundan kendisine dava dilekçesı ve duruşma gününün ılanen yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçenın duruşma günü olan 27.6.2001 günü saat: 9.35'de mahkememizde bizzat veya kendisini bir vekille temsıl ettirmesi, aksi halde HMUK'nun 509, 510. maddesi gereğince hakkındaki dunışmanın yoklu- ğunda devam edeceği ve karar verileceği, davetiye yeri- ne kaım olmak üzere davalı Ahmet Taştan'a ılanen teb- liğ olunur. Basın: 32961 ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000/821 Davacı Ankara Su ve Kanalizasyon ldaresi Genel Mü- dürlüğü vekili tarafından davalı Adem Gönültaş aleyhi- ne açılan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında, Davalı Adem Gönültaş'ın Aydınlıkevler Kovan Sokak No: 29/8 öznur Pide Altındağ-Ankara adresine çıkan- lan tebligatın yapılamadığı ve yaptınlan emnıyet araştır- masında ise adresinin tespıt edilemediği ve emniyet ya- zılanndan anlaşılmış olup, bu dava dılekçesine HUMK'nun 213. maddesi gereğince ılanen tebliğıne ka- rar verilmiştir. Duruşma günü 4.7.2001 günü saat 10.00'a bırakıhnış olup, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi temsil eden bir vekil bulmadığınız, ibraz etmek istediğinız de- lillerinız duruşma gününe kadar ibraz etmediğiniz tak- dirde yokluğunuzda karar venlecektir. Işbu ilan davalı Adem Gönültaş'a dava dilekçesi yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25.5.2001 Basın: 32959 ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/545 Davacı Ali Ortacı tarafından davalı Döne Ortacı aley- hine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında; Davalı Döne Ortacı "Gayrettepe Polis Karakolu ve Emniyet Müdürlüğü personel Şubesı Vatan Cad. Fatih Istanbul" adresinden aynhnış olduğu ve tebligata yarar adresi de tespit edilemediğmden adı geçen davalının du- ruşmanın bırakıldığı 17.07.2001 günü saat 10.35'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir ve- kil ile temsil ettirmesi dava dilekçesi tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 32952 ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/324 Davacı Güçler Naldiyat vekili tarafından davalı Mal- tepe Vergi Dairesi, Nuri Kılıç aleyhine açılan araç tespı- ti davasında: Davalı Nuri Kılıç adına çıkartılan tebligatlar tebliğ edilememiş ve adresi de zabıtaca saptanamamış oldu- ğundan bu kişi hakkında ilanen tebligat yapılmasına ka- rar verilmiştir. Bu nedenle duruşma günü olan 18.9.2001 günü saat: 10.00'da dunışmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmenız gerekmek- tedir. Aksi takdirde HUMK'nun 213-337. maddeleri gereğince yokluğunuzda yargılamaya devam olunacak ve hüküm verileceği tebligat yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 04.06.2001 Basın: 92947 ANKARA 22. GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL AÇTK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/222 I.Ş. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyme- ti, adedi, evsafi: Ankara Etimesgut ilçesi, Erler Mahalle- si, Mavitepe mevkiinde kaın olup, tapulamamn 2776 nu- maralı parselinı teşkıl eden 14521 m2 miktanndaki tar- la vasıflı taşınmaz, hissedarlar arasındaki ortaklığın gi- derilmesi için kaydındaki ayni ve şahsi yükümlülükle- riyle birlikte açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayri- menkulün geniş evsafi dosyada mevcut bilirkişi rapo- runda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 290.420.000.000 TL. yüzde 18 KDV alıcıya aittir. S»üş şarüan: 1- Satış, 7/8/2001 günü saat 14.10'dan 14.20'ye kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi- len kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/8/2001 gü- nü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzeTe arttırma ilanmda gösterilen müddet sonunda en çok art- tırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- mından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masraflan alıcıya aittir. Bi- rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdir- de haidan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- izinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemiz- ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bede- linden ahnacaktu. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesüı görebil- mesi için dairede açık olup masrafı verildıği takdirde is- teyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/222 I.Ş. sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 5/6/2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 32942 YOZGAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000/392 Davacı Kamer Uçar tarafından davalı Bünyamin Uçar aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sı- rasında verilen ara karan gereğince. Davalı Bünyamin Uçar'ın yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edile- mediğinden duruşma günü olan 10.7.2001 günü saat 09.00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunma- sı veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksı takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 22.5.2001 Basm: 32771 SAYDAM YALÇIN DOĞAN İlk Kez Açıklanan Fatura KorkunçL Son aylann en çok kullanılan sözcüğü kriz. Cum- huriyet döneminde, halkın yaşamını en çok etki- leyen olay, yine aynı kriz. Bu ölçüde yaşamsal ve tarihsel bir olaya rağmen, bugüne kadar krizin maliyetine dönük, hiçbir resmi açıklama yok. Her- haldekorkudan!.. Krizin faturasını ilk kez CHP Genel Başkanı Deniz Baykal açıklıyor. Verdiği rakam korkunç: "Kasım ve Şubat krizlerinin getirdiği ek ma- li yük 89.2 milyar dolar." Gayri safi milli hasılanın geçen yıl 200 milyar do- lar olduğu düşünülürse, krizin geçen yıl üretilen toplam nrtal ve hizmetierin yansına yaktn bir bö- lümünü silip süpürdüğü ortaya çıkıyor. Kriz, de- mek bile hafıf. Bu tam anlamıyla çöküş!.. Ekono- minin ve siyasetin iflası!.. Baykal, 89.2 milyar dolarlık kriz faturasının ay- nntılannı da veriyor; "29.8 milyar dolar ulusal gelirde oluşan ka- yıptan, 22.4 milyar dolar ek dış borçlanmadan, 37 milyar dolar da ek iç borçlanmadan olmak üzere, toplam 89.2 milyar dolarlık bir hasar vardır." Bu faturanın bir yönü. Diğer yönü de her alan- da artan işsizlik. O da korkunç faturanın ek kor- kunç faturası. Topluma bu ölçüde yük getiren bir siyasal ikti- dan Türkiye görmediL Orta ve küçük esnafın feryadı Rastlantı, aynı konuda, dün bir başka açıklama Anadolu Aslanlan Işadamlan Derneği'ne ait. Orta ve küçük işletmelerde yapılan anketin so- nuçlanna göre: Ekonomikdurumun ailelerin üzerindeki vahim et- kisi... Piyasada güven duygusu ve iş ahlakının za- yıflaması... Kaynaklann amaç dışı kullanımı... Re- form adına atılan adımlann inandırıcı olmayışı... özelleştirmedeyetersizlik... Son IMF programına güvensızlik... Siyasal iktidara güvensizlik... Bunlar artık unutulan deyimle, ortadireğin gü- nümüze bakışını yansıtıyor ve Deniz Baykal'ın açıklamalanyla örtüşüyor. Hayatından memnun, yanna güvenle bakabilen herhangi birini, artık parmakla göstemnek ge- rek!.. CHP'nin Bilirn Platformu Bu tatsız gidiş, elbet böyle sürmeyecek. Bunun için, araştırma yapmak gerek. Bu açıdan bakıldığında, CHP Bilim, Yönetim, Kültür Platformu hemen dikkat çekiyor. Uzman kişilerin oluşturduğu bu platform, değişik alanlar- da bilimsel araştırmalar sonucunda, o sorunu ve çözümlerini halka sunuyor. CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Tanla, her cuma günü, bu araştır- malan tek tek açıklıyor. örneğin, Halk Turizmi, Türkiye Limanlannın Yeniden Yapılanması ve işletilmesi, Nüfus Sa- yımı, Türk Sporunda Kültürel Reform Projesi, açıklanan ilk dört araştırma. Bunlar ilk anda ve bu- gün, beklenen ölçüde ses getirmiyor olabilir. An- cak, damlaya damlaya göl olur örneği, bunlar bir araya geldiğinde, yannki toplumun temellerini atmaya dönük bir işleve sahip. Herhangi bir siyasal yandaşlık ya da önyargı katmadan, Tanla'nın öncülüğünde açıklanan bu raporlar, toplumu aşağıdan yukanya örgütle- menin ipuçlartnı veriyor. Boş konuşmalar ve tepkiler yerine, etkin siyasal muhalefetin yolu, günümüzde araştırmadan ve yannı kurmak formüllerinden geçiyor. E-mail: ydogan(S cumhuriyetcom.tr Faks:0212 513 9O98 BND'öen "Bush'a suikasr uyarısı • BERÜN (AA) - Alman Haber Alma Teşkılatı (BND), îtalyan güvenlik makamlanna, 20-22 Temmuz'da Cenova'da düzenlenecek G-8 zirvesi sırasında ABD Başkanı George Bush'a suikast girişimi olabileceği uyansuıda bulundu. Alman Bild gazetesi, BND'nin aldığı istihbarata dayanarak verdiği haberde, Suudi terörist Usame Bin Ladin'in Bush'a suikast hazırlığı içinde bulunduğunu yazdı. Suikast planına göre teröristlerin patlayıcı madde dolu model uçaklan uzaktan yönetecekleri belirtilen haberde, bu uçaklann, yabancı liderlerin buluşacaklan Palazzo Meydanı'na gönderileceği öne sürüldü. Ambargonun bedeli: 8 bin öKi • BAĞDAT (AA) - BM'nin ambargo uyguladığı Irak'ta geçen mayıs aymda 8 bin 976 kişinın öldüğü açıklandı. Irak Sağlık Bakanlığı'nca verilen bilgiye göre, geçen ay çeşitli hastalıklardan ölenlerin 5 bin 712'sini 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Çocuklann daha çok ishal, zatürree, bronşit ve yetersiz beslenme; yaşhların ise kalp, tansiyon, şeker gibi hastalıklardan öldüğü bildirildi. Bakanlık, ambargonun uygulanmaya başladığı 1990'dan bu yana ölenlerin sayısının 1 milyon 497 bin 926'ya ulaştığını açıkladı. Wittig: Kıbns'ta siyasi çözüm şart • BERLİN (AA) - Almanya'nm Kıbns Rum Yönetimi Büyükelçisi Peter Wittig, Kıbns'ın AB üyeliğinden önce adada siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, Kıbns konusunun, AB'nin doğuya genişlemesinde en büyük sorunu oluşturduğunu yazdı. Gazete konuyla ilgili haberinde, Wittig'in, Kıbns'ta BM'nin arabuluculuğuyla yapılan görüşmelerde umutlann tükenmekte olduğu açıklamasını da aktardı. Fransız gazetecilerin grevi • PARİS (AA) - Fransa'da yayımlanan France Soir gazetesi çalışanlan, işten çıkanlmalan protesto etmek üzere grev yaptılar. France Soir yönetimi tarafindan 14 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 190 çahşandan 80'inin işten çıkanlacağının belirtilmesinin ardından, çalışanlar karan protesto etmek üzere greve başlamışlardı. Süresi açıklanmayan grev nedeniyle gazete dün çıkmadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog