Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

Cumhurfyet k ı t a p l a n 2000'Ii Yılların Eşiğinde AVRÜPAVE TÜRKİYE FarukSen ; Cumhuriye* *. kıtap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğtu-!stanbu! Tel (212)514 01 96 Cumhu CumhuHyef k i J a p J a r r 2000'liYılJara Başlarken DÜNYAVETÜRKtYE Erol Manisalı Cumhurfr* kitap fculObti Çağ Pazar/ama AŞ TürkocağıCad No39/41 (34334)Cagaloğlu-!stanbul Te! (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27542 / 350.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU; YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1891) 4MART2001PAZAR ONDA SİNEMA B Ü Gökten üç polis, bîr karakol düştü « Istanbul'daki Küçükpazar Karakolu'nun kuruluş öyküsü baştan sona mizah yüklü... 1950'li yıllarda emekli olan üçpolis yapacakbaşka bir işbulamayınca birahşap binayı kiralayıp kendilerine karakolkurarlar. Bugün Cumhuriyef 'le bîi SÜ VAR Dunca paha/ı yapım, göz kamaştıncı Amerikan fi/mi varlcen "Çikolata"ya S | r a ge/ecek mi? Oscar heykelciği, gizemfi gü/üşün ve hüznün sıyrıl/p geçtiği etkileyici bakışlarm sahibin/ bu/acak mı? Veriiirse, en /Iginç beyazperde yüz/er/nden biri olan ju/iette Binoche'a bu ödül kuşkusuz yak/şacak. meyi unutmayın. Yakın çevresine 'KendimiUluğbaygibihissediyorum'diyen TemizeJ görevi bıraktı A1NLAMLIİSTİFA Solda yeni oluşutn çabası # Eskj CHP Genel Başkanı Altan Öymen ye CHP Parti Mechsı Üyesi Murat Karayalçın, CHP'nın güçJenmesi ıçın çahştıklanm belirterek "Genel Merkez'den kaynaklanan haksızlık ve yanJışiıfdann son bulması ve düzeltılmesi, partıde hukuk ve demokrasının egemen olması CHP'yı güçlendınr" dedıler. # Sol kanadın önde gelen ısımlennden Ercan Karakaş ıse yeni bır oJuşum ıçın çalışmafann sürdügunü söyledı. • 5. Sayfada Bımalım enflasyona yansınıadı # Şubat ayında, bır önceki aya göre toptan eşya fiyatlan yüzde 2.6, tüketıci fiyatlan ise yûzde 1.8 oranında artö. DfE'nın acıkJadıgl rakamJara göre yıllık enflasyon, toptan eşya fiyatlannda (TEFE) yüzde 26.5, tûketici fiyatlannda (TÜFE) ise yüzde 33.4 oldu. Toptan eşya fiyatlannda görülen yüzde 2.6'lıkartışta devletin payı 0.4, özel sektörün payı da 2.2 puan oldu. • 9. Sayfada ^umhuriyet uıibaasımkı työnetim' tanbul Haber Servisi - ıhuriyetgazetesı, dergi- e kitaplanrun basımını n Çağdaş Matbaarun tımj, matbaadakı 'işçi- özyönetinıine' bırakıl- ISK'e baglı Basın-lş kası ile gazete yöneti- asında devam eden iş sözleşmesı görüş- nde anlaşma sağJana- , işçiler greve çıkmış- ıhuriyet gazetesi yö- ileDÎSK'ebağlıBa- Sendikası arasında «Sa.9,Sü.S'de Ecevft'fe yalnızca 5 dakika görüjtü Baskıiara hedef olduğu belirtiJen Zekeriya TemizeJ, Ecevit'in önceki gün BDDK'nin Kemal Derviş'e bağlandığını açıklamasının ardından görevinden istifa etti. Temizel'in, hedef olduğu baskilan tarif etmek için yakın çevresine, intihar girişiminde bulunan Hikmet Uluğbay'ı örnek göstererek 'Kendimi Uluğbay gibi hissediyorum' dediği öğrenildi. Istifasını dün sabah 5 dakika görüştüğü Ecevit'e sunan ve ardından Münih'e giden Temizel'in "BDDK'nin Derviş'e bağlanmasını içime sindiremedim" dediği belirtildi. 'İStİfaSI İStendl' fddiaSI Temizel, Münih'teyaptığı açıklamada, Almanya'ya bayram tatili amacıyla geldiğini belirterek "Bazı insanlara yeni görevler verildi. Bunlar kendi kadrolannı kuracaklar. Istifamı ve nedenlerini yazılı olarak verdim" dedi. Bu sözler, yeni BDDK Başkanı'nı 'Takım kuracağım' diyen Derviş'in önerecek olması nedeniyle ekonomi kuhslerine, "Temizel'in istifası mı istendi" sorusunun yayılmasına neden oldu. Karan üzüntüyle karşıladığınj belirten Ecevit, BDDK'nin 'bağlı' değil, 'ilgili' kuruluş olduğunu bildirdi. • 6. Sayfada BANKACILIK KrİZİG 0İdGI1 3. İSİfli " BDDK Başkanı Zekeriya Temizel, dcvalöasyon karannın abnmasıyta padayan ekonomîk bunaüm sırasuıda görevinden aynlan3. isim oldu. GaziErçelMerkezBankası Başkanlığı'ndan, Selçuk De- miraJp de Hazine Müsteşarnğı'ndafl aynJarak emeklUikJerini istenıişJeniL Erçel'in yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Süreyya Serdengeçti asaleten, Demira^'in yerine de Müsteşar Yardımcısı Fernat Emil vekâleten atandı. ÖNEMIİKARARLARAİMZAAni Banka ^ temizliği başlatmıştı • BDDK'ye 31 Mart 2000'de atanan Temızel, ilk önemh karannı 28 Eylül 2000 tarüunde aldı. KKTC Cumhurbaşkanj DenJctaş'ın oğlu Serdar Denktaş'tn kaymbabası Saiıh Boyacı'aın büyük ortağı olduğu Kıbns Kredı Bankası'nın IstanbuJ- Türkiye Mericez Şubesi'nin bankacılık ışlemlerini yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdı. # BDDK'nin nazırladığı raporlarla, aralannda Yahya Murat Demirel, Hayyam Garipoğlu ile Ali' Balkaner'in de bulunduğu bazı işadamlan cezaevine girdi. Etibank'ın patronu Dinç Bilgin'le ılgili sonışturma süreci başladı. Temizel yönetimındekj BDDK'nin son operasyonu flılas Finans'ın batış karannın alınması ve Ulusalbank'a el konulması oldu. M 7. Sayfada BAYKAL'DAN tSTİFAYft TEPKÎ Programa Derviş'i zor günler bekliyor darbevurur ÇOİC ba$llllk ZOrfayacak HûJcûmetin 14 aydır uyguladığı programın bunalıma yenik düşjmesinin ardından Derviş'i, yeniJenmesi zoruniu hale gelen IMF programı, ek niyet mektuplan ve bütçe hedeflerinin tamamı bekJiyor. Ekonominin "siyasi sorumluJuğunu" da üstlenen Derviş'in, ANAP ve MHP'nin, kendi sorumJuluk alanlanna giren ekonomi ile ilgili buTmleri elinde rutması nedeniyle sıkınüya girebileceğme işaret ediliyor. • 9. Sayfada 'SlyasetÇffer batirmiŞ' Devlet Bakanlığı görevine atanan Derviş ilk güniinü yogun geçirdi. Derviş'in yaptiğj bır telefon görûçmesini dudak okuma yöntemiyle çözen Kanal D'nin haberinde, Derviş'in siyasetçilerin her şeyi barırdığı ve yapılacak çok iş olduğunu söylediği ileri sûrûldü. Konuşmalan yalanlayan Derviş, "Kirn yaptıysa yaniış okumuş dudaldanmı. O anda Türkçe degıl, Ingilizce konuşuyordum" dedi. • 9. Sayfada CHP lideri Baykal, istifa nedeninin çok önem taşıdığına dikkat çekerken bu durunıun yeni programın basansına darbe vurabıleceği uyansında bulundu. Baykal, "Görev tanımından kaynaklanan bir istifa ise bundan kaygı duyanm. Yeni bir tablo, yeni ilişkıJerie ortaya çıkıyor diye düşünürüm" değerlendirmesüıi yaptı. • 5. Sayfada ı önetmenleranlatıyor Şehvetli sahne giyinik ofmafı # Ang Lee, seks sahnelerinde oyunculann kcndilenni rahat hissetmelerini sagladıktan sonra çekime başladıguu söylüyor. Anthony Minghella, oyunculara bir dakika içinde tüm aynnölı talimatlannı veriyor, sonra çekımc başüyor. Wong Kar - Wai ıse oyuncuiannı serbest bırakjyor. • 14. Sayfada Stephanie yine âşık Saraya s/rk sahibi damat MonakoPrensesi Step- faanie'nın herkes tararkı- dan biiinen ftrtınalı aşk hayaüna giren son erke- ğin, sirk sahibi Franco Knie olduğu kesuıiik ka- zandı. Alman Bunte der- gısinde yayımlanan habe- regöre, Knie'ninaynya- Stephanie şadıgı kansı daudüıe, Stephanie'nin baba- sı Prens Rainier'ye "kızmm evüliğiniyıka- ' dair bir mekrup gönderdi. Fakirin Kıyısında' gıktı Senı boşuna sevmemişim Anadolu kadını Bınnur Şener'ın, yıUarca Fakır Baykurt'a yazdıgı fakat göndermedıgi mektuplan "Fakınn Kıyısında" kıtabıyla yayımlandı. "Kendi bulduğum ögretmenim" dediği Fakir Baykurt'un ısmini 8 yaşuıda duydugunu anlatan Şener, yazann o günden sonra yaşarnmda bıraktığı izleri okurlarlapaylasmanın mutlulugunu yasıyor. • IX Sayfada Turhan Selçuk Cumlıuriyet'te Usta çizeryeniden Cumhuriyet aüesme katüdu Selçuk, bundan böyle çizgüeriyle gündemi yorumlayacak. GÖVCEL CUNEYT ARCAYUREK Perşemfrenin fiefifj Ekonomiyi emanet ettığımiz Kemaf Dervfş; söyle- dfğine göre Türtciye'yi iyi tanıyor, Türkiye'yi çok ama çoook sev/yor. Medyamız şu bir iki gündür Derviş'te ilgilf sayfalar dolusu yazılar, yorumlar ve büyük başlıklarla ç/k/yor. Türkiye'yi "iyi tanıdığını" söyfeyerek ışe başlayan Derviş; herhalde medyamızın değışken tutumunu da gerektiğı kadar bifiyor olmalı. mArkasıSo.9,Sü.l'de Fenerbahçe 3 puan çıkardı # Lider Fenerbahçe, 23. haftanın önemlı maçında Yozgatspor'u 3-2 yenerek şampıyonJuk yolunda önemlı bir engelı daha gende bıraktı. 1 -0 öne geçip 2-1 yeruk duruma düşen San- Lacivertlilerın gollerini Johnson, Baliç ve Yozgatsporlu Murat Duman fkendı kalesıne) attı. MSpor'da Sîîrt Stadı savaş alanına döndlü # Gazıantepspor'un Sürt'i 2-1 yendiğı maç sonrası olaylar çıktı. Orta hakem Metin Seval 'ın 90. dakıkada konuk ekıp adına verdığı penaltı sonrası, önce futbolcular, ardından da yönencıler ve taraftarlar hakem üçlûsüne saldırdı. Olaylarda 8'i güvenlık görevlisi, bin gazeteci toplam 19 kişi yaralandı. • Spor'da SAYISAL LOTO ÇEKÎLDÎ: 1 - 6 - 8 - 1 3 - 3 1 - 4 3 GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Temizefi Bankacılık Oüzenleme ve Denetleme Kuru/u (BD- DK) Başkanı Zekeriya Temize/'in istifası, nedense bende ilk 199O'lı yıllann ortasında faili meçhul cina- yetleri araştıran kom/syon üyelerinin çogunun başı- na gelenı anımsarh. O dönernde yaygınlaşan faili meşhur, affedersiniz meşgul, hay dilimı.. meçhu/ olaylan araştıran komis- yon, kimi kamu görevlilerinin en azından ihmalinin ol- MAı*astSa.9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog