Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cıifnhuı iyBi k ı 1 a p I a r ı KUVAYI MİLLÎYE'NİN KURULUŞU Alev Coşkun / v Cumhuriyrt ^ kıtap kulübü Çağ Pazartama A Ş Turkocagı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbiil Tel (212)514 01 96 Cumhu77. YIL SAYI: 27547 / 350.000 TL (KDViçmde) C U M H U R l Y E T nrorrnnye Gttnümtte Gericilfc Cumhuriyet k i t a p l a r ı SOSYAL DEMOKRASİDE TEMEL EĞİLİMLER Deniz Kavukçuoğlu Cumhurtrrt kitap külûEu Çağ Pazarlama A Ş Türkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9MART2001CUMA Ü L T Ü R H l Z M E T l AĞLAR KIRÇAK CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE GERİCİLİK-lll Yüz yıllık bir dönem içindeki Türkiye, iki kuşağın savaşımını yaşadı. Bu ıkı kuşağın kavgası günümuzde de bitmedi. Üstelik geri kuşak, etkinliğini olanca ağırlığıyla surduruyor... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Abdülcanbaz yeniden Cumhuriyet 'te Usta çizer Turhan Selçuk'un yarattığı Abdülcanbaz okurlarıyla buluşuyor. Abdülcanbaz'ın yeni öyküsü yakında Cumhuriyet te... Teknik ve estetik: "Sanat hep arkaik kalacak" Estetiğin küreselleşmesi, intemet ve tekniğin sanat üzerine yansıyan etkileri üzerine... Szeemann: Sanat teknikten farklı olarak hep arkaik değerler üretir. Bu boyle de kalacak sanırım. Ayrıca sanat elli yıl sonra da vizyon sahibi olan ve dünyaya tepki gösteren bireyler tarafından üretilmeye devam edilecek. * : * • - - j • Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Kemal Derviş, yeni programa dış yardımın hükümetin tavnna bağlı olduğunu söyledi Destek arayışıKoallsyonda clddl zorluklar var Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı E>erviş, hazırlanacak ekonomık programa destek bakımından koalisyonda çok cıddi zorluklar olduğunu söyledi. IMF ile progranun teknik olarak askıda olduğunu kaydeden Derviş, mevcut progranu yeniden yapılandıracaklannı belırtti. Bankacılık slsteml düzeltllmeli Kemal Derviş, Türkiye'de en buyük sorunun bankacılık sısteminden doğan zararlar olduğunu belırterek bankacılık sistemındekı yapısal bozukluklan hızla düzeltmeden kuru sabit tutmanın çok zor olduğunu söyledi. Haber Merkezi - Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, arkasına siya- si desteğı almış cıddı bır program oluşturu- labildıgı takdırde uluslararası finans çevre- lerinden gereken desteğin alınabileceğinı söyledi. Derviş, ekonomik programı 10 gün- den daha kısa bır sûre ıçmde ortaya çıkar- mayı umduğunu açıklarken Türkiye'de en büyük sorunun bankacılık sistemınden do- ğan zararlar ve yapısal bozukluklann açtığı Evcilin kredilerine af cıktı 1 Erol Evcil'in sahibi olduğu Eze Grubu'nun Türkiye Iş Bankası'ndan kullandığı yaklaşık 150 milyon dolar tutanndaki kredilerle ilgili olarak yargılanan bankanın eski genel müdür yardımcısı Berhan Civelekoğlu aftan yararlandı. Civelekoğlu, 5 yıl içinde benzer bir suç işlerse tekrar yargılanacak. • 4. Sayfada Bağ-Kur'un kara deliği 6 katrilyon »Esnaf ve sanatkâriarla tanm sigortalılannın, gecikme zammı dahil, Bağ-Kur'a toplam 6 katrilyon 17 trilyon 200 milyar lira tutannda prim borcu bulunuyor. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, prim alacağını tahsil etmek amacıyla borçlu 381 bin 163 esnaf ve sanatkân icraya verdi. • 4. Sayfada kayıplar olduğunu belırtti. Derviş, IMF ile programın teknik olarak askıda olduğunu da kaydederek "IMF ile bu olaylardan son- ra yeni bir programa gireceğiz. Mevcut prog- ramı yeniden yapuandıracağız" dedi. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Der- viş, temaslarda bulunmak üzere gittıği Was- hıngton'da dün ABD Hazıne Bakanı Paul O'Neifl ve IMF Başkan Yardımcısı Stanley ffsher ile bır araya geldı. Derviş, yaptığı ikı- li görüşmelenn ardından Türkıye'nin Was- hıngton Büyükelçiliği'nde bir basın toplan- tısı düzenledı. Derviş, bütün koahsyon or- taklannın kesın desteğme ıhtıyacı olan bır ekonomik progranun 10 günden daha kısa sürede ortaya çıkarümasuu umduğunu ve bu program ortaya çıktıktan sonra uluslararası finans çevrelennden gereken desteğı almayı bekledığını kaydettı. Programa destek bakı- mından koalisyonda çok cıddi zorluklar ol- duğunu kaydeden Derviş, "Ekonomik stra- teji butündür. Bütün olarak başanh olabuir. Rıı prngmnt,riimfıylpn raman açıkbtnmah VP güven yeniden teşkfl edflebOmeiL Henfiz, bu- gün bunu açıklayacak dunımda değüiz. On- dan sonra siyasal destek almamg gerekiyor. SiyasaJ lkkrier, hükümet bu programın arka- sında durmak zorundadır. Onu yapabinrsek mArkasıSa.5,Sü.2'de YILDIR SÜRENKAZI Eşsiz mozaik oy kurbanı # Içel'de bulunan, dünyada benzeri olmayan mozaik pano ile ilgili arkeolojik kazılar 1989'dan beri siyasilerin oy kaygısı nedeniyle tamamlanamıyor. Bakalım, bu sorunu, Zeugma'da olduğu gibi yabancı basın devreye girmeden çözebilecek miyiz? ÖZGEN ACAR ANKARA Anlattığı konu itiba- nyla dûnya- da bir benze- ri olmayan İS 5. yûzyıla ait bir mozaiğin kurtanlması içın herhalde yine yabancı basının devreye girmesi gerekiyor! Ilginçbiröykü: Arkeoloji profesörü Le- ventZoroğiu, 1987yılında IçePin Aydıncık ilçesinde- ki antik Kelenderis kentin- de "kurtarma kaztsı"na başlar. Kentm tarihı 10 8 yüzyıla kadar mmektedir. 1989 yılmdaki kazılarda bir mozaik uç verir. Çalış- malar bu noktada yoğun- laştınlır. Ortaya 12 x 3 m. boyutundaki, dünyada benzeri olmayan, oldukca iyi korunmuş eşsiz bir mo- zaik çıkanlır Eşsızlığınin Mozaik pano, "Kdenderis" kentinİB tS 5. yöjs- vitdaki görflntösüııü bahkgözfindeıı yansüyor. nedeni, mozaikte bir kent manzarasının bulunması- dır. Mozaikte, İS 5. yüzyı- lm ilk yansmdaki Kelen- deris liman kenti panora- mik olarak görûlmektedir. Mozaik panoda bir doğal liman ve çevresinde yapı- lara yer verümiştir. Man- zaraya doğu yönünden ba- kıldığında, lımanın üst bö- lümünde yer alan kıremit çatılı, revaklı bir yapı, bü- yük bir yelkenli, kırnuzı renkte büyük kafes pence- reli bir başka yapı dıkkati mArkasıSa.8,Sü.3te Kcuhnlarbcms istedi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tûm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kadınlar "Emeğimize, bedenimize sahip çıkalım" çağnsında bulundu. Diyarbakır'da yapılmak istenen kutlamaya OHAL Valiliği izin vermedi. Gebze'de 39, Mersin'de 28, Aydın'da 3 kişi gözaltına alındı. Istanbul'daki mitinge çeşitli kadın kuruluşlan ile KESK, ÖDP, HADEP, İHD'nin kadın kollan katıldı. • 6. Sayfada EĞITÎM SlYASl EĞÎLİMÎ DEĞÎŞTÎRlYOR \& Fabrikayı da boşalttı Demird'in Halkbank'a icraoyutm # Yahya Murat Demirel, 44 trilyon liralık nakit kredininyanı sıra yurtdışından kullandığı 29 milyon dolarlık krediyi de Halkbank'a yükledı. Icra için harekete geçen banka, firmalan adreslennde bulamadı. # Fabnkalan 'boşaltılmış' bulan banka yetkılılen, holdingin isminin değiştırildiğini, taşınmazlann Demirel'in evlendığı Ayşenur Esenler'e devredildığını belırledı. • 8. Sayfada Yolsuzluğun boyutları Yatmmlar kadar kaçakvar # Kaçakçılık ve Organıze Suçlaria Mücadele Dairesi Başkanlığı'nca 2000 yüı başından bugüne değın gerçekleştirilen operasyonlarla sağlanan yaklaşık 3.6 katnlyonluk gelirin, 2001 yılı kamu yatınmlan hedeflerine denk düştüğü belirlendi. I 4. Sayfada Zapatur ıııola verdi # Meksika'da, liderleri îkinci Komutan Marcos önderliğinde yûrüyüş yapan Zapatistalar, Zapata hareketinin doğum yeri olan Morelos'ta bir günlük mola verdiler. Zapatistalar 11 Mart'ta başkent Mexico City'de olacak. • 11. Sayfada GUNCEL CU>EYT ARCAYUREK Ecevirm Dün Dündür Bugün Bugün'ü Medyantn bir bölümü, Başbakan Ecevft'in sınıriı sayıdaki gazetecilere söyledikleri kadar ılgınç bulmuş olmalı ki, dünkü sayılannda bir başka haberi büyük gösterdi. 35 ülkede yapılan bir araştırma, "Türk halkının AIDS UArkasıSa.8,Sû.l'de Avrupa basını San-Kırmızılılardan övgü ile söz ediyor Galatasaray'ın yolu açık # Galatasaray'da bir ilke daha imza atmanın sevinci yaşanırken teknik direktör Lucescu, "G.Saray gibi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok" dedi. Yönetici Cansun, Milano'daki final maçı için yer ayırtuğını söylerken Rıımen yıldız Hagi, "Rüya başladı" yorumunda bulundu. 5 gole ulaşan Jardel ise Avrupa gol krallığı için umudunu artnrdı. Italyan basuıı, Milan'ın Istanbul'da aciz duruma düştüğö görüşünü savundu. • Spor'daHagi Jardel GUNDEM MUSTAFA BALBAY Makedonya. Balkanlanm Kalbi... Son 15 gün içinde Batkanlar'dan gelen haberier yi- ne kanlandı. Farklı dinsel ve etnik yapılardaki bir cog- rafyada "ortekyönleri" değil de "aynltklan" öne çıka- nrsanız ne olur, sorusuna yıllardır acı acı yanrt veriyor Balkanlar... Bu kez haberlerin merkezi Makedonya... mArkosıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog