Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyeİ k ı l a p ! a r ı Susuz Yaz Necati Cumah Çağ ^azariama A.Ş Türt<ocağı Cad. No: 39/41 (343C4) Cağaloğlu-istanbul Tel. (212) 514 01 96 Cumhuri Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı AY BUYURKEN UYUYAMAM Necati Cumalı fyCum L.V Idtap fc Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27642 / 400.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 HAZİRAN 2001 SALI U M H U R İ N K U U R H M oss hazırlık sınavı CumhuHyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle 8. Sayfada... PANAIT ISTRATI NERRANTSULA (SokakKızı) Fransızcadan çeviren : Faruk Ersöz 20. yüzyılın başlarında Tuna limanı Ibrail'de başlayıp İstanbul'da, Boğaz'ın sularında sona eren bir serüven... Üç erkekle bir kadının trajik aşk ve dostluk öyküsu... 50'Ii yılların Türk okurunun vazgeçilmez yazarlarından.. "Balkanlar'ın Corki'si" Istrati'nin en guzel romanı... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Üniversite dönemeci 9 "Üniversiteye girmek" artık sadece bir sınav değil, hatta sadece bir meslek sahibi olmak da değil. Bütün hayatımızı değiştirecek bir kimlik, bize başka bir kişilik kazandıracak bir değişim, taşıdığımız değer üstesinde parlayan bir yıldız, büyülü bir hedef, bunlann hepsi ya da başka bir şey. Üniversite, her gencin rüyalanna giren bir ütopya. Onun için de "üniversiteye giriş sınavı", olduğundan bambaşka anlamlar taşıyor. ERDAL ATABEK'in yazı dizisl yapın Cumhuriyet u Okullar ticari işletme oldu; öğretmenler mesleklerinden kaçıyor Eğitiıtıin aeı bilançosuSiniflar kalaballk Kapah olan iki bin okul 2000-2001 eğitim yılında da açıtmadı. Sınıf mevcutlan büyük İcentlerde 60-70 arasında. Türkiye ortalaması ise 56. 25 bin okulda birleştirilmiş sınıf, 11 bin okulda ikili eğitim uygulaması devam ediyor. Ülkede 156 bin öğretmen açığı bulunuyor. Ö ğ r e t m e n a ç i ğ l Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, öğretmen açıklannın sözleşmeli öğretmenlerle kapatıldığını, yıl boyu ataması yapılan 26 bin öğretmenin, yine yıl boyu emekli olan öğretmen sayısını ancak karşılayabildiğini söyledi. Velller müşteri oldu okullar ve okul ortamlannın birer ticari işletme gibi görülüp okul yöneticilerinin işletme yönetimi eğitimine almdığına dikkat çeken Dinçer, "Öğrenciler, veliler müşteri; bilgi ise pazarlık konusu olan meta olarak görülüyor" dedi. FteB» XnUV'B bataH • 9. Sayfada , > MEB'de yeniden gerıcı kadrolasma • Milii Eğitim Bakanhğı'nda Hikmet Uluğbay döneminde görevlerinden alınan sağcı kadrolar mahkeme karanyla geri dönüyor. Eldeki belge ve bilgilere karşın yeterü olamayan hukuk müşavirliği, bakanhğın davalan kaybetmesine neden oluyor. # Çoğu öğretmenlik yaparken hukuk fakültesini dışandan bitirerek avukatlık unvanı alan avukatlardan oluşan hukuk müşavirlerinin gerekli birikime ve deneyime sahip olmamaları davalann kaybedilmesine yol açıyor. Bir davanın kaybedilmesinde kastı olduğu öne sürülen bir müşavir hakkında da bakanlık soruşturma başlattl. • 7. Sayfada Devlet Bakanı Kemal Derviş, ek bütçeye kaynak yaratmak için önlemler alınacağını söyledi Otoyolve köprüzaımmyokla BorÇ takaSI CUmaya Derviş, işçi ücretleri ve buğday fiyatlanndan kaynaklanan 300 trilyonluk açığı kapatmak için ufak düzenlemeler yapılacağını söyledi. Cuma günü yapılacak borç takasına yönelik ihalede miktann en az 3 katrilyon lira olarak belirlendiğini açıklayan Derviş, para ve kur politikası açısından önümüzdeki haftalann çok önemli olduğunu belirtti. ANKARA (Cumhuriyet yer aldığını bildirdi. Önlem- Bûrosu) - De\ let Bakanı Ke- mal Derviş, yaklaşık 1 kat- rilyon lira olan kamu işçi sözleşmeleri ve buğday fi- yatlanyla ilgili maliyetin karşılanmasına yönelik ka- rarlaştınlan önlemlerde 300 trilyon liralık açık kaldığını bildirdi. Bu eksiğin, ya gi- derlerin kısılması ya da ge- lirlerin arttınlması yönte- miyle karşılanacağını belir- ten Derviş, önlemler kapsa- mında otoyol ve köprü üc- retlerine zam yapılmasının Ecevit Bııshile kritik buhışma # NATO doruğu çerçe- \esinde ABD Başkanı Bush ile Bröksel'de bir araya gelmesi beklenen Başbakan Ecevit, AGSK konusunda destek araya- cak. Göröşmede, ekono- mik program ile dış des- tek konularmın da ele ahnması bekleniyor. # Ecevit-Bush görüşme- g, ABD'deki yeni yöneti- mm göreve başlamasının ardmdan ABD ile Türki- je arasında gerçekleşecek en üst düzeydeki temas olması nedeniyle önem taşıyor. Bush, gönderdiği cıektupta görüşme dileği- m ıletmıştı. • 11. Sayfada lere ilişkin açıklamanın haf- ta sonu yapılacağını söyle- yen Derviş, "Büinmeyenbir vergi obnayacak. Nispeten u- fak dfizenlemelerie bu den- geyi tutabileceğimize inanı- yonız" dedi. Derviş, bugün aynntılan açıklanacak borç takasına yönelik ihalenin cuma günü yapılacağını ve miktann da en az 3 katrilyon lira olarak belirlendiğini kaydetti. Devlet Bakam Kemal Derviş, Hazine Müsteşan FaikOztrak, Merkez Ban- kası Başkanı Sûreyya Ser- dengeçti ile birlikte Frank- furt ve New York'ta Avru- M Arkası Sa, 19, SiL3'te IMF TALlMAT YAĞDIRDI • 12. Sayfada MECLIS'E IMF MESAİSI M19. Sayfada ABD Ue ölüm sirki sona erdi ABD, ülke tarihinin en büyük teröreylemini gerçekleştiren Ok- lahoma bombacısı Timothy McV'eigh'i, uluslararası çağnlara karşın dün ölüme gönderdi. ABD Başkanı George Bush, ölüm cezaşını sa\ıınarak "İyiler, kötünün hakkından geldi" dedi. 19 Nisan 1995 yılında federal hükümete ait bir binayı bombalaya- rak 168 kişinin ölümüne yol açan McVeigh, dün TSİ 15.14'te Terre Haute cezaevinde zehiıü iğne ile öldürüldü. McVeigh'in avukatı Robert Nigh,infazdan bir saat önce ölüm cezasuun kal- dınlması çağnsı yapn. Nigh, "Ölüm cezalaruun daha çok si- yahlara uygulandığı gerçeğini gizleyemeyiz. Biz. faldrleri ve si- yahlan idam ediyoruz" dedi McVeigh'in ölüm cezasuun ger- çekleştirildigi cezaevinin önü, ölüm cezaşını savunanlar ile karşnîaruun gösteri alanına döndü. • 11. Sayfada (Fotoğraflar: REUTERS) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Koruma Altmda Yaşamak! Konu dönüyor dolaşıyor, gündemdeki yerini koru- yor. Konu da öylesine ağırtıklı bir konu. Günümüzde tar- tışılmaya yanaşılmayan, bilinmesine karşın es geçi- len bir konu. Derviş ve Derviş hayranlannın uzerinde bile durma- dıklan, hatta olan biteni olağan bir gelişmeymiş gibi I Arkası Sa. 19, Sü. l'de Batmanlı kadınm çıkış yolu: Intihar # Batman Kadın Platformu üyeleri ile kadın intiharlan sorunundan yola çıkılarak kadınlarla dayanışmanın yollannın arandığı toplantı Batman'da gerçekleştinldi. Iki gün süren toplantı sonucu intihann, Batmanlı kadınlar ve genç kızlar ıçın seslenni duyurabilmelerinin tek yolu olduğu gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. ŞÜKRAN 8 0 » , ZEYIB» ORAL ve SAYNUR IMHŞU'Hi 6. Sayfada Ege Denizi'ndeki deprem olağan # Bilim adamlan, Ege Denizi'nde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin olağan olduğunu açıkladılar. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Bölüm Başkanı Dr. Doğan Kalafat, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı etkileyecek bir yapısı olmadığını söyledi. • 3. Sayfada Emniyet Genel Müdürü Turan Genç de istifa ettL Tantan'ın ardından yaprak dokümu # Sadettın Tantan'ın ıstifasınm ardından Içişlen Bakanhğı'nda tstanbul Emniyet Müdürü Kâzım Abanoz'un aynlmasıyla başlayan kopmalar sürüyor. Müsteşar Yardımcısı Ahmet Karabilgin, görev değişikliğı isteminı Içişleri Bakanı Rüşrü Kâzım Yücelen'e iletti. # Turan Genç'in istifasının ardından emniyet genel müdür yardımcılan. daire başkanlan ve lçişleri Bakanlığı Müsteşan ve müsteşar yardımcılannın da değiştirilmesi bekleniyor. • 4. Sayfada Sezer'e mektup: Yasayı iade edin ANKARA/tSTANBUL (Cumhuriyet) - Çağdaş Ga- zeteciler Derneği (ÇGD), Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e bir mektup göndererek gazetecıleri pat- ronlar karşısında zayıf dü- şürecek ve "mega patron" döneminı başlatacak olan RTÜK Yasası 'nı TBMM 'ye iade etmesini istedı. Türki- ye Gazetecıler Cemiyeti (TGC) ve Elektrik Mühen- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Fazilet Partisi 'Taktik' arayışlan # Fazilet Partisi'nde olası kapatma karanna göre 'sine-i millet" ve 'Meclis'i kilitleme' seçenekleri tartışılıyor. Bazı parti ^ yöneticileri, kapatılma seçeneğine "yüzde 50 olasılık" tanıyor. Genel Başkan Kutan ise "Partinin kapatılacağına inanmıyorum" dedi. • 5. Sayfada GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Makedonya'da NATO-BM Gözetiminde Terör! Makedonya'da gündemin birinci maddesine terör oturalı 4 ayı buluyor. Olaylar durulmak yerine, gide- rek daha karmaşık hal alıyor. Son haberler Manas- tır'dan... Kalkandelen'de öldürülen 5 Makedon askerinden m Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog