Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ! t a p 1 a r i KİMLİĞİM İNSAN Ataol Behramoğlu r g~ Cumhuriyet ^ ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağ (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel Cad. No 39/41 (212)514 01 96 urıy Cumhuriyef k ı 1 a p ! a r ı YAŞAMIN tKİ UCU Ümit Otan Cumhurtyet ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Te! (212)514 01 96 77. Y1L SAYI: 27519 / 350.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-799?) 9 ŞUBAT 2001 CUMA H R H K BERTHE G. GAULIS ÇANKAYAAKŞAMLARI-III Çeviren: Firuzan Tekil Bu kitap, bir ulusun yokluklar ve yoksunluklar içerisinde verdiği mucadeleyi anlatıyor. Tarihe tanıklık açısından bu önemli kitabın uçüncü bölümünü sunuyoruz. Bugün Cumhuriyet le birlikte... FERENC HERCZEG MAVI TILKI Macarcadan çeviren: Sadrettin Karatay Okurlarımızın, Cumhuriyet klasikleri dizimizde daha önce yayımlanan "Bizans" adlı oyunuyla tanıdıkları Ferenc Herczeg'in "Mavi Tilki" adlı oyunu Avrupa'nın önemli başkentlerinde oynanmış ve buyuk başarılar kazanmıştır. Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Cumhurbaşkanı, irtica odaklannı yüreklendirebilecek kararnameye geçit vermedi Sezer oııaylamadı Şükran!•• tnsanlık 'hukuk devleti' kavramına erişip bu düzeni yaşam biçimine dönüştü- rûnccye dek çok acı çekti; daha önceki dönemlerde krallann ve sultanlann key- fî yönetimleri geçerliydi; egemenin iki dudağı arasın- dan çıkan söz yasa sayıhrdL Ancak insanlık tarihinde hukuk devletinden önce 'kanun devleti' evresinden geçildiği unutulmasm!.. De- mokratik içeriğe sahip olsa da, olmasa da yürürlükteki yasaya iktidann bağlıhğı uygariıkta bir aşama sayı- ht • Türkiye gibi demokrasi açtsmdan özörtü bir ülkede kanun devietinin kurallan- m da hiçe sayan bir hükü- mete ne söylenebüır?- Yasa- lar açıkseçik yurttaşlar ara- smda eşitliği vazgeçilmez sa- yarken bir tarikat şe> hi için kanunu dehnek Türkiye Cumhuriycti hükümetine yakışır mıydı?» Ne yazık Id 57'inci hükü- metin, Nakşibendi şeyhi ola- rak bilinen bir yurttaşa ve damadına tanıdığı imtryaz, değil hukuk devleti, kanun dcvletindc bile kabul edile- meyecek içerikteydL Sayın Cumhurbaşkanı Sezer'in hükümetin karar- namesini anayasaya veyasa- lara aykın olarak reddet- mesi, dört dörtlük bir hu- kuksal gerekçeye dayan- maktadır. Olayuı bir yönü bu~ • Olayuı öteki boyutları laik Türkiye Cumhuriye- ti'nin yazgısını ilgilendiri- yor. Hemen söyleyeüm ld hükümet kararnamesini reddetmek için Atatürkçü, cumhuriyetçi ve devrimci bir kimliğe sahip olmak ge- rekmez; tutucu bir cum- hurbaşkanı da -eğer yasa- lara saygılrysa, salt hukuk açısından- karamameyi onayiayamazdı. Ancak olaym içeriğindc Atatürk Cumhuriyeti'nin gefcceğini ilgüendiren bir öz var. Bir tarikat şeyhine Cumhuriyet yasalaruu da çiğnemek pahasına tanınan ayncahk, ülkemizin neden ve nasıl bugünkü duruma düştüğünün en çarpıcı gös- tergesidir. Cumhurbaşkanı'nm irti- caya verilen ödüne karşı çı- kışu alışümamış bir tutum ve davranışı vurguluyor, ulusumuzun üstüne çöken karanlığı delen bir unıut ışı- nı gibi gönüllere su serpiyor, Çankaya'nın anayasa ve ya- salara saygısı olağanüstü bir şeymiş gibi alkışlanıyor. Laik Türkiye Cumhuri- yeti'nin yasalannı uvguJadı diye Sezer'e şükran mı borçluyuz?» Bu ne garip çelişki!.. Cumhuriyet Devletin doruğunda yeni bunalım cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Nakşi lider Mahmut Esad Coşan ve damadmın Süleymaniye Camii'ne gömülmesine ilişkin karamameyi anayasa ve yasalara aykın buldu. Bakanlar Kurulu karan. Sezer tarafından onaylanmayarak 3 sayfalık gerekçeyle hükümete iade edildi. Hükümetin tarikat liderine ayncalık sağlama arayışlan, devletin doruğunda da yeni bir bunalım yaşanmasına neden oldu. Ecevit'in Sezer'le yapacağı haftalık görüşme "Başbakan'm programının yoğunluğu" nedeniyle ertelendi. • 6. Sayfada EŞİtlİk İlkeSİyle bağdaşmaz' Sezer'in iade gerekçesinde Bakanlar Kurulu'nun ancak "olağanüstü durumlarda" başka yerlere ölü defhine izin verebileceği belirtilerek "kimilerine hiçbir haklı neden bulunmamasına karşın, ayrık işlem yapılmasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacağı kuşkusuzdur" denildi. Gerekçe, hükümetin Cumhurbaşkanlığı'na yaptığı bir emrivakiyi de açığa çıkardı. Buna göre, Yusuf Bozkurt Ozal'ın Süleymaniye Camii avlusuna defhine ilişkin Bakanlar Kurulu karan Köşk'e defin işlemi tamamlandıktan sonra sunuldu. • 6. Sayfada GERİ ADIM ATAN HÜKÜMETTEN SEZERE ÖRTÜLÜ SUÇLAMA • 7. Sayfada KARAR DSP'YÎ SEVtNDtRDl • 7. Sayfada POLİTtKAGÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Bravo Sezer!.. # Kendi öz çocuklannı ışkenceden geçirip hapse atan, aydınlannı ezen düşünce, tarikat şeyhlerini cami avlulanna gömmeyi sürdürüyor... 'Vaybenim Türkıyem vay!' diyecektim kı, Sezer, karamameyi imzalamadı... • 5. Sayfada YATACAK YERÎNtZ VAR MI HİKMET BfcJTnn yazıa • 3. Sayfada 'SEN AKŞEMSETTtN'SEN BEN DE FATIH'IM' OMLÇJIUŞUUrııyını 1 4 . Sayfada KUBlLAYI ŞEHÎT EDENLER UNUTULMAMALI KWAl YHVUTBn ycta • 7. Sayfada CUMHURBAŞKANI'NIN KALEMlNE SAGLIK EYÜP MEZARUĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK-Süleymaniye Camisi'nin (üstte)bahçesinegömül- mesi için karamame çıkarnlan Esad Coşan \e danıadının cenazeleri Türkhe'ye getirUdL Singapur Hava Yollan'na ait bir yoku uçağryla dün saat 07.35'te Atatürk Havalimanfna getirüen Coşan ve Uyarerin ce- nazeleri. yaklaşık 250 kişilik bir grup taranndan tekbirler getirilerek karşılandL Coşan ve damadının ce- nazelerinin aile karamla bugün Eyüp Mezariığı'na defiıedileceği biktirildi. Coşan ve Uyarerin cenazesi- nin konukhığu hastanenin önünde ve hastanenin hemen karşısındaki Aksa Camii'nin avlusunda gün bo- yunca kalabahk bir grup beklerken potis yoğun güvenlik önknıkri aldı. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) • 9. Sayfada 'NAKŞtBENDl CUMHURİYETİ!.: MBdÇ VHJDBEOâiTnn yazm 117. Sayfada Tarikat liderine ayncalık tanıyan karamameyi geri çeviren Sezer'e kutlama mesajlan yağıyor 4 Göıniîlnıek îstenen, cumhııriyet'Hükümete tepkf Coşan'ın cenazesinin Süleymaniye Camii'ne gömülmesi ve hükümetin buna olanak tanımak için kararaame çıkarması konusunda hukukçular, cumhuriyet savcılannı göreve çağırdılar. Hukukçular, Süleymaniye Camiı'nin avlusuna gömülmek ıstenenin "tarikat şeyhi değıl, Cumhuriyet" olduğunu belirtti. Sezer'e teşekkür eden sivil örgütler de hükümete tepki göstererek tarikatçılığın de\7 let eliyle meşrulaştınldığmı açıkladılar. • 7. Sayfada 'Türkiye tarikatlar ülkesi değil1 CHP Genei Başkanı Denız Baykal, karamameyi "'keyfi ve ayrımcı" bir ışlem olarak niteleyerek hükümetin bazı çevrelenn oyuncağı haline geldiğinı söyledi. CHP PM üyelerinden ve eski yöneticilerinden bir grup da Cumhurbaşkanı Sezer'e gönderdiklen kutlama mesajında, "Bu tutumunuzla Türkiye'nin büyük Atatürk'ün belırttığı gıbı bir tarikatlar ülkesi değil, bir hukuk devleti olduğunu gösterdmiz" denı|dı. I 6. Sayfada Slnanın vasiyetlne uyulmadı Mimar Sınan'ın, Süleymaniye Vakfiyesi'nde sıralanan ve Süleymaniye Camii'ne kımlerın ımam olabıleceğinı tanımladığı koşullar şöyle: Yüksek ilımleri bilecektir. Arapçayı ve Farsçayı bılecektir. Latinceyi bilecektir Kefere dinı ıle dinimiz Islamı, mukayeselı olarak bilecektir. Ata binecek, spor yapacak, güzel görünüşlü olacak ve güzel giyinecektir. Evlenmiş olacak, kansı bir tane olacak ve güzel bir kadın olacaktır. OKfflY B*ltir n»n labepf • 6. Sayfada GUNCEL CUNE\T ARC4YUREK Soru: DUP' Diyecek Yok mu? Yanıt: Var! Hükümet, pek çok konuda başanlı olmayabilir. Ama son günlerin gözde konusu, bir tarikat lideri- nin yabancı bir diyarda ölümünden sonra ortaya koy- duğu "performans" takdire, alkışa ve kutlamaya de- ğer doğrusu. Başbakan'm buyruğu ile konuyu son lideriertoplan- mArkasıSo.l9,Sü.l'de Yeni ve ince politika Şaron'dan barış mektubu # Israil'in yeni seçılen Başbakanı Anel Şaron'un, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'a bir mektup göndererek banş görüşmelenne devam ermek arzıısunda olduğunu ilettiği bildirildi. Görüşmelerin devamı için şiddet olaylannın sona erdirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. • 11. Sayfada Türkiye Kupası G^ençlerbirliği fuıalde # Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı Istanbul'da penaltılarla 5-3 yenen Gençlerbırhği, fınale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. G. Birliği'nden Ferdi ve rakibine kafa atan Beşiktaşlı Nouma'nın kırmızı kart gördüğü maçınnormal süresi 1-1 bitti. Beşiktaş'ta Yasin ve Fazlı penaltı atışlarmdan yararlanamadı. MSpor'da Liderler, üretim ve bankacılık sektörleriyle bir araya geldi Kredi borçlanna esneklik BORSA 9 658 Öncekı 9 724 DOLAR Başbakan Ecevit, Başbakan yardımcılan Bahçeli, Yılmaz ve Özkan'ın katıldığı. yaklaşık 6 saat süren ekonomi zirvesinde her kesim sorunlanna ilişkin bir rapor sundu. Ecevit, bugün uzmanlarla toplanarak edindikleri izlenimleri değerlendireceklerini söyledi. Sektörlerin sorunlannın masaya yatınldığı zirvenin gündemini, bankalarla sanayicilerin kredı-faiz kavgası oluşturdu. TOBB. kredi borçlannın, hükümetin de kaynak aktaracağı ve dışandan borç bulunacak bir havuza aktanlıp vadeye yayılarak ödenmesini önerdi. Zirvede, sektör temsilcileri adına vergi, elektrik, su tarifelerinde indirim gibi sayısız isteklerde bulunuldu. TOBB Başkanı Fuat Miras'ın, ithal edilen gıda ürünlerinin Dun 682 5O0 Öncekı 678.250 "m* Dun 321JKI0 Oncekı 323.500 ambarlarda kaldığına ilişkin yakınması üzerine, TZOB Başkanı Faruk Yücel'in, "Allah belalannı versin, batsınlar. Domates Türkiye'de tarlada çürürken sen diyorsun ld, ben Meksika'dan biber getirdim" diye konuştuğu öğrenildi. • 13. Sayfada FRANSA Askeri iliş/d donduruldu Genelkurmay, parlamentosunda sözde Ermeni soykınmına ilişkin yasayı kabul eden Fransa'yla askeri ilişkilerini dondurdu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, kuvvet komutanlıklanna bir emir göndererek Fransız askeri birimleriyle ilişkilerin askıya alınmasını ve projelerin iptal edilmesini istedi. • 19. Sayfada t YANLIŞ ÎĞNE SSK'ye rekor ceza 3 yaşuıdayken yapılan yanlış iğne sonucu kolu kesilen Ayşen Başaran'ın SSK hakkında açtığı dava sonuçlandı. SSK Genel Müdürlüğü, 119 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sağduyunun Hukukla Koalisyonu... Dün başkentin gündeminde ikı soru vardı: - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, tarikat şeyhinin damadı kimliğiyle öne çıkan Prof. Esad Co- şan ve Coşan'ın damadı Prof. Ali Yücel Uyarel'in Sü- •eymaniye'ye gömülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu karannı onaylayacak mı? MArkasıSa. 19, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog