Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhurtyei k ı ı a p 1 a r ! ÖO'liYülann ş ğ IUPAVE TÜRKİYE FarukSen ^ Kitap küiubu azariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 t)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 CumhuriYel k n a p I » n 2000'liYülara Başlarken DÜNYAVE TÜRKİYE Erol Manisah Çağ Pazarlama A Ş TurkocağıCad No 39/41 (34334)Cağaloğkı-lstanbul Tel (212)514 01 96 27544 / 350.000 TL(KDV<ç,nde) YUNUSNAD» (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 6 MART 2001 SALl R H t K t K 1 MAUPASSANT TOMBALAK Fransızcadan çevirenler: Nermin Sankur • Enver Behiç Koryak Butun dunyada kısa oyku turunun bellı başlı bırkaç kıtap ustasından birı sayılan bu buyuk yazann kendısinı une kavuşturan ılk oykusu "Tombalak"la bırlıkte, obur oykulennın en guzellennden bır secmeyı sunuyoruz... BugünCumhuriyet'le birlikte... Curahuriyetf Günümüze ÇAĞLAR K1RÇAK CUNAHURIYET'TEN GÜNÜNVÜZE GER1CİLİK-M Yuzyıllık bır donem içındekı Turkıye, ikı kuşağın savaşımtnı yaşadı. Bu ıkı kuşağın kavgası gunumuzde de bıtmedı. Ustetıkgeri kuşak, etkinlığm» olanca ağırlığıyla surduruyor... Cuma günü CumhurİYet 'le birlikte... II // [f L /' ? Kitapta Nâzun Hikmetik başlayan "toptumsal gerçckçi" şiir akınurun Rrfat ^ K lgaz,Cahit!rgat, 7 J Enver Gökçe, ^ - < ^ ÖmerFaruk <</\ Toprak, Arif yjj v ' AbmedArif veŞûkran Kurdakulik devamettiği beBrtîfiyor. NâzrnıHikmet lisekıtabında 'toplumcuşair* # Nâzım Hikmet, bse l'de okutulan edebı metınler dersınınkıtabında " V940 Sonrası Dönem Şaırlen" başlığı altındayer alan "toplumsal gerçekçı şaırlenn" öncüsü olarak anlaülıyor. "5un, sosyal gerçeklenn arîlatunındabır araç gıbı görmüş, ınsanı üretım-tûketım ıhşkısı içinde ele almıştır Serbest tarzda şıırler yazarak ölçü, uyak gıbı öğelerden uzak kalmışttr" dıye tarumlananNâzımHikmet, Mıllı Egıtım Bakanı Metın Bostancıoglu dönetrunde ders kıtaplanna gırdı. EBRU TOKTAR ANKARA-MHP'mnengellemelen ne- deniyleTürkyurttaşlığına geçemeyen ün- lü şaır Nâzım Hikmet, yıllarca gıremedı- ğıderskıtaplanndakendısıneyonelıksan- sürükırarak "toplumsalgercekçişairierin öncûsü" olarak tanımlandı Mıllı Eğıtım BakanıMrtinBostancıoğlıı, "Nâuam Hik- met, yurttaşlıktan önce ders kitaplanna 0rdLO,vatanhasretiyie öknüş, tüm dûn- yanm tanıdığı büyük bir şatr. Yurttaşbga dabir an önce ge^meli" dedı Nazım Hikmet, lıse Tde okutulan ede- bı metınler dersımnkıtabında "1940 Son- rası Dönem Şairkri" başlığı altında yer alan "toplumsalgercekçi şairkrin" öncü- sü olarak anlatılıyor "Şiiri,sosyalgerçek- mArkasıSa.l9,Sü.Vde LeninfUnü Rusya'yıUâye böldü • 1 5 mılyon dolara mal olan "Boğa" ısımlı filmuı yönetmenı Aleksandr Sokhurov daha önce de AdolfHıtler'ın yaşamının son günlenyle ılgıh tartışmalıbır fılme ımza atmıştı. Ancak ödüllüyönetmenın Lenın fılmı, üticesı Rusya'da doğal olarak daha çok tepkı topladı. # Sokhurov'un, fılmde Sovyet lıdennı kanzmatıkbır devnmcı değıl tekerleklı sandalyeye mahkûmbır felçlı olarak resmetmesıne, en çok Lenınkültürüyle yetışen yaşlı kuşak tepkı gösterdı SAINT PETERSBURG (AFP) - Le- nin'ı, 1924'te ölümündenöncekısongün- lerınde, çaresız, sakatbır kışı olarak gös- terenve nafta sonuRusya'da göstenme gı- ren fılm, ülkede tartışmayarattı. WArkosıSa.l9,Sü.8'de BankalannIMF'ninprogramıyla Brezilya'da yaşadığı süreç Türkiye'de yineleniyor Brezüya dizisi ğpbib a t t l ÎMF programıyla Brezilya'da da önce tüketim, dışalım ve cari açığın artmasının ardındanyabancı sermayenin kaçışıyla kriz yaşandı. Bu sûreçte bankalar batarken özelleştirilmek istenenkamu bankalannın durumu da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kamubankalannın özelleştirilmesinin ardından ortaya çıkan dengesizlik, Brezilya'da belediyelerin banka kurmasına ve devletin bankacılık sektöründe yenidenyer almasınayol açtı. • 9. bankalar azaldl Brezilya'da 1995-1998 yılları arasmdaki ÎMF programıyla yerli sermayeli özelbanka sayısı 144'ten 108'e, kamu bankaları ise 30'dan 24'e düşerken toplambanka sayısı da 265'ten 233'e indi. Bu süreçte, bankalardaki çalışan sayısı 704 binden 636 bine düştü. Türkiye'de de program sürecinde 9 bankaya el konulmasıyla batıkbanka sayısı 12'ye çıktı. Bunlardan 4 tanesi tasfıye olurken 2 yatırım bankası da kapatıldı. • 9. BAŞBAKAN ECEVtT EKONOMt tÇtN TARİH VERMtYOR Yenibankacılık reformu # Başbakan BülentEcevit, ekonoırardn düzlü|e çıkabileceğini savunurken bır tanh veremedı. ABD'run malı yardımının lrak poütikasvrun değıştirilmesikoşulunabağlandiğı yönündeki haberlenn doğru olmadığını belirten Ecevit, "Dolar ve mark karşısında Tûrk Lırası'nın değer kaybının önemlı ölçüde azalmış olması ve faizlerin artış hızuu kaybetmesi de umut verici gelişmelerdır" dedı. Zam yağmurunu görmezden gelen Ecevit, şubat ayı enflasyonunun sevtadirici olduğunubelirtti. M19. Sayfada DÜNYA BANKASrNAISTÎFASIM VERECEK ' Yazakadarrahat yok' % Bakan Kemal Dervış, hem Dünya Bankasfna istıfasını vermek hem de görüşmelerde bulunmak üzere yann ABD'ye gidiyor. Ekonomık programın şekıUendığıru belirtenDerviş, "Pek yakında çok cıddı bır program ortaya çıkacak" dedı. Bakan Derviş, program açısından ıhracatm çok önemlı olduğunu vurguladı. Yaz aylanna kadar zorluklan yenmenin önemlı olduğunu belirten Derviş, "Amacımız, bu seneyi guzel bir şekilde bıtirmek. Gelecek bayramda kesinlikle güneyde tatıl yapacağım" dedi. • 19. Sayfada ayramınde^şmeyengörüntuleîi t Alınan önlemlere, uyanlara, yer belirlemelerine karşın kent sokaklan kurban kesimı nedeniyle kan gölüne döndü. Uygun olmayankoşullarda yapılan kesimler, insan sağlığuıı olumsuz yönde etkileyecek ortamlar yarattı. Ekonomikkriz nedeniyle kurbanlık satışlannda durgunluk gözlendi. Hekimlerin, "Kurban kesimlerini çocuklann görmeyeceği yerlerde yapın. Hijyenik koşullann uygun oknasına özen gösterin" yönündeki açıklamalan bu yıl da dikkate ahnmazken yetidlilerin bu tûr davranışta bulunanlar için herhangi bir yaptınm uygulamaması tepki çekti. • 3. Sayfada • KESİMKAZALAR1:1 ÖLÜ 543 YARALl • 3. Sayfada % TRAFÎK KAZALAR1:24 ÖLÜ • 3. Sayfada StYASETE DÖNİİŞÜ BEKLENtYOR 4 Teıııizel pes etmez9 # ZekeriyaTemizerin ıstıfası, sıyası kulislerde Başbakan Bülent Ecevit'in "operasyonu" olarak tütelendırihrken DSP içinde de rahatsızlık yaratti. Ecevit'in, önceki günyaptığı 5 dakıkalık görüşmede Zekenya Temizel'i, "görevvnde kalması için ikna etmeye çalıştığı" yönündeki açıklaması, DSP içinde "ınandıncı" bulunmadı. DSP'Vibazı milletvekiUeri, Temizel'in "kolay pes edecek" bu- ısim olmadığına ışaret ederken bundan sonrakı mücadelesinin "sıyasi arenada" olacağına ışaret ediyorlar. • 5. Sayfada AĞAÇ AŞ 1.2 TRİLYON HARCAYACÂKT Halkmdö\izi ithal güle gitti # Ekonomıkkrızin yaşandığı bir ortamda AÖAÇ AŞ, yol kenarlan ve refrujları Fransa'dan ithal edılen güllerle donatma 'savurganlığına' guişiyor. Fransa'dan gelecek 360 bin güle yaklaşîk olarak 1.2 trilyon TL harcanacağı belırtılirken başta deprem bölgesindekileT olmak üzere Türkiye'deki yerli gül üreticisitûn çok daha ucuz fiyatlara gül temin edebileceği söylenıyor. M13. Sayfada IRAK'A POLİTtKAARAYlŞI • 10. Sayfada PORTEKİZ'DE KÖPRÜ FAClASl W11- Sayfada BESTECÎYE SİPARİŞ DÖNEMİ • 7. Sayfada GÜZELVEÇİRKJN MASKELERİMİZ 115. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCATOREK Nerede 0 Eskiüderler? Zaman zaman, üstelik büyük ve önemVı sorurtar- dakı sıyasEdyalpalamalara bakanlar; bızde nitelıkl»ve ıçentoılıderienn nedenyetışmedığınden hayıflanırtar.. Atatürk, bır devdı. Inönü buyük bır devlet adamı. Yabu \kı ısımdensonrasıyasetsahnesınderolalaı> lar? Celal Bayar'ı buyuk sıfatıyla anabılır mısınız? Idam edılmeseydı Adnan Menderes'ın, Turksiyasal GUTNDEM Turhan Selçuk Cumhuriyet te Usta çizer yeniden Cumhuriyet Aüesi'ne katüdu Selçuk, bundan böyle çizgileriyle günderni yorumlayacak. MUSTAFA BALBAY ZenginttgiYaşanta Yayamayınca...Bılgin, çokyakınbir dostununtatıtegittiğini öğren- m\ş. Çevresındekıler, "Çokbunsûmıştı Soruniar, dert- ter, çözümsüziük onu yemış bitırmtştı. Tatilde kendi- ne gelir, bırsüre her şeycten uzakkalır" demışler. Bil- gın, "Sanmam" deyıp devam etmiş: "Gittiğiyere kendını de götümnûşiür." WArkasıSa.l9,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog