Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 2001 PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI GUNCELcÜIN'EYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Ekonomıden, Derviş'le eşinin güncel etkinlikle- rinden fırsat kaldıkça siyasal alanla peşi sıra med- ya; sistemi eleştiren, yeni açılışlara olanak sağla- yan girişımleri gündeme alıyor. Ömeğın son günlerin gözdesi, TOBB anketi. Üs- telik adıyla terse düşen bir anket. "Ekonomik kri- zin reel sektör üzehndeki etkilerini" araştıran 249 odanın katılımıyla gerçekleşen anketin ilk üç önemli sonucu; yeniden yapılanma gerekli (yüzde 98.6), yeni anayasaya ıhtiyaç var (yüzde 95.5), si- yasal partilerte seçim yasalarının değiştirilmesi ge- rekir (yüzde 96.9). TÜSİAD'ın da katıldığı bu sonuçların özeti nedir? Iş dünyası; devlette yeniden yapılanma gerçek- leşmedikçe, yeni bir anayasaya gereksinim karşı- lanmadıkça, siyasal partiler ve seçim yasalan de- ğişmedikçe siyasetçilerden oluşan bugünkü yöne- tici kadrolanyla hiçbir şeyin değişmeyeceğine, en azjndan düzelmeyecegine inanıyor. Sadece ış dünyasında değil, hemen her kesim- de bu değişimler olmadıkça bir yere varamayaca- ğımız inancı gun geçtikçe pekişiyor. Cumhurbaşkanı Sezer'in, partilerde "demokra- tik kurallann işlerliğini sağlayacak bir yapılanma- nın kaçınılmazlığını" açıkça ifade etmesi, zorunlu bir gereksinimin belirgin işareti değil mi? Peki ama örneğin siyasal partiler ve seçim ya- salannı değiştirecek kudret bugün kimin tekelin- de? Başbakan Ecevit'le ortaklannın elinde değil mi? Hani benzetmek gibi olmasın ama; bir atasözü var. Yeri geldiğinde "balık baştan kokar" derler. Bir ara yine bugün sıkça sözü edilen yasaların değiştirilmesini içeren baskılargündemdeydi. Baş- bakan Ecevit kısa bir cümleyle karşılık verdi: "Siyasal Partiler ve Seçim yasalannı değfştir- mekle neyi halledeceğiz?" Dünkü açıklaması daha da parlak: "Seçim Kanunu için vakit yok!" Buyurun; bu mantıkla, gerçeklere karşı bu an- lamsız direnmeyle ülke yönetimini doğrudan ilgi- lendiren kaçınılmaz istekleri sonuçlandırmaya ça- lışın da görelim! Ecevit, boylesine kelepir bir iktidara ulaşmadığı günlerde; durmaksızın adil bir seçim yasası, yeni bir anayasa isteminde bulunurdu. Ya bugun? Mutlak uyumsuzluğu uyumlu gibi gösterdiği hükümet yakalamış, neredeyse ben- den sonra tufan diyecek noktada. Üstelik değişe değişe oluşturduğu rahat bir ik- tidar anlayışı ile ülkeyi yönetiyor. Toplumun eko- nomik açıdan bugününü vegeleceğini IMF'yetes- lim ettiği yetmezmiş gibi VVashington'dan gelen her sesi "kabullll" diye yanıtlıyor. IMF AvrupaTemsilcisi Michael Deppler; "prog- ramın herhangi birunsurundakigecikme büyûk ih- timalle sorun yaratır" mı demiş. O saat liderier toplanıyor ya da Yüksek Planla- ma Kurulu; 15 yasadan geriye kalan 6 yasa hemen TBMM'ye! Daha çoook... ._ Görülmemiş bu hıza gazeteci şaşkın, muhalefet şaşkın, iş çevreleri şaşkın... Eee tabii hocalan Tur- gut Özal. Rahmetli, boş kâğıtlan bakanlara imza- latır, sonradan üstlerini doldurur, kararnameyapar- dı. Bu hükümette örneğin Tutün Yasası'nda uzlaş- mazlık mı var; istimi arkadan getir hesabı boş kâ- ğrtlara bakanlardan ımza alıyor. Uç beş kişiyle uz- laşma sağladıktan sonra üstüne tasanyı yazıp Meclis'e gönderiveriyor. Hadi bakalım IMF; çıkarsesini bu Doğu kurnaz- lığına! Deppler var ya, iyiliğimizden başka bir şey iste- meyen dostumuz Deppler. Işçi zamlanyla buğday alım fiyatları kararlarını "talihsiz kararlar" diye ni- telemiş. Ama diyor ki: "Talihsiz olarak nitelendir- diğim karariann etkisinin giderilmesi için başka önlemler alınabilir." Bu sözü şöyle çevireceğiz güncel yaşamımıza: Yeni IMF kazıkları yolda! Başbakanımız Ecevit, yönetimde bu hükümet ve bizde bu ense olduktan sonra.. başımız, burnumuz daha çok, ama çoook... lyi pazarlar efendim! Mozoiksökülerek korunobüirmi? I Baştarafı Arka Sayfada meye çauşan bu kültür sadece 3000 dolayında Süryani kökenli yurtta- şımız tarafından korun- maya çahşıbyor. Evet, onlar iki yıl önce, cania başla ülkemizdeki turizm seferberliğine kat- kıda bulunabilmek için bir turizm şirketiyle or- tak çahşmalara başnyor- lar. Oncelikle de Avnıpa ölkelerine göç etmiş ve oralarda yaşayan Sürya- niler için bir kültür ve i- nanç turizmini başlatma- yı amaçlıyorlar. Ve geçen iki yılda yapbklan çalış- malarlabunuyavaşyavaş başanyoıiar da. Ta ki. tçişleri Bakanh- ğı'nın 12.02.2001 tarihli genelgesine kadar. Bu ge- nelge ile yabancı pasa- porthılann kırsal kesinı- deki Mor Gabriel ve Dey- rulzafaran manastırlan. Dara harabeleri ve Gün- gören köyü dışındaki köy ve manastırlara girmele- ri yasaklanıyor. Bu en çok y urtdışına göç etmiş Sür- yanileri üzüyor. Çünkü onlar artıkyabancı pasa- portlu ve ydlar sonra ye- niden topraklanna geli- yorlar, ama köjlerine gi- remiyoriar, atalannın mezariannıriyaretede- miyorlar. Olamaz ve ol- mamaİL Evet tçişleri Ba- kanüğı bu genelgeyi niçin çıkardı?Turizm Bakanh- ğTnın bu genelgeden ha- beri var mı? Turizm bu şekilde umut olmaya de- vam edebilir mi?" Faksta yazılanlar bu kadar. Bizim her alanda kendı kendimize verdiği- mız zarann haddi hesabı yok. Acaba dıyorum bu genetık bir kodlama mı? Türk'ün en büyük düş- manı bır başka Türk'tür. Bunu kım kodladı acaba? isoz50(a hotmaiLcom DUYURU Uzun bir aradan sonra bütün Saint Michel'lileri, 17 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan şarap gecesinde görmek istiyoruz. SAİNT MİCHEL Mezunları Yer: Okul bahçesi Saat: 19.00-21.00 Türk mafyası Londra'da• Baştarafı 1. Sayfada nlan Mamalı burada can ver- di. Polis. her iki gencin aracın arka koltuklannda oturduklan- nın belirlendiğini kaydederek ön koltuklarda oturan iki kişi- ye, hem can güvenlikleri hem de tanıkhklan açısından baş- vuru çağnsı yaptı. Öte yandan Içişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın geçen yıl gerçekleştırdığı Ingiltere ziya- reti sırasında Türkıye'ye iade- lerinı istedıği 12 kişiden biri olan eski Malaryaspor Başkanı Nurettin Güven, bir Türk gaze- tesinin Londra baskısında. cı- nayeti kınayan tam sayfa ilan verdi. llanda. cinayeti işleyen- Anadolu liseleri sınavı bugün ANKARA (AA)-Orta- öğretim Kurumlan Öğ- renci Seçme ve Yerleştir- me Sınavı (OKÖSYS) bu- gün yapılacak. 568 bin 473 ilköğretim son sınıf öğrencisinin ka- tılacağı sınav bugün saat 10.00'da başlayacak. Öğ- renciler sınava okul kıya- fetleriyle gelecek. Sınav görevlilerinin kıyafetleri de Kılık-Kıyafet Yönet- meliği'ne uygun olacak. Sınava katılacak öğrenci- lerin, yanlannda sınav kimlik kartı ile özel bir kimliklerini bulundurma- lan gerekiyor. Sınavda öğrencilere akademik yeteneği ölçme niteliğinde Türkçe, mate- matik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden test usulü sorular yöneltile- cek. Sınav sonuçlarının temmuz aymın son hafta- sında açıklanması bek- leniyor. Divrigi Pilav Gunu • tstanbul Haber Servisi - Divriği Kültür Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği pilav ve kültür şenliğınin 17'ncisi, bu yıl 17 Haziran Pazar günü Belgrad Ormanlan MehmetAkifPiknik Alanı'nda yapılacak. Sunuculuğunu Mümtaz Sevinç'in yapacağı şenliğe Ruhi Su Dostlar Korosu, Özgürlük Türküsü, Ekrem Ataer, ÇYDD Müzık Grubu, Adem Aslandoğan ve Şenay Özçelik'in de aralannda bulunduğu çok sayıda sanatçı katılacak. Küçükçekmece'de yangm • tstanbul Haber Servisi - Küçükçekmece'nin Turgut Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda çıkan yangında. binada mahsur kalan yaklaşık 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtanldı. Binada oturan Kâzım Uğur adlı yurttaş, felçli olan eşi kurtartlrnadan aşağıya inmeyeceğini söyledı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri Uğur çiftini birlikte aşağıya indirdi. Yetkililer, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini bildirdi. lerden "katil bozuntularT ola- rak söz eden Güven. faillerin yakalanması konusunda Ingilız adaletine duyduğu güveni de belirtti. Ingiltere'ninbaşkentı Lond- ra'da Türk mafyasının işlediği bilınen ilk cinayet 1994 yılın- da Kürt Mehmet lakaplı Meh- met Kaygısız'ın öldürülmesi olayıydı. Mehmet Kaygısız'ın, zaman zaman Ingiltere'ye geldiği ıleri sürülen ve Macaristan'a yerleş- miş bulunan AM adlı ortağı da Kaygısız cinayetinden bir hafta önce Macaristan'da öldürül- müştü. Kaygısız ve ortağının Türki- ye'den adam kaçırma işini orga- nize ettıkleri iddia edilmiş, ci- nayetin bununla bağlantıh oldu- ğu ihtimali üzerinde durulmuş- tu. Cinayet nedenı olarak ileri sürülen bır başka iddia da uyuş- turucu ticaretıydi. Nurettin Gü- ven'in adı Kaygısız cinayetinde de geçmiş, ancak Güven, gaze- telere yaptığı açıklamada bu olayla hiçbir ilgisinin bulunma- dığmı açıklamıştı. Kaygısız cinayetinden bir sü- re sonra gece kulübü sahibi Kıbnslı bir Türk, Kent bölge- sınde bir tarlada ölü bulunmuş- tu. Söz konusu kişinin annesi ve bir akrabası cinayet sonrası Ku- zey Kıbns Ercan Havaalanı'nda Sayısal Loto'yu 3 kisi tutturdu Haber Merkezi - Sayısal Loto'nun dün akşam gerçekleştirilen 239. çe- kilişinde 6 şansh numara "3,10,17,35,36,40"ı doğru tahmin eden 3 ki- şi, 176 milyar 10 milyon 920'şer bin lira ikramiye kazandı. 5 bilen 463 kişi 1 milyar 64 milyon 500'er bin, 4 bilen 30 bin 98 kişi 8 milyon 245'er bin. 3 bilen 496 bin 13 kişi ise 990'ar bin lira kazandı. uyuşturucu ile yakalanmışlardı. Bu cinayetlerden yaklaşık dört yıl sonra, Hanngay bölgesinde- ki West Green Sokağf ndaki bir çöplükte genç bir Türk'e ait ce- set bulunmuştu. Türkiye'den yeni geldiği belirtilen gencin uyuşturucu kuryesi olduğu id- dia edilmişti. Geçen yılın mayıs ayında da Clapton bölgesınde Mehmet Adıgüzel adlı bir Türk. arabası- nın içinde öldürülmüş, iki ay sonra da Aii Dal adlı bir başka Türk, Dalston semtinde uğradı- ğı saldın sonucu yaşamını yi- tirmişti. Polis, bu her iki cina- yetin uyuşturucuyla ilgili olabi- leceğini açıklamıştı. 6 Hizbullahçı tutuklandı • BIRSA(AA)- Bursa'da şeriatçı terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı adliyede ifade vermelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye Sarayı'nda Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren ve aralannda örgütün sözde Bursa sorumlusu Orhan Dikgöz'ün de bulunduğu Refik Çımen, Mehmet Şenol, Abdülmecit Çay, Çelebi Yıldınm, Şükrü Türker tutuklanarak cezaevine kondu. lfadesi alınan 9 sanık datutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Prelabrtketerde yangm ç*tı • DÜZCE(AA)- Düzce Nusrettin Mahallesı Elmalık mevkıinde, depremzedelerin oturduğu prefabrikelerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 30 baraka ve çadır tamamıyla yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Demokmtik kitle örgütleriAnkara'damiting düzenledi F tipine acîl diyalog ANKARA / tSTANBUL (Cum- huriyet)- Demokratik kitle örgütle- ri ve bazı siyasi partilerden oluşan Diyaloğa Çağrı Platformu dün An- kara'da düzenlediği yûrüyüş ve mi- tingde tecrit olarak nitelenen F tipi uygulamasının kabul edilmesinin mümkünolmadığını vurguladı. Fe- minist Kadın Çevresi, HADEP Ka- dın Kollan ve ÖDP'li kadınlann da aralannda bulunduğu bir grup 4 da- yaruşma' amacıyla Galatasaray Postanesi'nden tutuklu ve hüküm- lü kadınlara mektup göndeîdi. Ankara'da Atatürk Kültür Mer- kezi alanında dün sa- r _ bah saatlerinde topla- nan, aralannda kent dı- şından gelen yurttaşla- nn da bulunduğu gös- tericiler, saat 10.00 sı- ralanndaeüerinde pan- kartîarla F tipi cezaevi uygulamasını protesto eden sloganlar atarak kortej halinde yürüyû- şe geçtiler. Abdi Ipek- çi ParkTnda sona eren yürüyûşün ardından düzenlenen mitıngde ko- nuşan însan Haklan Demeği (ÎHD) Genel Başkanı Hfisnfi ÖndfiL ceza- evlerine yönelik operasyon ve ölüm orucu eyleminde ölenler, yaraia- nanlar ve sakat kalanlann olduğu- nu belirterek Tecrit insan onuruna bir saldındır. Çözümün yotu diya- logdur. Diyaloğa Çağrı Platformu tecrit koşullannı asla kabul etmeye- cek" dedi. Istanbul'da FeministKa- dm Çevresi, HADEP Kadın Kolla- n ve ÖDP'li kadınlann da aralann- da bulunduğu bir grup "'dayanış- ma" amacıyla dün Galatasaray Pos- tanesi'nden tutuklu ve hükümlü ka- dınlara mektup gönderdi. Kadınlar, ölüm orucu eyleminin 234. gününe ulaştığına dikkat çekerek yeni ölümler istemediklerini belirttiler. ATO'dan açıklama Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin, ölüm orucu ve açhk grevleri hakkinda yaptığı basın açıklamasından dolayı yargılanma- sını "Kurumsal kimliğe ve meslekl bağımsızlık ilkesine nıüdahale" ola- rak değerlendirdi. ATO'dan dün ya- pılan yazılı açıklamada, dava ile meslek onurlannın yargılandığını belirtti. • Tecritin insan onuruna saldın olduğunu söyleyen ÎHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, çözüm yolunun diyalog olduğunu vurguladı. l\ıtuklu kadınlara mektup Istanbul'da da Femi- nist Kadın Çevresi, HADEP Kadın Kollan ve ÖDP'li kadınîarm da aralannda bulunduğu bir grup "dayamşma" amacıyla Galatasaray Postanesi'nden tutuklu ve hükümlü kadınlara mektup gönderdi. Kadınîar, yaptık- lan açıklamada, yeni ölümler iste- mediklerini belirttiler. Açıklamada şu ifadelere yer ve- rildi: '"Çok sa\ada tutuklu ve hü- kümlünÜD sağhk durumu geri dö- nülmez noktaya ulaştı. Adalet Ba- kanı ve diğer yetkilileri ölümler ve kitlesel sakatlıklan durdurmakiçin acil diyalog sürecini başlatmaya ça- ğtrıyoruz. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 'F tipi cezaevlerine ge- çiş, toplumsal mutabakat sağlanın- caya dek süresiz ertelendi' sözünü yerine getirseydi ne operasyon sıra- sında 32 kişi, ne de ölüm oruçlann- da 23 kişi yaşamını jitirecektL'" G U N D E M MUSTAFA BALBAY B Baştarafı 1. Sayfada ya sanayiine büyük katkılan bulunan Fransız bilim adamı Louis Pasteur'ün kuduz aşısını buluşunun öy- külendırılişıni unutamam. 50-65yaş arasında en verimli araştırmadönemini ge- çiren Pasteur, bu süreçte, 19. yüzyılın amansız hasta- lıklarından kuduzun aşısını bulunca, meslektaşlan ara- sında da bır çekişme başladı. Bu çekişmenin daha kö- tüsü, değişime, yeni açılımlara karşı olanlann Pasteur'e beslediği kindi. Şöyle diyorlardr. - Bu Pasteur de artık çok oluyor. Doğanın kurallannı zorluyor. Haddını aşmaya başladı... Meslektaşlan arasındakı çekişmenin yansımalann- dan biri de şuydu: "Tamam, bulduğu aşı önemli ama, kendisi de ağzın- dan kaçırmış, aşıyı tesadüfen bulmuş!" Bir gün Pasteur'ün öğrencilerinin de olduğu toplan- tıda, bir profesör bunu yineliyor. Bilim adamını çok se- ven öğrencileri köpürüyor: - Hayır, bu haksızlık. Tesadüfen olmamıştır... "Ne hakla boylesine büyûk bir buluşu küçümsersi- niz?" Sesler birbirine karışırken Pasteur ayağa kalkıyor. Kürsüye doğru ılerlıyor. Herkes pür dikkat onu izliyor. Sakin bir ses tonuyla kısa bir yanıt veriyor: "Sevgili öğrencilerim, meslektaşlanm... Evetbenbu aşıyı rastlantı sonucu, şans eseri buldum. Ama bu şans sadece iyi araştırmacılara güler!" Bilim dünyasına 'Pasteur'den önce - Pasteur'den sonra' damgası vuracak kadar büyük katkılarda bulu- nan Fransız bilim adamının çalışmalannın devamında kuduz hastalığı yenildi. Kuduz, uygar dünyada önceki yüzyıllann hastalığı olarak geçmişteki yerini aldı. Ülkemizde öyle mi? Son olarak Türkiye'nin en büyük kenti istanbul'da ya- şanan olay, hâlâ geçen yüzyıl hastalıklarıyla boğuştu- ğumuzu ortaya koymuyor mu? Beykoz'un Tokatköy mahallesinde bir köpek, 8'i ço- cuk 12 kişiyi ısırıyor. Köpeğin kuduz olduğu anlaşılıyor. Telaş başlıyor. Aşı aramaya çıkıyorlar. Yok olmaz, önce doktor bula- lım diyorlar. Tedavı merkezıne gidiyorlar. Derken aşı bu- lunuyor, parasını soruyorlar, pahalı. "O zaman almaya- lım" diyorlar. Mahalle ayakta, ll Sağhk Müdürlüğü, "Aşı şart" diyor. Araya kaymakam giriyor, "Aşı parasını biz verelim, sizyeterki olun" diyor. Beykoz Beledıye Başkanı Alaattin Köseler devreye giriyor. Durumu saptıyor: "Imarplanı olmadığı için böyle oldu. En kısa zaman- da köklü bir çözüm getireceğiz." Başkan haklı, imar planı olsa, kuduz mikrobu düşü- necek, "Ya ayıp olur, imarplanı girmiş ben girmeyeyim" diyecek, çekip gidecek. Tokatköy sakinleri boş durur mu? Hemen bir araya geliyorlar. Kimde tüfek var, herkesi fışeklendirip köpek avına çıkıyorlar. Her kopek vurula... Mahallemiz durula... 21. yüzyıla girerken hâlâ birkaç yüzyıl öncesinin has- talıklanna teslim oluyorsak, kimsede suç aramayalım. Olay Istanbul'da geçtiği için haber değeri taşıdı. Ne ya- zık ki Anadolu'nun pek çok köşesinde hâlâ kuduz ve benzeri ortaçağ hastalıklanna teslim olan insanlanmız var. Çözüm bilinçli eğitimden geçiyor. Son dönemde eği- timin önemini topluma anlatmaya gırişenlerin sayısının artması umut verici. Bunlan çoğaltmak gerekiyor. Bir zin- cirin gücü en zayıf halkası kadardır. "Tamam, kuduzdan ölenimiz var ama, şu şu iyi yanlanmız da var" diyerek kendimizi savunamayız. Gerek Anadolu'daki gerek büyük kentlerimizdeki ka- rar vericılere, "Önemlidir kimya" desek, çoğundan şu yanıtı almaz mıyız: - O kim ya! ankcum@ttnet.net.tr MİLLİ PİYANCO 9 HAZİRAN ÇEKJLISI YAPILDI 600 milyar yanm bilete 600 milyar lira: 0^8416 I Ankara. Iskenderun) 60 mllyar lira: 141512 (Ankara, lzmir, tstanbıı1. Ankara) 6 mlryar lira: 098064 1 mllyar lira: l25349 500 mllyon lira: 370046 ^85327 250 milyon lira: 001998 007411 056446 217045 291513 200 milyon lira: 058245 096687 104103 247296 272794 284502 345455 377759 381550 484358 150 milyon lira: 019187 024875 034484 065519 090093 160949 189168 191513 213470 222519 254208 282138 293019 324309 327409 355632 366004 366867 405101 463236 465802 538929 551670 571348 578408 100 mllyon lira: 000575 005811 014223 023320 032119 036881 039445 050046 060324 067879 068524 073270 086850 105756 121597 122123 135308 138654 140214 145256 15203! 187^55 190539 213208 2230"8 229078 240307 252099 281369 295240 331107 346695 347611 348319 367525 401708 413360 415688 418776 449360 450124 486922 499817 512679 533402 535615 535732 549950 581456 599189 75 milyon lira: 005946 006320 012722 017082 019345 039659 049810 057644 060203 063621 077516 082539 083462 088716 099367 101071 104984 118664 122162 135008 156473 159104 163337 168263 193663 196940 197911 202034 202420 205908 206000 216042 224721 230195 238005 238204 249715 250205 265016 268972 278410 286730 291710 292105 294640 296998 300584 315548 318034 318749 331375 336990 34094^ 344894 348587 352174 362531 367294 368218 371628 376932 3*8291 378499 378590 381765 386892 396597 410809 411279 415387 417710 426878 427603 443391 446187 452319 455388 457249 457353 458266 468037 468473 487575 494109 495571 499015 501900 503145 5O772" 7 508424 531367 532891 535105 548095 551610 55622* 1 562111 565548 579P5 585033 50 milyon lira: 000914 002194 006611 007554 012573 013444 015058 015247 015206 018429 022441 022865 025221 025716 029163 031168 031834 045747 049521 049797 049898 050107 052370 053218 059723 060058 06067-* 060641 062754 066089 073322 083953 085271 085589 085640 087832 091070 092358 093316 098994 103628 103753 106408 107754 108915 110557 114887 118545 130362 133976 136037 138018 139806 143318 145185 147840 154523 157^6 158482 159993 161311 161322 1712M 173448 175441 180433 183501 184452 189717 191251 193059 193237 202170 202516 205570 205975 207590 212124 213247 215047 215261 23' 7 214 240856 241993 244531 244959 247668 249949 249945 254831 261133 264254 264479 268616 269603 274569 275662 2~6412 278343 280954 2&1189 282308 285734 286980 287801 291105 293336 300581 KULTUK*SANAT 302211 307037 311618 312890 314942 315832 320855 323126 330325 333201 334807 345631 347592 350747 353137 354448 354688 364448 371295 372818 373099 376287 376848 379592 381238 382560 382536 383440 385031 389617 398190 399385 400258 402269 403412 410870 414322 415534 416294 418779 423407 431787 434269 437266 437414 437873 440812 446924 448644 449629 451234 458914 463003 463509 479443 483137 484196 484385 485890 487939 488522 490219 493044 498062 500621 500868 502626 514216 514562 5P646 519025 528195 530289 532074 541360 542917 544733 555975 558200 561594 562168 563271 564471 566042 569272 574920 575236 577371 593431 594539 595628 597474 20 mllyon lira: 12610 18903 19633 22963 26507 28302 29711 38951 54610 61545 86862 8954190313 98115 16 milyon lira: 0040 0346 0904 19102183 2738 39214128 4929 6644 7053 7265 7459 7871 12 milyon lira: 207 298 343 462 471 515 755 8 mllyon lira: 16 173041 44 Amortl: 2ve7 (0212) 293 I * 7t ALPAY15-16 Haziran Cuma-Cumartesi Slzlerle Rezervasyon: (0.216) 322 70 60-322 00 77
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog