Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet k ı ı a p I a r j SOSYAL DEMOKRASİDE TEMEL EĞİLİMLER Deniz Kavukçuoğlu . kıtap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212)514 01 96 Cumhuriy Cumhurtyrt k ı t a p t 2 r ı KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU Alev Coşkun Cumhurtr»< kitap küîubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27552 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞVOM: NADİR NADİ (1945-1991) 14 MART 2001 ÇARŞAMBA Küçükçekmece'deki Olimpiyat Köyü'nde yapılan stadyumıi dan mağaralar çıktı Olimpiyat skandalıBetOnla dOİdurUİdU Istanbul Küçükçekmece'de yapımı süren 80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'nın inşaatı sırasında bulunan mağaralar betonla dolduruldu. tnsanlik tarihi açısından dünyadaki en önemli buluntuların yer aldığı Yanmburgaz Mağarası'yla aynı arkeolojik zona giren yeni mağara buluntulannın araştınlmadan betonla dolduruhnası tartışmalara neden oldu. Mağaralann, ilk insan yerleşimlerine ait olabileceği belirtiliyor. 'İn$aat değil Cinayet' Istanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Türkiye'de insan yerleşimiyle ilgili en eski buluntulann bu bölgedeki mağaralarda tabakalanmış olduğunu belirterek "Istanbul'un, her döneminin tarihi açıdan önemli olduğu böylesine bir metropolün çevresinde arkeolojik değer ihtimaline bakılmadan inşaat yapılması cinayettir. Zeugma'da yaşanan olay da budur" dedi. TÜrkiye'nln ImzaSI Mimarlar Odası, Türkiye'nin imza attığı "Avnıpa Arkeolojik Mirasmı Koruma Sözleşmesi" gereğince herhangi bir arazide arkeolojik değerlerin bulunma olasılığı açısından "şüphe" duyulması halinde bile bilimsel sondaj ve araştırma yapılmadan bu alanda inşaata başlanamayacağını açıkladı. OKfflY Ofttti va tBKÜ. nHKHra M « M • 7. Sayfada Olimpiyat Stadı'nın hemen ortasında da bir mağara var. Buralann ilk insan yerieşimlerine ait olabileceği belirtiliyor. (Fotoğraflar: KAAN SAGANAK) Eylem takvimini açıklayan Emek Platformu hükümeti uyardı: Sorun birkaç istifayla çözülmez Emekçiyine meİSTE EYLEM TAKVIMI • Hazırlanan alternatif programın tarutılması için örgûtlü toplum kesimleri ve akademisyenlerin de katılımıyla 24-25 Mart'ta Ankara'da bir sempozyum toplanacak. • 17 Mart'ta bütün illerde basın açıklamalan yapılacak. • 31 Mart'ta Kızılay'da kitlesel basın açıklaması yapılacak. • îstek ve görüşlenn yerine getirilmesi yönünde somut bir adım atılmazsa, 4 Nisan'dan itibaren yanm saatlik işbırakmayı da ıçeren uyan eylemleri yaşama geçınlecek. • Türkiye'nin her tarafı 14 Nisan'da miting • \' -> - . alanına çevrilecek. Dervişpiyasalan rahatlatmaya çalıştı Uzlaşma arayışı# Toplumsal kesimlerle uzlaşma arayan Derviş, Türk-Iş, DlSK ve Hak-îş genel başkanlanyla görüşecek. Derviş, TÜSİAD Yönetim Kurulu'na da yann için randevu verdi. Kemal Derviş, "Banka tasfîyesi, konsolidasyon yok, mevduata güvence devam ediyor" mesajlarmı verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı KemalDerviş, programa destek vermeyecek- lerini açıklayan Emek Platformu temsilcilerinden Türk-Iş, DlSK ve Hak-lş genel başkanlanyla görüşerek yenı prog- ram için u uzlaşma zemi- ni" oluşturmaya çalışa- cak. Bankalarla ilgili or- taya çıkan söylentılerle borsa düşerken Derviş dün yaptığı açıklamalarla piyasalan rahatlatmaya çalıştı. "Tasfıyeyok.Kon- solidasyon yok" dıyen Derviş, mevduatlar ûze- rindeki güvencenin de sürdüğünü anımsattı. Derviş, ABD'nin Ankara Robert Pearson ile AB ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışanlar, hükümeti emek karşıtı po- litikalan uygulamaktan vazgeçmesi konusunda uyarmak için meydanlara iniyor. Dün açıklanan Emek Platfor- mu eylem takvımi çerçevesmde plat- formu oluşturan sendıka ve demokra- tik kitle örgütleri mart ve nisan aylan- m sürekli eylemde geçirecek. Emek Platformu tarafından hazırlanan alter- natif ekonomik programın akademis- yenler ve örgütlü toplum kesimlerinin katılımıyla düzenlenecek bir sempoz- yumda halka tanıtılmasını da içeren eylemler kapsamında, 14 Nisan 2001 'de Türkiye'nin her tarafi miting alanına çevrilecek. Emek Platformu Başkanlar Kurulu, yaşanan bunahmın birkaç istifayla aşı- lamayacağını belirterek sorunun kay- nağınm uygulanan IMF ve Dünya Bankası politikalannda aranması ge- rektiğine dikkat çekti. Bunalımlan ön- lemenin yolunun halka dayanan ulu- sal bir programdan geçtığının altmı çi- zen başkanlar, kendi ıstemlerini dik- kate almayan hiçbir programa destek vermeyecekJerini de yinelediler. M Arkası Sa. 9, Sû.3'te Cünah cıkardı Yılmaz: Program eksikti W Yeni programın çerçevesini anlatan ANAP lideri, çöken programda IMF'nin istediklerini yaptıklanm söyledi. Ydmaz, halk desteğini, sosyal ve psikolojik unsurlan ihmal ettiklerini söyledi. • 5. Sayfada Komisyonu Türkiye Temsilcisi Karen Fogg'la görüşerek yeni program için dış destek sağlamaya çalıştı. • Arkası Sa. 9,Sü.31e Türk nıtbolseverter, Parc Des Princes Stadı'nın tribünlerinde çıkan obniarda canlannı sahaya atiayarak kurtanh. (REUTERS) Paris'te Türk seyircüere salclın Taraftarlar hastanellk oldu Gaiatasaraym Paris Saint Germain'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında olaylar çıktı. Paris polisinin yeterli önlem almaması nedeniyle tribünde başlayan kavga, maçuı 59. dakikasından sonra 25 dakika durmasına neden oldu. Güvenlik önlemleri arttınlıp olay çıkaran seyirciler stat dışına alındı. Olaylarda çok sayıda seyircüıin yaralandığı bildırildi. Maçı 15 kamerayla yayımlayan Fransız kanalınm görüntüleri vermemesi dikkat çekti. Dl$l$leri Fransa'VI uyardl Maçta meydana gelen olaylar sonrası harekete geçen Türkiye, yurttaşlannın can güvenliğinden Fransız yetkililerinin sorumlu olduğunu belirterek bu ülkeyi uyardı. Olaylı maçı Paris Saint Germain 2-0 kazanmasına karşm Galatasaray, (B) Grubu ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Popescu, ciddi biçimde sakatlandı. G.Saray'm olası rakipleri arasında diğer gruplann liderleri Valencia, Real Madrid ve Bayern Münih var. • Spor'da Ermeni savları Isviçre'den soykuım tasansma ret n# Isviçre parlamentosunun 200 üyeli ait kanadı Ulusal Meclis dün, milletvekili Josef Zisyadis ve 4 sosyalist milletvekilinin "Ermeni soykınmının Isviçre tarafindan tanınmasını isteyen" başvurusunu 70'e karşı 73 oyla reddetti. Soykınm Karşıtlan Derneği'nin, 11 bin imzalı dilekçesini ise hükümete havale ederek konuyu, Türkiye - îsviçre ilişkileri çerçevesinde gündeme getirmesini istedi. BH*E KAfUKtTRPO&irnun takarl • 10. Sayfada Prof. Iraklidis: Soykınm değilfelaket 'Yunan ordusu masumlan kaûetti' • Batı Anadolu'da 1922 yılında yaşanan trajedinin "soykınm" olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan ' Prof. Iraklidis, "Felaket, bir savaştan sonra oldu ki, bu savaşta saldıran ülke Yunanistan'dı. Izmir'e büyük güçlerin temsilcisi olarak çıkan Yunan ordusu, Türk toplumuna hoşgörü örneği olacağma, yüzlerce savunmasız insanı öldürmüş, köyleri yakmış ve çirkin hareketlerde bulunmuştu" diye konuştu. • 10. Sayfada Türkmenbaşı îran 'ı istiyor Türkmen gazında umııtlarazjalıyor # Türkiye'nin, 2010 yılmda gereksinim duyacağı 55 milyar metreküplük doğalgazı karşılayabılmek için Azerbaycan'la anlaşma imzalaması, dikkatleri bölgenin diğer üreticisi Türkmenistan'a çevirdi. Azerbaycan'la yapılan anlaşmaya Türkmenistan olasılığını da kapsayacak madde konulduğunu, aynca Aşkabat'la yapılan anlaşmamn feshedilmediğini belirten Tüik yetkililer, Türkmenbaşı'nm Iran'ı istediğine dikkat çekiyorlar. • //. Sayfada HlKMET BtLA'NTN 'GENİŞ AÇI' YAZISI M 6. Sayfada LlDERLERDEN BAYKAL'A RET M 5. Sayfada 'KAYIP SÎLAHLAR YURTDIŞINDA KULLANILDI' M 6. Sayfada PARK HOLDÎNG'E BASKIN M 6. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Başbakan Ecevit, yakın yazarlann rfadesine göre, olağanüstü hızla çalışmalannı sürdüren Kemal Der- viş'i "ekonominin patronu" kabul ettiğine göre, ba- şansına ilişkin ilk irdelemeleri yapabiliriz. Bütünüyle açıklanmayan bir programın başan şan- sını araştırmayı, ola ki, kimileri yadırgayabilir. Oysa, Kemal Derviş'in güven ve destek istediği top- lumsal kesimi oluşturanlar, örnegin Beşli Sivil Inisiya- M Arkası Sa. 9, SHVde C U M H U R İ Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ ÇAĞLAR KIRÇAK CUMHURIYET'TEN GÜNÜMÜZE GERİCİLİK-IV Yüzyıllık bir dönem içindeki Türkiye, ıki kuşağın savaşımını yaşadı. Bu ikı kuşağın kavgası gunumuzde de bitmedi. Üstelık geri kuşak, etkinliğini olancaağırlığıylasurdüruyor... . .: Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Krizden nasıl kurtuluruz? # Sendikalar, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yazdı: TlSK "Sosyal uzlaşma sağlanmah." Salim Uslu "Vergi alanı genişlesin." Resul Akay "Kayıplar karşılanmalı." Derviş Günday "Üretime dönmeliyiz." Sadık Erdoğan "Çözüm, halkçı ekonomi." • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog