Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

9 ARALIK 2001 PAZAR CUMHURİYET HABERLER Baykal, belediye başkanlanndan 'zenginden alıpfakire vertnelerinV istedi SAYFA CHP, Köroğlu oluyor • Belediyelere yönelik partizanca uygulamaları eleştiren CHP lideri Baykal, lller Bankası'nın MHP'nin "kurtanlmış bölgesi" haline getirildiğini söyledi. Baykal, partili belediye başkanlanndan yoksullara yardım etmelerini istedi. nel Başkanı Deniz Baykal, geçen haftaki il başkanları toplantısının ardından dün de belediye başkanları ile bir araya geldi. Baykal, CHP'li belediyelerden, halkın sorunları ile yakından ilgilenmeleri için birçok öğütte bulunurken uyguladığı başarısız ekonomi politikası nedeniyle de hükümete yüklendi. Belediyelere yönelik partizanca uygulamaları da eleştiren Baykal, lller Bankasf nın MHP'nin "kurtanlmışbölgesi" haline getirildiğini, Maliye Bakanhğı'nın ANAP'lı, Çevre Bakanlığı'nın ise DSP'li belediyelere hizmet verdiğini, afet konusunda bile partizanca kayırmalar yaşandığını savundu. Baykal, gündemdeki yerel yönetim yasa tasarısını yetersiz bulduğunu belirtirken Hazine arazilerinin satışını da eleştirerek bu arazilerin yerel yönetimlere devredilmesini istedi. CHP lideri Baykal, izlenen ekonomik politikaların halkı daha da yoksullaştırdığını, u herkesin iki lokmasından birini kaybettiğini", bunun da belediyelerin yükünü arttırdığını vurguladı. Belediyelerin "yürek burkan yoksulluğa da POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HÎKMET ÇETtNKAYA Unutuş... Dağların yelesinde o düz beyaz yalnızlığı yakalayıp kendi uğultusundan kaçan bir çağlayan gibi akıp gidiyordu... Bir çocugun annesini sevişı mağaraların kendi derinliklerini sevişine benzer miydi? Attila Jozef, ince bir yağmurun duman gibi yayıldığını anlatıyordu, yadsınmaz bir korkunun, nefretle yırtılan yüreklerin resmini çizerken!.. Masalsı bir gülümsemeydi sanki onun için yaşam!.. Geceyse atlastan lacivert bir perde!.. O saatlerde yıldızlar yanıyor ve düşüyorlardı tek tek gökyüzünden!.. ölümsüz bir akıntı, yüzümde çiçek açan başkaldırı ve bedeninde milyonlarca titreşim!.. Uzun ve sessiz bir geceydi!.. Hiçliğin sislerinde kaybolan insanları göremiyordu!.. Kayaların Marinası'nda Odisseus Elitis duruyordu... Fırtınanın tadı vardı bir kadının dudaklarında. Elitis'in düşü o kadının gözlerinde yitiyordu günbatımında!.. Gözbebekleri Himera'nın bayrağını alıyordu!.. Tutuşmuş bir gökyüzüne baktı uzun uzun!.. Marsilya gecelerini düşündü!.. Bir öyküyü anımsadı!.. "Beni güneşin battığı yere götür!" Sevişirken gözlerini yumdu!.. Eski sevgiliyi, Odisseus Elitis'i düşündü!.. Troya akşamlarına gitti, binlerce yıl öncesini yaşadı!.. Odisseus Elitis'i aldatıp Octavio Paz'la sevişti!.. Artık gecenin kızlarıydı yıldızlar!.. O ölümsüz, o yalın unutuşta... • •• Ay karanlığın içinden çıkıyordu... Unutulmuş bir zamanın içinde ağlayanlar, kadınlar mıydı yoksa erkekler miydi? Elitis, yüzüne baktı gözleri kıvılcımlarsaçan kadının... Dedi ki: "Gerçekten beni çok mu özlüyorsun?" Octavia Paz, söze girdi: "Inanma, bana da aynı şeyleri söyledi..." Paz, yerinden fırladı. Kadının ellerinden tuttu: "Sınıra kadar uzanmış şimdi Ormanda yitip giden saçların, Ayakların benim ayaklanmda. Geceden bile büyüksün uyurken Ama bir odaya düşler de sığar. Ufacık bir çoğalmayla nasıl çoğalıyoruz! Bir taksi geçiyor dışardan Hayaletler doldurmuş içine. Akan, durmadan akan ırmak Dönüş yolculuğuna başlamış bile. Yarın bir başka gün mü olacak?" Kadın susuyordu!.. Elitis, "Söyle, doğru mu söylüyor Octavia Paz" diye kükredi... Kadın başını önüne eğdi... Elitis devam etti: "Dinle, söz yaşlılığın sıkıntısıdır Ve zaman insanların yontucusu, öfkeli Ve güneş onun üstünde bir umut canavan Ve sen ona yakın bir sevgiyi sıkıyorsun Dudaklarında fırtınanın acı tadı." Masalsı bir gülümseme bitmişti!.. Artık yıldızlar da yanmıyordu gökyüzünde!.. Octavia Paz, gece yarısı yiten o tekneyi düşünürken, gün sayam gövdesini açıyor, Odisseus Elitis, çılgın nar ağacının kırmızı çiçeklerine bakıyordu... "Yum gözlerini, yitir kendini karanlıkta/ gözkapaklarının kırmızı yaprakları altında. Gömül vızıldayan sesin/ düşen sesin halkalarınal ve uzaklarda yankılanl dilsiz bir çağlayan gibi,/ davulların çalındığı yerde. Bırak kendini karanlığa,/ kendi etine gömül/ kendiyüreğine;/ kemik, o morşimşek,/ kamaştırsın gözlerini, kör etsin,/ mavi göğsünü göstersin akşam ışığı/ körfezler ve gölgeli koyaklar arasında. O sıvı karanlığında uykununl ıslat çıplaklığını;/ kıyıya kim bilir kimin bıraktığı/ gövdeni, o köpük danteli unut./ Sonsuz kadın, yitir kendini/ kendi benliğinin sonsuzluğunda, I bir başka denizle buluşan bir deniz gibi/ unut kendini, beni unut. Dudaklar, öpüşler, aşk, her şey yeniden doğarl o ölümsüz, o yalın unutuşta:/gecenin kızlarıdıryıldızlar. " Elitis, Paz ve kadın... Unutuşun adıydılar!.. ölümsüz bir akıntıda kayboldular!.. hikmet.cetinkayacicumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Yılmaz: Türkîye yıldız olacak • İstanbul Haber Servisi ANAP Genel Başkanı, Devlet Bakaıu ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, "Krizin en öncmli nedeni, değişime ayak uyduramamış olmamızdır. Dünya değişirken, değişmemekte direnmiş olmamızdır" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin gelecek yılı iyi değerlendirerek, ekonomiden siyasete, vatandaşdevlet ilişkilerinden eğitime, sağlığa kadar bütün alanlarda değişimin gereklerini yerine getirmcsi halinde, 2003 yılından itibaren dünyanm ycniden parlayan yıldızı olan ülkclerinden biri haline geleccğini savundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Cîenel Başkanı DcnizBaykal, partili belediye başkanlarına yoksul halk kitlelcrine yardım etmesi için Köroğlu modeli uygulamasını isteyerek "Olandan alını/, obnayana dagıdnız. Köroğlu gibi zenginden ahn, takire verin" öğüdünde bulundu. Yoksul halk kitlelerine yardımın sadece "tarikatlara hırakılmamasınr da isteyen Baykal, "Onlar kinıin kapısını çahyorsa, siz de çalınız" dedi. Erdal İnönü'nün yeni oluşumun öncülüğünden çekilmesi ile rahatlayan CHP Ge çare bulmak gibi bir görevle karşı karşıya olduğunıT kaydeden Baykal şöyle dedi: "Lütfen tophımun güç sahibi insanlannın kapısına vannız. Ve onlardan halkuuz adına siz talepte bulununuz. Onlardan bulgur, makarna, pirinç isteyiniz. Olandan alınız, olmayana dağıtınız. Yardımı illa tarikaüar nu yapacak? Onlar kbnin kapısını çahyorsa siz de çalınız. Bu herkesin mutluluğu ve banşı için gerekU. Rüşvet istiyor değilsinİA halk için yapıyorsunuz. Köroğlu gibi zenginden ahn, fakire verin." TBMM BAŞKANI ÖMER İZGİ: AzzııılıldUır Meclis'e • Seçim yasasında değişiklik önerilcrini açıklayan Ömer Izgi, "etnik, dinsel, mezhepsel azınhkçı görüşlerin Meclis'e girmesine fırsat verilmemesi" gerekçesiyle yüzde 10 barajın korunmasını istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Başkanı ömer Izgi, koalisyon liderlerine sunmak üzere hazırladığı seçim yasasında değişiklik önerilerini açıkladı. ömer Izgi, "etnik, dinsel, me/hepsel azınhkçı görüşlerin MecBs'cgjnnesinenrsat verilmemesi" gerekçesiyle "yüzde 10 barajın korunmasını, bağunsızseçümekiçin seçim çcvresinde en az yüzde 50 oy alınmasııu,terdhsistenıiningctirilmemesini, milletvekilisayısuunnüfusa göre değil scçmen sayısuıa göre düzcnlenmesini" istedi. Son öneri, büyük kentlerdeki milletvekili sayısı arttınlırken az nüruslu kentlerdeki milletvekili sayısuun azaltılmasını öngörüyor. HADEPkaygısı Önenlerinın temelindeki"HADEPkaygısını" kabullenen Ömer Izgi, "parlanıenter sistem içuide haksız rekabeti önlemeye çalıştığını" söyledi. TBMM Başkanı Izgi, Başbakan Bülent Ecevit'le iftar davetinde anlaştığı önerileri dün basın toplantısında açıkladı. Toplantıya"Heriktidar,seçimleredahagüçlüginneyisaglayacakçahşnıaları düşünür" diye 1 I ı n p m toplanamadı komisyonu Vupgun' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MHP milletvekili Koray Aydın'ın Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı dönemindeki yolsuzluk iddialannı soruşturmak üzere kurulan Meclis komisyonu, çoğunluk sağlanamadığı için diin toplanamadı. DSP ve MHP'den4'er,ANAP, DYP vc AKP'den 2'şer, SP'den l üye olmak üzere 15 milletvekilinden oluşan komisyon seçiminin önceki gece yapılması ve bazı üyelerin seçildiklerinden haberdar olmamalan nedeniyle toplantı ertelendi. Kurul üyelerine zam onaylandı • ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Kamuda yüksek ücret alan kurul üyelerine zam kararnamesinin Cumhurbaijkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylandığı öğrenildi. Bu kararla 1 milyar 800 milyon liralık ortalama ücret sınırını aşan kurul üyelerinin maaşlarına, memur maaşlarına 2001 yılı ikinci yarısında yapılan zammın yüzdc 50'si, 2 milyar 500 milyon lira ve üzerindeki maaşlara da yüzde 4O'ı oranında zam yapılmasının yolu açıldı. Açlık sınırı 322 milyon lira • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) KamuSen'den yapılan açıklamaya göre, 4 kişilik bir ailenin temel mutfak harcamasını gösteren açlık sının, kasını ayı içerisinde 322 milyon 56 bin liraya ulaşü. Bu rakamın geçen yıl 195 milyon 132 bin lira olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bir yıllık artış oranı yüzde 65 olarak belirlendi. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sının da 952 milyon 197 bin lira olarak gösterildi. başlayan Ömer Izgi, öneri ve gerekçelerini şöylc anlattı: Yüzde 10 ülke barajı: Anayasa Mahkemesi, 1995 yılında yüzde 10 barajın "olağan dışı ölçülere varmadığı, yönetimde istikrar ilkcsine uygun ve tcınsilde adalet Ukesiylebağdaşırolduğu" görüşüne varmıştır. Çevre barajlannın iptal edilmcsi sonucunda adalet ilkesine daha da ağırlık verilmiştir. Oysa etnik, dinsel, hatta mezhepsel ayncalık amacını taşıyan azuılıkçı görüşlerin Meclis'e girmelerine ancak belli gücü taşımalan halinde fırsat verilmesi ve bunu sağlamak için de bir seçim barajına gidilmesi anlaşılabilecek bir görüştür. Yüzde 10'luk barajla bırlikte bu düşünceye uyg u n düşen uygulamalardan d hondt sistemi doğrudur. Tercihli oy: Ülkemizdeki uygulamalardagörülmüştürki,tercih oyıınıı alabilcnler ya feodal yapı kalıntısından ya da parasal gücün kullanılmasından yararlananlar olnıuştur. Bu çarpıkhklar, etnik veya başka benimsenmeyen oluşum içindekilerin ortaya koyabilecekleri tercihe yönelimlersakıncalıdır. Sağhk Bakanı Osman Durmuş, dün Türk Psikologlar Derneği taranndan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda düzenlenen 1. Ulusal Psikoloji KunıltayTnın açıhşına katildı. (Fotoğraf: AA) Osman Durmuş, vakfına 20 milyar lira aktardığını doğruladı 77 trüyonu istediğim gibi harcarım ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Sağhk Bakanı Osman üurnııış, kurduğu TürkSev Vakfı'na bakanlık kaynaklanndan 20 milyar lira aktardığını doğrularken "AzbUeyazmışlar" dedi. Durmuş, vakıf kurucu üyeliği sürse bile yönetim kurulunun seçimle işbaşına geleceğini belirterek "Vakıf benim babamuı mah değüdir. Ama bakan vakfin doğal üyesidir" diye konuştu. 1. Ulusal Psikoloji Kurultayı'nda basında hakkuıda çıkan iddialan yanıtlayan Durmuş, TürkSev Vakfı'na bakanlık hesaplanndan 20 milyar lira aktardığını doğruladı. Durmuş, u3418sayıhyasanınSağhkBakanhğ)'na bütçe gelirteri dışında ek gelir getiren bir yasa olduğunu ve 39/b maddesine göre paranın harcanmasının Sayıştay vizesuıetabiohnadığını"belirtti. Gazetede yayımlanan belgenin suç belgesi olmadığını ileri süren Durmuş, "Sağhk Bakanı, 2001 yıh için aklarüan 77 trilyonu istcdigi gibi harcama yetkisine sahiptir. Az bile yazmışlar. Adryaman'daki konserve zehirlenmesi için 34 milyar daha verdim ve Yalova Termal Tesislerf ni ihya etmek için de 600 milyar yatırıma ayrüacak" dedi. • •• Hazırlanan düzenlemelerin 2002'de çıkarılması bekleniyor Temel yasalar değişiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanlığı, çok sayıda temel yasada değişiklik yapılması amacıyla çahşmalannı siirdürürken bunlann 2002 yılında Meclis'ten çıkması hedefleniyor. Adalet Bakanı HikmetSami Türk, bu değışıklıklenn gerçekleştirilmesinin dünyada ve Türkiye'de meydana gelen değişim ile gelişmelere uyum sağlanması bakımından önem taşıdığını söyledi. Adalet Bakanlığı, dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmelere uygun yasal diLzenlemeleri ve değişiklikleri hazırlamak amacıyla çahşmalannı sürdürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanıp diğer bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler ışıgında gözden geçirildikten sonra Bakanlar Kurulu'na suuyumuna dair yasa tasansı, Hukuk usulü nıuhakemeleri yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasansı, lcra ve iflas yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin •Bakan Türk, değişikliklerin yasa tasansı, tş Mahkemeleri yasadünyada ve Türkiye'de sında değişiklik yapılmameydana gelen gelişmelere sına ilişkin yasa tasansı, uyum sağlanması bakımından Adli yargı ilk derece önem taşıdığını söyledi. mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kunulması beklenen bazı yasa tasaruluş, görev ve yetkileri hakkında n taslaklan şunlar: yasa tasarısı, Ceza muhakemcleri usulü ka Türk ceza yasa tasansı ile yünun tasarısı ve CMUK'nin yürürrürlüğe konulmasına ve mevzuata lüğe konulmasına ve mevzuata uyumuna ilişkin yasa tasarısı. IRMIKI AYDIN ENGÎN Biliyorum, çok iticidir. Biri karşınıza geçip sizin yanıldığınızayan beyan olmuşken "Eee, ben zamanında olacakları bir büyük savaş aygıtlarından biri olan Sovyet Kızılordu'sunu birdemiştim" diyesöze başyerinden kımıldatmayan, sonlarsa can sıkar. ra da ardına baka baka çekilBenim de niyetim işte tastameyezorlayan "savaşkan mümam öyle: Can sıkmak!.. İki ay geriye dönün. 7 Ekim cahitler" üstüne anlatılan efsaakşamını anımsayın. Amerikan neleri anımsayın. O günlerde Kızılordu'yıı, dersavaş uçaklarının Afganistan me çatma Afgan mücahit birgöklerinde belirdiği saatleri... Vaktiniz ve sabrınız varsa o liklerinin değil, o birlikleri inanılmaz bir silah, cephane ve günlerde ahkâm kesen savaş çığırtkanı "medya prensleri "nın para desteğıyle ayağa kaldıran, ayakta tutan ABD'nin durduryazdıklarını anımsayın. Taleban'ın içine uçaklarsığacak ka duğunu yazdığımız, Taleban'ın gücünü abartarak savaşı hakdar büyük mağaraları, gerilla savaşının bütün tekniklerini çok lı ve zorunlu göstermek isteyeniyi bilen Taleban savaşçılan, on lere itiraz ettiğimiz için "üçüncü dünya solculuğu" yaptığıların en modern silahlarla donanmışlıkları üstüne yazılanla mızı söyleyen sığ, ama cafcafn (yazılan yalanları) anımsayın. lı yorumları anımsayın. Eee, n'oldu? Medya prenslerinin ve TV Yel üfürdü, su götürdü, Taekranlarında sıraya giren "stratejistler"\n, Afganistan'ın ABD leban'ın mollaları pes ediverdi. Arkalarında bir büyük güiçin ıkınci bir Vietnam olmacün desteği olmaksızın, derme sından duydukları "üzüntüyü" uzun uzun anlatan "analizleri"r\\ çatma silahlarla, bugünün en büyük savaş aygıtına direnanımsayın. Afganistan'da dönemin en meyi bile beceremeden dağıl aenginfrdoruk.net.tr mı? Çok gerilere gitmeye gerek yok, daha dün ülkenin Başbatamam. kanı konuştu: Şimdi sıra kimde? Türkiye, Afganistan'da koIrak? Somali? Tacikistan? nuşlanacak barış gücünde ve Sudan? Libya? terorizme karşı mücadelede Gözünüzden kaçmasın: çok önemli rolier üstlenecek"Hangisi" demedim, "sırahan tir. gisinde" dedim. Görünen o ki Sizce bu "önemli rolier" nesaydıklanma ve benzerlerine er dir? geç sıra gelecek ve bunun adı VVashington'ın tayin ettiği "Uluslararası terorizme destek "yeni" Afgan hükümetinin veren ülkeleh dize getirerek ayakta kalabilmesi için askeri terörün kaynaklannı kurutmak" destek vermek önemli bir rol olacak. müdür ve bu rolün önemi neBoşuna mı salt "özgürlük dir? operasyonu" değil, "sonsuz ABD'nin ve ortaklarının özgürlükoperasyonu" denil"uluslararası terorizme karşı" dı. mücadeleden ne anladığını AfSonsuz? ganistan aynasında gördük. Yani: Ta ki haritalann yeniden Türkiye insanlığın yeni baş beçizimi bitene, Orta Asya'nın lası uluslararası terorizmle böypetrol ve doğalgaz, Ortadole mi mücadele edecek? ğu'nun petrol kaynakları yeBunun Türkiye'ye 10 milyar terli güvenceye kavuşana kadolar getirdiği aşikâr. (Hatta dar. kesin. Kemal Derviş, önceki • •• gün bunu açıkça belirtti). Türkiye'nin 11 Eylül'den bu Tamam 10 milyar dolar geyana izlediği "dış (dış?)polititirdi. ka "ya bir de bu gözle bakalım Peki, onur getirecek mi? Şimdi Sıra Kimde? dılar. Yıllardır ülkenin kuzeyine sıkıştırıp sindirdikleri "Kuzey Ittifakı", yukarıdan savaş uçaklarının desteğini alır almaz Taleban'ı duman ediverdi. 11 Eylül'ün sorumlusu ilan edilen Usame bin Ladin ve onun terör çetesini cezalandırmak için yola çıkanlar, ölüm olup Afgan yoksullarının tepesine yağdılar. Bir ülke bir kez daha yıkıldı ve o ülke fethedildi. Şimdi Afganistan'da nasıl bir hükümet kurulacağı ve bu hukümetin neler yapacağı, Kâbil'de filan değil, VVashington'da karara bağlanıp Bonn'daAfgan "mücah/f"lerıne dikte ettiriliyor. Bu mudur uluslararası terorizmle savaş?.. Ve bu değil midir, "sonsuz özgürlük" denen askeri saldırı sonunda ulaşılan nokta? Bunun neresi uluslararası terorizmle mücadeledir peki? Afganistan hemen hemen Hikmet ÇETİNKAYA TROYA'dan İYONYA'ya Mitolojik Aşklar Cografyası Işçi Partisi'nden kampanya • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Işçi Partisi (İP), 'Nereden Buldun Yasası Çıksın, Hortumcunun Malına El Konsun' kampanyası başlattı. tP Genel Başkanı Doğu Pcrinçek, düzenlediği basın toplantısında, "Yasa için gerekli hazırhklan yürütüyoruz. Milyonlarca afiş bastık. Bunun başanya ulaşacağından eminiz" dedi. Bir ayda 2. Basım ve. G ü n î z i Y a y ı n c ı l ı k • •• Tel: 0212512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog