Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı I a p 1 a r ı YAŞAMIN İKİ UCU Ümit Otan r mT Cumhurfyet * krtapkulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334}Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriy Cumhuriyet k ı t a p I a r ı KİMLİĞİM İNSAN Ataol Behramoğlu * . kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27530 / 350.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 ŞUBAT 2001 SALI Devlette kriz; yolsuzluklar MGK'de Cumhurbaşkanı ve Başbakafrt karşı karşıya getirdi. Eleştiriler üzerine Ecevit toplantıyı terk etti. Sezer, MGK toplantısmı askerlerle sürdürdü: Ulkeyi soydıırtmajTz Çatlavan Vazo... Ülkede gerilim bir süre- dcn beri ürmamşa geçmişti; dışardan kuşaülmış görün- tüsü veren Türkiye IMF'nin ağır programını taşımaya çabalarken halk her sabah bir yolsuzluk haberiyle göz- lerini açıyor, birbiri ardına içi boşalnlmış bankalara el konuvor, toplumun \oksul ve zengin kesünleri solukla- nmn ve sabıriannın tüken- diğine ilişkin tepkilerini ay- m zaman kesitinde biıiikte dile getiriyorlardı... Bir firtına beklentisi orta- hğısannıştı. MGK'de yaşanan olay zirvede gerçekleşse bile ta- bandan tavana tırnıaııan bir sürecin sonucudur; kuşku- suz kişikrin doğasıda bu ko- nuda önemli rol oynamışnr. Sayuı Ahmet Necdet Se- zer'i Çankaya'ya taşıyan karann Ecevitier'den başla- yarak koalisyon ortakların- ca verildiği biliniyor. Ancak sonuç şaşırtıcı olmuştur. Anayasa Mahkemesi Baş- kanhğTndan Köşk'e geçen hukuk adarrmla yülanmış poütikacıJar arasuıda bir " doku uyuşmazlığı" mn or- taya çıknğı açıktır: Doku u\ uşmazhğının ilk göstergeleri Sezer göreve başlar başlamaz kendisini beÛi etmiştL Bu gerilimli sü- reç dünkü çatışmayla do- ruktaki çatlamaya dönüş- müştür. • Gerçi Başbakan Ecevit olaydan kısa bir sûre sonra kendisini toparlayıp hiçbir şey olmamış gibi 57'nci hü- kümetin yolunda yürüyece- ğini ve ekonomik programı- nı uygulayacağmı sövlemiş- tir. Ancak olan olmuştur. Başbakan madem bu yolu seçecekti, keşke MGK'deki tartışnıayı kamuoyuna yan- sıtmasaydı. Çünkü bu du- nunda Cumhurbaşkanı Se- zer'in konuşması açıklan- maımş olacak, tarüşmalar kapalı devrede sürebilecek, belki arada ortak noktalar- da buluşulabilecektL Sayın Sezer'in konuşması ağır bir içerik taşımaktadır; cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı hükü- meti hukuka savgısızhk ve yolsuzJuklan örtbas etmeye çahşmakla suçlu\or. Yönte- mi ve üslûbu bakımından eleştirilmesi mûmkün olsa da, toplum bugünkü ortam- da konuşmamn içeriğini de- ğerlendirmeye eğüimlidir; halk, koalisyondaki kimi partiler ve bakanlara olum- îu gözlerle bakmıyor; yol- suzluklann üstüne bir şal örtühnesiiçin çabalann var- lığı ise hergün medyadaki haberlerden yansıyor. • Şimdineolacaktır? Oyle görünüyor Id Sayuı Sezer cumhurbaşkanhğmın anayasal yetkUerini kullan- maya kararfadır; Devlet De- netleme Kurulu'na görev vermiştir; bu anayasal yetki Uk kez kullanmaktadır; so- nuçlannm nereye nrmana- cağını ise şimdiden kestir- mek kolay değfl... Çatlayan vazonun onanl- masıgüç... Türkiye IMF programla- nnın uygulandığı süreçler- de çok görüldüğü gibi bir dönüııı noktasma doğru hız- la yol ahnaktadn-. Cumhuriyet Özkan'dan nankör'suçlamasıMGK'ninşubat ayı olağan toplantısı son yıllann en kapsamlı ve derin bunalımına sahne oldu. Toplantı başlamadan önce Sezer ile Ecevit arasında ayaküstü bir tartışma yaşandı. Sezer'in Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını bırakarak "Hukuk ve anayasayı bilmiyorsunuz, yasamayı ve yargıyı, yürütmenin emri altına almaya çalışıyorsunuz ve yolsuzlukların üzerine gitmiyorsunuz" demesi üzerine Cumhurbaşkanı'na "nankör" diyen Hüsamettin Özkan, kitapçığı alarak Sezer'e attı. Ecevit: Terbiye dl$l davrandl MGK'de yaşanan gerilimin ardından cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan toplantıyı terk etti. Toplantıdan aynlan Ecevit'in Çankaya Köşkü'nde bakanlarla ayaküstü durum değerlendirmesi yaparken gözyaşlarını tutamadığı bildirildi. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Asparuk, Başbakanlık'ta 30 dakika görüştüğü Ecevit'e istifa etmemesi telkininde bulundu. Hükümetin istifa " etmeyeceğini açıklayan Ecevit "Sezer, geleneklere aykın ve terbiye dışı davrandı" dedi. • 4. Sayfada - UMHURBAŞKANI SEZER: Saygısızlığı yapan Özkan Kararllllk SÜrecek Cumhurbaşkanı Sezer, "kamuoyu önünde özür dılemesını" ısteyen hükümete, "anayasal yükümlülüklennı yenne getırmek, yolsuzlukla mücadele ve hukuk devletını yaşama geçirmek yönündeki duyarlılık ve kararlılığının süreceğı" yanıtını verdı. Ekonominln sorumlusu Ecevtt Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantımn Hüsamettin Özkan'ın "saygı dışı müdahale, söz ve davranışlan" nedeniyle yanm kaldığı vurgulanarak ekonomıdekı sılantınm sorumlusunun, Çankaya'dakı gelışmelen dışa yansıtan Ecevit olduğu vurgulandı. Açıklamada "gelişmelerden Cumhurbaşkanı 'nın sorumlu tutulması, haksızlıktır" denıldı. • 4. Sayfada AŞBAKAN ECEVİT: Sezer özür dilemeli • Sezer'ın eleştınlerim "hükümete yapılan saygısızlık" olarak niteleyip Ecevıt'ı destekleyen Bakanlar Kurulu, "anayasa kitapçığını" Başbakan'afirlattığıöne sürülen Cumhurbaşkam'nın "kamuoyu önünde özür dılemesını" ıstedı. Hükümet, Sezer'm görev süresini kısaltmaktan yetkılenm sımrlamaya kadar bir dizı önlemı yaşama geçırmeye hazırlanıyor. • 4. Sayfada HÜKUMETTE DDK KORKUSU • 3. Sayfada KÖŞK-HÜKÜMET KAVGASI nRMANIYOR- Cumhurua}Kaiü sezer'le hükümet arasmda yak- laşık 7 ay önce başlayan gerginlik. dün Başbakan Ecevit'in MGK toplannsını terk etmesiyle yeni bir dönemece girdL Sezer ile hükümet arasındaki ciddi ilk kriz Sezer'in kamu çahşaıüannın meslekten çıkanlmasını öngören KHK'\i 8 Ağustos 2OOO'de hukukdevieti ilkelerine a\ lan olduğu gerekçesiyle iade etmesiyie başlamışu. Sezer'in onaylamadığı bankalann özellcştirilmesL Şartla Sallverme Yasası, tarikat şeyhi Esad Coşan'ın Süle>maniye'ye defni gibi karanuuneler sonrası Ecevit, Sezer'i suçiayan açıklamalarda bulunmuşnı. • 3. Sayfada Piyasalarda siyaset şoku Borsada büyük dÜ$Ü$ Ecevit'in MGK toplantısmı terk etmesinin ardından 10.169 seviyelerinde haftaya başlayan borsa, 1 = 173 puan geriledi. Borsa, günü yüzde 14. 62'lik kayıpla kapatırken endeks 8.875 puana indi. Krizin duyulınasıyla bankalann döviz talebinde büyük artışlar kaydedıldi. FaiZİer yükseldi Hunci el bono piyasalannda da faizler yükseldi. Dün yüzde 64'ler seviyesinde olan bono faizleri yüzde 85'i aştı. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası repo piyasasında günlük ortalama faiz yüzde 317 oldu. • 12. Sayfada k)Dun i8.683 I Oncekı I 10.168 1 Dun İ 686.500 Öncekı 686.5O0 MÂRJK., Dün 322.500 Öncekı 321.750 ' ALTIN_. DUn 5.695.000 Oncekl S.695.000 ECeVİt, FlSCher'le gÖrÜŞtÜ Ecevit, iMFnın ikinci adamı olarak bilinen IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'i dün makammda kabul etti. Görüşmede zirvede yaşanan bunalımın mali piyasalara olumsuz etkisi ve özelleştirmeler gündeme gelirken ekonomik programdan ödün verilmemesi benimsendi. EkOnoml ZİrveSİ Toplantımn ardmdan Başbakanlık'ta bakan ve bürokratlar ekonomi için toplandı. Toplantıda, faizlerin yükselişi, bugün yapılacak 2.9-3.2 katrilyon lıralık borçlanma ihalesini ve piyasadaki dolara yönelişin etkisi değerlendirildi. • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Olacağı Buydu Bir Başbakan, Türkiye'nin bir değil pek çok çözüm bekleyen iç ve dış sorunlan varken bir Cumhurbaş- kanı ile haftalık görüşmelerini ancak ve de en çok 20 dakikayla sınırtandınrsa, evet olacağı buydu. Bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı'nı aday göster- menin havasına kendını kaptırmışsa, hukuksal açıdan sakıncalı olan yasa veya kararnamelerin Çankaya'dan MArkasıSa.l9,Sü.l'de Bilgin yurtdışı yasağı # DGM Cumhuriyet Savcısı Ercan Cengiz, Etibank'm eski sahibi Dinç Bilgin ve aralannda emekli Oranural Vural Beyazıt'ın da bulunduğu 7 yöneticisi hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkardı. Bankadan usulsüz kredıler venlmesı ve off- shore hesaplarla ilgılı BDDK'den ayrmtılı rapor isteyen Cengiz, bankanın özelleştınlmesi sırasında usulsüzlük yapılıp yapılmadığı konusunu da mcelemeye aldı. • 7. Sayfada İpleri koparan diyalog 'Çamurun üzerinde oturuyorsunuz' Sezer: Devlet Denetleme Kurulu'yla (DDK) ilgili sözlerinizi üzüntüyle karşüa- dım. Ecevit: Yönetim yetkimize müdahale edi- yorsunuz. DDK'yi Bankacıhk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan çekin. Sezer: DDK, anayasadan kaynaklanan gö- revini yerine getiriyor, her şeyi denetler. "De- netimin denetimi olmaz" diyorsunuz, olur. Beni yıpratmaya çalışıyorsunuz. Siz ya bu anayasayı okumuyorsunuz ya da okuduğu- nuzu anlamıyorsunuz. (Anayasayı gösterip sertçe Ecevit'in önüne bırakarak). Sürekli olarak hukuka aykın kararnameleri önüme gönderiyorsunuz. Beni kamuoyu önünde kü- çük düşürmek istiyorsunuz. Hukuk bilmi- yorsunuz, anayasa bilmiyorsunuz, bilenler- den de yararlanmıyorsunuz. Yasamayı ve yargıyı, yürüt- menin emri altma almaya çalışıyorsunuz. Ecevit: Hukuk devletini oluştururken Türkiye'nin içinde bulunduğu ekono- mik durumunu da anımsatı- nm. Her şey sabırla olur. Sezer: tstikrar adına yol- O z k a n suzluklann üzerine gidil- memesi hukuka saygısız- lıktır. Neden korkuyorsu- nuz? Savcılara müdahale ediyorsunuz. Yürüyen so- ruşturmalara müdahale edi- yorsunuz. Bu, yargıya mü- dahaledir ve anayasaya ay- kındır. Ecevit: Bitti mi? Sezer: Hayır bitmedi. Daha söyleyecekle- rim var. Çamurun üzerinde oturuyorsunuz. Bazı bakanlannızla ilgili ciddi iddialar var. Enerji Bakanı'nın istifası gerekirdi, ettirme- diniz. Yolsuzlukların örtbas edilmesine izin vermeyiz. Ülkeyi soydurtmayız. Yolsuzluk- larla uğraşmıyorsunuz, uğraşana da yardım- cı olmuyorsunuz. Bırakın biz yapalım. Hüsamettin Özkan: Başbakanİa böyle ko- nuşamazsın, nankör. Seni halk seçmedi. Si- zi bu üç lider buraya getirdi, bu üslupla ko- nuşamazsınız. Boşuna tribüne oynamayın. Türkiye'de insanlann nasıl yaşadığını biliyor musunuz? Biz kiralan düşürmek için yasa çı- kardık, siz kiracınıza yüzde 25 zam yaphnız. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış bi- risiniz. Yasadan anladığınız bu mu? (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ke- mal Nehrozoğiu araya girmeye çalışıyor) Özkan (Nehrozoğlu'na dönerek): Sen işi- nebak. Ecevit: Bu vaziyette çalışmamız mümkün değil. (Ayağa kalkıp toplantıyı terk ediyor. Bakanlar da kendisini izliyor.) Nehrozoğiu GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet le birlikte. Devleti Denetleme Krizi... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı'yla Başbakan arasındaki karşılıklı "güven"\\k konusunun krize dönuşmesine neden oldu. Krizi kazıyınca altın- dan şu çıkıyor Devletin denetlenmesi. Başbakan Bülent Ecevit'in MGK toplantısmı terk edişinin ardından, Bakanlar Kurulu toplantısının ara- sında ve sonunda yaptığı açıklamalar, akşam saatle- UArkasıSa.l9,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog