Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 2001 PAZAR OLAYLAK \iiı olay.gorus@cumhuriyet.com.tr Nelerin Bedelini Ödüyoruz.. Prof. Dr. Abidin KUMBASAR T oplumumuz, elh yı- lı aşkm suredır us (akıl) ve bılım dışı uygulamalarda bu- lunan yönetımlenn sonunda gelışen ekonomık ve sosyal bunalımı ya- şamaktadır Halk kıtlelen gelışen olaylan değerlendırecek bılınçten çoğunluklayoksun olduğu ıçın ne- lenn bedelini odedığını bıleme- mekte, yönetıcıler ıse bugüne ka- dar küçük kışısel çıkar hesaplany- la toplumdan sakladıklan gerçek- len açıklayacak yüreklılığı göste- rememektedırler Ulkenın yurtse- ver aydınlan, yıllardır haksız suç- lamalan göze alarak yaptıklan uya- nlann doğruluğunun kanıtlandı- ğını bugün yureklen ezılerek ızle- mekteler Yıllardır üretmeden sa- dece borçlanarak yaşayan, bütün değerlen ureten emeğe önem ver- meyen yönetımlenn bır bedelı ol- ması kaçınjlmazdı Ulusumuzu bugünkü bunalıma getıren ılk adımlar, 1946 seçımle- nnden sonra gelen yönetımın eği- tim bnüği'nı yozlaştırmasıyla atıl- dı. Ilk olarak. eğıtımle bırlıkte üre- tımın dünyada tek örneğı olan 'Köy Enstitüleri' uygulaması önce ama- cından saptınldı ve gıderek kaldı- nldı Dahasonrakıyönetımlerku- çük oy hesaplan peşınde koşarak devnm karşıtlanna odunler venp gelen dış yardımlan uretıme yone- lık yatınmlar yenne seçım yatın- mı ıçın kullanarak uçuruma gıden yolun onculen oldular. Ülkemız tüm kaynaklanyla dış çıkar çevre- lennın güdûmüne terk edıldı ve ulusalgücümûzyıpratıldı Dışçev- relenn ısteğıyle yurdumuz gençle- n bınlerce kılometre uzaklarda sa- vaşa göndenldı. Bınlerce vatan ev - ladının kanı pahasuıa alınan borç- lar gene bılınçsızce heder edılerek dışa bağımlıhğımız daha da vaz- geçılemez hale geldi. Gerçeklen gören ve halkı uyar- maya çalışan yurtsever aydınlan- mız dışlandı, vatan hamlığıyle suç- landı, hayatlanna kastedıldı Ata- rürk Devnmlen'ne yürekten bağ- lı gençlık ve ordumuzun gınşımıy- le 27 May» 1960 Devrimi gerçek- leştınldı Çağdaş 1961 Anayasası, çıkarcı polıtıka özentılennın öz- lemlenne engel olduğu ıçın gıde- rek dışlandı, yenıden dış güçlerın uydusu olunup, onlann gösterdığı doğrultuda, dışa bağımhhğı perçın- leyen yatınmlar gerçekleştınldı Uygulanan akıldışı ve çagdışı eğıtımle ülke gençhğının karşıt dû- şünce akımlanna yönlendinlme- sı, kardeş kavgasının başlamasma ve gerçeklen görenlerın, futucu çevrelenn yörüngesındekı yone- tımlerce kıyıma uğramasına ne- den oldu. Susturulan ılencı genç- lık \e aydınlann baskısından kur- tulan yönetımler, yakınlan ve yan- daşlannın çıkarlannı gözeterek ül- ke degerlennı ve ekonomık kaynak- lannı kurutma pahasuıa tüketım ekonomısının çıJgın boyutlara ulaş- masına neden oldular. Yıllarca çeşıtlı yurt yörelennde dengelı yatınmın yapılmaması ve çağdaş eğıtımın uygulanmaması, ülkemızın bazı yörelenndekı yurt- taşlarda dışlanmışlık duygusu uyan- dırarak devlet karşıtı ayaklanma- lara neden olup on bınlerce ınsa- nın ölümüne ve savaş ortamında bu- yük değer kayıplanna zemın hazır- ladı Halktan ve gerçeklerden kopuk, yalnız kendılennın ve yandaşlan- nın çıkarlanyla ılgılı polıtıka özen- tılennın, hep eleştınp hıç değıştır- meye yanaşrnadıklan anayasa ve se- çım yasasıyla partı genel başkan- lannın seçtırdığı ve halkm fıgü- ranlık yaptığı seçımlerle oluşan Mechs'ın bızı ulaşurdığı sonucu ıse bugun hep bırlıkte yaşamaktayız Ulkemız. dışandan gelen onenler- le yonlendınlen, yenıden borçlan- maktan başka çozüm uretemeyen, kendı halkından ürken yonetıcıle- nn ehnde her gün bıraz daha gü- vensızlık ve karmaşaya surıiklen- mektedır Bugün yaşadıklanmızm ve öde- yeceğımız bedehn nelenn karşılı- ğı olduğunu açık yureklılıkle hal- kımıza anlatmadan çözüme ulaş- mak olanaksızdır Neyın karşılığı olarak özvende bulunması gerek- tığını bılmek toplumumuzun en doğal hakkıdır. HaUomızbümetktirkiödediğimiz bedel,yozlaşünlan eğftnnin,gözar- dı edikfl Atatürk Devrünkri'nin, yıllarca dışa bağımlı tüketime yö- nelik borçlanmalaruı, yurt avdın- lanna yıllaryıb uygulanan layımın, çağdaş duşünce akımlanna yıllar- ca ilgisiz kalnıanın; siyaseti, halkı aldatarakyöneöneksannıanın,hal- kın kutsal duygulannı siyasal çı- kar için kullanmanın, yurtsever gençliğe uy gulanan işkencelerin, bazı yurt \ örelerini v azgısına terk edipdışlamanın,yurtdışınayasalol- mayan yollardan para kaçınp bu- rada hamaset nutukian atanlara kamnanın, devletle iş y apan yükle- nici (muteahhıt)lerin konut, yat ve yazhklanndan yararianarak ülke kaynaklannı yağmalatanlan dev- let adamı sanmanuı, ülke v aürun- iarmdan komisyon aJdığı sövlenen- leri hâlâ alkışlanıanın. döviz değer değişinıinden parasal çıkar elde edenlerin pişkin davraıuşianna göz yummanın, halkın parasıyla var olan devlet bankalannı yakınlan- na hortunüatanlan hâlâ baş üstün- de tutmanın bedelidir Ülkemızın her şeye karşın bu be- delı ödeyecek zengınlık ve güçte olduğu gerçektır Bütun sorunlann çözümu ancak, topluma guv en ve- recek yönetımlerce, geçmışten ders alarak ılenye dönuk akılcı ve bı- lımsel uygulamalarda bulunulma- sı, dunya ve ulke sorunlannı bılen değerlı uzmanlanmızdan yararla- nılması yoluyla halk kıtlelennde yapacaklan ozverının yıne boşa gıtmeyecegı ınancının sağlanabıl- mesı ıle gerçekleştınlebılu-. Tûrk ulusu utanmak ıçın yaratılmış bır ulus değıldır" Atatürk'ün bu sozu Yenıden Mudafaa-ı Hu- kuk' dergısının kapağında yer alır. UtanmakL Bır ınsan halıdır Utanç duygu- sundan yoksun bır ınsana acıyanlar da var- dır, hayran olanlarda!. Çunku ağır bır yuktur bu. Ezer kışıyı Ama ıçlerınden, yureklenn- den, beyınlennden boyle bır duyguyu sıfıp atmışlardansanız, her şey sıze doğal gelır. Onursuzluk, nıtelıksızlık, ınsanı ınsan eden ne varsa... Uluslar ıçın de böyledır. Daha da onemlı- dır utanç duygusu... Koskoca bır toplumu ezer. Kımılenne gore zamanla alışılırmış 1 Şu dunyaya bır kez gelı- nırmış! öyleyse fırsat bu fırsat, ye ıç eğlen! En değerlı şeyler elden bırer bırer gıdıyor- muş, sana ne!.. 'Yenıden Müdafaa-ı Hukuk' dergısı ışte ulu- sumuzu utanç çukurundan kurtarmak, eskı onuriu çızgısıne oturtmak, ıçımızde gıttıkçe çoğalan gafıllen uyandırmakgorevını ustlen- mış... Butun yazarları ıle Ataturk devnmını yorumlamak, daha doğrusu, savunmak go- EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Halka-i Bela' revını ıçtenlıkle yenne getırmekte Gunden gune guçlenen aldırmazlık, umur- samazlık, yozlaştırma eğılımlenne karşı 'Ye- nıden Mudafaa-ı Hukuk' gıbı yayınlara onem- lı ışduşuyor Bu dağınıklığı, bu kargaşayı dur- durup Kemalıst butunleşmeyı sağlamaya ça- lışmak... En onemlısı de onur, ulusal onur... Prof. Dr. Çetin Yetkin bu konuda dıyor kı: "Onur, tüm ınsanı değehenn bıleşkesıdır Insanı ınsan yapan, gerçekten ınsan olanlann duyumsa- yıp yaşadıklan, gıderek bılınçle algıladıklan en yuksek değerdır Onurunu korumak, onu- ru ıçın yaşamak yalntz ınsana ozgudur. Onur- dur ınsanı hayvanlıktan, ılkellıkten çekıp sı- yıran." Italyanı, Fınlısı, Amenkalısı, Almanı gelıyor. Ne yapmaya gelıyor? Bızlerden bır şeyler ko- parmaya.. En başta onurumuzu, bağımsız- iığımızı, ulusal nıtelığımızı! Bır IMF'dır, bır Dunya Bankası'dır, bır G-7'ler, yok ABD, AB tutturmuş gıdıyoruz. Ne ısterierse, ne dıyor- larsa sıneye çekıyoruz. Azıcık karşı çıkan mı oldu, onumuze bır mektup çıkanlıyor, "Sen bunu yazdın, ımzaladın, sonuna kadar uya- caksın; yoksaJ.." Yoksa, borç vermezler, eskı alacaklannı ıs- terler. O zaman ne yaparız, nasıl yaşanz, na- sıl geçınınz!. lyısı mı her şeyı benımse, her sozu dınle!.. Bır ınceleyen olsa gorur şu IMF'nın hangı ulkeye el atsa orasını eskısınden beter duru- ma duşurduğu!.. IMF öğutlenyle kurtulan yok! Yıllardır bu IMF temsılcılennın önenlennı dınledığımıze gore şımdı çok daha ustun bır yerde olmaz mıydık? IMF herışımıze karıştığında eskısın- den beter oluyoruz. Yine de "ıslah" olmuyo- ruz, bır daha, bır daha IMF'ye el açıyoruz. Ziya Paşa Kasım 1868'de bu gerçeğı gor- muş: "Avrupa'ya kendımızı tamamıyla bağla- mak dahı, onu kendımızden faydalandırmak ve bu Avrupa sermayesını memleketımıze çekıp, bağlayıp bununla her vakıtte devletı kendı menfaat ve sermayesını muhafazaya mecbur etmek ıle olur dedıler Velhasıl na- sıl oldu ıse oldu, bu bela halkası boğazımı- za geçtı ve bır daha çıkarmak nasıp olma- dı" Ziya Paşa'nın "halka-ı bela" dedığı bu hal- ka yuz ellı yıl sonra hâlâ gırtlağımıza dolan- mış durumda!.. Her an bıraz daha sıkıyor, her an bıraz daha bızlen bır çeşıt kole durumu- na ıtıyor... Haydı venn şu sorunun yanıtını. "Batılı sö- mürgenlenn btzlens buyrukustune buyrukyağ- dırmalannı onurumuzla bağdaştırabılıyor musunuz?" PENCERE Ne Seçimi BeL 1970'lerdeBeyoğlu.. Öğle saatlerınde Mefih Cevdet ıle Sabahattin Eyuboğlu Istıklal Cadde- sı'nde yuruyoriar. Ortalık cıvıl cıvıl Çıçek Pasajı'nın kapısında Melıh Cevdet du- ruyor. - Sabahattin, şurada bı- rer bıra ıçelım... Eyuboğlu sesını çıkarmı- yor; Pasaj'a gınyorlar; bır- kaç adım attıktan sonra Sa- bahattin patlıyor. - Ne bırası be!.. Oturup afıyetle rakı içı- yorlar. Bırkaç gunden ben gaze- telerde "Iran'da seçım var" başlığı altındakı yorumları okudukça ben de patla- dım: - Ne seçımı be!.. Bır ışı ya doğru dürust yapacaksın ya da hıç yap- mayacaksın!.. Molladıkta- torluğunde seçımın ıçerığı ne anlam taşıyor ve kım kı- mı aldatıyor?.. Ulkenın tum kadınlarını metazon çuva- la sokan bır siyasal rejımın başındakı kara cuppelıler neyın seçımını yapıyorlar?.. Komşumuz Iran'dakı se- çım, korler çarşısında ay- na satmaya benztyor. • Her Müsluman gunde beş vakıt anarak Gazi Mus- tafa Kemal'eşukretmelı... Hele kadınlar.. Bızım kadınlanmız.. Saçlannı pufur pufur rüz- gârda savurarak yurumek ozgurluğune sahıp kadın- lanmız Iran'da olsalardı çuvala gıreceklerdı. Iran'da seçım ıkı, üç ya da beş molla arasında se- çım anlamına gelıyor.. Dıyoıiar kı. - Ama, bu mollalardan bırısı daha hoşgörulu ve de reformcu... Reformunu sevsınler!.. • Iran'da buzdolabı var mı?.. Var Elektrık?.. Var. Elektnk supürgesı?.. Oto- mobıl?. Otobüs?.. Cıp?.. Telefon"?. Bulaşıkmakıne- sı?.. Tetevızyon? Radyo?. Elbette var.. Kırk yıl once, yuruyen merdıvenlerle donanmış supermarket vardı Iran'da.. Turkıye'de yoktu. Pekı,2001 yılında Turkı- ye'de olup da Iran'da olma- yan ne?.. Laıklık!.. 42 mılyon seçmenın ka- tıldığı seçımlen ıziemek uze- re iran'a gıden Hurrıyet ya- zarı Ferai Tınç ancak ba- şını orterek gazetecılık ya- pabılıyor; cumhurbaşkanı- nı seçmek ıçın sandık ba- şına gıden Iranlı kadın ba- şını açamazken neyın se- çımını yapacak?.. Mollalar arasından seç seçebıldığını!.. Seçım mı bu?.. • Bız Turkıyemızı beğen- meyız, kımı zaman kendı ulkemızden yaka sılkerız.. Haklıyızda.. Daha ozgur, daha de- mokratık, daha aydınlık, daha guvenlı, daha rahat bır toplumda yaşamayı oz- lemekten vazgeçmek, ken- dımıze haksızlık olur. Ancak laık Turkıye Cum- hunyetı'nde yaşamaya altş- mış kadın erkek Türkler, komşumuz Iran'da geçer- lı koşullara kaç gun katla- nabılırier?.. Doğu komşumuz 'Aydın- lanma Devrımı'ru görme- mış bır Islam ülkesıdır... Bız bu devnmı Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'e, o guzel ada- ma.. GPRS Bu teknolojinin altyapısını kurarak bütün Türkiye'de çalışır duruma getirmek en az 1 yıl alıyor ve yaklaşık 100 milyon dolara mal oluyor. Hayır biz kurduk, ordan biliyoruz. GPRS (General Packet Radio Service): Bugün, sabit telefon bağlantısı olmayan her yerden "cep telefonu + bılgisayar" ile internete çok hızlı ve çok ucuz bağlantı olanağı. Yarın, şu an inanılması zor olan pek çok şeyin, cep telefonuyla gerçekleştirilmesini sağlayacak olağanüstü teknoloji. Bugun ıster teknenızı bır koyda demırlemış olun ıster bır dağın etecjınde kamp kurun GPRS sayesınde cep telefonunuzu kullanabıldığınız her yerden internete bağlanabılır ın- ternetın sunduğu tum olanaklardan yararlanabılırsınız GPRS'le, ayda 5 mılyon TL gıbı küçuk bır abonelık ucretı dışında başka hıçbır ucret odemeden internete dıledığınız kadar bağlı kalabılır verı alışverışı ıçın bıle ucret odemezsınız * GPRS bugun, sanıyede 25 Kbıt hıza sahıp bır teknoloji Çok yakında GPRS teknolojısmın ıletışım hızı sanıyede 56 Kbıt e çıkacak Bugun herhangı bır ınternet servıs sağlayıcısının bıreysel abonelerıne sağladığı hızla karşılaştırıldığında bu hızı çok verımlı bır hız olarak nıtelendırmek gerekıyor GPRS ten yararlan manız ıçın GPRS uyumlu bır cep telefonu olan Motorola P7389ı sahıbı olmanız yeterlı Buraya kadar GPRS ın bugununden soz ettık GPRS yalnızca ınternet bağlantısıyla sınırlı bır teknoloji değıl GPRS ın ufukları o kadar genış kı yakın bır gelecekte yıllar değıl aylar ıçerısınde GPRS le şımdı inanılması zor olan pek çok şeyı cep telefonunuzdan gerçekleştırmenız mümkun olacak 0 gun geldığınde cep telefonunuzdan bır futbol maçındakı gollerı seyretmekten yurtdışındayken bulun- duğunuz yerı cep telefonunuzun ekranında gormeye cep telefonunuzu kredı kartınız gıbı kullanmaktan gorduklerınızı mınık bır kamera aracılığıyla cep telefonunuzdan bır başkasına aktarmaya ya da smemada oturacağınız yerı cep telefonunuzun ekranında gorerek seçmeye kadar pek çok olanak elınızın altında olacak Telsım bu olağanustu teknolojinin altyapısını Turkıye ye kazandırdı GPRS Turkıye de var Ve çahşıyor Telsım sayesınde GPRS ten yararlanmak ıstıyorsanız, lutfen (0212) 448 5212 ya da (0212) 448 5213 ü arayın * Ucrets z sımrsız verı dlı^venşr 3! Araltk 20G\ tanhtnç ksdar çeçerlıdır Bu tdrıhten ılıbaren ıse her ay 20 Mbıt e kadar verı s/ıj^enjı ucretsu olacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog