Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

1» HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sadece 1310 tane var SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Türkiye kütüphane sayısında da geri EDtRNE (AA) - Bilgi çağında gelişmişliğin öl- çüsü kitapla değerlendi- riljken Türkiye'de hiz- met veren kütüphane sa- yısının bazı ülkelerin çok gerisinde kaldığı or- taya çıktı. Türk Kütüphaneciler Derneği yetkilileri, kitap okuma sevgisinin aşıla- nacağı ilköğretim okul- lannda kütüphane olgu- sunun yeterince gelişti- rilemediğini belirttiler. Kaynaklar yeterslz Kütüphanelerin, üreti- len bilgiyı kullanıcılan- na en doğru ve en çabuk bir şekilde ulaştırmayı hedeflediğine işaret e- den yetkililer, üniversite kütüphanelerinin de öğ- retim üyelerine yeterli düzeyde kaynak sağla- yacak nitelikte olmadı- ğını kaydettiler. Bilgi çağında geliş- mişliğin kitapla ölçül- düğünü anlatan yetkili- ler, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'da 4 bin 237, Almanya'da 14 bin 372, Ingiltere'de 5 bin 183, Isviçre'de 2 bin 498 kütüphane bulunur- ken Türkiye'deki kütüp- hane sayısının yalnızca 1310 olduğuna dikkat çektiler. Türkiye'deki en eski üniversite olan Istanbul Üniversitesi'nin 2000 yılı kütüphane bütçesi- nin yaklaşık 500 bin do- lar olduğunu belirten yetkililer, Hanvard Üni- versitesi kütüphaneleri- nin yıllık bütçesinin 60 milyon dolar olduğunu kaydettiler. BtR SÖYLENTİYE GÖRE GELECEKTE İNSANLAR, BAŞKA ÇAĞLARA VE DİYARLARAIŞINLANABİLECEKMİŞ. (MEDYA'DAN) 1400 YIL ÖNCESİNE GÖÇ.. Kalp krizi geçiren komşusunu hastaneye götüren Ümit Deniz, 3 ay 25 gün cezaevinde tutuldu Yardnn etti, yaşamı altüst olduişinf de kaybettl Olüme sebebiyet vermek suçundan annesi ve ablasıyla birlikte, 3 ay 25 gün cezaevinde tutulan Umit Deniz, adli tıp raporunun gelmesi üzerine serbest bırakıldı. tzmir Telekom'da çalışan Deniz, işine dönmek için başvurduğunda ise "açıktan eleman alınmasının mümkün olmadığı" yanıtıyla karşılaştı. ASUMAN ARAaOĞLU IZMtR - Izmir Telekom'da çalışan memur Ümit Deniz, kalp krizi geçiren komşusunu hastaneye götürünce başı- na gelmeyen kalmadı. Komşusunun hastanede ölmesi üzerine annesi ve ab- lasıyla birlikte 3 ay 25 gün cezaevinde tutulan Deniz, olayda suçu olmadığı an- laşılınca beraat etti, ancak bu arada Te- lekom'daki işini kaybetti. îşıne dönmek için yaptığı başvurulara ise "açiktan eleman ahnmasuun mümkün ounadı- ğT yanıtı verildi. Oysa Deniz bu yanı- tı aldığı sırada, geri dönmek istediği iş- yenne yeni elemanlar aluııyordu. Ümit Deniz, 1994 yılı Ağustos ayın- da rahatsızlanan komşusunu Ege Uni- versitesi Hastanesi'ne götürdü, ardın- dan evine geri döndü. Komşusunun hastanede ölmesi üzenne Ümit Deniz, annesi ve ablası ile birlikte önce kara- kola sonra cezaevine götürüldürler. ölüm nedenl enfarktüs' "Ölümc sebebiyet vermek" suçun- dan hakkında dava açılan Deniz ailesi, 3 ay 25 gün boyunca cezaevinde adlı tıp raporunun gelmesini bekledi. Ölüm nedeninin 'enfarktüs' olduğunu belge- leyen raporun gelmesinin ardından be- raat eden Deniz ailesiyle ilgili karar Yargıtay tarafindan da onaylandı. Bu arada Ümit Deniz, tzmir Tele- kom Müdürlüğü'ndeki ışini de kaybet- ti. Toplu iş sözleşmesinın gözaltı ve tu- tuklanma durumlanyla ilgili 38. mad- desinde, "Tutukluluğun 90 gün içinde son bulması ve işcinin bu tarihten itiba- ren bir hafta içinde işine dönmeyi talep ctmesi halindc, işveren tarafindan em- saikrinin haklan ile işe alınır. 90 gün so- nunda yapılan başvunı haiinde boş yervar ise işe alınırlar" denmesine kar- şın Denız'in işine geri dönme ıstemi- ne olumlu yanıt venlmedi. Ümit De- niz'in, işine geri dönme başvurulanna Iletişimcilerin ödülgecesi Marmara Üniversite» Üetişim Fakültesi'nin bu yıl beşincisini gerçeklestirdiği "Yılın Üetişimcileri. Zirvedekfler 2001" ödülleri dün Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildL Gazetemiz yazarlanndan Prof. Dr. Emre Kongar "Kızlanma Mektuplar" adlı yapıtıyla "En beğenilen kitap" daunda ödülünü aldı. Törende Türldye'nin gelişmesinde kendi alanlannda emeği geçen Eli Acun, fiham Aygün, Nuri Çolakoğlu, Enis Batur, Hami Çağdaş ile Ümit Özerol'a "tletişim Bilimleri Onur Ödülü" verildL Anadolu Ajansı'na verilen "En beğenilen ulusal haber ajansı" ödülünü Istanbul Bölge Müdüni Bayram Yasü akü. lnternette "En beğenilen haber portalı" ödülüne NTVMSNBC değer görüldü. Sinema dalında en beğenilen yerli film ödülü Vlzontele'ye verilirken Kardeş Türküler grubu Vîzontele müzikleriyle en beğenilen yerli film müziği ödülüne değer görüldü. Zirvedeküer 2001 TV daunda en beğenilen ana haber bülteni ödülünü Tuncay Özkan, en beğenilen kadın haber spikeri ödülünü Defne Samyeli, en beğenilen erkek haber spikeri ödülünü ise Ali Kırca aldL (Fotoğraflar: ZAFER ÜÇÜNCÜ) " açıktan eleman annmasunn mümkün otanadığT yanıtı verildi. Ancak Deniz, bugüne kadar Telekom'a ülke genelin- de yüzlerce kişinin ışe aluıdığını söy- ledi ve bunlann ad ve işe alınış tarih- leri ile sendika üyelik karar numarala- nnı da gösterdi. O günden bu yana işine geri dönme uğraşı veren Ümit Deniz, "Komşumun öJümünden sorumlu obnadığunızıo ak- şam polis de savcı da hâkim de bilivor- du. Komşumda yara bere, hiçbir şey yoktu. Hâkime, 90 gün geçtiği takdirde işe dönmemin zorlaşacağını söyledim. Ama adli np sonuçlan gefanedi diye be- ni 3 ay içerde tuttular" dedi. Epilepsi ile Savaş Haftası Hurafeler tedaviye engel Istanbul Haber Servisi - Tarihte "kutsal hastahk" olarak tanımlanan epilepsinın (sara) tedavisini hâlâ birçok insan hocalarda anyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Esat Eşkazan, ilaçlarla hastalann yüzde 70- 75'inin nöbetlerden kurtulduğuna dikkat çekerek "Üacı abnamak yaşamı riske sokabflir' 1 uyansında bulundu. 8- 14 Haziran Epilepsi ile Savaş Haftası nedeniyle dün îstanbul Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'de 600 bin civannda hasta bulundugunu da kaydeden Eşkazan, hastalann yüzde 50'sinin ömür boyu ilaç kullanması gerektiğini söyledi. Hafta nedeniyle yanndan itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler 212 588 48 00/1152 numarah telefonlan aravabilirler. Dünyanın hemen her ülkesiııde ciddi bir tedavi yöntemi olarak kullanılan masaj, olkemizde ise eğıtim almayan loşfler tarafindan uygulanryor. Kabuledilmeyen meslek:Masöriük SAADETUSLU Hamam, otel, gü- zellik salonlan, sauna, hastaneler, evler hatta işyerlerinde bile artık görmeye alıştığunız masaj, resmen meslek olarak kabul edilmi- yor. Dünyanın nere- deyse bütün ülkelerin- de uygulanan ve bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen masajı yapanlar ise hiçbir eğitim almıyor. Fizik Tedavi ve Re- habilitasyon Uzmanı Dr. Necdet Tuna, ma- saj uygulamasımn eğıtimli insanlar tara- findan yapılmasınm gerektiğini belirtiyor. Fizik tedavi uzmanla- nnın bu görüşü pay- laştığını söyleyen Tu- na, "Bu yönde Sağfak Bakanüğı'na ydlardır yaptığun bütün baş- vurular benüz yanıt butmadı" diyor. Dün- yanın en eski tedavi yöntemlerinden biri olan masajm hastane- lerden evlere, ha- mamlardan otellere kadar her yerde uygu- landığına dikkat çe- ken Dr. Tuna şöyle de- vam ediyor: "Masajı khn yapar belli değii Dûnyadabu iş meskk- tir. Bizdeise masaj hâ- lâ meslek olarak kabul edilmişdeğiLHeriste- yen ben bu işi yapaca- ğmı, dijebilir.'' Hatalı masaj tehllkell Hatalı yapılan ma- saj ın kas ağnlan, sinir sistemi bozulması, doku içi kanamalan gibi sorunlara neden olabileceğine de dik- kat çeken Necdet Tu- na, "Nedenokulaçda- mıyor" sorusunun ya- nıtını ise bir türlü ve- remediğini söylüyor. Uzmanlar arastırdı Kanser hakkında bilgi sahibi değiliz ISTANBUL (AA) - Dokuz Eylül Üniversi- tesi Tıp Fakültesi Rad- yasyon Onkolojisi Anabilim Dah tarafin- dan yaptınlan bir an- ket, kaöluncılann yüz- de 80'inin, kanser ko- nusundaki bilgisimn yetersiz olduğunu or- taya koydu. Araştırmayı •gerçek- leştiren öğretim ûyele- rinden Yrd. Doç. Dr. Rrza Çetingöz. anketın yapıldığı îzmir'in, Türkiye'nin 3. büyük kenti olmasma ve okur-yazar oranmın >'üksekliğine dikkat çekerek bu sonuçlann kendilerini hayrete dü- şürdügünübelirtti. An- kete katılanlann yüzde 87'sinin, "kanseri öiümcül bir hastahk" olarak nitelediğini kaydeden Yrd. Doç. Çetingöz, "Oysakigii- nümûzde kanserli has- talann yüzde 50'si te- davi Oetamamen iyOeş- tirfliyor. Kalan yüzde 50 ise yaşam kalitesi daba iyi bir şekilde uzun bir hayat sürü- yor" dedi. Anket sonuçlannı değerlendirdiklerinde kahluncıîann yüzde 80'inin bilgisinin ye- tersiz olduğunu gör- düklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çetin- göz, "Kanserie ilgili çok şey bfliyoruz, ama çoğu yanbş bügfler.. Kulaktan dolma bilgi- lerievasıvoruz. Kanser konusundaki duyum- laria kanser konusun- daki bügikrin doğru- mğa birbirinden çok farkh" diye konuştu. KADIKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITIRMAİLAM Dosya No: 2000/8437 Sablmasına karar verilen ga>Tİmenkulün cinsi, laymeti, adedi, evsafi: Gayrimenkulün Tapu Kaydı: Dosyada mevcut, Kadıköy 3. Bölge Tapu Sicil Mûdürlüğû'nün 26.10.2000 tarih, 9438 ye\Tniye no'lu tezkeresınden Kadıköy Merdıvenköy Mahallesı'nde kâın 275 pafta, 2535 ada, 4 parsel sayılı 207.30 m2 mıktarlı arsanın kat ırtıfaklı üçüncü botrum kat 1 no'lu dükkânın tamamı satılacaktır. Gayrimenkulün tmar Durumu: Dosyada mevcut, Kadıköy Belediye Başkanlığı tmar Müdürlüğü'nün 26.02^001 vü- cut tarihli, 01/3426 sayıb ımar durumu yazısında söz konusu 4 sayılı parselin, 4.2.1992 tt.li 1/1000 ölçekli Yeni Sahra Islah Imar planında, bina yûksekliğı H:9.50 m (üç kat) ırtıfada, blok nızam ıskân sahasında kaldıgı anlaşılmıştır. GavTİmenkuJün Evsafi: Söz konusu gayrimenkul, Kadıköy ilçesı, Merdivenköy (Yeni Sahra) Mahallesi, Barbaros So- kağı ile Tımur sokaklan arasında kalan, Barbaros Sokağı'ndan mahallen 213 kapı numarasına isabet eden betonarma karkas sıstemde üç bodrum, bir zemın, bir normal kat karkası yapılmış 2 normal kat ahşap kalıbı mevcut Murat Inşa- at'uı bulundugu parseldeki üçûncü bodrum kat 1 no'lu dükkân mahallıdır. Üçüncü bodrum kat 1 no'lu dükkân Timur Sokağı'ndan zemuı kat konumda olup Barbaros Sokağı'ndan üçüncü bod- rum kat konumdadır. Dükkânın zemini betonlu olup kapı ve camlan takılmış durumdadır. Kapı ve camekân PVC'li olup camlar takılmış- tır. Dükkân taknben 80.00 m2 sahahdır. Inşaat gayn faal durumdadır. Başkaca ımalat yapılmamıştır. Parsel her türlü belediye hızmetlerınden ıstıfade eder konumdadır. Kıymeti: 14.000.000.000.- TUdir (Ondörtmih'ar) Saüş şartlan: 1 - Bınnci satış, 17.07.2001 günü saat 14.00-14.15 arasında Kadıköy 2. lcra Müdürlüğü'nde açık arttır- ma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin yüzde 75'ıni ve satış isteyenin alacağına rûçhanı olan alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanm geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa, en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmaz, Ikıncı Satış: 27.07.2001 günü 14.00-14.15 saatlen arasında ikmci arttmnaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflan ile pa- raya çevirme masraflannı geçmesı şartı ile en çok arttırana ihale olunur. 3- Arttırmaya iştırak edeceklerin, tahmın edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar mil- h bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdu*. Satış, peşın para ıledir, alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üze- re mehil verilebilır. Damga resmi bedeli, tapu harç ve masraflan ile KDV alıcı müştenye aittir. Gayrimenkulün aynın- dan doğan birikmiş vergi borçlan ile gaynmenkul satım vergisi ve tellaliye satış bedelinden ödenır. 4- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ilgilılerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir) bu gayrimenkul üze- rındekı haklanm hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddialaruıı dayanağı belgeleri ılc on beş gün içinde dairemize bil- dırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisınde ödenmezse llK'nin 133. maddesi gereğince ihale feshelıdir. Ta- şınmaz aynı yasa hükmünce yenıden satışa çıkanlarak tlK'mn 129/2. maddesi hükmünce en çok fiyat verene saülır. Var- sa ıkı ihale arastndakı farktan, diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilennden lcra Dairesı'nce tahsıl olunacaktır. 6- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebıtaıesı ıçın dairede açık olup masrafi venldığı takdirde isteyen alı- cıya bir örneğı göndenlebilir. 7- Satışa iştırak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyen- lenn 2000'8437 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvTirmalan ılan olunur. 8- Satış ilanı ılgililerin adreslerine teblığe göndenlmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyen- lenn de yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. 11.05.2001 Basm: 33398 RADYO GÜNLERİ y y Melisre'dsn 'Hestelık Haıtisı İSTANIUk 1§I:S ANKARA İİMIR HAFTA IfIHIR §ÜN l@ii§v§ 19ıdi ARKAil YARIN'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog