Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhunyet k i t a p I a r ı' SOZCUKLERLE YOLCULUK OktayAkbal Cumhurtyet ^ kıtap kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cu m huriyı ÇUNKU BEN EDEBİYATÇIYIM Demirtaş Ceyhun Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27553 / 350.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-7997) Derviş'in açıkladığı önlemler listesi, yurttaşı ağır bir yükün beklediğini ortayâlcöydu Yîııe aeı reçete 15 MART 2001 PERŞEMBE BUGÜN Değişen bir şey yok Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, liderlerin uzlaştığını belirttiği önceliklı önlemler adı altında, programın temelini oluşturacak politikalan açıkladı. Liste, IMF'yle yürütülen ve çöken 17. programdan farklı politikalar uygulanmayacağını ortaya koydu. Yüksek enflasyonist ortama geri dönülürken daha acılaştınlan reçete yeniden yürürlüğe konuluyor. DEVLET BAKANI KEMAL DERVtŞ: Hem acîl lıemadil Yeni vergi yolda Açıklanan önlemlere göre tüm zamlan beraberinde getiren elektrik ve akaryakıta zam yapılacak. Çiftçiye desteklerin kaldınlmasına devam edilecek. Memur maaşlan yine enflasyon karşısında ezilecek. Kamu ışçilerine enflasyon hedefınin bile altında zam yapılacak. Yeni vergiler gelecek. Kamu arazileri ile lojmanlan satılacak. Emekliliği gelenler re'sen emekli edilecek. Kurlara müdahale Maliye, bütçede uygun gördüğü ödenekleri kesecek. THY, TEKEL, Şeker Fabrikalan ve Telekom hızla özelleştirilecek. Özelleştirme kapsamına yeni kuruluşlar alınacak. Bu kapsamdaki kuruluşlann işçileri işsizliğe mahkûm edilecek. Merkez Bankası, kurlara> kısa dönemde ohışacak aşın dalgalanmalan önlemek için müdahale edecek. • 9. Sayfada 3 aşamall plan Bunahmdan çıkış ıçin 3 aşamalı plan sunan Dervış, mucıze beklenmemesı gerektığını söyledı Acıl önlemlerden sonra, mart- nısanda yuzde 10'lan aşacak aylık enflasyon yeniden yüzde 2'lere düşürülecek. Yılın ıkınci yansından ıtıbaren büyıime sağlanacak. Yüksek faizle borçlanılmayacak Programın hem adıl hem acıl olduğunu vurgulayan Derviş, öncekı programın bürokratlara bırakıldığını, bunun ıse sıyası sahıplığının daha güçlü olacağını ılen sürdü Dış desteğın şart olduğunu belırten Kemal Derviş, "Yüksek faizle borçlanmayacağız" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomiden so- rumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş. bunahmdan çıkış içın 3 aşamalı plan sundu. "Şimdi aciz durumdayız" dıyen Dervış. dış kaynağın zorunlu olduğunu soyledı Devlet Bakanı Derviş, dün basma kapalı törenle Devlet Bakanı Recep Ö- nal'dan görevı devraldı Derviş. bugun Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer'le ve TÜSİAD yönetıcılenyle görüşecek Derviş, dun DİSK,Türk-lş,Hak-lş'ızı- yaretlen ve düzenledığı ba- sın toplantısıyla kamuoyu- na bılgı verdı Mucıze bek- lenmemesını ısteyen Der- vış'ın sunduğu 3 aşamalı planın ılkını oluşturan acıl önlemler dun açıklandı. Ikınci aşamada. mart-nısan aylannda yüzde 10'lann üzenne çıkacak enflasyon düşürülerek makroekono- mık dengeler sağlanmaya çalışılacak Bu sürecın 3-4 ay alacağmı belırten Derviş, üçüncü aşamada sürdürüle- bılır büyümeye geç ıleceğını söyledı Büyümenın ılk ya- nyılda eksı 2 değıl eksı 4-5 olabıleceğını belırten Der- viş. ıkıncı yanyılda yeniden büyümeye geçılebıleceğını, sürdürülebılır çerçevede de Türkıye'nın hak ettığı bü- yümenın yüzde 7 olduğunu kaydettı. Bakan Derviş, sıyası des- tek olmazsa bırakıp gıdece- ğı kanısı bulunduğunun anımsatılması üzenne, "Başbakan çağmn, geldim. İzin almadım, istifa ettim. Başbakan ve yardımcılan destek verdiler. Avnlmam söz konusu değiL Insanlar sorumluluklannı yerine ge- tiremez, çahşamaz dununa gelirierse başka şeyler yap- mah" dıye konuştu M Arkası Sa. 9, SHl'de MHP RANTTAN VAZGEÇMlYOR • 4. Sayfada Sendıkalardan destek sözüyok Devlet Bakanı Kemal Derviş, DtSK, Türk-tş ve Hak-İş genel başkanlarmı ziyaretinde IMF ve Dünya Bankası dışmda program hazırianması istemijle karşılaşü. DİSK Genel Başkanı Sülejman Çelebl, rantiye kesimine çok yüksek imkânlar sağiandığına dikkat çekerken programdan en çok, çahşan. emekli ve çiftçilerin etkilendiğini kaydettL Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, "Ortaya konulan program ezUenleri sıkmnya sokmasın" dedL Hak-tş Genel Başkanı SaUm Ushı da, Türkiye'de bugün "Obur Türfcrye" ve "Öteld Türkiye'' ohnak ûzere Ud kesim balunduğumı kaydettL • 9. Sayfada AB'den 'yardımı unutun' mesajı • 10. Sayfada Zamda ikinci dalga M13. Sayfada Batık tahsilatı için yasa M 4. Sayfada 'ABD destek vermeli' M19. Sayfada Telekom tartışması sürüyor M13. Sayfada 6 Yddırıın' yasalar geKyorBütçede düzenleme 'Acil önlemler' listesinde, yapılması gereken düzenlemelere de yer verildi. Ekonomık bunalımın malı etkisini yansıtacak şekilde ek bütçe yasası çıkanlması gereğinin vurgulandığı listede yer alan yasalardan bazılan şöyle. Ek Bütçe Yasası. Bankalar Yasası'nda gereken değişikliklerin yapılması. Banka tasfiyesinin kolaylaştınlmasını sağlayan değişikliklerin yapılması. Merkez Bankası Yasası'nın çıkanlması. Telekom'un yüzde 51 'inin satışına izin veren yasanın çıkanlması. • 9. Sayfada BankacÜlk Önlemlerİ Bankacıhk sektörû için öncelikli önlemler kapsamında, kamu ve fon bankalanna Hazine'den devlet ıç borçlanma senetleri ve yurtdışından sağlanacak kaynaklar yoluyla aktanm yapılacak. Emlak Bankası Zıraat Bankası'na devredilecek. Kamu bankalannın fazla şubeleri kapatılacak. Çahşan sayısı azaltılacak. Kamu bankalarını 1 yıl içinde özelleştirecek plan hazırlanacak. Fon bankalan ya satılacak ya da tasfiye edilecek. Mevduata güvence sürecek • 9. Sayfada Atamalar tamam BDDK Başkanlığı'na, fona devredıldıkten sonra Demirbank'ın genel müdürlüğü görevine atanan Engin Akçakoca getırildi. Hazıne Müsteşarlığı'na da Faik Öztrak'ın atanması kararlaştınldı. Atamalarla ilgili açıklama yapan Bakan Derviş, "Bıliyorsunuz, bu kadroyu yavaş yavaş oluşturuyoruz. Hükümet olarak onay alacağunızı umut ediyorum" dedı. Öztrak ve Akçakoca'nın kararnamelerinın bugün ımzalar tamamlanarak Sezer'e gönderilmesı bekleniyor. • 19. Sayfada • , Kendi söyleme biçimini yaratmış bir şair Ali Asker Barut Alı Asker Barut yıllardır Almanya'da yaşıyor Orada çıkan bır gazetede redaktor olarak çalışıyor Ama ruhu ve gonlu Türkiye'de Şıırlerını Almanya'da yazıyor, Türkiye'de yayımlıyor C U M H U R İ Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H İ Z M E T Î ÇAĞLAR KIRÇAK . CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE GERİCİLİK-IV Yuzyıllıkbırdonem ıçındekı Turkıye, ıkı kuşağın savaşımını yaşadı Bu ıkı kuşağın kavgası gunumuzde de bıtmedı Ustelıkgen kuşak, etkınlığını olanca ağırlığıyla surduruyor.. Cumhuriyet 1e birlikte. Sezer: AB en gerçekçi yol # Cumhurbaşkanı Sezer ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alıyev, Harp Akademılen Komutanlık Konferanslan'nakatıldı Sezer, konferansta yaptığı konuşmada Avrupa seçeneğının, bugün ıçın Türkıye'nın önunde bulunan en gerçekçi yol olduğunu belırttı. # Sezer, dın kurallannı temel alan bir düzen laıruhnasını amaçlayan ırtıcanın devlete sızma özelhğı ve sılahlı eylem yeteneğınin toplumda kaygı uyandırdığını söyledı • 19. Sayfada Bakan Türk geri adım attı # TBMM Adalet Komısyonu'nda, evlılıkte edınılen tüm mallann eşler arasında eşıt paylaşımını öngoren mal rejımı, MHP-FP ıttıfakıyla reddedıldı "Bundan sonrakı toplantılara katılmıyorum, bır başka adalet bakanı katılır" dıyen Adalet Bakanı Türk, Ecevıt ıle görüştükten sonra ıstıfa etmekten vazgeçtı. • 5. Sayfada 'SDP' için goruş bırlığı # SODEP, SHP ve CHP'de görev yapmış yaklaşık 40 eskı ıl başkanı, solda genel başkanlığını Inönü'nun yapacagı ve adının 'Sosyal Demokrat Parh' olması planlanan yeni bır partı kurulması ıçın görüş bırlığıne vardılar • 5. Sayfada 'SAĞLIK'SIZ BAYRAM' • 3. Sayfada KANSERE ERKEN TEŞHİS • i. Sayfada NATO, SIRP ASKERÎYLE EL ELE • 11. Sayfada ŞAP HASTALIĞI DÜNYAYI SARSIYOR • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Masala Benzer Gerçek Dokundıırmalar Toplumun sindımnesını sağlamak ıçin "kurtana m- çete" ağır aksak medyaya sızdınldı. Beylık senaryo ışledı. Önce kalın çızgılenyle ilkeler. Arkasından toplumun sındırme gucuyle ters orantılı kalın kazıklar... • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Skandala inceleme XISTANBU.2008 • Istanbul 2 No'lu Kültür ve Tabıat Varlıklannı Koruma Kurulu, altmdan mağaralar çıkan Atatürk Olımpıyat Stadı'nı gündemıne alarak yasal inceleme sürecını başlattı • 6. Sayfada Faciadan dönüldü f # Futbol dünyası, eöncekı gün Pans'te oynananPans Saınt Germaın- Galatasaray maçında yaşanan olaylan konuşuyor Devlet Bakanı Fıkret Ünlü, Fransızlann saldınsının planlı olduğunu ılen sürûldü MSpor'da Daum 'a izin • Futbol Federasyonu, Beşıktaş'ın yeni Almanteknık dırektörü Daum'a lısans venlmes'ııu kararlaştınrken, gözler. Içışlen Bakanlığı'nûı çalışma ıznı konusum tavnna çevnldı • Spor GUNDEM MUSTAFA BALBAY 1 Arari Hükümer Satılacak Arazl Arıyor. Çözüm arayışlannı Kemal Derviş'e yukteyıp arazi olan hukumet, hemen para bulmak için satılacak ara- zı peşınde... M-arazı bir durum... Derviş de dün hukümetin yap{a)madığını yapıp • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog