Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuı iysı t ı I a r I a t J 2000'li Yıllara Başlarken DÜNYA VE TÜRKİYE Erol Manisalı Cumhurtyejt . krtap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhu Cumhuriyet k ı t a p ! a r ı 2000'li Yılların Eşiğinde AVRUPAVE TÜRKİYE Faruk Şen « Cuınhurfyst .. ^ kitap kulubû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27534 / 350.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 ŞUBAT 2001 CUMARTESİ İnsanoğlunun yeni Yıl: 2001. Uluslararası İnsan Genom Dizilimi Konsorsiyumu ile Celera Genomics şirketi, insan genomu diziliminin taslağını geçen hafta Nature ve Science dergilerinde yayımladılar. İnsanoğlu için bu, atomu parçalamak ya da Ay'a ayak basmak denli önemli bir başarı. Sonuçlar çok ilginç: Tahminlerin çok altında gen sayısı, virüslerden ve bakterilerden doğrudan alınan DNA parçaları... Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden Genom çözüldü, sıra proteomda DNA'nın kimlik kartı ana hatlarıyla çıkartıldı. Bu, işin kolay yanı. Şimdi sıra genlerin ürettiği proteinlerin gizini çözmeye geldi. Esas zor kısım şimdi başlıyor. istemeyi unutmayınız. Batı basını: Paniğin arkasında Türkiye'ye dayatılan daraltıcı ekonomik politikalar yatıyor Iirayı IMF vurdu Seçenek!.. Ağır bir bunaümın dar bo- ğazında nkanmış dunımda- yız, hepimiz boğucu bir ka- ramsarhğı \aşıyoruz. Bunahm yaliuz ekonomide değfldir. yozlaşnıa -ordu dışm- da- devletin bütün kurumlan- nı sarmışnr, toplumun yapısı- na işlemiş, insanınuan mora- Bni çökertmiştir, manevi bir yıkınun ülkeyebaştan soııa ya- yıldığını izliyoruz. Daha da kötüsü ülkeyi yö- netenler kesiminde aJtematif çözüm yollanndan yoksun- hık, umutlann tükenişine işa- ret sayıhyor, karamsarhk dal- ga dalga kitielere yayıhyor. Halkın ne iktidardaki ne de muhalefetteki partikre güve- nikaldL Tükcnişin söylemi dillerde dolaşıyor. Peld, ne olacak? * " • • Sonıya yanrt vermek için önceşimdiye dek ne olduğunu befiriemekgerekir. 1980'K j> larda Türkiye bir tnzağa düş- müştür. Muz ithalivle başla- yan bu tuzak, "reel ekono- mf'yi dışlayan, parasal eko- nomiyi içleyen, üretim >erine tüketimi körükkmekie ber şc- yin düzekceğini ileri süren bir yanılgmın toplumda egemen- leşmesine yol açmışor. Bu yolda çıkmaza saplan- dıktan sonra son olarak IMF progranuna tek kurtuluş çare- si gibi sanldık. Uç yılı kapsayan uzunlukta ve her şeyi en küçük aynnosı- na dek düzenleyen otoriter içe- riktekj bu modelin Türkiye gerçeklerine uyup uymadığı- nı tarüşacak bir siyasal parti- miz ne yazık ki parlamento- muzdayok- Görünüşte çok partiK, araa ekonomide tek partili bir dü- zenin baslosı atnnda kaldık» tilas eden budur. Yaşanan olumsuz deney, Türkiye'de kamuoyunun gö- zünü açacak. yamlgunızuı ağırfaturasını topluma ödete- cek, seçeneklerimizi düşün- menin gereğiai duyuracak, vaşama gücümüzü kamçıla- yacak. hatalanmıan eleştiri- sini >-apmamıza > aray acakür. Ne kadar ağır bedel ödersek ödeyeüm, ayakta kalacağınu- zm büincinde> iz. IMF mode- linin çökmesL, Türkiye'nin çökmesi anlamına gelniiyor. • Türkiye, eBndeki araçiarve yetişnüş insan gücü bakunın- dan dünya ölçeğinde haün sa- yıhr gjzilgüçleri yapısuıda ba- nndınyor. Tek yapdacak iş, dışandan bize dayatılan seçeneksidik çemberini kumaknr. Bu çember kınldığı gün, ta- vt bir soluk ülkeyi saracak, umudun kapısını açacakûr. Seçeneksizlik insana ve do- ğaya aykın bir durumdur. Umut seçenek demektir. Her Idm seçeneksizliği sa- vunuyorsa, halkın yaşanunı körehmek işlevini üstlenmiş demektir. Türkiye'yi üretim- siz tüketim toplumuna çevi- renlerin parasalcıhğı yapaca- ğuuyapo-. Yeter arük... Yeni bir döneme geçmenin kaçınılmaz ve da> anılmaz ge- reğinin umudunu taşıyoruz. Sefalet endekSİ Wall Street Joumal, "Washington'daki işgüzarlara hatırlatmak isteriz ki, IMF'nin lirayı serbestçe dalgalanmaya bırakması, çahşan yoksullann ücretlerinden yapılmış büyük bir indirim anlamına gelir. Bu adım Brezilya, Meksiİca ve Endonezya'da olduğu gibi ülkenin 'sefalet endeksini' kaçınılmaz olarak yükseltecektir" dedi. BKfel YIDCOÖİTH» y m • 4. Sayfada BANKACILAR TOPLANDI IstanbııFda büyük doruk# Bankacılar Istanbul'da bir araya geldi. Toplantıya Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Garantı Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Naci Sığın ile Akbank Genel Müdürü Zafer KurtuPun da aralannda bulunduğu çeşıtli bankalann üst düzey yetkilileri katıldı. Bankacılar, gece boyu süren toplantınuı ardından bugün Ankara'ya gidiyor. MUDURNU^DA 25 BİN KİŞÎ ZORDA 1.5 müyon tavuk açfaktan kırddı # Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Mudurnu Tavukçuluk, kredi verilmediği için hammadde alamadı ve 1.5 milyon tavuk açlıktan kınldı. Yetkililer, "Bize devlet köstek oldu, bu noktaya getirdi. Türkiye çok büyük bir değer kaybedecek" diyor. • 13. Sayfada BUSh, Ecevft'i aradl Türkiye'nin içine girdiği ekonomik bunalıma yönelik mali destek vermekten kaçınan ABD'nin Başkanı Bush, Başbakan Ecevit'i telefonla arayarak "Şimdi zor bir dönemden geçtiğinizi anlıyorum ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Ekonomik reform programımzla büyük bir cesaret gösterdiniz ve bu tarz liderliğinizi sürdürürsünüz umanm" dedi. • 4. Sayfada ı t ^>Üİ! f1 !*! *""•**' ÇİLLER: MORATORYUM Tansu Çdler, enflasyonu düşûnne polnikasının mılleti fakırleştırme anlayışının üzenne kurulduğunu, Cumhuriyet döneminin en büyük açıklannın ve en kötü ekonomik göstergelerinin yaşandığı bir dönemden geçildiğini savundu. • 5. Sayfada GÜRKAN: TETtKÇİ ANAP # Uluç Gürkan, "krızın tenklenmesınde ANAP'hlann sorumluluğu" bulunduğunu vurgulayarak "Yeni bir ekonomik program ortaya konulmalı. ANAP'ın durumunu yeniden gözden geçirmeyi de gündeme getumelidir" dedi. 1 5 . Sayfada ÎRTEMÇELtK GERGMİĞt # Eski bakanlardan, ANAP Istanbul Milletvebli Mehmet Ali îrtemçelik, "Hükümetler, başbakanianyla anıurlar, binnci sorumluluk başbakandadır. Sayın başbakanla ve bu hükümetle Türkiye'nin gidebilecegi bir gelecek yoktur" dedi. • 5. Sayfada GU1VCEL CUNEYT ARCAYUREK Sorumluluktan Kurtuluşu Başbakan Gösteriyor Ekonomik programın başansızlığını irdeleyen TÜ- SlAD'ın konuyla ilgili açıklamasında, soruna çare ola- rak öne sürülen şu cümle dikkat çekiyon "Hükümet, Meclis içinden veya dışından piyasala- ra güven verecek ekonomıden sorumlu bir başbakan UArkosıSo. 19,Sü.rde iyasalar çıkış yohı anyorDöviz fiyatianndaki dalgalanma Kapahçarşı'da da 'ayakta borsa'ya olan ügiyi artnnn. PoBs Altincılar Sokak'ta toplanan ayakh borsaya ügjmin yoğun oiması nedeniyle merakh >ıırttaşlan sokaktan uzaklaşnrdL Ayakh borsada mark 430 bin Kradan el değiştirdi Birçok banka. kredi kartianndan nakit çekimini durdurdu. Kredi kartı ve kredili mevduat kullandıran bankalar ise Yapı Kredi Bankasu Türkbank, Pamukbank ve Osmanh Bankası olarak belirlendi Dalgah kur sisteminin benimsenmesi Türk Lirası'nın süaşıkbğına yol açarken bazı kamu bankalarmda, kısa süreti de oba emekli maaşlan ödenemedi Maaşını alnıak isteyen emeklikr, "ŞimdiBk para yok, ödeme yapamıyoruz" yanımla karşılaşınca eü boş döndüler. (Fotoğraf: UGUR DEMIR) Goller Okkan için atılacak Ünlülerin şöleni Diyarbakır Emnıyet Müdürü GafTar Okkan suikastının birinci ayında Mahsun Kırmızıgürün organizasyonuyla kentte basın ve spor dünyasından oluşan ünlüler karması maça çıkıyor. Karşılaşma Diyarbakırspor- Erciyesspor maçı öncesinde oynanacak. • 8. Sayfada Dün 8.344 öncekı 7.89O ALTIN Dün 7.2OO.OOO Önceki 7.OOO.OOO LJgin zirvesinde kritik derbi Fenerbahçe 5 puan önde olduğu Beşiktaş ile bugün Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşıyor. Sahasuıda puan yitirmeyen San- Lacivertliler 'Biz değil Beşiktaş düşünsün' derken Siyah- Beyazlılar maça sakat Ümit ve cezalı Nouma ile Ali Eren'den yoksun çıkıyor. Maçın hakemi Muhittin Boşat. • Spor'da Kadınlarda 58, erkeklerde 60 Mezarda emeklilik genişledi # Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, emekliliğin kadınlarda 58. erkeklerde 60 yaşına yükseltildiğıni anımsatarak, "Geçici maddelerde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen çahşanlarla ilgili birtakım düzenlemeler iptal edildi" dedi. # Yüksek mahkeme, yasanın yürürlüğe girdiği 8 Eylül 1999'dan sonra işçiler (SSK), memurlar (Emekli Sandığı) ve serbest meslek sahipleri (Bağ- Kur) için kadınlann 58, erkeklerin 60 yaşında emekli olmalannı anayasaya aykın bulmadı. • 6. Sayfada Ankara 'da hak arıyorlar Gazetecinin ış yünıyüşu # Gazeteciler Meclısi Girişimi Heyeti'ni kabul eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Basm organlarma da devlet güvencesi sağlanabilır mi" sorusuna, "Bir kısım medya zaten devlet güvencesinde" yanıtını verdi. • 6. Sayfada Egebank iddianamesi hazır Demirel için rekor hapis # Istanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahya Murat Demirel'in de aralannda bulunduğu 36 kışı hakkında dava açtı. Demirel'in 7 ayn suçtan toplam 4 bin 727 yıla kadar ağır hapis cezasma çarptınhnası istendı. • 19. Sayfada Hayat arkadaşı anlatıyor Velidedeoğlu gençliğe örnek # Gazetemiz yazan, bilimadamı, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun 15 yılını paylaştığı hayat arkadaşı Meriç Velidedeoğlu, "O, laıkliğı ve hukukun önemini halka anlatan kişidir diyebiliriz" diye anlatıyor. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hortumland'ın Gözdesi: Hüzzamettin Yozkan... Bugün günlük sıcak gelişmelere inat, Türkiye'de olup bitenlerden bahsetmeyeceğim. Bambaşka bir ülkeden, haritaya bakınca hemencecik bulabıleceğı- niz bir yerden söz edeceğim. Adı Hortumland. Bu Hortumland ilginç bir yer. Burada yaşanan kimı MArkasıSa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog