Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 2001 PAZAR HABERLER Anne-babalann seçecekleri okul, çocuklann geleceğini belitiiyor • Eğitimciler. anne-babaların karar \ errneden önce. çocuklarıyla biıiikte okullan gezmcsini öneriyorlar. Eğitimciler. '•Çocıık okulu beninısiyor mu?", "Okulun felsefcsi nedir?", "Çocıık bu okulda yapabilir mi?" sorularının yanıtlanması gerektiğini belirtiyorlar. beveynlerin zorkaraıı Hukuksal olarak mümkün değil Uselere smavsız geçiş beklentisi 7 abancı liselerin mezunlannın öucülüğünde kurulan vakıflarca açılan özel ılköğretim okullarına devam eden öğrencılerın velılen, bu lıselere "sınavsızgeçiş" beklentisi ıçınde. Böyle bır durunı hukuksal oiarak mümkün değıl. ama bu okullann velılerinın büyiik böliimü. ücretJerınin viiksekliğine karşın "sınavsız geçiş**in gelecekte mümkün olabileceği beklentisıyle çocuklannı bu okullara \en\or. ALKEV Özel İlköğretım Okulu \önetıcileri. kendi okullarından vabancı lıselere "sınavsız geçiş" konusunda şunlan sö> Jedıler. •'Bilindiği gibi Türkiye'de yabancı okullann Ûköğretim açma haklan bulunmamaktadır. Bu nedenle bu okullann. bizim gibi vakjf okullan ile rcsrai anlamda bağlantılannın da oluştunılması şu anda mümkün değüdir. Ancak gerek kunım kültürü, gerekse öğretim konusundaki işbirukkri ile bu bağlantının sağlanması mümkündür. Ve Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfi'nın bir okulu olan kurumumuz, bu yolla Türkiye'de 133 yıüık Alman eğitim kültürünün devamını sağlamaktadır. İleriye dönük projelerimiz ve çauşmalanmız içinde, hem kendi lise bölümümüzü oluşturmak hem de her kurumun kendi öğrenci seçimini yapması ve bu sınavın e\Tensel bilgi ve vabancı dili de içeren bir modele dönüştürülmesi için girişinılerimiz yer almaktadır." Hangi okul hangi lisenin? obert Lisesi mezunlannın kurduklan \akıf -Özel Kemerköy İlköğretim Okulu*nu, Saınt Benoıt Lisesi mezunlarının kurduklan vakıf "Özel Sembol İlköğretim OkuhTnu, "Üsküdar Amerikan Lisesi mezunlannın kurduklan vakıf "Özel İsküdarSEV İlköğretim OkuhTnu, Avusturya Lısesfnden mezun olanlar •'Avusturya Liseliler Vakfı ALEV Özel İlköğretim OkuuTnu. Saint Joseph Lisesi mezunlannın kurduklan vakıf u Küçük Prens İlköğretim OkuhTnu. Alman Lisesi mezunlannın oluşturduğu vakıf da •ALKEV Özel Anaokulu ve İlköğretim Okulu"nu açtı. Özel Okullar Demeğı Yönetım Kunılu. ögretim yılı başmda derneğe yapılan veli başvurulanndan yola çıkarak şöyle bir açıklama yapmışh: "Bazılannın adlan çağnşürsa da, bu vakıf ilköğretim okullan ile vabancı okullann kuruculan ayn olduğundan, bukurumlar arasnıda herhangi bir organik ya da tüzelbağ bulunmamaktadır. Bu tür vakıf ilköğretim okullanndan. vabancı lıselere merkezi smavsız doğrudan öğrenci geçişi yapılamaz. Veiilere bu konuda herhangi bir taahhütte bulunulamaz, garanti verilemez." Özel ilköğretim okullan, öğrencileri çekmek için eüerinden geleni yapıyorlar. (Fotograflar: UĞUR DEMİR ) FİGEN ATALAY Hayattaki en zor kararlardan biri, belki de birincisi, okul ça- ğına gelmiş çocuğun eğitim yu- vasını seçmektir. En iyisi, "Es- kiden okul seçmek mi varmış. Herkes mahallesindeki okula giderdi Benim çocuğum da öy- le yapacak" deyip bu işten kur- tulmaktır! Böyle yapmıyor ve zor yolu seçiyorsanız, özel ilköğretim okulu seçme aşamasında olan- lara yönelik olarak hazırladığı- mız bu uzun yazıyı okumanızı öneririz. Başarı oranı Bilfen ilköğretim Okulu, iki kademe- den oluşuyor. Birinci kademe binasında 1, 2 ve 3. sınıflar, ikin- ci kademe binasında ise diğer sınıflar öğ- renim görüyor. Okul Müdürü Nur- şen Kayatürk, Bil- fen'i şöyle anlattı: "Disiplinli, kuralu, matematik, fen, Türkçe ve Ingüizceye ağırbk veren, öğren- cüerin kapasitelerini tam olarak kullana- bilmeleri için çaba harcayan. bunlann yanında sosyal aktivi- telere de ağırfak veren bir okuluz. Ödev iste- meyen, çantasız eği- tim isteyen bize gel- mesin. 7. sınıftan itibaren dershanelere yönlendirmeden lise giriş sınavlanna hazırlıyo- ruz. Bu sınavda başarı oranımız yüzde 100. Geçen yıl Anadolu K- seleri sınavmı kazanıp da bu okullara gjdenler geri geldi." Çocukları tanıma Nurşen Kayatürk, anne-baba- lara okul seçimi konusunda şunlan önerdi: "Öncelikle an- ne-babanın çocuklannı çok iyi tanımalan ve kapasitesini ob- jektif olarak çok iyi bilmelerige- reidr. Anne-babarun, çocukla- nnın nasıl bir eğitim almasını istediklerine de karar vermele- ri gerek. 6 yaş veülerine,' Siz na- sıl bır okul aradığınıza karar verdiniz mi' diye soruyoruz. 'Çantasız eğitim' mi istiyor, ev ödevi konusunda ne düşünü- yor? Çok disiplinli bir okul mu istiyor, rahat nu? Benim çocu- ğum hiç sıkıntıya girmeden. ödev yapmadan okusun. Benim için okul başansı, sınav kazan- Veliler Çocuklanna özel okul arayan ve halen çocuklan bir özel okulda öğrenim gören veliier, en çok okul yönetkileri tarafından "mişterr olarak görülmekten yakınıyor. Okullann kendilerini yeterince tanıtmadığını, başlangıçta söylenenlerin kimi zaman daha sonra uygulanmadığını belirten bir veli şunlan söyledi: "Bir okul birdenbire partayor. Her faaliyeti gazetelerde haber otuyor. Her halde iyi eğitim verüiyordur diye çocuğunuzu şaşkm veriyorsunuz, bir de bakryorsunuz, diğerierinden çok da farkh değil ama ücreti iki misli! fld kişi çahşarak, başka her şeyden lasarak çocuğunu özel okula göndermek isteyen bizim gibi veülerin tek amacı, çocuğumuz okukian evc sağJam gebin,dayakyemesifl, iyi beslensin, az mevcuthı sınıflarda okusun. Yoksa eğitiınde bfiyük farklar nasıl olsun? Her okulda aynı kitaplar, aynı müfredat, aynı sistemde yetişmiş öğretmenler var." ma önemli değil' diyorsa böyle okullar da var." 1996 yıhnda açılan MEF İl- köğretim Okulu'nun 1-5 sınıf- lan ile anaokulunda iki öğret- men bulunuyor. Ikinci öğretmen, dikkati da- ğılan öğrencilerle ilgileniyor, derse motive olmalarını sağlı- yor. Okul Müdürü Meral Bil- gin, öğrencilerini görüşme yo- luyla aldıklannı, "okul ikli- mi"ne uyum sağlayabilecek çocuklan seçmeye çahştıklan- nı söyledi. Barajm lisede 60, ilköğretim- de ise 45 olduğunu, ama ilköğ- retimde de 60'ı hedeflediklen- ni belirten Bilgin, "45'le geçi- yorlar ama yeterii bulmuyoruz ve bunu öğrenciler de bÛiyor- lar" dedi. Okulu Denlmsemek Okul Müdürü, anne-babala- nn, çocuklanyla birlikte okul- lan gezmesini önererek "Ço- cuk okulu benimsiyor mu?", "Okulun felsefe- si nedir?", "Çocuk bu okulda yapabilir mi?" sorulannın yanıtlanma- sı gerektiğini söyledi. Kültür Okullan Aka- demik Direktörü Daniel VV. Sheehan, okulu, "kalmama garantisi olan" bir ortama dönüş- türmek için çalıştıklan- nı, bunun da her ögren- cinin yüksek perfor- mans göstermesi anla- mına geldiğıni söyledi. Bu amaca ulaşmak için öğretmenlerin, her derste farklı seviyelerde gelişim gösteren her öğrenciye yardım etme- yi öğrenmek için yeni geliştirilmiş yaklaşım- lan kullandıklannı be- lirten Sheehan, şöyle konuştu: "Sınıf veya grup başa- nsuıdansa her öğrenci- nin teker teker başarüı olmasını sağlamak için aile, öğrenci ve öğretme- nin birlikte hareket etmesini sağlayan bireysel öğretime daha çok zaman ve dikkat veriliyor. İyi bir okul, tam öğrenme, va- tandaşlık, toplumda bir hanı- mefendi ve beyefendinin sahip olması gereken karakter özel- likleri, duygusal denge, eleştirel düşünme, özel ve profesyonel hayatta sonımluluk alarak, li- der olacak cesareti verme gibi alanlann hepsine birden hâkim olmahdır." BIR YOL HİKÂYESt TAYFUN TALİPOĞLU Cennetin Adı Karadeniz n, Hani çocukken, "cennet cehennem" kavramını anlamaya çalışırken, düşlere çizilen cennetin adı "Karadeniz" olsa gerek. Bu cennetin tamamlayıcı unsuria- elbette ki insanlan... Hoşgörülerinin sınırlan "yârin adı geçene" kadar. Ne olursa olsun adlan, "çalışkan ve üretici" Karadeniz insanı. O, coğrafya derslerinde okuduğu- muz "kıyıya dik dağların" tepesinden yamacına, bulduğu her santimetrekareye hayat vermiş. Ama aileler çoğalıp büyüyünce, zaten sınırlı toprak yetmeyince gurbete çıkmış, imza atmışlar ülkenin gelişmesine. Çokça politikacı, çokça da bakan, hatta başbakan çıkartmışlar ya çıkartmasına, hiçbir dönem tam çözümler bulamamışlar so- runlanna. Ama belirieyici olmuşlar ülke politikalarında. Rize'den çıkıp girdikyine içerilere. Çay henüz toplanmıştı. Boştu bahçeler. Sarılacakken fotoğraf makinemi- ze, asıriık bir çınar gibi teyzeye "yol sormaktan" öte, sevdirmeliydik kendimizi. Anlatılmaz bir yürek çekimi, buluşturuyorbizi birgüzel sohbet- te. Daha ilk düzlükte henüz davet edilmişken yemeğe, 50 metre öteden bir tulum sesi geldi. O ses ki, onda buluyoriar kendilerini. Kimse kımseye sormuyon "Nerden geldin?" "Ne iş yapıyorsun?" "Ne kazanırsın?.." Önce kulak kabatıyor o sese, sonra veriyorlar el ele. Duman çöküyor Kaçkar'a. Ayağımızın altında kalan yeşile ve de tulumun buyüleyici sesine kaptınnca bir kere "doğmak" gerekmiyor o yöreler- de. "Duymak yeterii" deyip biz de el veriyoruz dost ellere. 70 sene önce gelin gelmiş bu kö- ye. Anlamıyoruz da "benzetiyoruz" dediklerini. Belli ki bizi, birilerine benzetti. Çünkü buralarda, çoğunlukla dı- şanda köylerin gençleri. Çay zamanı gelip yayladan, sonra dönüyorfarmış. Köy kahvesinde bir demli çay ve taban fiyatı memnuniyetsizliği üzerine sohbet... Bıldırcın zamanı geliyormuş... Atmacalar Demirhisar köyünün gündemine oturmuş. Bir sevdadır Karadeniz, bir kere olsun gören için. Ama, "tutkudur" Karadenizlide. Onlar "yayla "sız, yayla "onlar"s\z olmaz. Duymazsa tulum sesini her yaz, sanki öksüzdür yayla. Onun için, nerede yaşariarsa yaşasınlar, koşup gehrler buralara. Yolumuz şimdi de yukan Kavron'a. İlk defa "çef/n"liğinden bu kadar mutluyuz, yolun. Bulutlar iyiden iyiye kavuştu dağ- lara. Sular akmıyor, köpükler dans edi- yor sanki. Soruyoruz: "Yol hep böyle mi?" Cevap aynı: "Bu, daha iyi yeri..." Sislerin arasında, gelmişiz aslında Yukan Kavron'a. Biraz daha gidiyorua. Bir metre öteyi görmek zor. Evler seçilmiyor. önce gölgesi, sonra dost sesini duyduk Ayşe Teyze'nin. Karadeniz'e gelip çıkmamak ol- maz Ayder'e. Çamfıhemşin'den geçerken de Fırtına Deresi'ne. Burada üretilmesi planlanan elekt- riğin Türkiye'nin toplam elektrik ihtiya- cının binde 4'ünü karşılayacağını, Fırtına ve Hala derelerinden maksimum 592 milyon kilovat enerji üretileceğıni öğreniyor, enerji sıkıntısına düşünce, "Acaba" diyonjm "yanlış mı yap- tık bir yerlerde"? İlk hayal kınklığımız Ayder'de. Giresun Bektaş Yaylası'nda da yaşamıştık benzerini. Bu cennete betonarme dikme yet- kisini kim kendinde görür ya da kim izin verir ki... Kaçkariar'ın zirvesine sürüyor yol- culuğumuz. Yolu "bozuk" demek, iyimserlik olur. Neredeyse "yok"\ Gördük ya Ayder'deki rezaleti, "Aman" diyoruz, "olmasın, daha iyi". Elden çıkıyor ya ülkenin görünen yeri. Tercihimiz, bu güzelim yaylalara "âşığı olmayanlann gitmemesi". Onun için seviyoruz bu zahmeti. Tek gözlü yayla evine biri gider, biri gelirmiş çocuklan- nın, üç aylık bir sürede. Gelin hanım da yaylacıymış evlen- meden önce. Onun için zor gelmezmiş bu geliş gıdış. Ayşe Teyze, iyiden iyiye alışmış kaynanalığa. Takilmadan edemiyor genç kızlara. Demne çatma evlerde güzel günler geçer, büyük dostluklar yaşanırmış. Hani vakit olsa da kalsak... Keyifli işmiş şu yaylacılık. Bu fotoğrafı nakşedin yüreğinize. Parayla erişip, göremeyeceklerinizden... Kentler bize küsmeden, acaba biz mi kentlere küssek? Bu yeşili, bu dereyi, bu büyülü sisi içimize çeksek... Hepsinden geçtim, "hayal bile etsek yeter" gibi geli- yor... Habersiz gelmiştik Kavron'a. Törenle uğurlandık aynlışımızda. Helalleştik Ayşe Teyze. ve diğerleriyle. Dedikya "Karadeniz bir sevdadır" diye. Yaşamayı biraz bılene, doğayı biraz hissedene zor gelmeyecek bu yolculuk, bizden bir tavsiye. Tavsiyeden de öte... "26 Ağustos 'ta buluşalım" diyorum Ayder'de. Anlatacağım daha sonra nasıl ola- cağını... ttalipoğlu " ixir.com www.bamteli.tv • Uzmanlann değerlendirmesi 1 Okul nasıl seçilmeli? KaJamış Okullan Eğitim Koordinatörü Mikail Ozan'a göre özel okul şöyle seçiliyor: • Referans, • Mezunlannın durumuna bakılarak, • Yabancı dilin öğretilmesi isteği, • Mekân durumu, • Ocret, • Etkileşim, öneri, • Büyük kunımlann ismini kullanan ; yerlerin i yönlendirmesi, • Asalet satm alınacağı düşüncesi. Mikail Ozan'a göre ise okul şöyle seçilmeli: • Eğitim ve öğretime eşit düzeyde ağırlık veriliyor mu? • Kadrosu yetkin ve yeterii mi? • Ticari kaygısı ön planda mı? • Okullann kurallan var mı?, Uyjgulanabiliyor mu? • Öğretim başanlan geçen yıllara göre artıyor mu? • Smıf mevcutlan ne? • Eğitim araç- gereçleri yeterii mi? • Kurum reklam ve imaj peşinde mi? • Yenüikleri takip ediyor mu? • Kurum kendini geliştiriyor mu? • Yasalara uyuyor mu? • Öğrenci ve veliler müşteri memnuniyeti ile karşılasıyor mu? ALKEV Ozel İlköğretim Okulu yöneticilerine göre. bir temel eğitim kurumunda aranması gereken unsurlar şunlar: • Kunanun uzun süreli hedefleri neler? • Eğitim ve öğretim anlayışı nasıl şekilleniyor? • Öğretim felsefesinin temellerini neler oluşturuyor? • Eğitime okul atmosferi içinde nasıî ve ne kadar yer veriliyor? • Bireyselliğin okul atmosferindeki yeri ve önemi nedir? • Kurumun başan kriterleri neler? • Yabancı dil öğretimine verilen önem. • Veli ilişkisi nasıl düzenleniyor? • Kurumun fiziksel koşullan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog