Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet inıtiya? Sahihi: Yenı Gıın Haber A|ansı Basın ve \ayımcılık A S yı temsılen C umhurıyct Vakfı adına ll IIANSELÇDK GenelYayınYonetmenı Ibrahım Vıltlı/ # YazıısJerı Muduru SalımAlpaslan # Sorumlu Mudur Fikret llki/ • llaber Merke/ı Mııdunı Hakan Kara Istıhbarat CengizYıldırım 9 tkonomı ÖzlemYuzak#Kııltur Fgemen Berkö/ 0 Spor Abdulkadır Yıuvlrnan 0 M ık ılcler Sanıi Karaoren 0 Dıı zeltmc Abdullah Ya^ııı 0 Bılgı Belge Ldıbe Buğra 0 Yurt I labcrlerı Mehmet Faraç 0 Avrupa lemsılcısı Guray Öz Yayın Kıımlıı tlhan Selçuk (Bas,kan) kmrv koııtjnr([)anış nıan) O r h a n Krını,, llikmet (, etinkava, Şııkran Soner, Ibrahını V ıldı/, O r h a n Bıırsalı, Mustala Balbay, Hakan Kara Ankara Temsılcısı Muvlafa Balbay Ataturk Bulvarı No 125 Kat4 Bakanlıklar Ankara lel 4I9MJ20 (7 hat) Faks 4195027 •l/mırTeımılcısı Serdarkı/ık, H /ıyaBlv HS2S 2/1 lel 4411220 Fıks 44I')II7 0 Adanalemsılcısı Ç etin Yığenoglu, Inonu Cd 119 S No 1 Kat l.Tel W 12 11 faks 163 12 15 Mupsstsc Muduru Lrol Krkııl 0 kourdınıtor Ahmvt Korıılsan 0 Mu hascbe Bulent Y e n c r 0 ldaıx llusevm {.urtr 0 ^"'> Fa/ılet Ku/a RIMAM PM Ltd Ştl • Gencl Mudur Gülbin I rıluran • kııordınalor Ktlıa ItıtınanOlıcııelMudurYnl Vvüu (, ohuıı # I ııı ııiMiı m Mııdunı (, ettn hnlıırım lel «212 SI4 07 Sl M 1 8 4 (IX I 1 ıks I P I M I 1 8 4 H Yayımlayan Yenı fıiın Hahcr A|ansı Uasın vt Yayınııhk A S Baikı Sahah Yayıncıhk A S I ıırkot jjiı C ad TI4I (agalojlu MlMlslanbul PK 24( Sırkıcı 144H lstanbul kl (0 212) *il"• OS 01 (20 hat) Idks (0 ^ I M I «s ıs 9ARALIK2001 Imsak 5 35 Guneş 7 10 öğle 12 01 Ikındı 14 22 Akşaın 1644 Yatsı 18 11 GUNCEL CİJNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada TBMM ve hukumet, Adalet Bakanı Hikmet Samı Turk'un Sezer'ın lade gerekçesını "modası geçmış" bulan karşı goruşunu benımsedı ve DGM Yasası'nı bır kez daha vırgulune dokunmadan kabul ettı Ettı de nelere yol açtı? Çete suçları DGM'lerın uğraş alanından çıkarılarak ağır ceza mahkemelerıne gonderılıyor Vurgun, Beyaz Enerjı ve bankaları hortumlayanların (Demırerierırı, Çağlar'ların, vs'lerın) yararına kımı ışlemlere olasılık tanınıyor Ne kı, DGM Yasası'nın başından geçenler ÇankayaHukumetTBMM uçgenınde yaşananları bır kez daha gundeme taşıdı Cumhurbaşkanı Sezer'ın DGM Yasası'nı veto etmesınden hemen sonra parlamentoda Çankaya ya karşı uzun suredırsurdurulen kampanya yenıden canlandı Bakanlarla mılletvekıllerı Çankaya'yı "parlamentonun ıtıbarı" ıle oyna makla suçladılar Başbakan Ecevıt'ın sıyasal gereklerle Meclıs'ten geçırdığı hukuksal açıdan sakat kımı yasal yaptırımlara karşı çıkan (yaşamının en buyuk hatası olarak Cumhurbaşkanı olmasına onayak olduğunu soyledığı) Ahmet Necdet Sezer'den haz etmedığı, zorakı ılışkı ıçınde bulunduğu bılınıyor Çankaya ıle hukumet arasındakı uyuşmazlık, TBMM'ye ne zaman sırayet ettı, etkıledı? 21 Şubat krızını doğuran anayasa kıtapçığının Başbakan'a doğru fırlatılmasından sonra Ne zaman kı Sezer, mılletvekıllerının bır gece yarısı operasyonuyla maaşlarını önemlı oranda arttıran yasayı gereklı duzeltmeler yapılmazsa halkoylamasına gotureceğını beyan ettı TBMM kulıslerınde ofke neredeyse kıne donuştu t Kıbarcası Cumhurbaşkanı'nın "parlamentonun saygmlığını zedeledığı" savı ıle başlayan eleştırıler, Çankaya'ya artık ders verılmesı gere ğıyle donatıldı Hızını alamayanların Sezer'ın halkın eğılımlerını kullanarak populıst davranışlarda bulunduğunu soyledıklerı sırada Yaşamsal bunalımlarla boğuşan halka, yanı temsılcısı oldukları ınsanlara maaşlarını arttırarak ters duştuklerının ayırdında degıllerdı Kıbrıs'ta çözüm zor değil LEYLATAVŞANOĞLU LEFKOŞA RUM KEStMt "Kıbrıs'ın (Runı yonctinıi) dramı, artık hiç dram olnıanıasıdır." Bu sozlerı Kıbrıs Runı Yonetımı Başkanı Glafkos Klerides'ın DlSl Partısı neyakınAhthıaga7etesının bas,yd/arı Alckos Konstantinidıs soyluyoı 1974'tcn berı addda bari!} urtamının, daha sonra da Runı kesımının AB uyelık sureunın ışje mesının Rıım taralını fazlasıyla ra hata ıttığıne ışaret edıyor Konstantinidıs IcAlıthıa nın bınasındakı odasında konus,uyoru7 O/cllıkle ıktıdardakı komunısl partısı AKEL'de, sol eğılımlı DİKO partılerının Klerıdes ın Dcnktaş'la goruşme kaıarını eleştıımelerının nedenını anlayamadığına ışaıet e den Konstantinidıs dıyoı kı "Klerides işi saptırdı, diyorlar. Neyı nereden saptırdı? Once bunu açığa kavuştursunlar." KıbnsTurk tarafıyla Rum laralı arasındakı refah es.ıtsı/lığıne de ışaret eden Konstantinidıs "Aıııabcn buna tanı katılnııyorum. 1974'ten once Turklerin hiçbir şeyi voktu. Simdikı durumlarını onlar ıçin buyuk başarı saymak gerek" dıye konuşuyor konstantinidıs ın KlcndesDenktds, gorus,melerıyle ılgılı gotuşlerı şoyle "AB'nın lavrı ço/um istemcyenleri cesaretlendırıyor. Otc yandan Turk tarafı daha fa/la baskı altında. Bcnim soyle bır senaryom var: ABD ve Ingiltere'nin telkınlerı Dcnktaş'ı etkıledı. Klerides'e mektubu gondermeden ABD'nın Kıbrıs Koordınatoru lom Wcston ve ABD clçısıvlc noruştu. Kcndisıne, 'Kotuduıumdasını/ Onun i(.ın bır şeyler yapın" dcmış olabılırler. Bir sonuç için konuşmak çok /or. Son 27 yıl, Çd/umıı gereklı gormeyenlerin po/ısyonlarını guçlendirdı." Londra ve Zurıh anla^maldrında Rum larafının sıyas.1 eşıtlığı kabul ettığını konunun bu kadar zor olmaması gerektığını hatırlatan Konstantinidıs "Gevşek federasyon fikrine kar<|i çıkılmasını da hıç anlamıyorum. Bı/ AB surecındeyı/. Oysa AB de gevşek bır federasyon, sonuçta..." dıyor Lefkoşa'nın Rum taratındakı ı>ık bır semtte kentın Rum Beledıye Başkanı Lellos Demetrıades'ın evındeyım Demetrıades yıllardır Rum ve I urk tarafının bırbınnc yakınlaşmasına valışıyor Bu yakınlaşmanın, bırlıkte bır şeyler uretmenın 701 olmadığını savunuyor "Hunun en gu/el orneği ben ve bir donem Lefkoşa'nın Turk tarafının heledıvc ba^kanlıgını vurulen arkadaşım Mustafa'nın (Akıııcı) golurduğu işbırliğı. Sı/e şoyle bir anımı anlatayım. 1982'de BM Genel Sekreteri ıki lıderı ilk keı goruşınclcrc çağırnııştı. Ben Glafkos (Klerıdes) ve Rauf'u (Denktaş) çok ıyi tanıyorum. Sonuçta dostlarım. O donem I efkoşa'nın kanali/asyon sistemı acılen \apılmalıvdı. Para la/.ııııdı. Gıdıp Glafkos ve Raufuıı goruşmesını baslım. Benı gorunce Bızıın delı geldı' dedıler. Derdimi hemen anlattım. Orada parayı bulmaya karar verdiler. Bı/ de Mustafa'yla yolumuzda vuruduk. Bu ışbırliğını venilememclerı içın bugun hiçbir neden vok." Lellos Demetnades Lelkoş»ı'nın Rum bolgesının T> yıllık beledıye başkanı Ama 16 Aralık'ta yapılatak beledıye segmlerınde adaylığını koymayatak "Hele adada federasyon kurulsun. Ben federasvoııun cuıııhurbaşkanlığına adaylığınıı kovacağım" dıye kalıkalıayı basıyor Saat 17 OO'ye yaklaşıyor Ledra Palas'takı Rum kapısından geçıp KKTC ye donme vaktı geldı I ellos Demetnades le lacıvet Mcrtedes marka otomobılıne bınıyoruz Rum kapısında Rum polısı guleryuzle bızı uğurluyor Anldşılan onlar da adadakı yumuşama surecınden umutlu I urk kapısına ge lıyoru/ Demetnades otomobılden ınıyor Bı/ımTurk polıslerletektek konuşuyor Polısler, "Aaa, bu Rumların beledıye başkanı Lellos değil mi?" sozlenyle şaşkınlıklannı dışa vuruyorlar Işte Kıbns ta bır yumuşama surecı boyle başlıyor Bakalım ne kadar burecek9 Bu noktada, Rum taralında konuştuğm ba7i analıstler de şakayla kanşık şoyle diyorlar "(, arşamba akşamı Denktaş'ın verdığı yemekte Klerıdes bardak bardak rakı, ardından da kahvcyle konyak içtiktcn sonra sarhoş oldu. Denktaş, Klcrıdcs'ı boylc sarhoş etmeye devam ederse işimi/ iş." GUNDEM MUSTAFA BALBAY Rum basınında telaş Ote yandan, olumlu ınesajların yanında, Rum radyoları Klerıdes'ı eleştıren yayınlar yapıyorlar tşledıklerı tema da şu Eşıt haklar adı altındd, ya da Kıbrıs Bırleşık Devletlen nı lemel alan bır devlet kurulursa 20 yıl sonra cumhurbaşkanlığım Turk taıalın.ı kaptırırız (,unku lurk nufusu 20 yıla kadar bızımkıyle eşıtlenecek lşlenen başka bır tema da I urkıye'nın Ortadoguda ıyıce gıi(,lenmesı nedenıyleoncelıklı hedetının Kıbrıs'ta kabul gordugu Turkıye'nın, Kıbrıs'ın tumune egemen olına yolundakı ıkıiK ı aşama planı nın bu şekılde cesaretlendırıleceğı de Rum ıddıaları arasında yer alı yor Gorulduğu gıbı Rum tarafı şımdıden Klerıdes'ı yalnız bırakma propagdndasını yurutuyor I Baştarajı 1. Sayfada nını seçelım Toplumsal patlamama konusunda ulkemızde yapılacak bır araştırma pek çok devletın yonetıcısıne ışık tutacak sonuçlar verır "Bıçak kemığe dayandı"dan "metelıge kurşun sıkmaya" kadar atasozu uretmışız ama bır adım sonrasında ne olur sorusuna yanıt vermemışız Bıçak kemığı delıp geçse de bır şey olmuyor Hep Aziz Nesin'ın "du bakalı n'olcek" beklentısı Bızım toplumun sabır sıstemınden lastık yapsalar, dunyanın her koşula dayanıklı hıç patlama1 yan başlıca urunu olur Hukumete çıkalım Dunyanın en çok sarsılan hukumetı bızde Bakan gelıyor sarsıyor, uluslararası heyet gelıyor sarsıyor, koalısyon ortakları tutupçekıp sarsıyor borsa sarsıyor dovız sarsıyor Ama hukumet duşmuyor Muhalefet partılerı yetersız kalınca ıktıdar kendı ıçınden muhalefet uretıp kendıne yuklenıyor, yıne bır şey olmuyor ABD yenı ıkız kulelerını bızdekı koalısyon modelıne dayalı olarak ınşa ederse, ne deprem yıkar, ne uçak delebılır ne fuze Uluslararası alana geçelım IMF'ye en çok borç takan ulkeler sıralamasında bırıncıyız Yenı yılla bırlıkte borcumuz 40 mılyar doları bulacak Unvanımız şu 1 Dunyanın en başarılı borç alan ulkesı IMF ıle 18 anlaşmayı yapmaya hazırlanıyoruz öncekı anlaşmaların her bırı, ekonomının duzluğe çıkması ıçındı Her anlaşma sonrasında umut, kalkınanTurkıye'ydı Tıpkı borç sıralamasında olduğu gıbı IMF ıle anlaşma yapma sıralamasında da dunya bırıncısıyız IMF ıle ılışkılerını yoğunlaştırmak ısteyen ulkeler Turkıye modelıne bakıp ne yapmamaları gerektığını öğrenebılırler Çoktan seçmeli temel yasalar Seçım sıstemımızın yarattığı modellere geçelım. Durumumuz şu Yarım yuzyıllık çok partılı yaşam deneyımımızde dunyada uygulanan seçım modellerının tumunu denedık Bu da yetmedı, bır seçım modelıyle otekını bırleştırıp paçal yaptık, yenı modeller urettık Her seçım oncesı seçım yasasını değıştırıyoruz Şımdı yıne aynı gırışımler gundemde Hızını alamayanlar barajın yuzde 15'e çıkmasını önerıyor, barajı goze alamayanlar bunu dıle getırmek yerıne ıttıfakları gundeme getırıyor Dun TBMM Başkanı Omer Izgı de kendı modelını sundu Bu konuda dunyaya Önerebıleceğımız Turkıye modelı şu Seçımı ıktıdar partılerının ıstedığı yontemle yap, demokrası arkadan gelır' Vergı yasası seçım yasasından da aktıf 50 yılda 50'ye yakın seçım yasası yaparken vergı yasalarında da 150'ye yakın değışıklık gerçekleştırdık Halkımız kahvaltılarda sofraya fırın, buzdolabı, oğle yemeklerınde de otomobıl koymayı sevdığt ıçın bu urunlerdekı KDV oranları duşuruldu. Ama sureklı değil ıkı aylığına Şımdı yenı yılda nelere daha çok vergı konması hangı alandakı vergılerın ındırılmesı gerektığı tartışılıyor Vergıler değışıyor ama, modelın ozu değışmıyor Verenı mahvet, vermeyenı affet1 Yolsuzlukla mucadeleye gırmeden olmaz, bu model çok daha ılgınç önce art arda operasyonlar yapıp yuzlerce olayı ortaya çıkaracaksın Bınlerce rapor hazırlayıp zanlıları yakalayacaksın Sonra da yakaladıklarını bırakmak ıçın yontem arayacaksın, mahkemelerı değıştıreceksın Ee ne dedık? Bunlar Turkıye modelı Anlamayan ya cahıldır ya delı ankcum@ttnet.net.tr AL GÖZÜIVI SETREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Krizi sevmeye başladımlt I um 1 urk vatandaşları gıbı ıyıce yoksullaştım, karnımı doyurmak ıçın beş ış bırden yapıyorıım, ama son gıınlerde bana bır hdl oldu, ben bu krızı sevmeye başladım Tamam, bıraz sabredın nedenleı ıııı madde madde a<,ıklayatağım Bırınusı geçen haftaTurkıye'nın en baba ıkı ış adamı, sonunda televızyon aracılığıyla devletı halka şıkâyet ettıler Öyle boyle değil, hanı beş yıl once bınlen televızyonda onların soyle dıklennı soylese, çıkışta polıs koluna gırer ve o kışı soluğu terorle mucadelenın sorgu odasında alırdı Sakıp Sabancı ve Halis Toprak demedıklerını bırakmadılar Hele Halıs Toprak, onu bız nacızTurk vatandaşları ozellıkle 9 Cumhurbaşkanı Demirel'le dostluğundan ve çok yuklu bır nafakanın talep edıldığı boşdnmd ddvdsınddn tanırız, evet bu muhterem zat, devletın resnıen kendını batırdığını soyledı Çunku devlet her zamankı gıbı arka çıkıp Halıs Bey'e kredı açmamıştı Vay canına, ıştc ben buna sevındım Demek kı, artık C umhurbaşkanı dostlukldrı fılan hava, artık adaın gıbı kapıtalıst olmanın yolları oğrenılecek Kardeşım bu kadar yakınacağına, bırkaç gayrımeııkulunu sat, krızı atlat Yazımın başında ben bu krızı sevmeye başladı dedım devam edıyonım Bakın şımdı TC DD Genel Muduru, gazetecılerı bi77at odasına çağırıyor ve 15 yıl onte demıryollarının taın bır fıyaskoyla sonu(,landn ozelleştırme gırışımı sırasında açılan ıkı genel mudurluğun tum elemanlanyla 15 yıldırdevlet tarafından nasıl unutulduğunu, bunların bılınen her turlu ışletme sısteınıne aykırı bu bi(,ımde yıllaıdır nasıl beslendığını açıklıyor Adamtağız can havlıyle yandaş arıyor <,unku hıçbır ışe yaramayan bu ıkı genel mudurluğun tum masratları devlet demıryollarınabındırılıyorvebıldığıni7gıbı IC DD her yıl mılyonlarca dolar (artık bende I urk parası kavlamı kalmddı) zarar edıyor Şımdı ben nasıl sevınmeyeyım' Devletın onemlı bır burokratı kendı n,ındekı bu ışletme komedısını artık kamuoyuna açık açık soyleyebılıyor Bu bır yıl once gerçekleşebılır mıydı' Kendınıze bır sorun Devam edıyorum, Izmır Fabıp Odası Başkaıçınde sona erecek Ve Bayram Meral gıbı ınanılnıaz servetlerın sahıbı sendıkaulaıın da1 Bu krızı neden sevmeye başladığımı bıraz olsun anlatabılıyor muyıım' Iyi Şımdı de başka bır şeye değınmek ıstıyorum Efendım bır de ulkede yaygın yonetıcı tıpı var, bunların bazıları televızyonlann başında, bazılan çok buyuk ulusldrarası şırketlerın koordınatorlerı Turkıye'de eğer kandl sdhıbının torpılı değılsenız asla ve asla dunyanın en onemlı projesını de gotursenız, "Biri Bizi Go/etliyor" dışında o te levızyon genel mudurunun gerı donup sızı araması soz konusu değil 1 lerhangı bır notla onerınızın kabul edılmedığını dahı bıldırmıyorlar Aynı şey her şeyın daha profesyonel koşullarda yurutulduğunu duşunduğunuz uluslararası şırketlerın yonetıulen ıçın de so7 konusu Benım başıma ıkısı de geldı Ustelık onerılerımden bır tanesı, doğrudan o uluslararası şırketın yapmak ıstedığı kamusal bır davranışın açılınuydı, lutfedıp reddettıklennı teletonla bıle bıldırmedıler Sağolsunlar Boylesıne bır yonetıcılık dnlayışının dd çok yakın bır gelecekte bıteceğını duşunuyorum Neden mf Geçenlerde dunyada veTurkıye'de odul ustune odul alan ve bır mılyon çotuğun eğıtımını ustlenen 1 ğıtım Gonullulerı Vakiı'nın yonetım merkezındeydım ve Genel Mudur Dalyan Hergursel'ın duvarlarında Dıyarbakırdan on yaşındakı Rojan'ın yaptığı guzelım resımlerının asılı olduğu bır salonda soyledığı şu sozler bu ıddıamı desteklıyor "Artık yu/de yu/ kâr değil, yu/yirmi kâr duşuncn ve yuzdc sekseıı kamu yararını gozeten bir yonctim anlayışı tum dunyaya hâkim olacak.11 Bu da yabana atılır bır goruş değil Ey, ınsanları adam yerıne koyup ne7aket ıcabı sekreterlenne bır reddetme mektubunu ya7dırmaya uşenen, telefonlara çıkmak /dhmetıne bıle gırmeyen yonetıcılerın bılgılerıne sunulur Şu gokyuzunun asık suratlı olduğu bu pazar şoyle durup bır çevrenıze bakın, bu krızı sev meye başlayacaksınız seyreyle2002('< yahoo.com Bu da ikincisi DGM Yasası'nı bır parlamentoya yakışmayan ınatla aynen kabul ederek Çankaya'ya gonderdıler, boylece ıkıncı kez vurguncularm, banka hortumcularının bır an once cezalandırılmasmı ısteyen halka ters duştuklerı yadsınamaz bır gerçek Parlamentonun halk ındınde guven ve ıtıbar yıtırdığını hâlâ göremıyorlar Bır partıden gelmedığı gıbı, bır partının başına geçmeyı ya da ıkıncı kez seçılrneyı aklının ucundan geçırmeyen bır Cumhurbaşkanı, kışılığıne uzanan abartılı (hatta suçlayıcı ıçerıklı) sozlere uzun zaman yanıt vermedı, ızlemekle yetındı Sonunda makamının ağırlığıyla koşut yanıtında, "parlamenter demokrasının temelınde guç lerayrılığıyattığını, anayasanın kendısıne tanıdığı yetkılerı kullandığını ve bundan sonra da 'kullanmaya' devam edeceğını" açıklayarak devlet terbıyesı sınırlarını aşan aşırı sataşmalara hak ettığı karşılığı verdı Çankaya'nın yetkılerını kullanmasıyla TBMM'nın saygınlığı arasında bır ılışkı kurmanın zorluğu bır yana Ulusal egemenlığın temsılcısı parlamentonun saygınlığından durmadan soz açanlar, IMF dayatmalarıyla (daha doğrusu buyruğuyla) yasalar çıkardıklarını ne çabuk unuttular? llk kez (mangır yasası gıbı) kımı yasaları ya da anayasaya, hukuka aykırı olanları TBMM'ye gerı gonderen cumhurun başı olarak bır Cumhur başkanı, tarafsız, hıçbır sıyasal eğılımın tutsağı olmadan Hukumetten bağımsız olarak görev yaptığı ve de ıdareı maslahatçılık yerıne halkın eğılımlerını dıkkate aldığı ıçın suçlanıyor Vay benım Turkıyeme, parlamentoma ve çağdaşlık savlarımıza1 nı sonunda dayanamıyor, ılaç f ırmalarının ınaııılnıa/ rekabet koşulları ıçınde doktorlara sundukları promosyonlardan soz edıyor ve bunların bır bıçımde denetıme sokulmasını ıstıyor Ayrıca promosyon butçelerı yabancı şırketlerle kıyaslanamayacak kadar kuçuk olan yerlı ılaç sanayıının korunması gerektığını yuksek sesle ustune basabasa açıklıyor Bravo1 Kımse a, boyle mı oluyor demesın1 Sonunda bırılerı dayanamadı ve her şeyı goze alıp konuştu Sevınelım, soyledıklerı cıddıye alındı Aıtık herhangı bır denetleme olmasa da ılaç rekabetınde etık de ğerlerın onu a7 da olsa açılacak !>ışırılmış kadrolara son1 Geçen on beş yıl tarıhının en hovarda donemını yaşayan Furkıye'de artık kımse kımsenın g07unun yaşına bakmıyor ijışırılmış kadrolar boşaltılıyoı Artık televızyonldrda hdber sunuLulaıı Amerıkdn Bdşkdnı kadar maaş alnııyor, reklam butçelerı şışırılmıyor, ne yaptıkları pek anlaşılmayan muşterı temsılcısı on bın dolar maaş şoyle dursun evlerındeışsi7 kri7ingeçmesınıbeklıyor Budaıyı, Amerıka nın kolej slatusundekı herhangı bır okulunda ıkı yıl okuyup.Turkıye nın koşullarından habersız, duııya ışleı ıne yabancı yupıı ozeııtıleııııın buyuk paıa kazanma devrı de sona erıyor Ayııı durum kamu çalışanları ıçın de so? konusu olacak Dayıların devrı en ta7İa beş yıl "İNSAN HAKLARI 2001" 914 Aralık Açık Oturumlar, Tiyatro ve Film Gösterileri, Saydam Gösterisi ACIK O r i J R U M VI ŞllR DİNI FTlSl "IIIHUII H a k Iıı rı Hu^luııııiHİa I ktMioıııık \ . SoMyal Yonettn kıınıi!>maıi1ır Murıi I ıkmıkfDlSk ( uıtl SLkaiırı) Pu i l)r Hurhm Vnuiılıı I*TDI l)r Mehnui Altin Pıııl Oı MıryLin korıy i jııck Ş ıılerı (I ı ı/ul ıı Stnılıkdsı (ırılınddiı lıı/ııhnını^tır) 10 \r ılık 2001 Pdzarttsı 1^ 00 I >00 Mu ı m n u ı k i r u ı Tıvalıosu Inıbat S ( ) l ) [ V l l f Btvoglu ^ ( ) " ) P ' " P s"» <P ı ıks ( P I 2 ""T* V lluklur" * > ır Dııiklısı Urıh Snl Vtr miLİ sodevf (siıpernıılııu t o m BULDAN İCRA MÜDÜRLİIĞİrNDEN KAMBİYO SENETLERİ (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) ÜZERİNDEHACİZ YOLUYLA YAPILACAKTAKİPTALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİDİR D o i y a N ü 2001/63S bsas IAldcaklı/Vckılı lsmet Madcn Vckılı Av Mehmet Gurses C umh Mah Hal C ad No 22 Buldan/Denızlı 2 Borçlu Mustdfa ducjıı (Alı oğlu) I 7iler kasabası (ıiıney/Denı/lı (bılınen en son adresı) 3 Borç mıktarı 12 000 000 000 Tl asıl alacak 1 200 000 000 TI çek tazmınatı 2 % 666 000 TL ışlemış faız 13 4^6 666 000 TL alacak toplamı ıle takıp tarıhmden asıl alacaga ışlcyecek yuzde 70 faızının vc takıp gıdcrlcrı ıle av ucretının tdhsılı Kısmı odemelerde BK 84 md gorc oncelıkle tdi7 ve masratlar mahsup edılccektır 4 Borcıın sebebı lurkıye Iş Bankası Buldan 'jubesı nden 2004390 no'lu 13 9 2001Buldan keşıdelı, 3223 0021 ^028304200 hesap no'lu ve 12 000 000 000 TL bedellı c.ek Yukarıda adı ve adresı ya/ılı boıc.lu hakkında yapılan ıcıa takıbınde borçluya gonderılen odeme eınrının bıla teb hğ ıade edılnıesı, emnıyet mdrıletıyle ydpıldn ddres tdhkıkdlında yenı ddresının temın edılememesı nedcnıyle odeme emrının 7201 s lcb K. 28 md gereğınce ılanen teblıgıne karar verılmıştır Işbu ılanın gazetede yayımı tarıhıne 10 gıın ılavesıyle yukarıda yazılı borç ve masrafları 20 gıın ıçınde odemeni7, takıbın dayanağı senet kaınbıyo senet nıtelığıııı lıaı/ değılse 1S gıın ıvınde mercıe şıkâyet etmeni7 takıp dayanağı seııet altındakı ımzd sıze dit değılse yıne bu 15 gun ıçıııdc ayrıcd ve dçıkçd bır dılekçe ıle tetkık mercııne bıldırmenız aksı takdırde ıcra takıbındekı kambıyo senedı altındakı ım/anın sı/den sadır sayılacağı ımzanızı haksız yere ınkar ederscni7 sozıı edılen sencde dayanan takıp konusu alacağın yu/de 10'u oranında pira ce7asına mahkum edıleceğıııız boıçlu olnıadıgını? veya borcıın ıtfa veya ımlıal edıldığı veya alacağın 7amanaşımına ugradığı Inkkında ıtıra7i ın/ varsa bıınıı sebeplerıyle bırlıkte I S gıın ıc. ınde tetkık mercune bır dılekve ıle bıldırerek mercıden ılırazm kabııluııe daır bır kaıaı getırmedığıııız takdırde cebrı ıcraya devam olunacdğı, ıtıraz edılmedığı ve borç odenınedığı takdırde 20 gun ıcjnde İİK 74 md gereğınce mdl beydnındd bulunmdnız bulunmdzsdnız hdpısle tdzyık olunacdğınız, hi(, mal bcyanmda bıılunmaz veya hakıkate aykırı beyanda bulunursanız hapısle cezalandırılacağınız teblığ yerıne kaım olmak U7ere ılan ve ıhtır olunııı Basın 71189 BAK1RKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKLL MALIN AÇIK ARTT1RMA İLANI DosyaNo 2000/1161 lal Uır boıctan dolayı hacı/lı olup ve aşağıda tıns mıktar ve kıymetlerı yazılı ıııallar satışa çıkarılmıttıı Bırıncı drtlırmd 7 1 2002 gunu saat 10 0010 10 da Uakırkoy /uhuratbaba Mah lur kı^ No I I hrgenckon Apl adresınde yapılacak ve o gunu mııhammcn kıymetm yu/dc 7S ınc ıstcklı bulıınmadığı takdırde 8 1 2002 gunu aynı yer ve saatte 2 arttırması yapıla cak muhammcıı kıymclının yuzdc kırkındaıı fa/la fıyat vcrcnc ıhale olunacağı vc satış ^aıtnamesının ıtra dosyasında gorulebıleceğı fazla bılgı alın.ık ısteyenlenn yukarıda ya /ılı dosya numarasıyla ıcra mudurluğune muracaat etmelerı KDV dellalıye ve ıhalc dam ga lesnıının alıcıya aıt oldıığu ılan olunur SODhl "8 lıltr Gınşımt \ntı Kapıtaiıst dazeteu Bet)>e\el Sıııemanlar Btriığt (,ağda)<,astenlernernt$ı (,hh( l Dt\1O\ Oenr Temr Derneği DrvMaden Sentiıkası DfSh Ltmk<,t haduılar litrhğı (nvtnpean tla\tu iakınian Derneğı Hrlsınkı hırttoştar Derntğı Humantst Hareket / ( tnsan Hakları Merke/ı tütlhuİtur Merkc ı // \ IA İn\an Haktan Derneüı İ\(anbul Harosu kadının Insan Hakları Projesı ATSft httlturlerara\ı flettşım Derneğt Lambda tstanbul \a ım Htkmctlakfı So\\ulı\f l^ı Uazttesı IMMOH Turkı\e İnsan Hakları lakft 7urkı\e \u\uutfar tttrltgt lurkne ia^ariar Sendıkast lukttuıler Derneğı lurk tıatıtan Ktrlıfr lİRSih TÜStS lluslararası iförgutu L ıttut ÇoLiikiurt Üernegt, Lmutlukjt BAĞCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN I sas No 2OOO/()77 Davacı SSK vekılı taratından davalılar Şalıscn Akgun ve Veysel Akgun alcvlıınc acjlaıı la/nıınat davasınm vcrılcn ara kararı gereğııue Ouncşlı Fcv/ı (, akmak C ad No 10 D 1 Bağcılar adresınde ıkamcl Lllıklen hıldııılcıı ılavalılaı Şaîısen Ak gun vc Veysel Akgun ıııı tum ırımılıra rığmciı buluna madığı /abıta nıaııletı ıle aclıesıınn lespıl cdılcnıcdığın den ılanen teblıy ıl vapılmasına kaıaı veıılnııs olup davalılar Şahsen Akgun vc Veysel Akgun un durus.manın bırakıldığı 24 01 20(12 gunu s lal 09 40 la üağcılar Sulh Hukuk Mahkemesı durusma salonunda lı.ı/ıı bıılunmaları ya da kcndılcrını hıı vekılle lcmsıl cttırmelcn ha/ır bulunmadıklaıı y ı d ı hıı vekılle kendıleıını lcmsıl ettır mcdıklcrı takdıule davaya yoklukl.ırında bakılacağı ve karar verıleceğı hususu (eblıgat yerıne geccrlı olmak u/ere ılan olunııı (> II 2001 Rasın 75 148 Muhaınıtıen kıvınelı lıra Adedı Cııısı (Mahıvetı ve onemlı nıtelıklerı) 2S 000 000 TL 1Arçclık mını vantılator, masaustu 100 000 000 H 151 ekran Beko marka renklı televızyon 100 000 000 TL 1Arçelık ıkı kapılı buzdolabı eskı S0 000 000 TL 1Ar<,eltk ıkı kapılı kuçuk buzdolabı eskı S0 000 000 TL 1 Arçelık çakmaklı ıkı gozlu fırınlı ocak 100 000 000 TL IArçelık Leydı 170 bulaşık makıncsı 75 000 000 1L 1Beko on kapağı kınk S1 ekran renklı televızyon 1*50 000 000 TL 1Arçelık 4300 otomatık çamaşır makınesı 70 000 000 TL 1Arçelık 37 ekran renklı televızyon 150 000 000 TL 1Escort bılgısayar 1 pdrçdlı 30 000 000 1L 1Yoko 20 ekran televızyon 250 000 000 TL 1lhlas marka temızlık robotu 70 000 000 TI 1Arçelık marka 37 ekran renklı televızyon 80 000 000 TL 1Unısys ekran beyın bılgısayar eskı 70 000 000 TL 1Arçelık elektrıklı ısıtıcı 70 000 000 TL IArçelık 37 ekran renklı televızyon Basın 75176 NAZİLLİ l.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1998/618 2001/471 Davacı Mehmet ö/turk vekılı tarafından Neset Onar vs aleylııne ıcılan davn dolayısıyl ı Nazıllı 1 Aslıye Hukuk Mahkemesı ıım 2S 09 2001 gun 1998/618 esas 2001 471 kaıaı sayılı ılamı ıle Aydın ılı Nazıllı ıle.esı ( umhurıyct Mah 1 K)7 ada 4S parsel 26 paftada kayıtlı tasmına/ın tapıı kiydının ıptalı ıle Huseyın oğlu 1118 d Iıı d n ı c ı Mehmet O/lıırk adına tapuya kayıl ve tescılıne kaıaı veıılnııs olup davalı Neşet ü n a r ın adresı nıcc,hııl olduğıından gazclcde ılan yapıldığından Işbu kırırın yayım tarıhınden ıtıbaren 7 gıın s o n n tcblığın yıpılmış ohcagı teblığ yerıne kaım olmak u/eıc ılan olunııı 19 II 2001 Basın BAĞCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2000/1V) Davdcı SSK vckılı tarafından açılan alacak davasınm verılen ara kararı gereğınce, Barbaros Mah 20 Sokak No 1 5 K 9 duneşlı/Bağcılar adresınde ıkamet ettığı bıldırılen davalı lluseyın Kordl ın tum aramalara rağmen bıılıınamadığı zabıta marıfetı ıle yapılan araştırmada adresının tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karaı verılınışoldugundan davalı Huseyın Koral ın duruşmamn bırakıldığı 24 01 2002 gunu sa al 09 50 de Bağular Sulh Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda lıazır buluıımaları ya da kendısını bu vekıllc tem sıl eltırmesı, duruşmaya gelmemesı ya da kendısını bır vckılle tcmsıl ettırmedığı takdırde davaya yokluğunda bakıIacagı vc karar verıleceğı hususu teblıgat yerıne geçerlı olmak u/ere ılan olunur 6 11 2001 Basın 75146 BAĞCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Lsas No 2000/ H7 Davatı SSK vckılı larafıııdan davalı Mıısa (,elık alcvlıınc a(,ılaıı alacak davasınm vcrılen ara kararı gereğınce Oııncşlı Mcrkcv Mah Yılnıa/ Sokak No 16 D S Bağcılar adresınde ıkamet ettığı bıldırılen davalı Mıısa (, elık ın lunı aramalara rağmcn bıılıınamadığı /abıla marıfetı ıle ad resının tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar verılmış olup davalı Musa (,clık ın duruşmamn bırakıldığı 24 01 2002 gunu saat 09 45 te Bağcılar Sulh llu kuk Mahkemesı dııruşma salonunda ha/ır bıılıınması ya da kendısını bır vekılle tenısıl el tırmcsı duruşmada ha/ır bulıınmadığı ya da kendısını bır vekılle temsıl ettırmedığı tak dırde davaya yokluğunda bakılacağı vc karar verıleceğı hususu teblıgat yerıne geçerlı ol mak uzere ılan olunur 6 11 2001 Basın 75149
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog