Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CumhuHyet V ı 1 a p 1 a T ı SOZ UÇLARI YAZI BURÇLARI Feridun Andaç ^ kıtap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağalo<Jtu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri Cumhuriyrt k ı t a p I a r ı Bıçak Sırtındaki DÜNYA VETÜRKİYE Erol Manisalı kitap kü Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27537 / 350.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 ŞUBAT 2001 SALJ H R H ARTHUR RIMBAUD I K î K t ILLUMINATIONS - • CEHENNEMDE BİR MEVSİM Fransızcadan çeviren: Erdoğan Alkan Yaşamıyla bir soylence olan, şıırlerıyle kendisinden sonra gelen tüm şaırleri etkıleyen, adı bugun "çağdaş" şıırin onculerinın başında sayılan Rimbaud'nun duzyazı şıırleri... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Ak! HI<1 KIMBALU ILLUMINATtONS • CEHENNEMDE BİR MEVSİM ÇAĞLAR KIRÇAK CUMHURIYET'TEN GÜNÜMÜZE GERİCİLİK-II Yüzyıllık bir dönem içindeki Turkiye, iki kuşağın savaşımını yaşadı. Bu iki kuşağın kavgası gunumüzde de bitmedi. Ustelik gerici kuşak, etkinliğini olanca ağırlığıyla surdurüyor... Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Kammsar beklentiler Küresel ısvımcı tehdh ediyor # Cenevre'de 2 bın 500 bılim adamı ve hükümet temsılcısınin kabul ettiğı ve öncekı gün açıklanan "Küresel Isınma Raporu" Dünya'nın, bıhnmezlerle dolu bır geleceğe doğru, düşünüldüğünden daha hızlı yol aldığıru ortaya koydu # Gelışmış ülkeler, küresel ısınmanın yavaşlaması ıçin karbondıoksıt emısyonlannı yüzde 5 oranında azaltmayı bıle kabul etmezken yeni bilımsel venler, Dünya'nın yaşanabıhr bır gezegen olarak kalabılmcsı içın daha büyuk çabaya gereksırum olduğunu göstenyor. EMfeE IMUltnPOGUrMihafeari • 8. Sayfada Korkulu günler Depremler hergiin salhyor % Dünyanın çeşıtli yerlennde meydana gelen orta büyüklüktekı depremler, panık yaşatmaya devam ediyor Fransa'nın Nice kentı ve çevresinde öncekı gün akşam saatlennde meydana gelen 4.9 büyüklüğündekı depremın Italya'da bıle hıssedıldığı belırtılıyor ABD ve Japonya'da da orta şıddette depremler oldu. • 3. Sayfada ' Traktörlü protesto AB'liçiftçi öfkeli 0 Avrupa delı danadan sonra şap hastahğı panıği yaşarken bazı Avrupa ülkeleri bınlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanı ımha ettı. Tanm bakanlan toplantısında delı dana ve şap hastahğı ıle ılgılı alınan kararlann kendılenne zarar verdığını behrten çıftçiler traktörlerle anayollan kapattı. • 10. Sayfada Moldova Komünistler kazandı # Moldova'da yapılan erken seçımde oylann yüzde 97'sının sayımııun ardından seçım komısyonu tarafindan yapılan açıklamada, komünıstlenn oylann yüzde 50.2'sını aldığı kaydedıldı. Moldova, SSCB'nın dağılmasının ardından komünistlerın ıktıdara döndüğu ılk ülke oldu. • 10. Sayfada Dövize talep azalmıyor, kredi faizleri arttı, yurttaşlar beklemede, esnaftedirgin FatııraağırİYASALAR BELİRSİZ # Merkez Bankası'nın fonlama karan, piyasalarda , kısmi de olsa bir rahatlama j yarattı. Geçen hafta taribinin düşüş rekorunu I gerçekleştiren îstanbul ; Menkul Kıymetler Borsası, j endeksi yükseüşle kapattı. I Döviz piyasalannda ise ! belirsizlik sürerken serbest ! piyasada dolar ortalama 940 bin TL'ye alıcı buldu. Mark da ortalama 430 bin liraya satıldı. Geçen hafta 7500'lere firlayan İMKB repo piyasasında ise dün gecelik işlernler yûzde 120'den gerçekleşti. • 12. Sayfada ü'DEMELER AKSIYOR 9 Krizin en önemli mağdurlanndan biri de kredi kartı kullanıcılan oldu. Bankalann çoğu, kredi • kartlanna uyguladıklan faiz oranlannı 1 ile 7 puan arasında arttırdı. Daha önce kredi kartı faiz oranı yüzde 9.9 olan Dışbank, ortalama 7 puanlık artışla bu oranı yüzde 16'ya çıkararak artış rekorunu elinde bulunduruyor. Piyasalarda ödemeler aksıyor ve pek çok kimsenin belirsizlik nedeniyle çek vermekten çekindiği gözleniyor. Bankalar, hâlâ nakit tüketici kredisi vermiyor. • 13. Sayfada ENZINSTOKLUYORLAR # Tekel zammının ardından akaryakıt fiyatlanndaki zammın bayram sonuna erteleneceği beklentisi ile kimi bayilerin benzini stoklamaya çalıştıklan gözlendi. Beyazeşya ve bu yıl erken indirime giren giyim mağazalan, hediye kampanyalanyla durgunluğu aşma çabasına girdi. Rezervasyon iptalleri, gerginliğe ve güvensizliğe neden oldu. Döviz üzerinden yapılan konut kiralama ve alım-satımlan da ev sahipleri ile kiracüann ilışkilerinı çıkmaza soktu. • 13. Sayfada • HALKBANK'TAN YÜZDE 1000 FAÎZ ARTTIRIMI • 4. Sayfada • BANKACILARIN DEĞERLENDÎRME ZÎRVESİ • 4. Sayfada UlusalProgram 'da uzlaşma sağlanmasına karşın siyasi ölçütlerde net ifadeler kullanümadı Çerçevenetleştnedi# AB'yle üyelik müzakerelerine geçılmesi içın gereklı reformlann yer aldığı katılım ortaklığı belgesıne yanıt olarak hazırlanan Ulusal Program üzerinde MGK'de uzlaşma sağlandı. Programın tartışmah siyasi ölçütlerle ılgılı böTümünde MHP ve askerlenn ağırlığı hissedildi. # Çekınceler nedeniyle siyasi ölçütlere "muğlak" ifadelerle yer venlen Ulusal Program'da "anadilde yayın ve öğretım" konulannda net bır çerçeve ı çızılemedı. AB'nin odaklandığı "anadıl" kavramı yerine "Türkiye'de Türkçe dışında kullanılan diller" ifadesi uygun görüldü. Yasalann hızla çıkanlması içın TBMM'nin etkin çalışması karan alındı. U 11. Sayfada . . . MGK'de ıızlaşı mesajları # Köşk ıle hükümet arasında yaşanan gergmlik MGK toplantısına yansımadı. Toplantıya katılan sivil ve asker üyelenn "uzlaşı" mesajı verdiklen bildınldı. # Geçen hafta yaşananlan kamuoyuna duyuran Ecevit toplantı çıkışında, "konuşulanlann dışan yansıtıhnaması gerektiğıni" söyledi. • 4. Sayfada Tdevizyon kumandalan hqj onlarda, rüyalannı ise havudu vfllalar, köşlder, çifHikler, beş katiı işhanlan süslüyor. Çocuklar çok değişti HGENATALAY Çocuklar çok değişti. Anne-babalar da. Bir zamanlar astronot, mimar, mü- hendis, öğretmen olmayı hayal eden ço- cuklar, şimdı ışadamı, otomobil yanş- çısı, şarkıcı, kaleci olmak istiyor. Ço- cuklannı uykuda seven anne-babalann yerinı ise çocuklanyla "arkadaş" ol- mayı bıraz abartıp onlann evde "imp*- ratorluk" kurmalanna ızın veren ebe- veynler aldı. Çocuklar, insanı çok şaşırtıyor. Daha yedi yaşında, sahip ohnak ıstedığı ışye- rinin kaç katlı olacağına kadar düşün- müş olan, beş yaşında "Cq>i olan bir mArkasıSa.l9,Sü.3te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tamam mı Devam mı? Şubat ortalannda hazır olacağı söyiendi. Mart ayı ortalanndaAvrupa Birlıği'ne verileceği söy- leniyor. Katılım Ortaklığı Belgesi'nin (KOB) açıklanmasından aylar sonra AB'ye sunacağımız Ulusal Program'da - galiba- sona yaklaşıldı. Geçen pazartesı MGK'de görüşülecegi duyurulan UArkasıSa.l9,Sü.l'de Fatih Terim görevi bırakb # Fıorentma'yı Itah/a Kupası'nda fınale yükseltmesıne karşın kulüp başkanı Gon ıle ters düşen Faüh Terım istıfa etti. Daha fazla görevde kalmasının kulübe ve kendısine bır yarar getirmeyeceğıni vurgulayan Terim, kural gereğı bu sezon Italya'da bir takımı çalıştıramayacak. • Spor'da Erdal InöniTyü ikııa turları • CHP hderi Baykal'a gönderdiklen "uyan mektup"lan dıkkate alınmayan eski liderler, bu kez "yeni bır olusumu" değerlendırmek üzere bir araya gelecekler. Senaryolar artınca, yakın çevresuün Erdal Inönü'ye siyasete dönmesı için yaptıklan baskı da arttı. • 7. Sayfada Ekonomi yönetimi için arayış sürüyor Hazine Müsteşarı istifa etti # Hükümet ortaklan, ekonomi yönetimine atanacak bürokratlar konusunda henüz bir uzlaşma sağlayamadı. Merkez Bankası Başkanlığı'na, Aykut Ekzen, vekâleten getirildi. # Hazine Müsteşan Selçuk * Demiralp'in de istifasım sunmasımn ardından Hazine Müsteşarlığı'na Ferhat Emil'in vekâlet ettiği açıklandı. Merkez Bankası Başkam Gazi Erçel'in istifa etmediği, emeklilığıni istediği öğrenildı. • 12. Sayfada Kaynak bulma çabası Uzmanlar 'çöküşü' inceliyor# Hükümet yeni bir program ve kaynak arayışını sürdürürken 1MF ve Dünya Bankası 'ndan gelen bankacılık sektörüyle ilgili uzman grup, bankacılık sektörünün nakit bunahmıyla başlayan yapısal bozukluğu ele alıyor. # Dünya Bankası Mali Sektör Grubu Başkam Lalit Raına başkanlığmdaki heyet, dün BDDK'de çalışma yaptı. 1MF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli ise Ankara'da temaslannı sürdürüyor. • 4. Sayfada Turizm Bakanlığı 'Tek adam' yasalan # Erkan Mumcu, turizm tesislerinin imar koşullannı belirlemede 'tek karar verici' olmak istiyor. Anayasanın geçici 15. maddesini engellediği için hukuka aykın imar yetkileri iptal edilemeyen Turizmi Teşvik Yasası'nda, bu yetkilerin "tümüyle" Turizm Bakanlığı tarafindan kullanılmasını düzenleyen "değişiklik tasansı" hazırlandı. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Telefonlu Tedavi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı mevcutlu başlayıp mevcutlu birti. Toplantı sonrası yapılan açık- lamadan gündemdekı konulann enıne boyuna konu- şulduğu, ancak kesın kararlann alınmadığı anlaşılıyor. MGK bitımınde bir lıderier zirvesi daha başladı Eko- nomide atılacak-atılamayacak adımlar tartışıldı. Gelinen nokta, nasıl kı AB'ye giriş surecinde "Ulu- sal Program" hazırianıyorsa, ekonomideki bunalım- mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog