Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 10 DUNYA VE TURKIYE Hak ve özgürliiklerHareketi, Bulgaristan 'da 17Haziran 'dayapdacakseçimlerde iddialı Soydaşlar seçim yanşındaCENGtZYILDIRIM Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlûk- ler Hareketi (HÖH) Burgaz seçim böl- gesinden milletvekili adayı iktisatçı NesrinUzun(32), Türkiye'deki soydaş- lardan destek istedi. Partisinin, Bulga- ristan'daki bütün azmlıklann temsilci- si olmak istediğini belirten Uzun, "Içi- nizden biriyim. Sorunlannızı ve çö- zümlerini çok iyi biliyorum. Sizleri par- lamentoda en ivi şekilde temsil etmek istiyorum. Kendimizin ve çocuklan- mızın geleceği için HÖH'ye oy verme- yeçağınyorum" dedi. Bulgaristan'da 17 Haziran'dagerçek- leştirilecek genel seçimlerde HÖH'nin Burgaz seçim bölgesi adayı olan Nes- rin Uzun, Balkan Göçmenleri Derne- ği'nin (BALGÖÇ) konuğu olarak gel- diği Türkiye'de seçmenlerinin sorunla- nnı dinledi, destek istedi ve seçilmesi halinde partisi ve kendisınin parlamen- JLJurgaz seçim bölgesinden milletvekili adayı Nesrin Uzun, Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede, partisinin Bulgaristan'daki bütün azınlıklann temsilcisi olmayı istediğini söyledi. toda azınlıklan en iyi şekilde temsil ede- ceğini söyledi. Toplam 240 sandalyeli Bulgaristan Parlamentosu'nda HÖH olarak hükümet ortağı olmayı hedefle- diklerini anlatan Nesrin Uzun, 11 yıl- lık geçmişe sahip HÖH'nin kendisini programıyla geliştirerek yetiştirdiği kad- rolarla iktidara yürüdüğünü sa\aındu. HÖH'nin Bulgaristan'daki tüm azın- lıklann temsilcisi olmayı hedeflediği- ni, azınlıklann sorunlannı en iyi ken- dilerinin bildiğini belirten Uzun, "Ül- kemizde işsizük en büyük sorun. Bu- nun dışında, ülkede arazflerin yasadı- sı yoUardan sahiplenilmesi sorunu var. İktidara gelmemizle biıiikte, işsizlik sorunu başta olmak üzere bu sorunun da üzerine giderek arazileri gerçek sa- hiplerine vereceğiz'' diye konuştu. 'Avrupa ve NATO bizi istiyor' Bütün Avrupa ve NATO üyesi ülke- lerin HÖH'yi Bulgaristan'da hükümet ortağı olarak görmeyi istediğini öne sü- 4 ATİNA 1MİLYON DOLAR ÖNERDİ' Makedonya'ya adı karşılığmda rüşvet MURATİLEM ATİNA-Yunanistan' ın, Yugoslavya'nın dağılma- sının ardından kurulan Makedonya Cumhuriye- ti'ne bu ismi kullanma- ması için 1 milyon dolar rüşvet teklif ettiği ortaya çıktı. Konu ile ilgili açık- lamayı 1991 yılında Ma- kedonya Cumhurbaşkaru olan Kiro Gligorov yaptı. Atina'da önceki gece düzenlenen resepsiyon- da, "Anüar" adlı kitabının Yunanca baskısını tanıtan Gligorov'un açıklamala- n tüm davetlileri şoke et- ti. Gligorov, "Makedon- ya" ismini kullanmamala- n için dönemin Yunanis- tan Başbakanı Konstan- tin Mitçotakis kanalıyla kendisine 1 milyon dolar rüşvet teklifedildiğini söy- ledi. Olayı yayımlayan Kathimerini gazetesi, Ye- ni Demokrasi Partisi Onursal Başkanı Mitçota- kis'in. iddialan "Ciddi- yetten uzakve çok saçma" sözleriyle yalanladığını bildirdi. Yunanistan, kom- şusunu "Eski Yugoslavya Cumhuriyeri Makedon- ya" olarak tanıyor. Makedonya Kralı Bü- yük tskender'in Yunan ol- duğunu iddia eden Yuna- nistan'da 91 yıhndan bu yana birçok ürün, bölge, banka ve işyerine "Ma- kedonya" işmiyerildi. Traykovski'nin planına onay ÜSKÜP (AA)-Make- don Hükümeti, Cumhur- başkanı Boris Traykovs- ki'nin sunduğu planı ka- bul etti. Pianda, Arnavut militanlann affedilmesi ve militanlann silahsızlan- dırılmasında NATO'dan destek alınması öngörü- lüyor. Savunma Bakanı VÎado Bukovski. "Hükii- metimiz, Başkan Tray- kovski'nin sunduğu ba- nş planını kabul ermiş- tir. Planın uygulanma- sına katılacağız" dedi. Bakan. aynca terörle mü- cadele amacıyla özel bir- likler oluşturulacağını kay- detti. Öte yandan, Genelkur- may Başkanı General Yo- van Andrevski, askerle- rin moralinin bozukluğu- nu gerekçe göstererek is- tifa etti. Ordu sözcüsü, Ge- neral Andrevski'nin isti- fasının Traykovski tarafin- dan kabul edildiğini ve Ge- neral Yovan Petkavski'nin genelkurmay başkanlığı- na atandığını belirtti. UÇK: Çatişma hataydı Makedonya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (UÇK), ilan edilen ateşkese rağ- men militanlann önceki gece birpolis aracmaateş açmasınınhata olduğunu bildirdi. UÇK'nın aske- ri lideri Gezim Ostreni imzalı açıklamada, "Bir UÇK birliği ile Make- donya hükümet güçleri arasındaki çatışma bir kazaydı. Bunun için ger- çekten üzgünüz" denildi. Üsküp polis yetkilileri, Kalkandelen kenti yakın- lannda düzenlenen saldı- nda 6 polisi yaraladığını açıklamıştı. Bu arada Arnavut köy- lerine giden 300 ton gıda yardımını taşıyan 26 araç- lık konvoyun, Kumanova kenti yakınında orduya ait kontrol noktasında dur- durulduğubildirildi. UÇK kontrolündeki bölgelerde yaşayan Amavutlara giden yardım konvoyuna mili- tanlann Kumanova'ya su vermeye başlamasından sonra izin verileceğini id- dia edildi. 18 bin sivil yoilarda Öte yandan BM Mülte- ciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Kris Janowski, Isviçre'nin Ce- nevre kentinde yaptığı açıklamada, geçen Cuma gününden itibaren Make- donya'dan Kosova'ya 18 binden fazla kişinin geç- tiğini söyledi. Kosova'ya gelenlerin başkent Üsküp ve civanndan olduğunu söyleyen Janowski, mülte- cilerin , dağ yolannı kul- lanarak Kosova'ya geçme- ye çalıştığını kaydetti. ÜSKUDAR1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo:2001 196 Selim Karakoyun: Çengelköy Lekeci Nuri Sokak No: 56 Üsküdar Faruk Tanpolat vekilı Av. NuruIIah Tandaş Gûneş ta- rafindan aleyhinize açılan Üsküdar Bulgurlu Mah. Kar- gaderesi 83/2-3 pafta, 1949 ada. 1 parsel sayılı taşınma- zın satışı için izale-i şüyu davası açılmış olmakla yapılan yargılaması sırasında, Adresiniz zabıta araştırmasına rağmen tespit olunma- dığından duruşmamn bırakıldığı 3.7.2001 günü saat 09.35'te mahkemede hazır bulunmanız, gelmedığinız takdirde yokluğunuzda karar venleceği (HUMK'nın 509-511. maddeleri delaleti ile 213 ve 377. maddeleri hükmü uyannca) hususu dava dılekçesi yenne geçerlı ol- mak üzere ılanen teblığ olunur. 7.6.2001 Basın: 33619 2. Ş g a 17 Haziran'da y\ıp,iacakseçiı^rinfavorisive' Şimeon Ulusal Hareketi'' ittifakının lideri eski Kral 2. Simeon da Hak ve Özgüriflkler Hareketi'nin (HÖH) pariamentoya girmesi gerekn'ği görüşfinde. 2. Simeon, Veliko Tırnovo kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH'nin pariamentoya girmesi gerektiğini belirterek "Arkasmda ciddi bir oy potansiyeli ve desteği bulunan bupartiparlamentodışındakalmamalTdedi(Fotograf:AP) „•*•,.«;•• ÛV ren Uzun, bu savının nedenini de şöy- le açıkladı: "Batunızda Makedonya var. Avrupa ve NATO orada yaşanan iç kanşıkhklar ve Kosova'da yaşanan sorunlann Buigaristan'a taşınmasını is- temiyorlar. Ozede şöyle söylevebüirim. Batı, Bulgaristan'da istikrar istiyor. Devletin bütün kademeierinde azm- lıklann temsilcilerminbuluıunasuuar- zu edryor." Bulgaristan'da HÖH, Ev- ro Roma (Bulgar Çingeneleri) ile se- çimlerin favorisi olarak gösterilen es- ki Kral Simeon ü'nin liderliğini yap- tığı "2. Simeon Ulusal Hareketi" ve Birleşik Demokratik Güçler (ODS) olmak üzere seçimlere gidildiğini an- latan Nesrin Uzun, HÖH olarak 25-30 milletvekili çıkarmayı hedefledikleri- ni, bunun 20'sini soydaşlann oluştu- racağını söyledi. Bulgaristan'da 17 Mayıs'ta başla- yan seçim kampanyası, 15 Haziran 2001 akşamına dek sürecek. 17 Hazi- ran günü de seçimler ger- çekleştirilecek. Son sayıma göre Bulga- ristan'ın nüfusu 8 milyon 763 bin. 6- 6.5 milyon seç- meni olan ülkede 4- 4.5 milyon kişinin sandığa git- mesi bekleniyor. Kamu- oyu araşürmalan, eski kral Ulusal Hareket'in yüzde 38, iktidardaki ODS'nin yüzde 17 ve ana muhale- fet konumundaki Bulga- ristan Sosyalist Partisi'nin yüzde 16 oranında oy ala- cağını ortaya koyuyor. 30 bin başvuru yapüdı Türkiye'de bulunan Bul- gar yurttaşlan ve soydaş- lann, oylannı kullanabil- meleri için konsoloslukla- ra ve göçmen bürolarma kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. Çoğunluğu tstanbul, Bursa ve Yalova'da bulunan yaklaşık 30 bin soydaşın büyük bölümünün, oy kul- lanmak için başvuruda bu- lunduğu belirtildi. . ,, TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1997/168 Esas 1999/372 Karar Davacı Nusret Çekin vekilı Av. Mustafa Şahin tarafin- dan davalılar Yıldır Özgan ve arkadaşlan aleyhine açı- lan Yıldır Özgan'ın borcundan dolayı paydaş bulundu- ğu Tarsus Topçu köyünde kain 206, 212, 123, 257 ve 254 nolu parsellerin ortaklığının satış yolu ile gidenlme- sı için dava açılmış olup, mahkememizce yapılan yargı- laması neticesinde 254 ve 257 parsel sayılı taşınmazla- nn satılarak üzerindeki ortaklığ^n gidenlmesine, 123 ve 206 parsel sayılı taşınmazlara iiişkin davanın feragat ne- deniyle reddine, 212 sayılı parselın paydaşlar arasında müşterek mülkiyete konu olduğundan hakkındaki dava- nın da reddine karar verilmiştir. Davalılar Yıldır özgan, Zeynep Cömert, Gülşen öza- nkan, Nunye Yeniköylü, Rafet Özgan, Murat Ali Özgan ile Emine Bozkurt mirasçılan Ayşe Aslıhan (Yüzer), Megerhan Bozkurt, Makbule Hülya Bozkurt'un adresle- rinde bulunmadıklanndan adı geçen davalılara ilanen hükmün tebliğine karar venlmiş olup, ilanm yayın tari- hinden itibaren 7 gün sonra işbu hüküm özetinin davalı- lara teblif edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içensinde karann temyız edilmemesi halinde kesın- leşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.5.2001 Basın: 32290 TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN DosyaNo: 1999/909 Davacı Sefa Kelekçi vekilı Av. önder Ege tarafindan davalı Binnaz Kelekçi aleyhine açılan boşanma davasınm yapılan açık yargılaması sonunda, Mahkememizce da\alının adresi tespit edilemediğin- den davetiye ilanen tebliğ edildiğinden, davacı tarafindan açılan davanın kabulü ile Içel ili, Tarsus ilçesi, Kefeli kö- yü, Cilt No: 0137. Kütük Sıra No: 001'de nüfusa kayıtlı Mamo ve Hüsne'den olma. 10.02.1958 d.lu Sefa Kelekçi iie Musa ve Zeynep'ten olma 01.01.1968 dlu Binnaz Ke- kkçi'nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalanna, Davacı tarafindan yapılan ilk dava açma masrafı 4.740.000.-TL. 5 davetiye gideri 6.250.000.-TL ilan mas- rafı, 43.220.000.-TL. kı toplam 54.210.000.-TL mahke- me masrafı ile birlikte davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesı uyannca davacı ve- kilinin emek ve mesaısine karşılık olarak takdir edilen 45.000.000.-TL maktu ücreti vekâletin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, peşin harcın mahsubu ile bakiye 1.870.000.-TL harcın davalıdan tahsiline iiişkin davacı vekilinın yüzünde davahnın yokluğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere bir ay ıçinde temyiz edilmediğinde ka- rann kesinleşeceği ilan olunur. 20.03.2001 Basın: 17240 DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1998/131 Karar No: 2000/48 Davacı Hasan Erbaş vekili Av. Necati Karaman tara- findan davalılar Izzettın Erbaş ve arkadaşlan aleyhine mahkememıze açılan tazminat davasının yapılan yargı- laması sonunda; mahkememizce verilen karann tebliği- ne iiişkin olarak; Davalılardan tzzettin Erbaş'ın tebligata yarar açık ve kesin adresi tespit edilemediğınden, bu davalı yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar venlmiş olmakla; Doğanşehir ilçesi Çığlık köyü nüfusuna kayıtlı Memet ve Sultan'dan olma 1966 d.lu lzzettin Erbaş'a 7201 sayı- lı Tebligat Kanunu'nun müteakip maddeleri gereğince mahkememizin 28.03.2000 tanh ve 1998/131 Esas, 2000/48 Karar sayılı Hüküm: 1 - Davanın kısmen kabulü ile; Bilirkişi rapor- lan doğruitusunda belirlenen 1.444.102.- TL.'nin dava tanhinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen ve aralannda müştereken tahsili ile davacı tarafa verilmesine; fazlaya iiişkin talebın reddine: 2- Karar ve ilam harcı 2.000.000.-TLÜen az olamaya- cağından davacı tarafça peşin yatınlan 125.000.-TL'nin mahsubu ile bakiye eksik kalan 1.955.000.-TL harcın davalılardan tahsili ile Hazine'ye irad kaydına, 3- Davacı tarafindan yapılan toplam 160.394.500.- TL'nin kabul ve red oranına göre hesap edilip belırlenen takdiren 481.183.TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, bakiyesi- nin davacı üzerinde bırakılmasına, 4- Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve dava tarihindekı avukatlık as- gari ücret tarifesıne göre hesap edilip belirlenen takdiren 144.410.-TL vekâlet ücretinin davalılardan tahsili ile da- vacı tarafa verilmesine dair verilen hüküm ile davacı ta- rafindan verilen işbu karara karşı 25.08.2000 tarihli ve- rilen karann bozulmasını içeren temyız dılekçesınin da- valı lzzettin Erbaş'a tebliğ yerine kaim olmak üzere karar ve temyiz dilekçesini içeren ilan metninin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebilğ edilmiş sayılacağı tebhğ olunur. 25.01.2001 Basın: 5155 Sahibinden Kayışdağ'da Satılık 251 m2 Müstakil, 2 kat Tel: 0532 302 98 57 KOVANCILAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1998'11 E. 1998/6 E. Mahkememizin 24.03.2000 T. ve 1998/6 E. - 2000/20 K. sayılı ilamı ile Karabörk köyünde kain 240 nolu par- selin tespit gıbi 6/12 hissesinin Hazine, 5/12 hissesinin 1. Halil oğlu Süleyman Arslan mirasçılan, 1/12 hissesinin Hüseyin kızı Zöhre adlanna tapu siciline tescıline karar venlmiş, adı geçen karar yaptınlan zabıta araştırmasına rağmen ölü Süleyman Arslan mirasçılan Zeynep-Ali- Galip-Naime-Fatma-Halil-Namık-Nezaket-Nevbahar- Nurhayat-Erdan-Tekin Alp -Fatma- Taylanözgül-Eylem Arslan'a, Bahri Yıldınm'a ve Hüseyin kızı Zöhre'ye tebliğ edilememiştir. Yine mahkememizin 01.05.2000 T. ve 98/11 E.-OO/27 K. sayılı ilamı ile Karabörk köyünde kain 182 nolu parselin mera olarak sınırlandınlıp özel si- ciline yazılmasına karar venlmiş, adı geçen karar ölü Fi- dan Arslan mirasçılan Mazlum, Refika, Revile-Müfide- Nail-Mesut-Pervin-Cangır Arslan'a, ölü Hüseyin Demirel'e tebliğ edilememiştır. Yukanda özellikleri belirtilen ilamlar muhataplanna Yargıtay yolu açık ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 01.05.2001 Basın: 26058 ANKARA17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No:'2001/10 Karar No: 2001/295 Davacı Ankara B.Şehır Belediye Bakanlığı tarafin- dan, davalı Hamim Şahin aleyhine açılan kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Davanın kabulü ile; dava konusu Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutmu-Kutlu Mah. smırlan içinde bulunan 36177 ada, 8 parseldeki davalı Halim Şahin'in hissesi olan 1 m2'lik hissesinin 2942. S.K.'nun 17. mad.si gere- ğınce iptali ile davacı Ankara B.Şehir Belediye Başkan- lığı adına tapuya kayıt ve tescıline, karann bir suretinin ılgılı tapu sıcil müdürlüğüne gönderilmesine, harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, davacının sarfettigi 50.620.0O0.TL yargılama gidennin davalıdan alınarak davacıya verihnesine. davacı lehine takdir olunan 67.500.000TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı vekilinın yüzüne karşı davahnın yokluğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen tefhim kılın- dığı hususu davalı Halim Şahin'e karar yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 33334 MERHABA NECATİ DOĞRL Tanrı Gökyüzünde, Devlet Uzakta! Milattan önce... Milattan sonra... Yazıdan önce... Yazıdan sonra... Cumhuriyetten önce... Cumhuriyetten sonra... Ve geldik yeni aynlma, kınlma, sap- ma noktasına... Sen iki elin, iki aya- ğınla tek başınasın... Yaşayabilecek- sen sen kendi çabanla yaşayabilecek- sin... Ayakta kalacaksan kendi gü- cünle... Tutunacaksan da yine kendi becerinle... Tann gökyüzünde... Devlet uzakta... Yeni dönemin adı, yeni kınlma nok- tası işe budur. İyi mi olmaktadır, kötü mü? Sancılı mı olacak, ağnsız mı? Bunu sosyologlar tartışsın! Biz du- njm tespiti yapıyoruz. Türkiye'de ye- ni dönemin adı: Tann da uzakta, dev- let de... Tann'dan umudunu kes... Ya da kesme... Bu inancına bağlı... Fa- kat devletten umudunu, beklentini mutlaka kes... Verilen uyan budur... Anlayana... Büyük ABD'nin, büyük Avrupa'nın, büyük IMF'nin, kurtancı Kemal Der- viş'in, Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in ve ABD Başkanı Geor- ge W. Bush'un söylemek istediği çok açıktır. • • • Bütün dünyaya ilan edilmekte... ABD Başkanı Bush ile Almanya Başbakanı Schröder'in 29 Mart tari- hinde yaptıklan uzun görüşmede baş başa, görüş görüşe, söz söze vere- rek; "Türkrye bu krizden mutlaka kurtulmalı..'' diye vardıklan karar Al- man Der Spiegel dergisinin piyasa- ya çıkan son sayısında yayımlandı. Kimliği belirsiz bir şahıs... Berlin savcısına faks çekiyor... Bush ile Schröder'in görüşmesi- nin Türkiye ile ilgili bölümünün tuta- naklannı Savcı Dieter'in ofısindeki faks makinesine ulaştınyor, oradan da Der Spiegei dergisinin sayfalarına... Eydünya!.. Kulağını temizle ve dinle: ABD, kuvvetli Türkiye istiyor! Almanya güçlü Türkiye istiyor! ABD Maliye Bakanı ile Alman Ma- liye Bakanı sıkça bir araya gelmeli ve güçlü Türkiye'nin oluşması için ge- rekli reformlann başlatılması, des- teklenmesi izlenmesi işini ciddiyeal- malı. '"' Türkiye askefi rejime sapmasın! Köktendinciliğe de saplanmasın! Türkiye, pazarekonomisi dinamik- leri içinde güçlensin, güçlü bir Tür- kiye'nin var olmasından hem ABD'nin ve hem de Almanya'nın büyük çıka- n var. • • • Güçlü Türkrye nasıl olacak? Verilen uyan, halka söylenmek is- tenen şu: Devletin buğday üreticisi- ne, pamuk üreticisine, fındık üretici- sine, tütün, çay, mısır, pancar, zeytin, patatetes, pamuk, et, süt, ipek koza- sı, ayçiçeği, yağlı tohum üreticilerine, devlet KİPIerinde, belediyelerde ça- lışan işçilere, memurlara, esnafa ve hatta sanayiciye, bankacıya desteği bitiyor. Bundan böyle devlet uzakta... Yakalanabilecek en düşük mali- yet... Ulaşılabilecek en yüksek rekabet... Vanlabilecek en yüksek kazanç... Devletsiz olacak ve Türkiye'nin yer- li patronları, sanayicileri, bankacılan Alman, Amerikan,1ngiliz, Fransız, Ital- yan, Japon patronlarına, sanayicile- rine, bankacılanna yerlerini, paylan- nı, işletmelerinin büyük çoğunluğu- nu, fabrikalarının yönetimini bıraka- caklar. Türkiyenin yerii sanayicileri, fabrikatörleri, bankacılan yıllardır yük- sek faizden sağladıkları kazançlarıy- la kol gücünden çok insan beyninin katma değerini yüksek tutmaya dö- nük bir sanayileşme yaratamadılar. Dolayısıyla fabrikalann yönetimini de hak etmiyoriar. Türk'ten patron ola- mıyor! İyi işçi oluyor! Türkler, işçileşecekler. Ve çiftçileşecekler... Türkiye böyle güçlü olacak. Avrupa'nın işçisi ve Avrupa'nın çift- çisi olarak da güçlü bir ekonomiye sa- hip olunacak! Işçinin devlete ihtiyacı yoktur! Çiftçinin de olmaması gerekir! Dolayısıyla geldik yeni kınlma nok- tasına Tann gökyüzünde ve devlet çok uzakta aşamasına! Milatan önce... Milattan sonra... Yazıdan önce... Yazıdan sonra... Cumhuriyetten önce... Cumhuriyetten sonra... Yeni dönemden önce... Yeni dönemden sonra... Işte yeni dönem: Tanrı gökyüzünde... Senden uzakta... j - Tann'dan umudunu kes... ••"• i i Istersen kesme! Bekle... Fakat devletten mutlaka kes! Devlet, kesinlikle çok uzakta... Beyaz enerji morardı mı? KIRMETRE Kirlenme her konuda var... Gördüğünüz... Duyduğunuz... Saptadığınız... Hissettiğiniz... Şüphelendiğiniz her türlü kirlen- meyi bu köşeye aşağıdaki faks nu- marasına bildiriniz. Sizin de radarla- nnıza yakalanan fikir, düşünce, ra- kam, zihin, bilgi kirietmelerini, nalkı yanlış yöne yönlendirme entrikalan- nı, hilelerini, kumpaslannı 'KİRMET- RE KÖŞESl'ne yazın. Araştıralım, soruşturalım. Temiz bilgiye ulaşalım. Burada yayımlayalım. Geçen gün Kirmetre okuyucula- rından biri; "Beyaz Enerji dosyası morarmaya gidiyor diye haber- ler okuyor, izliyoruz. Bu doğru mu?" diye bir elektronik ileti yolla- mış. Araştırdım: Beyaz Enerji dos- yasının savcısı Talat Şalk, görevin- den alınmış değil. Sindirilmiş ya da pasifize edilmiş olması da söz ko- nusu değil. Beyaz Enerji davasının iddianamesinde önemli deliller ara- sında gösterilen "telefon dinleme kayıtlannın kaybolduğunu" yazan haberler de doğru değil. Müfettiş soruşturmasını yaptı. Raporu Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk'e verdi. Bakan uygun gö- rürse Savcı Talat Şalk'ın görevini kö- tüye kullandığı yolundaki raporu Hâ- kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sunacak. Savcı Şalk'ın görevine de- vam etmesini ya da görevine son ve- rilmesi kararını 7 kişilik Yüksek Hâ- kimler Kurulu verecek. Dikkatiniz keskin... Okuduğunuz yazı temiz olsun... E-mail: necatidogru(« superonline.com Faks: 0212 513 90 98 ANKARA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2000/833 Davacı: ASKİ Genel Müdürlüğü Vekili: Av. Neş'e Engin Davalı: Nıyazı Özkele, Topçu Mah. 597. Sk. No: 1/6 A Blok Y.Mahalle/ANKARA Vekili: Dava: Alacak Davalı(lann) yukandaki adresine çıkartılan davetiye bila iade edilmiş, emniyetçe yaptınlan tahkikat neticesi sarih adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesınin ilanen tebliğine karar venlmiş olup, duruşması 3 '7/2001 günü saat 10.25'e bırakılmıştır. Mez- kur gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, gehnediğiniz veya kendinizi bır vekille temsil ettirmenız hususu dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan tanhinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. 30/5/2001 Basın: 32960 İZMİR1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/304 Esas Davacı tzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıği vekili Av. Fırat Onver tarafindan dava- lılar Erkan Ak ve Mustafa Dikicioğlu aleyhlerine açılmış bulunan tazminat davasının devam eden açık yargılaması sırasında; Davalı Erkan Ak'm 6287 Sk. No: 16 K: 2 D: 6 Şemıkler Karşıyaka/tzmir ve diğer da- valı Mustafa Dikicioğlu'nun Yunus Emre Mah. 4266 Sk. No: 1 Karabağlar/ tzmır ola- rak bildirilen adreslerine tebligatın yapılamadığı, adres arastırması ve tüm aramalara rağmen açık adreslerinın tespit edilememesı nedeni ile davalılara ilanen tebligat yapıl- masına karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı Erkan Ak'a ait 35 KTP 02 plaka sayılı aracın diğer davalı Mustafa Dikicioğlu yönetiminde iken Yeşıldere Caddesinde seyir halinde iken tzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bariyerlere çarparak 290./ 608.617 TL. tutann- da hasar verdiğini ve bu hasar bedelınin davalılardan kaza tarihinden itibaren yasal fa- izi ile birlikte tahsilini beyan ve talep etmiştir. Davalılar Erhan Ak'a ve Mustafa Dikicioğlu'na duruşma günü olan 5.7.2001 tarihın- de saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunmalan ya da bir vekıl tarafindan kendisini temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmalann yokluğunda devam edeceği dava dilekçe- si ve tebligat yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31.05.2001 Basın: 32910
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog