Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet h lap I a n AYDINLANMANIN KADINLARI Yay. Haz.rNecla Arat ' Cumhunyrt ^ kitap kulubü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 umhuriyet jCumhuriyeî k ı t a p I ı r ı HACI BEKTAŞ: EFSANEDEN GERÇEĞE Irene Melikoff ^ kttap kulubû Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. Y1L SAYI: 27538 / 350.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 ŞUBAT 2001 ÇARŞAMBA Ingiltere 'de at yanşları iptal Amıpa'yı şap korkusu sardı # Avrupa Birliği deli dana konusunda atacağı adıma karar veremezken ikinci bir felaket olarak şap hastalığı ortaya çıktı. 9 Fransa, tngiltere'den satın aldığı 20 bin kûçükbaş hayvanı itlaf etmeyi planlıyor. Ingiltere'de şap hastalığı nedeniyle at yanşlan iptal edildı. • 10. Sayfada Irak konuşuldu Poweiria Cem buluştu # îki bakan Brüksel'de Irak, AGSK, Kıbns konulannı ele aldı. Cem, ABD Dışişleri Bakanı Povvell'a, Irak'ayönelik saldından duyulan rahatsızlığı aktardı. # Cem, Washıngton yönetimine, Türkiye'nin son sıkıntılı günlerinde getirdiği ciddı katkı için teşekkür ettiğini : söyledi. • 11. Sayfada -AİHM Başortusu yasağına onay # Avrupa însan Haklan Mahkemesi (AtHM), sınıfta başörtüsüyle ders vermesi yasaklanan Isviçreli kadın öğretmenin başvurusunu reddetti. # AÎHM, başörtüsü yasağının, din özgürlüğünü ihlal anlamına gelmediğine ve öğretmene aynmcılık yapılmadığına hükmetti. • 19. Sayfada 1 kİŞİ ÖldÜ Yolcu otobüsü kaçırüdı # Ankara-lstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Düzce Kaynaşh'da mola verdiği sırada 22 yaşmdaki Olcay Karataş adlı bir kişi tarafindan kaçınldı. # Otobüsten kendini attığı ve tstanbul Barosu avukatlanndan olduğu belirtilen Jale Toğur adlı yolcu yaşamıru yitirdi. • 19. Sayfada Arkeolog Jale İııaıı öldü # Kırk ydı aşkın sûre arkeolojiye hızmet veren Jale Inan, yorulmak bılmez idealıst Cumhuriyet kuşağının son temsılcilerindendi. Jale înan, bugün saat 10.00'da Kİ Edebıyat Fakültesı'ndekı töreni takiben Levent Camiı'ndekı öğle namazından sonra toprağa venlecek. • 3. Sayfada Sosyal Bilimciler-îktisat Grubu, IMF karşıtı programını yayımladı Çozüm, ulusal planÖNERİLER • Vergi tabanı, sermaye gelirlerinin katkısını arttıracak biçimde genışletılmeli. • Kamu kesimi yatırun potansiyeli, devleti küçültme dogmasına feda edilmemeli. • Kısa vadeli yabancı sermaye kontrol altına alınsın. • Bağımsız döviz kuru ve faiz politikası izleme olanağı geliştirilsin. • lç borç stokunda konsolidasyon yöntemleri araştınlsın. • Gerçekçi bütçe hazırlansuı. Ulusal ekonominin, 2001 bütçesinin öngördüğü ölçekte daraltılması ve reel faiz yükü ile süuştınlmasına toplumun tahammülü yoktur. MERKEZ BANKASIBAŞKANUĞI Derviş çağnldı • Hükümet, Merkez Bankası Başkaıüığı için Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'in adı üzerinde uzlaştı. ABD'den çağrdan Derviş'in görevinı bırakmama olasıhğının bulunduğu belirtildı. • 6. Sayfada COTTARELLt GtTMtYOR MF kredisi askıda • IMF, Carlo Cottarelli'nin görevden almacağj söylentilenni yalanladı. 1.1 milyar dolarlık şubat ayı kredisinin geliş tarihi ertelendi. Dûnya Bankası, Türkiye'ye desteğın sürdüğünü bildirdi. M 6. Sayfada MAIİYE BAKANI SÜMER ORAL: Paniğe gerek yok # Türkiye'nin yoluna devam. edecegini kaydeden Maliye Bakanı Sümer Oral, önümüzdeki dönemde de ekonomik prograrmn temel hedefınde, amacında bir sapma olmadan gidılecegini söyledi. • 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Farklı üruversıtelerden 15 ıktısatçı aka- demısyenin oluşturduğu Bağımsız Sos- yal Bilimciler-îktisat Grubu, Türki- ye'nin son 20 yılda içine düşürüldüğu açmazı ortaya koyan bir bildirgeyi kale- me alarak kamuoyuna duyurdu. tktisat- çı bilim adamlan, bu koşullarda öne sü- rülecek istikrar programlan ve kriz yö- netimi çabalannın "ağır toplumsal çö- küntüleryaratmadanekonomikbunalı- masonveremeveceğj'" uyansındabulun- dular. "IMF-Dünya Bankası UdanuT, "istikrarsızuk,kriz,yapay büyüme" kı- sırdöngüsünün yaratılmasındakı sorum- luluğuna dıkkat çeken akademısyenler, ekonorru polıtikalanndaki tek taraflı da- yatmaya karşı çözüm seçeneklenni or- taya koydular. Korkut Boratav, Nazif Ekzen, Alper Güzd, Yakup Kepenek, Aziz Konuk- man, Ahmet Köse, Oğuz Oyan. Erdal Ozmen,Cem SomeUSinan Sönmez, Fık- ret Şenses, Erol Taymaz, Oktar TüreL, tşiaya Üşür, Erinç Yeldan'ın oluşturdu- ğu Bağımsız Sosyal Bilimciler-tktisat Grubu, Türkiye'nin ıçıne düşürüldüğu ekonomikcıkmaza ilişkin uyanlardabu- lundu. Çöken prograrmn "kriz ortamı yaratacağın uyansını başından ben dile getıren iktisatçılann açıkladıklan 2.5 sayfalık bildirgede şu saptamalarda bu- lunuldu: Şiddetlenen bunahm: Türkıye ekono- misı, temel dengelennı yıtırdı ve gittik- çe şiddetlenen bir ekonomik bunahm süreci yaşıyor. 1998'den itibaren son 12 çeyrek dönemin 7'sinde ulusal gelir da- ralırken "kriz, yapay büyüme, istikrar* stzhk" sarmalında kısırdöngüye girildi. Bunahm, neoBberal potitikalann so- nucu: Süreklilik kazanan bunahm. yal- nızca son birkaç yılda uygulanan yanlış mArkasıSa.l9,Sû.3'te ŞUBAT KARARLARININ ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTÎ BAŞBAKANLIK'TAKİ ŞEYHLER- Dönemin Başbakam Necmettin Erbakan'ın tarikat şevhlerine Başbakanhk Konutu'nda iftar yemeği vermesi ve RP'li Sincan Belediyesi'nce düzenlenen "Kudüs Gecesi"nde şeriat gösterisi yapümasL, 28 Şubat sürednin tetikle>icisi oldu. Aydınlanma hareketiTarikat $eyhlerl kaçtl RP iktidanyla ülkenin laik yapısını değıştirmeyi amaçlayan hareketlere karşı Milli Askeri Savunma Konsepti'nde irticarun tehdit unsurlannda bırinci sıraya yerleştirilmesiyle başlatılan süreç 4. yıluıı doldurdu. 28 Şubat 1997 tarihinden sonra başlayan sürecin ilerleyen dönemlerinde RP kapatıldı, çeşitli tarikat şeyhleri "gönüllü sürgüne" yurtdışına gıtti. Fethullah Gülen Amerika'da yaşıyor, Nakşibendilenn lideri Esad Coşan Avustralya'da öldü. MCK'nlnmuhtıraglbluyarısı MGKninhükümete "yaptınm" uyansı ve kararhhkla bildirdiği 18 maddelik "irticaya karşı" önlemler paketinde, din sömürücülerinın devleti egemenlik altına ahnaya çalıştığı vurgulanıyordu. 1. maddede "Atatürk ilke ve inkılaplan unutturularak milli devletımizin temelleri, siyasal lslam anlayışı ile yenıden şekıllendirilmek istenmektedir" denilerek "Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ifadelen sadece etnık bölücülük olarak algılanmamalı, her türlü bölücülük, bu arada dini bölücülük olarak da yorumlanmahdır" uyansı yapıhyordu. • 9. Sayfada SİNCAN'DAKİ TANKLAR - DöneminGenelkunnay 2. BaşkanıOrgeneralÇevikBir, RE- FAHYOL'un Bakanı Abdullah Gül ile birlikte girtiği ABD'de, tanklann vûriunesmi "De- mokrasi>ebalansayanyapnk''diyedeğerkndirdL(Fotoğraflar. CUMHURİYET AR§İVÎ) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bu Başbakan'la... Başbakan Ecevrt, son krizin doruğa çıktığı, gerek- sinilen çözümlere henüz ulaşılamadığı saatlerde, içi- mizi rahatlatacağı yerde karartan Kısa bir açıkiama yaptı: "Ülkenin bu hükümete ihtiyacı var" dedi. Doğrusu şuydu: Evet, ülke bir hükümete gereksini- yor. Ama, gereksindiği "bu hükümet değil". • Ârkası Sa. 19,Sü.l 'de tçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Yolsıızlıık güvenliği tehdit ediyor # Dokunuhnazlıklann, yolsuzlukla mücadelede kalkan olmaması gerektiğini vurgulayan tçişleri Bakanı Sadettin Tantan, "Basının hâkim güç olmaya geldiğı ülkede, yolsuzluk ekonomisi o ülkeyi tehdit eder konuma gehniştir" dedi. % Tantan, ışadamlanndan yolsuzlukla mücadelede yerlerını ahnalarmı isteyerek "Ekonomi disipline edilmeli. Aksi halde halkın alınteri karşıhğniı alamaz" diye konuştu. • 7. Sayfada En dürûstgrup: Öğretmenler Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfi'nın (TESEV) 'Türkiye'de Yolsuzluk' araştırmasına göre yurttaşlar siyasetçilere güvenmiyor. Yurttaş, meslek gruplan bazuıda en çok ögretmenlere güvenirken kurum bazında en çok TSK'ye güveniyor. Araştırmaya göre en çok rüşvet alanlar olarak trafik polisleri ve gümrük memurlan gösterildi. • 7. Sayfada Sezer 'Yıbn Hukukç ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Barolar Bırlığı (TBB), şeri- atçı basının hedef göstermesinin ardından katledilen Gümüşhane Barosu Başkanı AUGünday adı- na düzenledıği "Yıhn Hukuk- çusu" ödülünü Cumhurbaşkanı AhmetNecdetSezer'e verecek. TBB Başkanı Eralp Özgen, dün Cumhurbaşkanı Sezer'i ziyaret etti. Özgen, Çankaya Köşkü çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine tüm baro başkan- lannm oybirlığiyle "AB Günday YıhnHukukçusu" ödülüne Cum- hurbaşkanı Sezer'in değer görül- düğünübelirtti. Özgen, Sezer ile görüşmesınde bu karan bildir- diğını kaydetti. Sezer, TBMM Başkanı Ömer Izgi ile KKTC Meclis Başkanı Ertuğrul Hasipoğlu ve berabenndeki parlamen- to heyetiyle görüştü. Fatih Üniversitesini kapatma hazırlığı YÖK'ten büyük soruşturma # Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Fatih Üniversitesi, YÖK'ün geniş kapsamh soruşturması ile kapatıhna sürecine geldi. 4 bin 391 öğrencisı bulunan üniversite irticai kadrolaşmanın odağı olduğu ve Kıhk Kıyafet Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle ÖSS Kılavuzu'ndan çıkanlıyor. # Üç YÖK Denetleme Kurulu üyesince 4 aydu" yürütülen soruşturmada, Fatih Üniversitesi'nin, özellikle taşra üniversitelerinden atılan irticacı öğretim üyelerini kendi bünyesüıe aldığı saptandı. Fatih Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun görevden alınması istendi. • 19. Sayfada ABD'den donus icin tarih vermekten kacındı Ören: Türkiye'den kaçmadım # Faaliyetleri durdurulan thlas Finans'ın Yönetim Kurulu Başkaru ve îhlas Holdüıg Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmed Mücahit Oren, kaçmadığını, Türkiye'den ABD'deki ticari yatınmlanyla ilgilenmek için aynldığını savundu. Ören, "ABD'de kalmak için karar vermiş değılim" diye konuştu. # Ören, ABD'de oturma izni (yeşil kart) olduğunu ve ABD yurttaşlığına geçmek istemesinin kendisinin şahsi meselesi olduğunu belirterek "îhlas Finans mudilerirnn mağduriyeti de zamanla giderilecektir. Bunun için çahşıyoruz" dedi. RJAI KOZlJIKUmi taklri • 7. Sayfada 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog