Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi GenelYaymYönetmeni: Ibrahim Yüdız • Yazıişleri Müdürü: Saim Alpaslan # Sorumlu Müdür: Fikret Ükiz • Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara lstıhbarat: Cengiz Yıldırım 9 Ekonomi: Özlem Yüzak • Kültür: Handan Şenköken • Spor: Abdülkadir Vücelman • Makaleler: Sami Karaören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi- Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberleri: Mehmet Faraç 0 Avrupa Temsilcisi: Göray Öz Yayın Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya. Şükran Soner, tbrahim Yildız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125,Kat:4.Bakanlıklar-AnkaraTel:4195020(7hat). Faks: 4195027 • Izmır Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352S.2/'3Tel:4411220, Faks:4419117#AdanaTemsikisi: Çetin Yiğenoğlu, lnönü Cd. 119 S. No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü: Erol Erkut 9 Koordınatör: Ahmet Korulsan 9 Mu- hasebe: Bülent Yener9 Idare: Hiiseyin Gürer 9 Satış: Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönetim Kunılu Başkanı - Genel Müdür: Tjülbin Erduran # Koordinatör: Reha Işıtman • Genel MüdürYardımcısı: SevdaÇobao Tel 514 07 53 - 513 95 80-5138460-61,Faks: 5138463 YijnınbyaB ve Buao: Yeiîi Gün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A.Ş. fürfcocagı Cad. 39,'41 Cagaloglu 34334 tstanbul. PK: 246 - Sırkecı 34435 Islanbul Tel: (0/212) 512 05 05 (20 hal) Faks: (0/212) 513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr İOHAZÎRAN 2001 tmsak: 3.22 Güneş: 5.25 Öğle: 13.11 İkindi: 17.08 Akşam: 20.44 Yatsı: 22.35 Jennif8P Lopez evteniyor • NEWYORK(AA)- Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu Jennifer Lopez, dansçı sevgilisi Chris Judd ile evleniyor. New York Post gazetesinde yayımlanan habere göre Lopez, rap şarkıcısı Sean P. Diddy Combs ile aynldıktan birkaç ay sonra birlikte olduğu Judd ile evlenme kararı aldı. Haberde, 'PuffDaddy'diye tanınan Combs'tan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aynlan Porto Rico kökenli Lopez'in kısa süre önce nişanlandığı dansçı sevgilisiyle hikâh masasına hangi tarihte oturacağı belirtilmedi. Sdkgününden itibaren mevsim normallerinin 8-10 derece uzerineçıfoıc Çöl sıeaklan geliyor tstanbul Haber Servisi - Hava sıcak- hğı tüm yurtta sah gününe kadar her gün biraz daha artarak mevsim normalleri- nin 8-10 derece üzerine çıkacak. Yurt- taşlar aşın sıcaklann olumsuz etkisine karşı dikkatli olmalan konusunda uya- nluicen özellikle çocuk ve yaşhlann zorunlu ol- madıkça dışan çzkanl- mamalan tavsiye edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edini- !en bilgiye göre, sah gü- nünden itibaren Güney, Iç ve Doğu böl- gelerinde artan sıcaklık, Güney'de yer yer 40 dereceye kadar ulaşacak. lstan- bul'da bugün hava sıcaklığının 28 de- rece, yann ise 30 dereceye kadar çıka- cağı tahmin ediliyor. Meteoroji Genel Müdürlüğü, muhte- mel orman yangınlan ile yüksek sıcak- lığın getireceği olumsuz şartlar nede- niyle ilgilileri ve yurttaşlan tedbirli ol- malan konusunda uyardı. Hava sıcak- lığının bugünden itibaren daha da ar- tacak olması nedeniyle hekimler, yurt- taşlan güneş altında çalışmamalan ko- ^ T T , •• i n i nusundauyardı. • Uzmanlar, ozellıkle çocuklar ve yaşlılann zorunlu olmadıkça dışan çıkmaması gerektiğini belirtti. Tavslyeler Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zo- runlu olmadıkça dışan çıkılmaması ge- rektiğini anlatan uzmanlar, şu tavsiyeler- de bulunuyor: "Açık renkli bol elbiseler giyip geniş kenarh şapka takümah. SH cak havalarda güneş yanıklannın yanı sıra sıcak çarpması konusunda da dikkat- Bolunmah.Ozeüikle çocuklar>me zorun- lu olmadıkça dışan çıkmamah." AL GÖZÜM SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Mozaiksökülerek korunabüirmi? Ringde aüe boyu rekabet Muhammed Ali ve Joe Fraizer ringe çıknğında dünyadaki tüm gelişmeler bir anda 2. planda kalırdı 1970'li yıDarda. Yıllar geçti, ama .4li ve Fraizer isimleri ringlerden hâlâ silinmedi. Muhammed AB ve Joe Frazier'uı kendileri gibi aym mesleği seçen kızlan Laila Ali ile Jacqui Frazier- Lyde'ın maçı. yine spor dünyasuun en çok konuşulan müsabakası oldu ve Laila Ali, rakibini yenip, ba>anlann şampiyon boksörü unvanını kazandL New York cyaktinin Verona kentinde ringe çıkan Ali, ABD'de kadınlar arasında 8 raund üzerinden yapılan ilk boks karşılaşması özelliğüıi taşıyan maçta rakibi Frazier'ı sayı>ia yendL Frazier-Lvde, maçtan sonra, Leyla'yı hemen rövanş maçına çağırdL (Fotoğraf: AP) Bana hep böyle olur. ne zaman Gü- neydoğu'ya gitsem çocukluğumun geç- tiğı bu coğrafyanın mimarisine, renk- lerine, seslerine her seferinde yeniden vurulurum ve bu vurgun bir süre de- vam eder. Gene öyle bir durumdayım. Sabah kalkmış, "şimdi" diyorum, Mardin'de Deyrulzafaran Manastın'nın damın- dan göz alabildiğine uzanan o sessiz ve huzur vericı vadiye baksam ve gün- lerce, aylarca oradan hiç aynlmasam. Hiç aynlmasam. Ben böyle böyle düşünürken Sür- yani kültürü üstüne çalışan, bu kültür mirasını belgeleyen bir arkadaşımın Özgür Nizam'ın yolladığı faks maki- neden usulca çıkıyor. Faks isyan dolu, soru dolu ve yabancı pasaportlulara yasaklanan Süryani kiliseleri ve manas- tırlanyla ilgili, yani az önce düşündü- ğüm Deyrulzafaran Manastın'nın bu- lunduğu coğrafyayla ilgili. (Artık yaş gereği mi bilmem metafizik şeylere çok şaşırmıyorum.) Hiçbir değişiklik yapmadan faksta ya- zılanlan olduğu gibi hemen buraya alı- yorum: "Bir Güneydoğu hikâyesL Evet, tüm ülke olarak bir yanda Avrupa Toplu- luğu'na kahlmayı ve sonrasında Avru- pa'da serbest dolaşmavı hayal ediyo- ruz diğer yanda kendi ülke sınırlanmız içerisinde dahi hâlâ serbest dolaşım hakkını kullananıadığımızı unuruyo- ruz. Yani lafın kısası olağanüstü hal bölgesinde hâlâ olağan hareketler ola- ğanüstü bir dikkatle takip edilmeye de- vam ediyor ve hâlâ sivil toplum örgüt- leri şüpheli birer yapı olarak karşılanı- yor. Tarih 19 Şubat 2001; hâlâ izlerini tüm ülke genelinde ağır olarak taşıdı- ğımız şu son ekonomik kriz akşamı. Dövizin serbest dalgalanmaya bırakı- hşı ve arkasından tüm ülkey i sallay an o kriz. Krizin çıkışından kısa bir süre sonra Turizm Bakanı Erkan Mum- cu'nun açıklamaları. Bu krizsürecinin ardından tüm ülkede bir turizm patla- masının yaşanılacağuun müjdeli habe- ri. Evet, geçen >irmi yıl boyunca çokacı deneyimlerin yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Acaba bu süreçte bu bölgeyi kültür turizmine açabilir mhiz? Burası onlarca uygaruğa beşiklik et- miş ve daha sonra onlann acılannı sey- retmekzorunda kalmış Mezopotamya. Bu coğrafyanın en köklü ve en eski halklaruıdan biri olan Sürvaniler, gü- nümüzde yaşadıklan coğrafyada hız- la azalarak kalabilnıişler. Dünyada ilk kez kitlesei olarak Hıristij anlığı kabul eden Süryaniler bu durumun sonucu olarak, dünyanın en eski kiliselerini ve manasrıriarını (Hatay "da Saint Pierre Kflkesu Anıtü Köyii. Vlidyıat'ta Meryem Ana KUisesi, Mardin'de Deyrulzafa- ran Manastın, Midyat Mor Gabriel Manasün) Anadolu coğrafy asında in- şa etmişler. Öte yandan taşa can veren o mükem- mel taş işçiliğiyle, telkâri gümüş işçüi- ğiyle, Anadolu üzümlerinden üretilen şarapçıhkla tüm bu coğrafy aya bir renk katrruşlar. Bu kültür. biünı adanılan. ma- temarikçileri, felsefecUeri, şairleri ve ya- zarlarıyla Anadolu'va silinemeyecek değerler kazandırmış bir kültür. Evet, Anadolu'nun solmaması gereken bir çarpıcı rengi, ama soluyor ama soldu- ruluyor. Köylerden, kenüerden y alnız insan- lar göç etmiyor. Gümüşün ustalan, şa- rabın ustalan, taşın ustalan ve sanat- çılan da göç ediyor. tnsanlann binler- ce yılda y arattıklan kültürler de tüm bunlann beraberinde yok oluyor. Yaşadığı coğrafyadald tüm olumsuz- luklara rağmen yaşamını devam ettir- . ' i I Arkası 8. Sayfada Bütün zevkler Megane ile tam koruma altında. Euro NCAP {European New Car Assessment Programmc). Megane Hatchback, Avrupalı otomobil üretrctieri ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve bağımsız bir test kuruluşu olan Euro NCAP*te 4 yildız alarak, sınıfının en emniyetli otomobifi olduğunu kanıtlamıştır. BİLGİ RENAULT: (0212) 327 11 27 Megane Expression 1.6 16v Üretici firmanın, önceden belirtmeden model, renk, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği hakkı saklıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog