Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(g cumhuriyet.com.tr 11 Blair zaferini ilanetti • LO\DRA(\A)- İngıltere seçımlen, ıktıdardakı îşçı Partısı'nın zafenyle sona erdı Oncekıgece tamamlanan sa> ım sonuçlanna göre Blaır'ın partısı seçmenın yuzde 42 'sının desteğıru aldı 1997 seçımlen üe karşılaştınldığında oy kaybeden lşçı Partısı'nın mılletvekılı sayısı 418'den413 e duştu Muhafazakârlann oy oranı yuzde 1 5 Lıberal Demokratlann oy oranı da yuzde 6 arttı Başbakan Blaır, yenı kabınesını dun açıkJadı ABD'nin barış planı • GAZZE/KAHÎRE (AA) - ABD oncülüğunde başlatılan Israıl-Fılıstm guvenlık goruşmelen surüyor Batı Şena'dakı Ramallah'ta bugun yapılması beklenen guvenlık toplantısında taraflann, CIA Başkanı George Tenet tarafından 8 Hazıran'da sunulan belgeye yanıt vermesı beklenıyor Kütalı casuslar davası • MIAMI(AA)- ABD'run Mıamı federal mahkemesı, 6 Aralık'tan ben suren casusluk davasında 5 Kübalıyı, Havana yonetunı adma casusluk yapmaktan suçlu buldu Kubalılardan 2 sının casusluk gerekçesıyle 10>ıl, dığer 3'unun de omur boyu hapıs cezası alması beklenıyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin sonuç açıklandı: Hatemi, oylann yüzde 76.91'ini aldı Iran'da refortn kazandı• Toplumsal desteğını bu seçımle bırlıkte arttıran Hatemi 'nın reform gınşımlennın öncekı dönemde karşılaştığı engellen aşıp aşamayacağı merak edılıyor Dış HaberlerServisi-Iran'da oncekı gun gerçekleştınlen seçımlenn ardından Muham- med Hatemi'nın zafen kesın- leşırken Iran News gazetesı, olayı "reformjanlılarınjııza- feri" olarak nıteledı Iran Cumhurbaşkanı Mu- hammed Hatemi. yuzde 76 91 oy oranıyla yenıden cumhur- başkanı seçıldı Haterru kul- lanılan 28 mılyon 160 bın 405 (katılım oranı >aızde 66 77) oydan 21 mılyon 659 bın 53'unu alarak seçımde rakıp- lenne ezıcı bır ustunluk sağ- ladı Seçıme katılım oranı 1997'dekı seçımlere gore du- şuk oldu ancak Hatemi oy oranını yaklaşık yuzde 8 art- tırdı Reformcular, kesın so- nuçlann açıklanmasından son- ra gece yanlanna kadar Hate- mi'nın zafennı kutladılar Resrnı haber ajansı IRNA ta- rafindan yaytmlanan Iran Da- Reform girtşimJerinin başanva ula.'jiııasınıiste>enkrinçoğu kadın. (Fotoğraf REL'TERS) ıly gazetesı de "Halk ne iste- diğini çok açık büiyor. Üstûne duşeni yerinegetirdi. Şimdj se- çifcn yetkililer ve onlar adına komışanlaria secim meyda- nında hayal kınkhğma uğra- yanlar, bu olayın manüklı bir değeriendirmesini yapmalı- lar" ıfadelerını kullandı Hatemi'nın muhafazakâr rakıbı Abduliah Casbi de Ha- temi'ye bır kutlamamesajı gonderdı Cumhurbaşkanı Hatemi, Iran'da 1979'dan sonra kabı- neye ılk kadın başkan yardım- cısını (Masumeh Ebtekar) ata- yan lıder oldu Hatemi Italya ve Almanya gezılenyle Iran ıBatı'ylabu- luşturan ılk de\ let başkanı ol- ma sıfatını, ulkerun uluslara- rası alandakı ımajını değıştır- mek ıçın kullandı Korfez de- kı komşularla ılışkıler konu- sunda olumlu gelışmelere ım- zaattı Hatemi yandaşlan geçen yıl parlamentoda çoğunluğu ele geçırdıler, ancak ıktıdar aygı- Irlandalılar hayal kırıklığıyarattı Dış Haberler Servisi - Irlanda halkının öncekı gün yapılan referandumda Nıce Anlaşması'nı reddetmesı ve Avrupa Bır- hğı'nın (AB) genışlemesıne olumsuz ta- vır beyan etmesme yönelık tepkıler sû- rüyor Avrupa Komısyonu Başkanı Romano Prodi ve AB donem başkanı lsveç'ın baş- bakanı Goran Persson ortak bır açıkla- ma yaparak "İrlanda'dalrî demokratik sûrecin sonuçlanna saygı duvduklannı' 1 belırttıler Açıklamadaİrlanda'nınbuka- ı rannm genışleme yonundekı cahşmala- n engellemeyeceğı de behrtıldı Irlanda Başbakanı Bertk Ahern yaptı- gı açıklamada, "derin bir hayal lankiığı" yaşadığını belırterek referandum sonucu- nun AB'lı ortaklannda ve genışlemenın adayı olan uJkelerde beklenmedık bır şok yarattığırukaydetb Hukümeteyakınkay- naklar referandumun yerulenebıleceğım belutıyorlar tının onemlı bolmelennı el- lennde tutan muhafazakârlar, cumhurbaşkanının gerçekleş- tınnek ıstedığı reform \ e açı- lımlann onunde engel oluş- turmayı surdûrduler 1998'de onde gelen mıllıyet- çı \ e lıberal yazarlann suıkast- lara kurban gıtmesı, ıstıhbarat ajanlannın olaydakı rolü tar- tışmalannı gundeme geürmış- tı Temmuz 1999'da Hatemi yanlısı bır gunluk gazetemn kapanmasmın ardından Tah- ran v e başka eyaletlerde gun- lerce suren gostenler yapıldı O gunden ben çoğu reform yanlısı 30'dan fazla gazete ve dergı muhafazakârlann kont- rolundekı mahkemeler tara- fından kapatıldı, çok sayıda gazetecı tutuklandı ve mah- kemelere çıkanldı Mart ayında, yasak olduğu halde etkınlığıne goz yumulan Iran Ozgurluk Hareketı'nın faalıyetlen tamamen durdu- ruldu ve bu sıyası cevreyle bağlantısı bulunan 60 kışı yar- gılandı PoRTRE/ HATEMİ Bir edebiyat tutkunu Dış Haberler Servisi - tran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi oncekı ıktıdar donemınde eksık bıraktığı reform gınşımlenne rağmen gençler ve kadınlann onemlı bolumunun desteğını arkasına aldı Hatemi nın edebiyat ve heykele olan ılgısı ve genel olarak sanata düşkunluğu boyle bır seçmen kesımını etkılemede onemlı bır ustunluk olarak göstenlıyor Ekım 1943'te Ardakan'da dını butun bır aılenın oglu olarak dunyaya gelen Hatemi, Ingılızce, Almanca ve Arapça bılgısının vanında Descartes, Tolstoy ve Goethe'ye düşkunluğu ıle tanınıyor Islam ve felsefe eğıtımı gormuş olan Hatemi. devnmden sonra gazetecılık yaptı ve kultur bakanlığı gorevıne gelene kadar da parlamentonun bır uyesı olarak kaldı 1997'de Cumhurbaşkanı olana kadar Mıllı Kutuphane'yı yoneten Hatemi'nın çok sayıda kjtabı bulunuyor Batı felsefesı ve sıyası duşuncesı uzenne bır çalışma olan "Şehrin Dumasından Dunyanın Şehrine" adlı eser bunlardan bın Se> güi Oğlıunuz HAKAN ŞENYUVA'YI ANMA A Ü Sıvasal Bılgıler Fakultesı Öğrencı Derneğı Başkanı ıken 10 Hazıran 1979 gunu dış guçlenn beyuı vıkaması sonucu yaratılan ulkucu cetelerce şehıt edılışının 22 yıldonumunde, senı hasret \e ozlemle anıyor tum katıllen \e yandaşlannı lanetlıyoruz (Hakan Şenynva, 1957 - ) Sevgılı Oğlum geçen yıtkı anmada umut vencı valışmalanna $ahıt olduğumuz hukumetımızın \ e emnıyet güçlennın katıl zanlısı ulkucu Fehmı Sovlemez ın vakalanması hususunda da eereklı talımatı verece ğını umuvorduk ancak olmadı adalet bır başka bahara kaldı Sevgılı Oğlumuz Hakan Şenyuva senı 22 yıldır dınme\en \e her ge çen gun daha buyuk daha denn bır özlemle ulkemız \ e ınıanlanmız ıçın taşıdığın o guzel o olağanustu duşuncelermle senı sevenlennle bır lıkte anıyor vegonullenmızdeyaşatıvoruz Yetmışlı yıliarda \S\LA teror orgutu dıplomatlanmızı vurt dışın da şehıt ederken Mıllıjetçı Cephe Hukumetlen nın sorumlulan da ıçe nde gençlığı cephelere bolup ulkucu gençlen herturlu ımkan veko ruma ıle techız ederek aydınlan bılım adamlannı unıversıte gençlığı nı komunıstlıkle suçlavıp bedef gostererek bır avdın kaılıamına neden olmuşlardır Butun bu katlıamlann ana senaryo vazarları dış guçler o\-unculan ıse ışbırlıkçı ıç guçlerdır Seksenlı vıllarda ASAIA teroru durdurulmuş ama ülkemız uzenndekı avnj ovun başka aktorlerle ıçe nde PKK teroru tslamıterördevrevesokularaksurdurulmuştur Bugun bu karanhk oyunlann onemlı bır kısmı bılınmekle bıriıkte sorumlulan henuz yargılanamamıştır Hazıne ve banka homımculannı adalet onu ne genrmeve yonelık alarak 2 yıldır surdurulen vetersız. ama umut \e ncı operasvonlar temennj edenz kı bır sonuca ulaşır Mıllı servetımızı hortumlayanlardan nasıl hesap soruluvorsa 1960 lı vıllardan ba^lava ral gunumuze kadar suren devrede ulkemızın guzıde yazar a\dın \e gençlennın kanlanmn hortumlanmasına sebebı>et \eren teş\ık eden, kardeşı kardeşe vurdurtan sonımlulardan da heiap sorulması kontr ae nlla orgutlennın açıklanması ve bovlece eelecekte bovle bır gaflet \e tuvanet ıçıne duşulmesmm onlenmesı sağlanır l manz vakmlannı bu kniı oyunda yıtırenlenn adalet ısteklen 22 yıl sonra da oisa vanıtlanır Evladımızın katıl zanlısı 19^6 doğumlu Fehmı Sovlemez \nkara 2 \gır Ceza Mahkemesı nın 1986 96 esas savılı do^vasında aıvabı tu tuUu olarak aranmakta ve 22 yıldır vakalanamamaktadır Kjtıl zanlısı nın bılınen en son adresı halen annesı v e babasinın onırduâu tsadn an lı Mahallesı V ışnelı Sokak. No " Kahramanmaraş. adresıdır Sorum lu mnıyetmakamlan bugunekadarkatılınvakalanmasıhususundaud dı bır araştırma gerçekleştırmemıştır Katıl zanlısinın kımlık deaı^nre rel yurtdışmda veva vurtıçınde bulunmasi kuv-vetle muhtemeldır Katıl zanlısı \\\ oğlu Kahramanmaraş tsadıvanlı Mahallebi nurusu nakayıth 19">6 doğumlu Fehmı Soylemez, Ankara 2 Agır C eza Mah tenesı nın 1986 % esas savılı dosyasında gi)abı tutuklu olarak aran msktadır Bılınen en son adresı Isadıvanlı Mahallesı Vısnelı Sokak "V 7 Kahramanmaraş Katıl zanlısının yakaianması hususunda duvarlı v ıcdan sahıbı % atan <telanmızm da desteğını beklıvoruz E. C«neral ve Bavan 1. Hakkı Şenvu^a PK.331 06042 Ulus-\nkara CüMHURtYET MAHALLESI S.S. Okur, Çevre Kultür ve tşletme Kooperatifi (KOOP-C)'den DUYURU Kooperatıfımızın 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ha- znan 2001 Pazar gunu (Bugun) saat 14 OO'te Gazetecıler Ce- mıyetı Burhan Felek Konferans Salonu nda (Turkocagı Cad No 1 Basuı Saravı Kat 2 Cagaloglu-Emınönü) yapılacaktır AÇDLIŞ tZLENCESl • Ruhı Su Dostlar Korosu duıletısı, • Açılış ve saygı duruşu, • Açılış konuşması • lltaanSELÇUK SS Koop-C Başkanı • Konuk konuşmacılar • Muammer NtKSARLI Mılh Kooperatıfler Bırlığı Genel Başkanı • Oğuz SOYDAN Turh\e Kent Kooperatıflen Merkez Bırlıgı (TURKKENT) Genel Başkanı • Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Snasal Bılgıler Fakultesı Öğretım Uyesı • Saffet SERT Çanta Beledıve Başkanı İLAJN CUSİAD (Çağdaş Sanayıcı ve tşadamlan Deraeğıl Dernek Olağanustu Geoel Kunılu 30 06 2001 gunu saat 11 00 de Huse- vın Ağa Mahallesı Istıklal Caddesı Vakıf Gokçek Işhanı No 62 K 5 Bevoğlu-lstanbul da vapılacaktır Çoğunluk sağlanamadığı takdırde O7 O7 2001 tanhınde aynı saat ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır 1- A.çıliş konuşması 2- Dıvan Kunılu nun oluşması 3 Savgı duruşu ve tstıklal Marşı 4- Toplantı rutanakiannın ımzalanması ıçın dıvana yetkı venlmesL 5- Yonetım ve Denetleme Kunılu raporlannınokunması ve ıbrası 6- Bılançogelırvegıdertablosunun okunması goruşulmesı ve ıbrası 7- Tahmıni butçe 8- Tuzuk değışıklığı , 9 Dernek organlanmn seçırru Başkan Yonetım Kunılu, Denetım Kunılu Dısıplın Kunılu 10 Dılek ve temennıler Tatilcılenn %10'u reklamla, %90'ı tavsıye ıle kendı otellennı bulurlar... "dubonş»\f bir tavsiyedir" "% I1J IM Restorant & Hma Ağaçlam sıMığmaan detvz gûruntusunu çekemedık C lub Onent Anbk Çağın adalet sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Ören de denıze "sıfır" bınbır yıldızlı bır tatıl koyudur Homeros un doğum yen Işıklar Sahıirnde Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıkı noktasından bın olan Edremıt Korfea nde Zeytn Rıvıerası ndadır Club Onenrte Ege srblınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2 4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış ıçlennde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bır botamk bahçesıne açılır Bahçe bıter ıncecık kumlu plaı başlar Ozıırtuler ve engellıler ıçın tumuyle duzayak veıeteryanlar ve dıabeükler ıçın sorunsuz tatıl Gunluk doktor vızrö Mayrs UHaııran2001 K^ıba^OK12 000 000TUO-12mik:ntsiz (3)-4-S-6 kffffer, 7 000 000 TL Club Onent Holıdav Resort, Ören-Burhanıye Td O 266 416 53 54 - 416 34 45 • Fas- O 266 416 40 26 Antmcalın Clılı OriMit •luslsraftsı MBatcılann. 1ı www club-onent com Turk Tabıplen Bırlığı [sparta-Burdur Tabıp Odası Buyuk Kongre Delegesı Dr. MUHİTTİN OREKİCİ'yi 08 06 2001 tanhınde trafık kazasında kavbettık Başımız sağolsun Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi FATİH 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 1999/533 Da\acı Istanbul Unıversıtesı Rektörlüğu tarafından davalı Fıkret Apaydın aleyhıne ıkame olunan alacak da- vasının açık duruşması sonunda, Şmnevler, Kazımka- rabekır Cad Omeroğlu Apt No 21/1 adresınde ıkamet etmekte ıken yapılan zabıta tahkıkatına ragmen buluna- mayan ılanen teblıgata rağmen teblıgat vapılamayan davalı Fıkret Apaydrn hakkında hakımlığımızın 23 3 2001 tanh 1999 533 esas, 2001/172 karar sayılı ılamı ıle davalrnın kullandığı vasıta ıle davacıya aıt va- sıtanın hasanna sebebıyet vermış olması nedenıyle 2 011 550 000 -TL hasar bedelının 27 4 1999 tarıhın- den ıtıbaren ışleyecek faız ve 74 511 550 -TL vekalet ucretı ıle bırlıkte davalıdan tahsılıne karar venlmış olup ışbu karann gazete ıle ılanı tarılunden ıtıbaren bır ay zarfında karar temyız olunmadığı takdrrde karann ke- sınleştınleceğı hususu teblıgat yenne kaım olmak uze- re ılanen teblığ olunur 20 4 2001 Basın 33288 Okurlar bılnr O hep vardı Yıllarca suregelen dınlence alışkanlığı 'ARTEMÎS ÖREN TATÎL KÖYÜ' \rtemıs Tatıl Koyu 30 000 m2 lık bır alanda denızın hemen kıyısında kurulmuştur 112 standart oda ve 6 suıt toplam 245 yatak kapasıtesı peyzaj duzenlemesıyle unlu rengârenk çıçeklenn kokulannı yaydığı tatıl köyumuzde tum odalarda balkon, dırekt telefon 3 kanal muzık yayını ve mını bar, ısteğe bağlı TV mevcuttur alışvenş yapmak ısteyenler rrunı çarşııruzdan yararlanabılırler Mını çım futbol basketbol, plaj voleybolu sahalan, masatenısı, tenıs ve bılardo, ıdeal bır olanak sunuyor Çocuklar. Artemıs Tatıl Köyu'nde oyuna ve eğlenceye doyacaklar Çocuk havuzu, çım- le kaplı oyun parkı, yan açık atan salonumuz onlara güvenlı ve neşelı ortam sunuyor Kahvaltı ve akşaim yemeklennde tatıl koyümuzun açık bufesı her zevke uygun Turk ve dunya mutfağmdan zengın seçeneklerle karşınıza çıkıyor A la Carte Restaurant Kafeterva Snack Bar ve Havuz Bar gununher saatı hızmetmızdedır lyı ve mutlu bır tatıl geçırmenız dıleğı>le Hazıran 2001 Kışı başı YP 18 000 000 TL 0-6 ucretsız, 7-12 yaş %50 ınduım Artemıs Oren Holıdaj Resort, Ören - Burhanıye Tel 0 266 416 37 76(pbx)Fax 0 266 416 32 26 Web Page www artemıs gen tr TC KOVANCILARKADASTRO MAHKEMESt'NDEN EsasNo 1990/155 Mahkememızm 03 11 1997 T, 1990 155 esas, 1997/286 karar sayılı ılamı ıle Kara- bork koyunde, kaın 54 nolu parselın tapulama tespıtı uyannca tapu sıcılıne tescılıne ka- rar venlmış, adı geçen karar zabıtaca yaptınlan araştırmasına rağmen Sudıye Arslan a, Cemal Arslan'a ve Nurettm Arslan'a teblığ edılemedığınden ışbu karar Sudıye Arslan a olu Cemal Arslan mırasçıları Cafer, Yucel, Yüksel Hasan Ahmet Arslan a \e ısmı bı- lınmeven Nurettm Arslan nurasçılanna Yargıtay yolu açık olmak uzere ılanen teblığ olu- nur 01 05 2001 Basın 25993 SAYDAM YALÇIN DOGAN 'Every Single Person../ Dost mu Düşman mı? Yabancı dıplomatlar arasında, Ankara'da yaygın bır fıkra var Bır Ingılız, bır Fransız, bır Alman ve bır Turk'e go- rev venlıyor, "fillerie ılgılı goruşlennı" bıldırmek uzere Bır sure sonra, goruşlergelıyor Ingılız mko- nu başlığı, "Fıllerden Sporda Nasıl Yararlanılır'? " Sıra Fransız'a gelıyor Onun konu başlığı "Fıllerın Aşk Hayatı" Derken Alman açıklıyor Onûn baş- lığı, "FıllerKonusuna Gınş" Nıhayet sıra Turk te Onun başlığı, "Fıller Dost mu, Duşman mı? " Bu fıkrayı dınleyen yabancı dıplomatlar kahka- halarla gulerken Turkler acı acı duşunmek zorun- da kalıyor Çunku doğru Egemen devlet, o mer- kezıyetçı, o otorrter, bırakın yabancıları, her yurt- taşına bıle "once dost mu, duşman mı" dıye te- peden bakıyor Bır açık varsa hemen kuyruğundan çekmek uzere1 Açığa bıle gerek yok Zaten baş- tan karariı Şu ya da bu bıçımde ıktıdarını her bı- rey uzennde tek tek gostermekte hıç tereddırt yok 'Her tek kişi önemlidir' Seçım zafen sonrasında Tony Blair'ın ılk anda sıradan gıbı gelen sozlerı Batı'da yonetımlenn insana verdiği değeri gostermesı açısından ha- yatı nıtelıkte "Hangı duşunceden, hangı sımftan, hangı ko- kenden olursa olsun, bızım amacımız HER BİRE- YE TEK TEK (every single person) ulaşmaktır Her bıreyın tek tek sorunlanyla ılgılenmektır " Blaır, onun ıçın seçım kazanıyor Onun ıçın po- puler Onun ıçın sevılıyor Onun ıçın dıkkatle dın- ienmesı gerekıyor Onun ıçın kendısınden çok şey oğrenmek mumkun Çunku, her tek kişi onemlı Her tek kışının so- runu, mutluluğu, ışı gucu, varlığı, dığer bıreylerle olan ılışkısı onemlı ve uğraşmaya değer Bu soylemle alay edercesıne Çağın dışına duş- muşluğu kanrtlarcasına Ankara'dakı son numa- ra, dudak ısırtan turde 'Bilgi tehlikedir' diye bakmak Gelecek hafta, Başbakan Ecevtt, Goteborg'a gı- derek Avrupa Bılgı Toplumu Anlaşması'na (e-Av- rupa) ımza atıyor Yanı, bılgıyı yucelten bılgı ça- ğını, ıletışım çağını vurgulayan bır ımza e-Avrupa'ya ımza atarken Ankara'da aynı ko- nularda neler donuyor'' Yuz kızartıcı şeyler' Bıl- gi tehdittir, bilgi tehlikedir avazelen Ankara se- malannı sarmış sankı 1 Şu hazırlıklara bakın - Ulusal Bılgı Güvenlığı Yasa Tasansı. - Intemet Ust Kurulu. - Bılgı ve Bilişım Suçlan Yasa Tasansı. Tasanlar, yasalar yasaklar masaklar oculer ca- dılar, şeytanlar 1 Bunlar bıze "dost mu, duşman mı" once buna bakalım 1 Bu tasarılardakı mantık, o kurulların oluşumundan bellı MİT Musteşarı, MGK Genel Sekreten, Mıllı Savunma Bakanı fçış- len Bakanı ve devamı Ne onlenecek bu tasanlarla'? Haydı, devletın sırtan dıyelım Bugune kadar yok mu bu onlem- ler? Ama, hayır, tepeden ınmecı devletzıhnıye- tı, yıne tum endamıyla huzurlannızda 1 Adam orada, "Her bırey tek tek onemlıdır her bıreye tek tek ulaşalım ve sorunlannı çozelım" derken bız burada, "Her bırey tek tek tehlıkelıdır görulduğü yerde ezılmelıdır" dıyoruz' Ne de olsa bılgı ve ıletışım çağındayız 1 E-mail: ydogancn cumhunyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ HÂKÎMLİĞl'NDEN DosyaNo 2001 381 Davah BMB Oıl Inc, Iran Cad No 21 Karum lş Mer kezıNo 443-444 D Dere-Ankara Davacı Unal Iplıkçı \ekılı A\ Kava Egemen tarafın dan davalılar BMB Oıl Inc ve BMB Bırleşmış Muhen dısler Burosu AŞ aleyhlenne açılan alacak davasımn va- pılan açık duruşması sırasında Ara karan gereğınce davahlardan BMB Oıl Inc ın Iran Cad No 21 Karum lş Merkezı No 443-444 K. De re-Ankara adresıne çıkartılan teblıgatuı teblığ edıleme dığı bıla teblığ ıade edıldığı, Cumhunyet Savcılığı nca da adresı de tespıt edılemedığınden adı geçen da\alıva ılanen davetıye tebhğıne karar venlmıştır Adı geçen davalımn duruşma gunu olan 5 7 2001 gu- nu saat 9 15'te hazır bulunması celbı gereken delıller ıçın masraf vererek yazı yazdırmabi bellı gun ve saatte duruşmaya gelmedığı, delıllennı bıldırmedığı takdırde yoklugunda duruşma ıcrasıvla vapılan ışlemlere ıtıraz hakkının bulunmadığı hususu ılanen teblığ olunur 16 2001 Basın 33313 FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 2000 216 Davacı Ramazan Karadere ıle Menderes Mahallesı Dağdelen Bahçesı Koçarlı-Avdın adresınde oturan Emır Karadere aleyhıne açtığı boşanma davasının var gılamasının adı geçen davalının adresının tespıtı mıını kün obnadığından dava dılekçesınm ılanen tebhğıne ka rar venlmıştır Da\alı Emır Karadere duruşmanın talık edıldığı 3 7 2001 gunu saat 09 00'da Fethıye 1 Aslıve Hukuk Mahkemesı nın 2000'216 esas sayılı dava dosvasında davalı sıfaü ıle duılenmek uzere hazır olmanız \ e\ a ken- dınızı bır vekılle temsıl ettırmenız gerekmektedır Ilana ıstınaden geçerh bır ozur bıldırmeksızın gelmedıgınız takdrrde yokluğunuzda yargılamaya de\am edılıp karar venleceğı ılanen teblığ olunur Basuı 33183 TC KIRKLARELİ ASLİYE HUKUK İŞ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 2000 675 Davacı Nuvıt Ozcan vekılı tarafından davalı V ıze Gı da San Tıc AŞ ve SSK Genel Mudurluğu alevhıne açı lan hızmet tesbıtı davasmın yapılan duruşmasmda verı len ara karan gereğınce VİGİ Vize Gıda Sanayıı ve Tıcaret AŞ \ ıze adresın- de mukım şrrkete teblıgat vapılamadığı zabıta manfe- tıyle de adresuıın tahkıkı mumkun olamadığından adı- na ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olup şırket yetkıhlennce ıbraz etmek ıstedığınız vesıkalarla bırlık- te mahkemeye gelmenız veva vekıl gondermenız aksı takdırde gıyabınızda karar venleceğı hususu davetıve yenne kaım olmak uzere ılan olunur 19 3 2001 Basın 16107
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog