Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER İlkyardım tatbikatı • İstanbul Haber Servisi - Acıl Tıp Derneği Afet Ekibi. deprem sonrası ilk yardım ve alan triajı (yarahlan öncelik sırasına göre ayırma) tatbikatı yaptı. Kadıköy Meydanı'nda yapılan tatbikatta, Sivil Savunma, II2 vetstanbul Valıliği Afet Yönetimi'nden katılan gönüllüler, Izmir Acil Tıp Demeği'nden gclcn 40 kişilik ekibe destek verdi. Acil Tıp Derneği Genel Başkanı Ülkümen Rodoplu, 140 kişihk ekibin, 100 yarahyı 18 dakikada acil servise taşıdığınt belirtti. Çilek yüzünden cinayet: 2 ölü • YOZGAT(AA)- Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Hacı Hıfzı Demırel adh bir kişi, önce çilek tarlasına giren Mehmet Ünalmaz'ı, daha sonra kendisini yakalamaya gelen jandarma Uzman Çavuş Necmettin Kabak'ı av tüfeğiyle ateş açarak öldürdü. Jandarma ekıplerince yakalanan Demirel, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Adıyaman'ıta Iızaylı' iddiası • ADIYAMAN(AA)- Adıyaman'da geçici köy koruculan, "ışık saçarak uçan, tepsi biçimli büyük bir cısim" gördüklerini, bu cismi bir süre gece görüş dürbünüyle izledıklerini öne sürdüler. 1.5-2 kilometre uzaktan görülen cismin, havalandıktan 45 dakika sonra Uluabat Dağı yönünde gözden kaybolduğu. defalarca inip kalktığı iddia edildi. Korucular,"'Cismin pencere şeklindeki üst bölümünden kırmızı ve sarı ışık yayıhyordu. Tabak şeklindeki alt bölümü ise sürekli dönüyordu" dediler. Özdemir'in ilk Istanbui teftişi • İstanbul Haber Servisi -İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hasan Özdemir, ilk gecesinde Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Taksim'de teftişler yaptı. Taksim Meydanı'nda da gezen Özdemir, yamndaki görevlilere çe\ redeki tinerci ve evsiz kışilerin kaldınlması yönünde talimatlar verdi. Dün de Çağlayan'da Emlak Bankası'nan kapatılmasmı protesto amacıyla yapılan mitingdeki güvenlik önlemlerini denetleyen Özdemir. "Kaldığımız yerden döneceğiz. Gece operasyonlanmız tüm hızıyla devam edecek" dedi. Top mermisi bulundu • İstanbul Haber Servisi - Ikitelli'de göçmen konutlannın yakınmdaki boş arsada inşaat işçileri tarafından patlamarnış bir top mermisi buiundu. Gihenlik güçleri, " \55'lik obüs mermisi" olarak tanmüanan merminin, eskiden askeri bölge olan yerde muhtemelen bir tatbikattan kaldığını ifade ettiler. Hükümet TBMM'ye kayıt düştü: Haziran ayı sonuna kadar çıkarnlacak IMF dayatıııası belgelendi AYŞE SAYIN / BANU SALMAN ANKARA-Hükürnetın, lMFninya- salannın çıkanlması konusunda Mec- lis'e ve bakanlara yaptığı dayatma bel- gelendi. IMF'den gelecek 1.5 milyar dolarhk ikinci dilim kaynağın koşulu olan yasalan alelacele TBMM'ye sevk eden hükümet, uluslararası tahkim ta- sansının üzerine "Haziran ayı sonuna kadar TBMM'den çıkanlması gerek- mektedir" notunu düştü. Yürürlük maddelerine ilişkin bölümde, bu notun yanında "taslak üzerinde teknik çahş- malann sürdürüldüğü" ibaresinin yer alması, bakanlann tasanlan görmeden imzaladıklannı dabelgeledi. TBMM'ye • Uluslararası tahkim tasansımn üzerine "Haziran sonuna kadar çıkanlması gerekmektedir" notu düşüldü. Bu notun yanında "taslak üzerinde teknik çalışmalann sürdürüldüğü" ibaresinin yer alması, bakanlann tasanları görmeden imzaladıklannı da belgeledi. sevk edilentasandabakanlann imzala- nnın yer aldığı 4 ayn yürürlük madde- si sayfası bulunması ve bunlardan 3'ünde söz konusu notlann yer alma- sının nedeni anlaşılamadı. Içtüzük değişikliğiyle IMF yasalan- nın TBMM'den çıkanlmasını kolaylaş- tıran hükümet, bununla da yetinmeye- rek kredinin koşulu olan birbiriyle il- gisi olmayan yasalan bir araya getire- rek zaman kazanma ve muhalefeti kes- me taktiğini ortaya koydu. lMF'>e sunulan niyet mektuplannda hangi yasanın hangi tarihte çıkacağına ilişkin belirlemelerle bakanlar ve TB- MM iradesinin yok sayıldığı, hüküme- tin Meclis'e önceki gün gönderdiği Tahkim Yasa Tasansı üzerine düşülen notla. bu kez "belgeti" olarak açığa çık- rt. Bu çerçevede, Meclis'e sevk edilen tasarının ikı ayn yürürlük maddesiyle bakanlann imzasına açıldığı belirlendi. Tasan; bakanlann imzalannın ve yü- rürlük maddelerinin bulunduğu 3 say- fada 46 madde olarak görünürken bir diğerine göre 19 maddeden oluşuyor. Tasannın 46 madde olduğunu öngören 3 sayfanın her birinde farkh bakanla- nn imza yerinin boş olduğu görülüyor. Ancak tüm sayfalarda. 5 günlük bakan olan Yümaz Karakoyunhı'nun imzası yer alıyor. Yürürlük maddelerinin 45 ve 46 olarak yer aldığı bu 3 sayfada el ya- zısıyla kaleme alınmış "Haziran ayı so- nunakadarTBMM'den çıkanlmasıge- rekmektedir" notu ile üstünde dakti- loyla yazılmış "Taslaküzerinde teknik çahşnıa sürdürülmektedir*' uyansı dik- kat çekiyor. Bu uyan, tasanlan bakan- lann görmeden imzaladıklannı da or- taya koyuyor. İstanbul'un çeşitti Uçelerinden ve çevre ilkrden gelen Emlak Bankası emeklileri ve çalışanlan. "Haklıyız, kazanacağız", "Kahrolsun IMF" sloganlan attılar. (VEDAT AR1K) Çağlayan Meydanı 'nda bir araya gelen çalışanlar, bankalarına sahip çıktılar 'Bankayıhortumcularkapatamaz' tstanbul Haber Servisi - Tasfiye edilmesi kararlaştınlan Emlak Bankası'nın çalışanlan ve emeklileri, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda düzenledikleri "Emlak Bankası Kapanlamaz" mitinginde hükümeti istifaya çağırdılar. IMF'yi, Devlet Bakanı Kemal Derviş'i ve Kamu Bankalan Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akışık'ı protesto eden çalışanlar, 10 bin personelin işsiz kalacağını belirterek "Atatürk'ün emriyle kurulan bankayı hortumcular kapatamaz" yazılı dövizler taşıdı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden ve çevre illerden otobüslerle gelen Emlak Bankası emeklileri ve çalışanlan saat 12.00 civannda meydanda toplanmaya başladı. • Emlak Bankası Emeklileri ve Çahşanlan SosyalYardımlaşma Derneği Başkanı ökçmu, bankanm htzta tasfîye sürecine sokulmasuun, bankanm alacakianna süngerçefdlmesi yönünde beklentüerolduğunu düşündürdüğünü söyleâi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini taşıyan banka çalışanlan, yanlannda getirdikleri hortumlan sallayarak "Hakhyız, kazanacağız". "Hükümet istifa", "Direne, direne kazanacağız" ve "Kahrolsun IMF" şeklinde slogan attı. Mitingde, "Halkıma hizmet için kurduğum bankadan etini çek", "Bırakın biz yaşatakm", "Atatürk kurdu, hortumcu kapatamaz*", "Emlak kapaülacak, hortumculara gün doğacak", "Dünya Bankası kapanmadan, Emlak Bankası kapatılamaz", "Derviş, Akışık IMF'ye yapışık", "Yaz, kış çalîşük, yaktın bizi Akışık" yazılı pankartlar ve dövizler açıldı. Mitingde konuşan Emlak Bankası Emeklileri ve Çalışanlan Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Ökçün, bankanm hızla tasfiye sürecine sokulmasmın bazı sorulara neden olduğunu belirterek "Bankanın alacakianna sünger çekilmesi yönünde bekkntikr olduğunu düşürdürmektedir. Çalışanlar mağdur edileceği gibi tasfiye _ _ _ _ _ _ « _ operasyonu bankalann ülke ekonomisine sağladığı katma değeri de sıfıra indirmiş olacak" dedi. Dernek başkan yardımcısı Hikmet Aytek, derneğin kurucusu ve onursal başkanı Av. Ümit Bavülgen ve bir banka çalışanı, Emlak Bankası'mn tasfiye edilmesiyle birlikte 10 bin personelin işsiz kalacağını vurgulayarak "Atatürk'ün emriyle kurulan bankanuzın kapatümasına izin vermeyeceğiz. Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir'de mağlup olanlara bir kez daha zafer yaşatmayacağız''' dediler. Munzam Vakfı Başkanı Mehmet Ağbaş ise alanda bulunanlara "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi*ni okuttu. Mitinge katılanlar, Onuncu Yıl ve Istiklal marşlannın söylenmesinin ardmdan olaysız dağıldı. HILAMAZ Miras'ın önce görevinden aynldığı daha sonra kararmdan vazgeçtiği ileri sürüldü TOBITde istifa bflmecesi Okuyan, Şişecam grevini sendikacılarla görüştü: Taraflann iyi niyeti şart wsi-Ça- hşma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanı Yaşar Okuyan, Şişecam grevinin ertelenmesiyle ilgili olarak "Biz arzu ederiz ki iş, müzakeredeiyibirnoktadaçö- zümknsin" dedi. Okuyan, Çi- mento, Cam ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası (Kristal-Iş) Genel Başkanı Mustafa Bağçe- d, Türfc-ış, 1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak ve Şişe- cam yetkilileri ile Polat Rena- isance Oteli'nde bir araya gel- di. Yaklaşık bir saat süren gö- rüşnveden sonra gazetecilere açıklama yapan Okuyan, top- lantıda, ertelenen Şişecam gre- vini görüştüklerini belirterek "Kisfeel kanaatkrimi arkadaş- Iariapayiaştım" dedi. Okuyan. uzlaşma noktasın- da her iki tarafin da iyi niyetle gerekli çabayı gösterecekleri- ne mandığmı ifade ederek "Bi- zedüşen,sadeceonlandinleyip iyi niyedi yakteşunımtn onlar- lapayiaşmaktır. Sorunlan ken- diaralanndaha&edecekler'' di- ye konuştu. • TOBB Basın Sözcüsü Akkan. önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında Fuat Miras'ın yönetim kurulu üyelerinin istifasını istediğini ve istifasını verdiğini sa\oındu. Miras ise "istifa etmedim, görevimin başındayım" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği'nin(TOBB) Başkanı Fuat Miras'ın. ön- ceki gün yönetim kurulu top- lantısında yaşanan gerginlik üzerine istifasını verdıği. da- ha sonra geri aldığı belirtıldi. Toplantıda, TOBB'nin anke- tınden çıkan "yönetimin de- ğiştiriuîiesr istemi anımsa- tılarak "Önce kendimizden başla>alım" görüşünün orta- ya çıktığı belirtildi. Miras, AA'ya yaptığı açıklamada, istifa edip etmediği konusun- da net bir açıklama yapmaz- ken TOBB'den akşam saatle- rinde yapılan yazılı açıkla- mada. "Miras istifa etmemiş- tir" denildi. TOBB Basm Sözcüsü Atü Akkan ise Mi- ras'ın son toplantıda yöne- tim kurulu üyelerinden isti- falannı istediğini, kimsenin buna yanaşmaması üzerine de kendi istifasını verdiğini savladı. " Miras'ın istifa ettiğinibili- yorum" diyen Akkan, önce- ki günkü toplantıda Miras'ın idari ve mali yetkilerinin re- sen iptal edildiğini belirtti. Önceki günkü yönetim ku- rulu toplantısında bir grup üyenin TOBB anketinin so- nuçlanyla ilgili olarak "Biz yönetim tarzmın değişmesini istiyoruz. O zaman önce ken- di yönetim yapunızı değiştir- meüyiz" görüşünü dıle getir- diği öğrenildi. Bunun üzeri- ne sinirlenen Miras'ın, istifa dilekçesini genel sekreter Şe- fikTokat'a verdiği savlandı. Miras. akşam saatlerinde "tstifa etmedim, görevimin başındayun" dedi. Miras, ko- nuyu basına Atıl Akkan'ın taşıdığım da savundu. Miras, istifa konusunun gündeme getirilmesinden yarar bekle- yen kimseler olduğunu be- lirtti. GÖRÜŞ NURİ KAYIŞ /RTÜKBaşk,anı Doğpu Habere 100 Milyar Ceza Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen RTÜK'le il- gili kanunun birçok maddesi evrensel hukuk kural- lanna olduğu gibi, demokrasınin temel ilkelerine de aykırılıklar taşımaktadır. Şöyle ki: 1) Kanun, Basın Kanunu'nun 30'uncu maddesin- deki cezalan önemli ölçüde arttırmaktadır. örneğin, ceza kovuşturmalanna ait her türlü evrak aleni du- ruşmada okunmadan önce yayımlandığı takdirde ya- yımlayanlara 10 milyar liradan 100 milyar liraya ka- dar para ve 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ven- lecektir. Yani, bir gazeteci tümüyle doğru bir haberi belgeleriyle yayımlarsa cezaya çarptınlabilecektir. Bu durumdayolsuzluklann üstüne gitmek ve bunları or- taya çtkarmak hayal olacaktır. 2) Kanunun yerel televizyonlara getirdiği para ce- zalan çok ağırdır. Bu cezalar 5 milyar lira ile 100 mil- yar lira arasında değişmektedir. Anadolu'nun şehir ve kasabalarında tozlu çatı katlan ile mütevazı işhanla- nnın rırtubetli odalarında çok güç şartlar altmda ya- yınfaaliyetlerini sürdüren yerel kuruluşlar bir ihlal ha- linde bile ekonomik olarak çökecekler, yayın faaliyet- lerini durdurmak zorunda kalacaklardır. Medyada te- kelleşme, kartelleşme eğilimlerinin hız kazandığı şu dönemde yerel medya yok edilmemeli, aksine, güç- lendirilmesi için gerekli önlernler alınmalıdır. Aynı maddenin programa ceza verilmesi bölümünde ise programın yayımının 1 ile 12 kez arastnda durduru- İabileceği belirtilmektedir. Cezanın alt ve üst sınırla- n arasında büyük uçurum bulunmaktadır. Bu durum uygulamada keyfiliğe yol açabilir. 3) Internette son aylarda alternatif bir medya oluş- muştur. 30 dolayındakı internet gazetesi büyük bir başanyia yayın yapmakta, birkaç patronun emrınde- ki gazetelerin yer vermediği olayları büyük bir cesa- retle ortaya koymaktadır. Kanun, bu alternatif med- yayı da ağır cezalarla sindirmeyi ve çökertmeyi he- deflemektedir. 4) Kanun ile televizyon sahiplerinin devlet ihalele- rine girmelerinin önündekı tüm engeller ortadan kal- dınlmaktadır. Böylece yayın kuruluşları bu güçlerini kullanarak devlet ihalelerinde haksız rekabete yol açabileceklerdir. 5) Kanun, televizyon sahiplerinin borsada işlem yapmalannı da serbest bırakmaktadır. Borsanın spe- külasyona çok açık bir yapısının olması ve medya- nın borsa spekülasyonlarında kolaylıkla kullanılabi- leceği gerçegı bu düzenlemeyi sakıncalı kılmaktadır. 6) Bugün bir kişinin bir televizyon kuruluşundayüz- de 20'den fazla hisse sahibi olması mümkün degil- dir. Kanunda ise bu sınırlama kaldtnlmakta, bir kışı- nin bir, hatta birden fazla televizyonun sahibi olma- sının önü açılmaktadır. Söz konusu uygulama, hal- kın haber alma hakkı adına ciddı bir engeldir ve te- kelleşme olgusunu beraberinde getirmektedir. 7) Kanun, RTÜK üyelerinin seçimini de yeni bir esasa bağlamaktadır. Bugün RTÜK üyelerinin tama- mı Meclis tarafından seçilirken kanunda üyelerden 5'inin Meclis, 4'ünün hükümet tarafından seçtlmesi öngörülmektedir. Bugünkü siyasi tablo içinde 7 RTÜK üyesi iktidar partileri tarafından belirlenmiş olacaktır, Böylece RTÜK tamamen siyasi iradenin kontrolünde bir organa dönüşecektir. 8) Kanun, RTÜK'ün özerkliğini ortadan kaldırmak- tadır. RTÜK'ün denetimi, üyeleri Bakanlar Kurulu ta- rafından seçilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku- rulu'na bırakılmaktadır. Iktidann kontrolundeki bir ku- rul tarafından denetlenecek RTÜK'ün vereceği her karar tartışmalı olacaktır. 9) Kanunda sakıncalı bulduğumuz bir diğer nok- ta, frekans ihalelerıyle ilgili düzenlemedir. Bugün hem frekans planlamasını hem de ihaleyi yapmak RTÜK'ün yetki alanındadır. Tasanda bu yetki, RTÜK, Telekomünikasyon Kurumu ve Haberleşme Yüksek Kurulu arasında paylaştlmakta ve ihalenin yapılma- sı zoriaştmlmaktadır. Böylece kamuya ait bir değer olan frekansların yayın kuruluşlarınca bedelsiz kulla- nımı devam edecektir. 10) Kanun, Avrupa Birliği normlarına aykırıdır. RTÜK'ün en çok eleştiriye neden olan ekran karart- ma cezalarını bile kaldırmamaktadır. 11) Kanunla TRT yayınlarının denetimi RTÜK'ten alınmaktadır. Tüm yayınlan denetleyen bir kamu oto- ritesi olan RTÜK'ün TRT yayınlannı denetlemeye de- vam etmesinde yarar görülmektedir. Aksi takdirde kamu yayıncılığı ile özel yayıncılık arasında kamu ya- yıncılığı lehine haksız bir rekabet doğacaktır. 12) Kanunun yayın ilkeleri bölümünde muğlak ifa- deler vardır. Örneğin, "Karamsarlığı ve urnutsuz/uk eğilimlerini körükleyici yayın yapı/amar" denilmek- tedir. Bu durumda, "Yıl sonunda enflasyon yüzde 100'e yaklaşacak... Dolardaki yükseliş devam edi- yor... Bilim adamlan istanbul'da büyük bir deprem bekliyorlar" şeklindeki haberler bile yayın ihlali kabul edilecek ve bu yayınlan yapan kuruluşlar cezalandı- nlabilecektir. RTÜK Yasası'na tepkiler büyüyor: Demokrasi tehlikeye atıldı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-Medyada tekelleşmeyi yasallaştı- ran ve basın cezalannı arttıran RTÜK Yasa- sı'na tepki büyüyor. İs- tanbul Barosu Başkan Yardımcısı Osman Er- gin, yasa ile büyük med- ya patronlan ve belli güç odaklannın çıkan doğrulrusunda radyo ve televizyon sisteminin yeniden biçımlendiril- diğine işaret ederken Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den, yasa- yı onaylamayarak TB- MM'ye geri gönderrne- sini istedi. Ankara Üni- versitesi lletişim Fakül- tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Korkmaz Akmdar, yasanın demokrasinin geleceğini tehlikeye at- tığını söyledi. tstanbul Barosu Baş- kan Yardımcısı Ergin, RTÜK Yasası ile de- mokratik toplumlann çağdaş yapıvla bütün- leşmesini engelleyen bir sistem getirildiğini kay- detti. Ergin, frekans planlamasının yasayla siyasi iktidann deneti- mine verildiğine işaret etti. Ankara Üniversite- si îletişim Fakültesi öğ- retim üyesi Prof. Dr. Alemdar, yasanın tekel- leşmeyi güçlendireceği- ni kaydetti. Alemdar. "Ülkenin yönetiminde sıkıntı çekenler, içeride denetime ağffnkwmıek zorunda kalryoıiar. Bu- nun habercisi de vasa- dırr> diye konuştu. İnter- net Ser\ is Sağlayıcılan Derneği Başkanı Burak Cedetaş da daha diizgün bir yasa çıkanlması ge- rektiğinı kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog