Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 2001 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Prof. Dr. Demircan, Türkiye'nin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını söyledi Boğazlar'da nükleerkorku•: Çevre örgütleri, Duma'nın nükleer atıklann Rusya topraklannda saklanması konusundaki yasa tasansını onaylamasını kaygıyla karşıladı. Daha önce akaryakıt taşıyan tankerlerin tehlikesiyle karşı karşıya olan Istanbul ve Çanakkale boğazlannda nükleer atık endişesi yaşanıyor. TURHANNARLER ÇANAKKALE - Rusya Parla- mentosu alt kanadı Duma'nın ba- tıdan getinlecek nükleer atıkların Rusya topraklannda saklanması konusundaki yasa tasansını onay- laması çevre örgütlerini harekete geçirdi. Uzmanlar, her yıl binlerce ton petrol taşımacılığının gerçekleşti- rildiği güzergâhta yer alan Istan- bul ve Çanakkale Boğazlan'nın bu kararla nükleer atıklann da teh- didi altına girdiğini kaydederek bu durumun geriye dönüşü olmayan facialara yol açabileceğine dikkat çekiyorlar. Çanakkale 18 Mart Üniversite- si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Os- man Demircan, Duma'nın, batı- Çevre talamna karşı eylem CHP, çevre kırüligine, yeşfl talamna ve de- — nigjterimizde tehlike saçan tankerlere karşı Boğaz'da teknelerk eylem % yapö. CHPTüer, havayı, su- yu, toprağı kirietenkrin ve buna göz yumanlann de- mokrasiyi hice saydığun söy- tediler. Eyleme, Prof. Dr, Nurettin Söaen, w Mehmet AÜftjpolâf; AJ^jn Hacakjğ-" Jti'aun da aralannda olduğu parti yönetki- ierHcaükk {Fotograf:g AFf,R ÛÇÜNCÜj dan getinlecek nükleer atıklann Rusya'da saklanması konusunda- ki yasa tasarısını onaylamasıyla Türkiye'yi yakından ilgilendiren tehlikeye dikkat çekti. Radyoaktif maddelerde kinetik enerjinin oldukça yüksek olduğu- nu belirten Demircan, bunlardan çıkan gama ışınlannın canJılar için tehlike yaratacağını söyledi. Olası bir deniz kazasında nükle- er aök taşıyan geminin batması so- nucu Boğazlar çevıcMndekı can- lılann ölümle burun buruna gele- ceğini kaydeden Prof. Dr. Demir- can, uluslararası anlaşmalar gere- ği böyle bir taşımacılığm engelle- nemeyeceğini de sözlerine ekledi. Boğazlar'dan yılda 50 bin ticari geminin geçtiğini kaydeden yet- kililer, bu gemiler içinde petrol ve benzeri maddeler taşıyanlann 82 milyon ton düzeyine ulaştığına dikkat çekerek bunun Süveyş Ka- nah'ndan 3, Panama Kanalı'ndan da 4 kat fazla bir kapasite olduğu- nu bildiriyorlar. Bu rakamlann bile Boğazlar için büyük tehlike olusturduğunu söyleyen konunun uzmanlan, Av- rupa ülkelerinden Rusya'ya taşı- nacak nükleer atıklann bu tehli- kenin yeni bir halkasını oluştura- cağını kaydediyorlar. Tedblrler arastırılmair tstanbul Teknik Üniversitesi (ÎTÜ) Nükleer Enerji Entitüsü Oğretim Üyesi Prof. Dr. Şarman Gençay, nükleer atıklann Boğaz- lar'dan geçirilmesini engelleme- nin çok zor olduğunu savundu. Şarman Gencay, "Türkiye'nin yapması gereken, çok iyi bir takım kurarak atıklann Boğazlar'dan geçmesi durumunda ne gibi ted- birler aunacak, bunlan araşür- maktir" dedi. Dünyada düşük, or- ta ve yüksek seviyede radyoaktif olmak üzere 3 tür nükleer atık bu- lunduğunu belirten Gençay, Rus- ya'nın Boğazlar'dan geçirmeyı planladıklannın "yüksek seviye- de" olduğunu bildirdi. YRD. DOÇ. DR. TANJU TOSUN: Türk siyasetçisi interneti bilmiyor lZMtR(AA)-Ege Üni- versitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Ulus- lararası tlişkiler Bölümü Öğretim Üyesı Yrd. Doç. Dr. Tanju Tosun, Türk si- yasetçisinin internet kul- lanmadığını söyledi. 'Devlet-Yurttaş tletişi- mi Açısından Türkiye'de Kamu Kurumlannın VVebSiteleri' konulu aras- tırrnayı gerçekleştiren Tosun, Türk sıyasetçi ve bürokratlannın internetin farkında olmadığının or- taya çıktığına işaret etti. Tosun, "internetin far- kında olup kullananlar da interneti malzeme ola- rak kullanıyor" dedi. Batı ülkeİenndeki siya- setçılerin interneti sıya- sal sistemi demokratik- leştirmede araç olarak kullandıklarını bildiren Tanju Tosun, şunlan kay- dettı: "Ban'da kamu yö- netimi internet aracıhğıy- la daha şeffaf hale getiril- meyeçahşüryor. Siyasetçi- lerin hesap verme külrü- rü daha yaygın hale geti- riliyor. Vatandaş, sisteme interaktif bir şekilde katı- larak. siyasetin meşruluk düzeyini artünyor. Böyle- ce siyasette yaşanan tem- sil krizi. internet aracılı- ğıybaşılmay a çahşüıy or." Avrupa'da iktidarda bulunan hükümet üyele- rinin göreve geldikleri günden itibaren mal var- lıklan dahil, kendileriyle ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile pay- laştığına işaret eden Tan- ju Tosun, "İnterneti aktif bir şekilde kullanarak, devlet-vatandaş arasın- daki iletişimi arttmp in- ternete demokratfldeşme işlevi yüklüyorlar" diye konuştu. Slber demokrasl tnternetin devlet ile va- tandaş arasındaki mesa- feyi kısaltabileceğinı an- latan Tosun, Türk siya- setçılerinin bu yöntemi kullanmadığını dile geti- rerek, şunlan söyledi: "Türkiye'de merkeziyet- çi ve bürokratik sistem, maalesef elektronik or- tamda da de\am ediyor. Siyasal sisteme aktif ola- rak kaolmayan vatandaş, sisteme kapah ve soğuk duruyor. 1990'h yıllarda Türkiye'de toplam kalite yönetim anlayısı hâkim kıünmak istendi. Ancak toplam kalite>önetimi ye- rine, toplam evrak yöne- rimi internet üzerinde de egemen hale geldL" Mezuniyetdefüesi Beykent Üniversitesi Tekstfl Tasanmı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin 'mezuniyet öncesi son sınav' anlamını taşıyan defflesi Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında gerçekleştirildi. 'Globalleşme', 'Denizin Derinü^i', 'Mitoloji', 'Efsane-Rüya' gibi konulann irdekndiği defilede Deniz Pulaş, Yeşim Palandüz, Özge Sağman, Meltem Kalafat, Fulya Pirim'in de aralannda bulunduğu mankenkr görev aldı. 65 parça eserin sunulduğu defileyi, tekstfl alanında eğhım veren okulların eğiönenleri ve öğrencileri de iztedL (Fotograf: CANER ÖZTÜRK) PAZAR ORHAN BURSALI Karşı Atak Yeni Içişleri Bakanı, söz veriyormuş, artık izin- siz hiçbirtelefon dinlenmeyecekmiş. Bütün so- runumuz da buydu ve büyük basına göre me- ğer ülkeyi batıran da bu izinsiz dinlemelerdi! Ül- ke olarak ne kadar rahatladık!... Huzur içinde uyuyabiliriz artık! Tantan'ın gitmesiyle ikinci "demokratik atak" başladı: Mesut Yılmaz, atadığı, has adamı Içiş- leri Bakanı'nı çağırdı ve emniyette yapılacak operasyonlar için düğmeye bastı. Yani Tan- tan'ın, yolsuzluğa karşı mücadele örgütü ülke çapında dağıtılıyor. Büyük medyadan buna da tam destek! Artık yeniden "ANAP vari demokratik" bir ül- kede yaşayacağız! • • • Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan tasfiyesi tam bir karşı ataktır. "Karşısı"nın, 1980-1990'dan beri Türkiye'yi tam bir yolsuzluklar ve bataklıklar ülkesine dö- nüştüren cephe olduğu açıktır. Bu cephe, milletin 195 milyar dolarını "siyasi irade" kisvesi altında sorumsuzca harcamış ve peşkeş çekmiş, ülkeyi dışa karşı neredeyse ba- ğımsız hiçbir karar alamaz duruma getirmiş ve dibe vurdurmuştur. Bugün devlet, görünüşe bakmayın, borçları- nı döndüremeyecek bir durumdadır. IMPnin verdiği para tam devenin kulaâıdır ve kızgın ta- vada derhal buhariaşacaktır. Fki kuruş gelince hemen unutuyoruz: Kriz içinde ve tükenmiş bir devlet var.. Ülkeyi bu noktaya getiren bu cephenin en önemli siyasi ayağı, bu 20 yıllık maceranın baş- rol oyuncusu olan ANAR ne yazık ki iktidar or- tağıdır. Tantan'ın yolsuzluklara karşı mücadelesinin ikide bir gelip ANAP'ın, ANAP'lı bürokrat ve si- yasilerin ve işadamlannın kapısına dayanması, eşyanın tabiatı gereğidir. Batık bir ülkede kim başrol oynamışsa, doğal olarak, roller biraz de- ğişince, savcıyı, polisi, jandarmayı, yargıcı ka- pısında ve karşısında bulacaktır. Tantan'ın operasyonlarına ANAP'ın birdeste- ği olduğunu mu sanıyorsunuz! Destek, iktidar satrancı oynayan diğer iki or- taktan geliyordu. Nitekim Tantan'ı Yılmaz'a rağ- men bakanlığa getirenin de Ecevit olduğunu öğ- reniyoruz. İki ortakANAP'ı ve Mesut Yılmaz'ı as- lında bitirmiş durumdadır. ANAP'ın sadece gölgesi ortalıkta dolaşıyor. Siyasi olarak sıfırı tüketmiş ve Türkiye'nin ba- tırılma sürecinin her aşamasında bulunarak da misyonunu tamamlamıştır! Mesut Yılmaz'ın son karşı atağı, aslında, üzer- lerine gelen büyük salvoyu, hukuksal ve yargı- sal olarak savuşturma çabasıdır. Bu açıdan aslında şimdilik kısmi bir "başan" elde etmiş gibi görünüyor. Ama, başarıymış gibi görünen bu atak, hiçbir koşulu normal olmayan Türkiye'de hemen ve hızla boşa çıkabilir. Takke düşer, kel tamamen görünür. • • • Iktidar, her an her türiü değişikliğe gebedir. Bu değişikliğin ebeleri de ekonomiyi döndür- me zorluğu ve bu haliyle belki de imkânsızlığı, IMF'nin dayattığı yasaların mağduredeceği mil- yonlar, daha da büyüyecek işsizlik, temiz bir yö- netim ve toplum isteğidır. llhan Selçuk'un da dünkü yazısında vurguladığı gibi, kirli ellere kar- şı sürdürülen planlı ve kapsamlı savaşımın için- de yer alan bütün diğer güçlerdir. Bu güçler arasında, Türkiye'de sıyasilere rüşvet verme- den iş yapamayan ve ülkenin iyice çökmesini bölge istikrarı açısından uygun görmeyen dış güçler devardır!... Şimdi, bu karşı atakçıların demokrasi havah- si söylevlerini dinleyeceğız. Devlette güçlerini yeniden topariamaya çalı- şacaklar ve kendilerini hedef alan okların yön- lerini değiştirmeye çalışacaklar. Bence, Tantan ve temiz eller savaşı kaybet- medi. Karşı atağın çelişkileri keskinleştirmesi ve hız- la sona yönelmesi daha da olasıdır... obursali@bilimmerkezi.org.tr Türkıye Gazeteatef Cemıyet'nin yayinladıgı günlük Bizim Gazete Ülke soaınlanna ılşkın raportanyia, araştırmalanyla, köşe yaalanyta, tarafsız habertenyte sıvıl toplumlann gazetesi. Duzenlı okumak ıçın abone olun. Te(: 0.212.51108 75 kaliteyse kalite! güvenceyse güvence! armağansa armağan! sistemse sistem! ucuzluksa ucuzluk! Birinci elden ikinci el • Birinci Kalite • HP ve Siemens • 14" Renkli Monitör • Webokul.com Armağanlı • Hemen Teslim 210$ 230$ 250$ 265$Siemens Pentium 120 H P / Siemens Pentium 133 Siemens Pentium 166 7/Vl ( I l ! I I 1 i I I i f l . i l I / I • • I I 1 I t I 1 , 4 1 1 Stoklarımız sınırlı sayıdadır. Talepler öncelik sırasına göre karşıianır. % 18 KDV fiyatlara dahil değildir 15" monitör farkı 30 $, 17" monitör farkı 50 $. Bilgisayar bedellerı USD olarak kabul edilir. Tamamı peşındir. BİLGİSAYARINIZI NASIL ALACAKSINIZ? • ANADOLU MEDYA'nın Garantı Bankası, Zincirlıkuyu Şb. 9098788-4 no'lu hesabına, seçtiğiniz bilgısayar'ın bedelinı yatırıp, dekontu (0212) 211 59 32 no'ya fakslayınız. • Ödemeyi izleyen 4 gün içinde ürün adresinize kargo ile teslim edilecektir. Kargo ücretı alıcıya aittir. HP / Siemens Pentium 200mmx ANADOLU MEDYA PAZARLAMA LTD.ŞTİ. Ah Samı Yen Sokak Koru Apt. 3-A K.2 D.31 Gayrettepe - istanbul Tel. .(0212) 273 00 66 - 275 69 37 - 275 98 10 - 210 85 44 210 85 45 - 320 33 00 (5 HAT) Faks: (0212)21159 32 e-maıl: anadolumedya@mynet com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog