Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k i t a p 1 a r ı KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU Alev Coşkun Cumhurty»< ^ kitap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-!stanbul Te! (212)514 01 96 Cumhuri Cumhurlyef k ı t a p I a r ı f SOSYAL DEMOKRASİDE TEMEL EĞİLİMLER Deniz Kavukçuoğlur Cumhurtyİ ^ kitap kuiSbu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27512 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: NADİR NADİ (1945-1991) 2ŞUBAT2001 CUMA H E *'-.. R * H BERTHE G. GAULIS î K I ÇANKAYA AKŞAMLARMI Çeviren: Firuzan Tekil Bu kitap, bir ulusun yokluklar ve yoksunluklar ıçerısınde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Tarihe tanıklık açısmdan onemli bir kitap... Bugün Cumhuriyet le birlikte... EFENDl ILE UŞAÛI LEV TOLSTOY EFENDl ILE UŞAGI Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Tüm yapıtlarında yaşamın anlamını, insanın dunyadakı varlığının rtedenini sorgulayan.. "Savaş ve Barış"la dunya romanına damgasını vuran Tolstoy'dan uç guzel öykü... Sah günü Cumhuriyet'le birlikte... Faiz indirimi tehdit ediyor Azgelişmiş ülkelerde 'ABD' korkusu # Dünya devınde yaşanan ekonomık durgunluğun Türkıye gıbı azgelişmiş ülkelerin dış tıcaret dengesine olumsuz yansıyacağı belirtilıyor. Uzmanlar, ABD'deki faiz indirimlerinin gelişen pıyasalara olumlu etkisınin olacağım, ancak Türkiye'de beklenen yabancı fon akışmın sağlanamayacağına dıkkat çekıyorlar. • 13. Sayfada Fransa Ihaleler birbirîptal edüiyor # Ermenı soykınmı savlannı yasalaştıran Fransa'ya yönelık yaptınmlar, Başbakanlık'a sunulan "eylem planı" çerçevesınde adım adım yaşama geçınlıyor. Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı, 6.5 mılyar dolar değenndekı Izmıt Körfez Geçışı Projesı ıhalesının, teklıf veren ıkı konsorsıyumda da Fransız şırket bulunması nedenıyle iptal edıldığını açıkladı. • 10. Sayfada îlklere imza atıldı Davos ruhu tehükede # Davos Ekonomık Forumu bu yıl, öncekı yıllardan çok farklıydı. Bir daha da eskısı gıbı olacağa benzemiyor. Bu küçük dağ kasabasında 6 gün boyunca sayısız konuda 'ilklere' imza atıldı. Forum katılımcılanmn, forum karşıtı göstenlere katılıp polıs tarafından hırpalanmalan, yıllardır esamesı okunmayan fakir ülke liderlennın açılış oturumlannın onur konuğu olmalan, küreselleşme karşıtı göstenlenn meşruıyetinın kabul edilmesi ılklerden sadece bir • 7. Sayfada TESK Esnaf vergiajfi istiyor # Türkıye Esnaf ve Sanatkârlan Konfederasyonu (TESK) Başkanı Derviş Günday, "Türkıye yakında dünyada esnafi olmayan ülke durumuna düşecektir" diyerek vergi affi istedi. • 12. Sayfada Hükümetin, Beyaz Enerji soruşturmasmı yürüten Şalk'ı yıldırmaya çalıştığı ileri sürüldü Yargıya baskıyapdıyor# Hükümetin, Beyaz Enerji soruşturmasının üstünü "usul" tartışmalanyla örtmeye çalıştığı ileri sürüldü. Başbakan Bülent Ecevit'in, "Sayın savcının davranışı devletimizin saygınlığına gölge düşürecek niteliktedir" sözlerine yanıt veren DGM Savcısı Şalk, devleti küçük düşürmek gibi bir davranışının olamayacağını belirtti. # Eski Adalet Bakanı Denizkurdu, "Ecevit, koalisyonu bu yolsuzluk dosyalannı elinde koz olarak tutup aklamalara borçlu. Bütün olay, Mesut Bey'le Tansu Hanım'ın dosyalannı aklamak" diye konuştu. îstanbul Barosu Başkanı Sayman, "Yürütmenin bilgilendirilmesi saygınlıkla bağdaşmaz" dedi. Yekta Güngör Özden, hükümeti kabadayılıkla suçladı. Talat Şalk ve Bülent Ece\it'in tartışması gündeme oturdu. S İ Y A S İ L E R Savcı Şalk'a destek yağmuru # Ecevit'in Şalk hakkında soruşturma başlatması, yargıya müdahale olarak değerlendinldı. Algan Hacaloğlu, Beyaz Enerji operasyonunun bir türlü gerçek boyutuyla ele ahnamadıgına dikkat çekerek gerçeklerin bır biçimde yapay gündemlerle örtüldüğünü söyledi. • 8. Sayfada DİPLOMASİYE SIĞINDI MF bilgi vermemekte ısrarlı • Talat Şalk'ın bilgi ıstediği ikı kurumdan Avrupa Bırliği, bu konudan rahatsızlık duymadığını belirtti. Türİriye'deki diplomatık statüsü tartışmalı olan IMF ise Başbakanlık'ı devreye soktu. Türkiye'nin enerji politikalannda belirleyici bir rolü olan IMF bilgi vermekten kaçındı. • 8. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Be- yaz Enerji soruşturmasını yürüten DGM Savcısı Talat Şalk'ın üzennde baskı ku- rulmaya çalışılması tepkılere neden ol- du. Beyaz Enerji soruşturmasuıın üstü, "usul" tartışmalanyla örtülmeye çalışı- lıyor. MHP'nın, belge ortaya çıkarsa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cum- hur Ersümer'ın ıstıfa etmesmı ıstedığı- ne dıkkat çekılerek ıddıaname hazırlan- dığında savcıyı "maksath davrandığr yönünde suçlamak ıçın zemın hazırlan- maya çalışıldığı öne sürüldü. Devlet Ba- kanı Hikmet Sami Türk'ün, özelleştir- me ve enerji pohtıkalannın gözden ge- çınlmesuıın gereksız olduğu ve bunun altından savcılar ıle bılırkışılenn kalka- mayacağı sözlen ıse soruşturmanın içe- nğıne müdahale olarak değerlendınldı. Eskı Adalet Bakanı Hasan Denizkur- du, Beyaz Enerjı soruşturmasında mak- satlı olarak usul-usulsüzlük tartışması yapıldığına dıkkat çekerek "Biriddiana- me çıkarsa, savcı maksatn demek istiyor- lar. MHP, belge ortaya çıkarsa bakanın istifa etmesi lazun dedi Ecevit, koalisyo- nu bu yolsuzluk dosyalannı eonde koz olarak tutup aklamalara borçlu. Yapöğı bütün olay, Mesut Bey'le Tansu Ha- nım'uı dosyalannı aklamak" dedi. De- nizkurdu, Adalet Bakanı Türk'ün sözle- rini ıse şöyle değerlendırdı: "Tahldkat gizü, nereden biüyor bunu? Enerji ihale- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 te DYP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Fevzi Şıhanboğlu için TBMM'de yapılan törene Ecevit, Yılmaz ve Demirel katıurken Bahçeli'nin gelmemesi dikkat çekti. • 4. Sayfada Mîlletvekîlleıi 'koşuflu' serbest AKALAMA EMRİÇIKARILMIŞTI Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölumüyle sonuçlanan kavgaya katıldıklan gerekçesiyle haklannda yakalama emri çıkanlan MHP'li Cahit Tekehoğlu ıle Bahçelıevler katlıamının sanıklanndan Mehmet Kundakçı akşam saatlennde başsavcılığa geldiler. Mılletvekıllen, bugün saat 09.00'da adliyeye gelmeleri koşuluyla başsavcı vekilı tarafından serbest bırakıldı. • 5. Sayfada BMM 'DE 3'LU SORUŞTURMA ı Ölunüe sonuçlanan kavga, Meclis'te yeni tartışmalara neden oldu. Milletvekili Fevzi Şıhanhoğlu'nun ölumüyle sonuçlanan olaylann ardından sansür ve sağlık konulannda Sûruşturma başlatan TBMM Başkanı Ömer Izgı, rninetvekillerinin Meclis'e silahla gelmelerinin önlenmesi içm de yenı bır kapı sistemi araştırdıklannı bıldırdı 1 5 . Sayfada UKUKA VE DEMOKRASÎYE SALDIRI ' DYP Genel Idare Kurulu, Şıhanlıoğlu'nun ölumüyle sonuçlanan kavgah oturumla ilgıli bir bildiri yayımladı. Bildıride, "Olaylann sakınleştınlmesı gereken noktada Meclis Başkanvekıh'ne venlen yazılı devam talimatı, bır arkadaşımızın acı kaybıyla sınırlı kalmamış, ınsanlık namına da bir utanç belgesı olarak sıyasi tanhimizdeb karanlık yerinı almıştır" denildı. • 4. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sağlıklı Demokrasi Arampken Şu satırlan birlikte okuyalım: "Hükümetın, IMF'ye verdiği sözleri zamanında ye- tiştirmek ve reformlardaki gecikrrjeyi telafi etmek amacıyla planladığı içtüzük değışıklığı, bir milletveki- linin hayatına mal oldu. Uzun süredir gündemde olan ve muhalefetin tep- kisini çeken teklif, muhalefetin görüşmelersırasında- ki söz alma, konuşma süresi, değişiklik önergesi ver- • Arkası Sa. 8, Sül'de 'Operasyon sonrası baskı vardı' Istan- bul Tabip Odası Insan Hakları Komisyonu üyesi üç doktor, operasyondan sonra bu- güne dek yaşananlan 'tıp' açısmdan de- ğeriendirdi. • 6. Sayfada Abdi Ipekçi anıldı Nükhet Izet Ipekçi, Ağ- ca'nın, ipekçı cınayetının mağduru oldu- ğu yönündeki açıklamalannı anımsatarak "Biz geçmiş zaman cinayetinden söz ederken yeni kuşaklar Ağca'y" böyletanı- yacaklar" dedi. • 7. Sayfada F.Bahçe Serhat'la Türkiye Kupası'nda son yan finalist Fenerbahçe oldu. Ankara- gücü'nüdeplasmanda3-1 yenenSan-La- civertli ekipte Serhat attığı 2 golle yıldızlaş- tı. Yan final kuralan bugün. mSpor'da BORSA#DOLAP^| Dün P Dun 10.63S 1 674J250 öncekJ 1 Öncekı 10.68^| 678.000 ^ A R K 4 İ! Dun 325.000 Öncekı 323.000 ft)|» Dun 5.740.000 Öncekı 5.730.000 Canlı yayında ne para belli ne kanal Tür- kiye Birinci Futbol Ugi'nin canlı yayın iha- lesini 3.5 yıllığına 465 milyon dolar gibi re- kor bir ücretle kazanan Dıgıtürk-Atlas Ya- yınalık Şirketı'nin, ilk hafta maçlannı Digi- türk paketindeki 777. kanaldan şifresiz olarak naklen yayımlaması bekleniyor. MSpor'da Kapatma davası FP'yi zor günler bekliyor # Anayasa Mahkemesi, FP'nin kapatılması ıstemli davada, partı yönetiminin "dava açıhnadan önce Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı'nın partiyi uyarması gerektığı" savını yennde görmedi. Kongre kasetlen de, "ıddianamenin düzenlendiği tarihten sonraki bır olaya ait olduğu" gerekçesiyle kanıt olarak kabul edılmedi. 7 Şubat'tan itibaren davanm esastan görüşübnesine başlanacak. • 7. Sayfada Atama yapıldı YÖK'e laik demokrat isimler # Cumhurbaşkanı Sezer, ÇYDD Genel Başkam ve ftj Tıp Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Saylan ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Işıklı'yı YÖK üyeliğine atadı. Saylan ve Işıklı, üniversitelerin Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında çağdaş, laik ve demokratik bir ortamda, siyaset üstü ve bilim üreten kurumlar olması için çalışacaklanru söyledıler. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY (Miimüne Siyaset! önce görünümü özetleyelim: - Meclıs'tekı ölümlü siyasette haklı taraf yok. - iktidann içtüzükteyapmak istediği değişikJiğin ka- bul edilir tarafı yok. Ikinciden başlayalım... Meclis hiçtüzüğü, affeder- siniz içtüzüğü gerçekten de yenilenmeye muhtaç. Ne zaman kritik bir oylama olsa, mutlaka içtüzük tartış- ması da yapılır: M Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog