Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyef k i ı a p 1 a r ı FATİHVEFETtH Erdoğan Aydın 5ağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cu mhuriy Cumhuriyet k ı ! a p I a r ı NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğan Aydın Çağ Pazartama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78. riL SAYI: 27641 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 11 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ U M H U R î I N K Ü Ü R M öss hazırlık sınavı Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle Yann Cumhuriyet 'te... !i I ! r*ıı«if »laATi KER»AI»T»Ll.A '*»<•* Hı.ıt fdfc.,ı !• ! t ij j PANAIT ISTRATI NERRANTSULA (SokakKızı) Fransızcadan çeviren : Faruk Ersöz 20. yuzyılın başlarında Tuna lımanı Ibraıl'de başlayıp Istanbul'da, Boğaz'ın sularında sona eren bır seruven Uç erkekle bır kadının trajık aşk ve dostluk oykusu 5O'lı yılların Turk okurunun vazgeçılmez yazarlarından "Balkanlar'ın Gorkı'sı" Istratı'nın en guzel romanı Yann Cumhuriyet'le birlikte... Kriz en çok evi olmayanlan etkiledi; kent merkezinden şehir dışına taşınanlann sayısı arttı Kiraeının göeü Gözler Çankaya'da.. Ülkemizde yayın yaşamı başlayau beri görünür ya da görünmez sansür de devreye girmiştir; Abdülhamıt döne- mi bu konuda dillere destan» Ne var ki Padişah Ikinci Abdülhanüt'in de hakkını yemeyeüm; 20'nci yüzyıl ge- ride kakh, 21'inci yüzyüa gir- dik; yazıb yayımn yanına 'görsel'i de kabkfa; ama, so- runu çözemedik!.. Hem başımızda arük pa- dişah yok, gazetecüikten ye- tişmiş şair Bulent Ecevıt ko- atisyon hükümetinin başba- kanıdır; öyle bir yasanın mi- marlığını yapmışür id evlere şenükL RTÜK adı altında yürür- Ifiğe giren bu yasanın sakın- calannı en çarpıcı biçimde sergileyen de yine RTÜK Başkanı Sayın Nun Ka- yı^ür; gazetemizdeyayımla- dığı yazılanyla gerçeği açık seçik düegetirmiştir; yeni ya- sanın sakuıcalan elk tutulur biçimde ortadadır. • Abdölhamit döneminde basuı -ve dolayısıyla fıkir- öz- gürtüklerinin karşısında dev- leti simgeteyen sultan vardı; OsmanlTda basın yeni to- humlanırken dört başı ma- mur bir yayın ortamı ara- mak zaten anlamsızdır. 20'nci yüzyıl boyunca ba- sın-yayuı özgûrlûklerinin tarbşmasL,devteti simgeteyen siyasal iktidariagazetedkrin arasnida obnuştur; ancak bu kez siyasal iktidann yanı sıra ekonomik iktidan elinde tu- tan güçlerin devreye girdiği- ni görüyoruz; bu ikisi arasın- daki pazaıiık Türkiye'de ye- ni bir dönemi vurguluyor. Koaüsvon hükümeti neya- zık ki bu pazarnğın aracısı olarak yeni yasaya ünzasuu atnuşür. "Parayı veren düdüğü ça- lar" dive nitelenecek yeni RTÜK Yasası, Cumhunyet kimliğinde gazetelere yaşam hakkı tanımrvor; bu gerçek açık seçiktir. • Peki, şimdi ne olacak?.. Gözlerimiz Çankava'daL Bizinı inancıraıza göre ÇH kan RTÜK Yasası, valnız bi- zim anayasamızuı temel ilke- lerine ve kurallanna değiL, üyesi olmaya pek özendiği- mizAvrupa Buiiği'nin ölçüt- ienne de ters bir içerik ve ko- şuDar taşunaktadır. Anayasa Mahkemesi Baş- kanhğı'ndan Cumhurbaş- kanbğf na gelen Sayın Ahmet Necdet Sezer'in kirnaği, ka- mıoyunda güvenilîrngin singesi olarak değerkndiriB- yoc FOdr özgûrlüğüne yöneKk bir Türkiye'den çok, demok- rasıde gerh e dönüş anlanunı taman yasa, şimdi Sayın Cıınhurbaşkanı'nın masası- nmıüstündedir. Cumhurtyet Yaz aylarında talep çok Geiir ve giderlen arasında dengeyı tutturamayan yurttaş, şehir merkezinden uzak noktalar- daki konutlara yerleşmeye çalışıyor, an- cak bu konutlara yerleşenlere ulaşım ma- liyetleri ikincı darbeyi vuruyor. Knzden sonra kiralann artmadığını, aksine gerile- diğini söyleyen emlakçiler ise yaz ayla- rında söz konusu konutlara talebin arttı- ğına dikkat çekiyorlar. Ulaşım faturası ağır uiusai Emiak- çılar Derneğı Başkanı Reha Medın, "Kent dışındaki bu konutlar ne kadar ucuz da olsa çocuklu bir ailenin ulaşım malıyeti bu konutlara yerleşmenin fatura- sını arttırdığı için hiç de hesaplı değil" görüşünü dile getınyor. Insanlann şehir dışındaki konutlarda yaşamaya mecbur olmasının, sosyal etkinlıklere katılımlan- nı da engelledıği belirtiliyor. Flyat farkl ÇOk îstanbul'da şehir mer- kezınden uzak olan yerleşım yerlennde orta sınıf 120 metrekarelik bır daire 150 milyon lira ile 250 milyon lıra arasında kiraya verilirken aynı nitelikteki şehir ıçi konutların kiralan 250 milyon liradan başlıyor. îstanbul'un gözde semtlennde 120 metrekarelik standart daire fiyatlan 250 milyon lıra ile 900 milyon lıra arasında değişiyor. • 7i. Sayfada îtalya'da Berlusconi ile cumhurbaşkanı arasında bakanlar için sert tartışma Kabine kavgaDört İStek Türkiye'de yaşanan Cumhurbaşkanı-Başbakan gergınlığının bır başka boyutuna Îtalya'da tanık olundu Italyan Cumhurbaşkanı Cıampı, çıçeğı burnunda Başbakan Berlusconı'ye hûkümetın oluşturulmasında dört talep ilen sürdü: 1-Bakanlık dağılımında kadın bakanlar, eskı hükümetlerde sahıp olduklan temsıl güçlennı korumalı 2-ltalya'nın dış ıtıbannı zedeleyecek unsurlara kabınede yer venlmemelı. S- Adalet bakanhğı "aynhkçılara" teslım edılmemelı 4- Medya patronu, özel TV'len elınden çıkarmah. NİLGÜN CERRAHOĞLU ROMA - Cumhurbaşkanı "Bana ha- karet etti" dıye çıkmadı gerçı, ancak bakanlık hstesını konuşmak ıçın gıttığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan dayak yemış bır yüzle aynldı, Italya'nın çıçe- ğı burnunda yeni Başbakanı SUvio Ber- lusconi Cumhurbaşkanı Carlo Azegtio Ciampi ile başbakan arasındakı ılk res- mı teması ızleyen gazetecıler, "Berius- coni'yi hiç bu kadar aksi ve asık yüziü görmedik" dedıler Kameralar karşısında "gûkr yûzlü" görûnmeye özen gösteren "imaj" me- raklısı Başbakan Berluscom'nın med- ya önûnde gardını ındıren neden, Car- lo Azagho Cıampı'nın müdahalelen Italya'nın medya ımparatorunu ıktıda- ra taşıyan 13 Mayıs seçımlennın ardın- dan başbakanı her firsatta uyaran ve ışa- damı hdere devlet yönetımı ile şırket yönetımı farklannı hatırlatan Carlo Azeglıo Cıampı'nın çıkışlan, Berlus- UArkasıSa. 19,Sü. 3'ie MlLlTANLARDAN ÜSKÜP ÜLTİMATOMU • //. Sayfada RTUK Dünyadan geri yasa • RTÜK Yasası, televız- yonlann "çıkar amaçh" kullanılmasını onleyecek dûzenlemelen kaldınyor Avrupa'da tekelleşme İcar- şıö önlemler sürüyor Fran- sa'da tek kanal sınırlaması varken Yunanıstan, yayın kuruluşlannda sahıplığı kısıtlıyor • 6. Sayfada Tahran'm Myüzüte$€kkür ettl lran cumhurbaşkanlığı seçımlennde oylann yüzde 78'ını alarak büyuk bır zafer kazanan Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, kesm sonuçlann açıklanmasmm ardından halka teşekkür ettı. Hatemi yandaşı, makyajh ve saçlannın bır kısmı açık kadınlann sevınç gostenlen ile mollalann seçım sonrası göstenlen Tahran sokaklannda ılgınç gorûntüler oluşturdu CumhurlyetÇİIIğl Öğrenmek Hatemi, yaptığı açıklamada, "Bugünün ve yannın acıl ıhtıyacı, cumhunyetçılığı öğrenmek ve dennleştırmektır Halkın Islam çerçevesındekı meşru haklannı destekJemek, ekonomı alanında öncelıklen belırlemek ve akılcı bır gündemle toplumun sorunlarını çözmektır" dedı Iran'ın dını lıden Ayetullah Alı Hamaney de seçımlenn dını demokrasının açık örneğı olduğunu vurguladı 1 1 1 . Sayfada Cenc istifa etti Tantan'ın ekibi gidiyor # Eskı tstanbul Emnıyet Müduru Kazım Aba- noz'un ardından dün de Emnıyet Genel Mudürû Turan Genç ıstıfa ettı Genç'ın ıstıfasını Içışlen Bakanı Rüştü Kazım Yu- celen'ın ıstedığı belırtıhr- ken yeni ıstıfalar beklenı- yor 1 4 . Sayfada Dervis'e elestiri Azrail misin Cebrail misin? # Ulaştırma Bakanı Enıs Oksüz, ekonomıden so- rumlu Devlet Bakanı Ke- mal Dervış'ın bazı çevre- ler tarafından hep kurtan- cı bır melek olarak göste- rıldığını belırterek "Me- leksın de Azrail mısın, Cebrail mısın 17 Nesın" dıye sordu • 5. Sayfada Yüzde 10-22 Tekel'e bir zam daha # Tekel ürunlennın flyat- larına yuzde 10 ile yüzde 22 arasında değışen oran- larda zam yapıldı Bu sa- bahtan ıtıbaren uygulama- ya konulacak yeni fıyatla- ra göre Tekel 2000 uzun 1 milyon 100 bın lıra, 70'lık yeni rakı 5 milyon 500 bın lıra oldu • 12. Sayfada Basketbol Ülkerspor şampiyon # Turkıye Bınncı Bas- ketbol Lıgı'nde Ülkerspor şampiyon oldu Fınalsen- sının 4 maçmda Efes Pıl- sen'ı 81-79 yenen Turun- cu-Yeşıllıler senyı 4-2 ya- parak 35 yıllık lıg tanhın- dekı uçuncü şampıyonlu- ğuna ulaştı MSpor'da Ortaöğretim yerleştirme sınavına 600 bin öğrenci katıldı Onlann hakkı tatil Kiyafet genelgesl 568 bin adayın gırdığı ortaöğretim kurumlan smavı sonucunda sadece 94 bın öğrenci fen, Anadolu ve meslek lıselenne yerleşecek Genelgeye karşın pek çok öğrenci günlük kıyafetlenyle sınava gırdi. Türbanla gelen öğrencıler ıse sınava alınmadı ALPERtZBUL Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na (OKÖSYS) dün gıren 568 bın 473 adaydan sadece 94 bm 355'ı fen, Ana- dolu ve meslek lıselenne yerleşebıle- cek Bakanlığın u okulkıyafetleriy)es>- • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da Smav soru ve yanıtlan IL Sayfada 2 bin Türk öğrenci Islamcıların ıımudu -Ezher ı Mısır'ın başkentı Kahıre'de bulunan El-Ezher'dekı 2 bin Tûrk öğrencının büyük bölûmü Islam düşüncesı ve hukuku alanlannda öğrenım görüyor. • Bu öğrencılenn tercıhıni belnrleyen önemli etkenler, şeriat eğıtmıı ve bunun tüm branşlar öncesınde zorunlu olması ı El-Ezher Ünıversıtesı'nde bılgı toplumunun gereklen bilgısayar ve ınternet de çok sınırlı kullanılabılıyor. • 19. Sayfada GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Yas-allayıp Pullama! Hafta başlanna "yasal" yazılarduşuyor. Geçen pa- zartesı FTTUK, Tuturt ve Bankalar Yasası'ndakı değı- şıklıklere dikkat çekerken başlık olarak şunu seçmış- tık. Ya-sallama çalışmalan! Hukumette, "IMF'den beklenen kredı dılımlennın gelmesı ıçın bu yasalar lazım. Şımdılık ya-sallayalım, sonra değışmesı gereken yerien varsa bakanz" ha- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog