Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumtHirtret k i ! a p \ a r ı KARtKATÜRLER AliUlvi Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 CumhYIL SAYl: 27558 / 350.000 TL (KDV içınde) H R H LUCRET1US CARUS Çağ Pazariama A (34334)Cağa\oölu KURUCUSU: YUNUS NADl {M4-1M5) BflŞYAZAPI: NAOİR NADİ (1945-1991) 1 K 1 K t VARLIGIN YAP1SI-I1 Latinceden çeviren: İsmet Zeki Eyüboğlu Gunumuzden 2000 yıl once yaşayan Romalı şaır-duşunur Lucretıus, bu dev yapıtında, Epıkuros felsefesini şıır biçimınde anlatırken ılkçağ bılgısmı, ılkçağ insanının doğaya bakışını da yansıtıyor. Çağdaş Batı ekınının temel taşlarından "Varlığın Yapısı" bu hafta tamamlanıyor Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... M itCHBHU* CHKtlS VMlUGlN YAPISI 11 l CEMAL ŞENER TOPAL OSMAN . OLAYM Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ıle Samsun'a geldığınde Osman Ağa ıle tanışmıştı. Mustafa Kemal Topal Osman Ağa'dan Gıresunlular'dan oluşan bır muhafız bırlığı oluşturmasım ıstemıştı... Cuma günü CumhuriyetMe birlikte... KadınlarDiyarbakır'ıyazdıDiyarbakır'daki kadınbuluşması, daha once düzenlenenftıtbolmaçı gibi yine gazeteciler için örgütlenmişti. Diyarbakur'a giderken hepimizin aklındaki soru aynıydı. Konusu gereği sadece erkeklere mal olmuş futbol buluşmasını kadın duyarlıhğı ile daha anlamlı, daha işlevsel bir noktaya taşımak olanağı yaratılabüir miydi? \ 'Hoş geldin demek için'le başlayan, söyleşi ile devam eden, şenliğe uzanan, köyde kahvaltı, ağaç dikme... Bütün buluşmalar, yüz yüze gelmelerde akıl ahnaz bir kalabalık, sevgi gösterisi. Sanki dünyalan onlara bağışlamışız, yaşamlanna, sorunlanna merhem olmuşuz gibi, iş edinmiş, tektek kucaklamaya çalışıyor, sanlıp sanlıp öpüyorlar. , r , . ŞükranSoner,ZeynepOral,DuyguAsena,ZeynepAtikkan,ZeynepAvcı,NilgünCerrahoğlu,YaşarSeymanve SaynurVanşlıyazdı. •s.«9. s«y/«/««ta MOSKOVA Nazım Vera ile 'buluştu' # Nâzım Hikmet'in kansı Vera Tulyakova Hikmet, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak dön sabaha karşı Moskova'daki evinde yaşamını yitirdi. # 68 yaşında kanser nedeniyle öldüğû belirtilen Vera Tulyakova, Nâzım Hikmet'in mezannın bulundugu Moskova'daki Novodeviçeva Mezarlığı'nda toprağa verilecek • 15. Sayfada MAKEDONYA NATO yeniden devrede # NATO, gerilimin giderek yükseldiği Makedonya'daki Arnavut militanlann desteğini kesmek üzere Kosova'nın güney sınınna takviye birlik göndereceğini açıkladı. # Avrupalı ve ABD'li yeikilüerin Bröksel'deki temaslan süretken Rusya DevletBaşkanı Puttn, Makedonya güvenlik güçleriyle Arnavut militanlar arasındaki çaüşmalann kontrolden çıktığını SÖyledİ. • 10. Sayfada AB'nin istemlerini karşılamaktan uzakUlusalProgram onaylandı Söz ^*,*->. MHP'nln tStedlklerl OldU Türkiyenin AB ile tam üyelik görüşmelerine geçilebilmesi için yapacağı reformlann sıralandığı Ulusal Program, Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra AB Komisyonu Üyesi Verheaugen'e sunuldu. MHP'nin agırhğının açık şekilde hissedildiği Ulusal Program'da "Kürtçe yaym ve egitim" konusunda hiçbir taahhütte bulunulmadı. Başbakan Yardımcısı Yılmaz, program ile ilgili olarak Tûrkiye'nin daha fazla risk alabüecek kapasitede olduğunu söyledi. Programdan satırbaşları Kürtçe yaym istemi: Tûrkiye'nin resmi dili Türkçedır. Ölüm cezusının kaldınlması: TBMM, orta vadedeelealacaktır. ... ., .. MGK 'nin yapısı: MGK danışma organıdır. " ' * İnsan haÛan: TCK'nin 312. ve TMK'nin 8. maddesinin koruduğu değerler zedelenmeyecek. "*"' " " ^ " ' " DGM'lerin kaldırılması: DGM Yasası gözden geçirilecek. Işkenceyle mücadele: Memurlar eğitilecek Mli. Sayfada Vurtbank'mHiıdboşaltmasıylaagîBdavanmgöröhne^ gy iandj.MAvıüBaUianerved^ersaıuklaraflkduruşnMiiçİDnge- tirildiği tstanbulDGM, off-sborezedekrin protesto gösterilerine sahne oklu. Yaklaşık50kişiükgrup,saıuk- lann cezaevi aracmdan DGM'ye nhnmalan sırasında ıslık, alkı«j ve sloganlarla protestodabulundu. Sorgu- su smsmda sık ak agladığıgörülen Balkaner, 'çete1 suçlamasuu kabul etmedL• 3. Sayfada DGM SavcısıYüksel, mahkemeye sunduğuesashakkındaki görüşünde Erbakan'ı suçladı ü eezasıistemi# Necmettin Erbakan'vn liderliğindeki Milli Görüş örgütünün yargılandığı davada esas hakkmdâki görüşünü bildiren DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Ahmet Tekdal, Hasan Hüseyin Ceylan ve îbrahim Halil Çelik hakkında ölüm eezası isteminde bulundu. # Milli Görüş örgütünün laik cumhuriyete düşman gençler yetiştirdiğini vurgulayan Yüksel, Erbakan'ın demokrasiyi kullanarak iktidan ele geçirmeyi planladığını belirtti. Yüksel, 22 sanık hakkında da 22 yıl 6'şar ay hapis eezası isteminde bulundu. • 4. Sayfada Kemal Derviş, genel çerçevede uzlaşmaya varıldığını açıkladı 'Utusd* '^ ptügnmu! • Bakan Derviş, yapılacak düzenlemeler ve IMF ile vanlan uzlaşma ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Derviş'in verdiği bilgilere göre faiz dışı fazla, ulusal gelirin yüzde 4'ünde tutulacak. Enflasyon, yılın son döneminde aylıkyüzde 2'nin altına inecek. ANKARA (Cunüıuri- yet Bürosu) - Hükümet, Uluslararası Para Fo- nu'nun (IMF) 18. stand- by anlaşmasmın önkoşul- lan olarak bazı yasalan TBMM'den geçirdıkten sonra yenı ekonomık program onaylanacak. AncaklMF'ninnısanayı- nın ikinci yansında prog- ramı görûşecek oîması nedetuyle oluşan 1 aylık süreç, hükûmetın sosyal kesımlerle dıyalogarayışı gerekçesıyle açıklanmaya çalışüıyor. mArkastSa.l3,SiL2'de Deppler. Yenibir kriz istemiyoruz # IMF A>mıpa Bölûm threktör& | Deppler, 17. s programdan kalan IMF kredılennin öne çekılmesı ıçın çahşüklanra söyledi. DünyaBankası çerçeve anlaşmaya destekveıdı. ÖZEL SEKTÖRDEN PROGRAMA DESTEK • 13. Sayfada Türkiye'debüyük başarı Yenibirşap Prof. Dr. Mustafaev # Marmara Araştırma Merkezi'nde geliştirilen yeni şap aşısı ile Türkiye ve Avrupa'da salgına dönüşen korkutucu şap hastalığının önüne hem ucuz hem de etkin olarak geçme şansı ' doğdu!.. ORHANBURSAU Marmara Araştvrma Merkezi'nde görevliProf. Dr. Mehmet Mustafaev ve arkadaşlan, dûnyadaılk kez, şap hastalığına karşı, çok daha ucuz ve çok da- ha etkılı yenı nesü bir aşı geliştirmeyı başardı. Hay- van deneylennde başany- la uygulanan aşının şimdı son denemelen yapıhyor. Gereklı laboratuvar ola- nakları sağlandığı takdır- de, az bir masrafla, kısa sûre içinde Tûrkiye'deki bütûnhayvanlan aşılama- ya yetecek miktarda aşı ûretimı gerçekleştınlebi- lecek. Prof. Dr. Mustafaev, Azeri kökenli bilım ada- mımız. Uzun zamandır TÜBlTAK'a bağlı Mar- mara Araştırma Merkezi Gen Mühendisüğı ve Bi- yoteknolojı Araştırma Enstitûsü'nde Kimyasal ImmûnolojiGrupBaşkanı mArkası Sa. 19,Sü.3'te BÜYÜK ÖDÜL NECATİ CUMALI'NIN • 15. Sayfada BELEDİYE İHALELERİNE İNCELEME • 3. Sayfada BEŞtKTAŞ NEFES ALDI • 18. Sayfada AYN1 AĞACIN FARKLIDALLAR1 • 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCVYUREK 'Çepçeve' Boş mu? önceden ılan ediidiği gibi, "piyasalara nefes aldı- racak hafta" dün başladı mt acaba? Ekonomiden sorumlu Bakan Kemal Derviş, prog- ramın "çerçevesım" açıkladı. Derviş'i dun de ızleyen arkadaşlar piyasalan rahat- latacağı soylenen, orneğin daigalanan dotan bırnok- tadatutacak önlemlerin neler olduğunu açıklayama- WiArkasıSa.l9t Sü.rde PKKOPERASYONU 2 er şelıit oldu # Yann kutlanacakNevruz öncesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde operasyonlar sıklaştınldı. Cumartesi günü 8 PKK'linin öldürüldüğü bölgede operasyonlar dün de sürdü. Dünkü operasyonlarda 7 PKK'li öldürüldü, 9'u da yakalandı. Çatışmada 2 gûvenlik görevlisi şehitoldu. M 4. Sayfada SU KONSEYt Straleji tartışıhyor • Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında aldığı bir kararla 22 Mart'ı her yıl Dünya Su Günü olarak kutladığını anımsatan Su Vakfi Başkanı Prof. Dr. Zekâi Şen, bu yıl, Tûrkiye'nin su rezervleri, suyun stratejik önemi ve kullanım politikalannın tartışılacağına dikkat çekti. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ToptuıraJahiSa-kmDuruş! Ankara'dakı gündemle toplumdaki gündemin ça- kışmaması sık yaşanan bir süreçtir. Yıne benzer bir donemden geçıyoruz. Ankara dıyor kı: Bıze destek veriyor IMF direktorteri... Anadolu diyor ki: Gücumüz kalmadı, satıyoruztraktörleri... Ankara diyor ki: mArkastSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog