Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9ARAUK2001PAZAR 12 PAZAR Y4ZILARI Burka denemek veya burkaya mahkum olmak Büyük Timurlenk Fransa'nın cn ünlü devlet piyes yazacağını bilse tiyatrolanndan biri, Ulusal herhalde maddi ve siyasi Chaillot Tiyatrosu, Eyfel mirasını tam bir "mirasyedi" Kulesi'nin karşısında yarım ay hovardalığıyla harcayacak şeklinde yer alan ve ortasında oğullan yerine Marlovve'a çeşitli siyasi ve toplumsal bırakırdı. Marlowe ise eylemlere sahne olan İnsan "Büyük Timurlenk" adlı en Haklan Meydanf nın tanınmış eserınin asırlar boyu bulunduğu, 1937'de inşa "Asya Despotiznu" ve de özel edilmiş Chaillot (Şayo diye olarak "Türk düşnıanlıgı"nı okunur) Sarayı'nın içinde yer besleyeceğini belki düşünmüş alır. 70.000 metrekarelik olabilir, ancak oyununun ilk mekânda 3000 kişilik tiyatro sahnelenmesinden (1587) tam salonlarının yanı sıra en 414 yıl sonra, Fransa'da, 2001 önemlisi "İnsan Müzcsi" sonunda "kamu destekli" dahil üç müze vardır. (Her yıl kültür kurumlanna, başka bir sayısı milyonu aşan deyişle ve pek özel ziyaretçinin gezdiği İnsan konumuyla "Devlet Müzesi'nin bölümlerinden Tiyatrolan"na açık saldınya birinin, 1996'danberi geçen liberalizm Geleneksel Türk Evi şampiyonlannın "kozu" olduğunu ve bu ginşimi turist olabileceğıni herhalde pek olarak geldiği Paris denen tasavvur edememiştir. diyarda, milyonlarca insanın 197478, 197994 ve 199596 geçtiği bir merkezde arasında üç kez yayın hayatına "tuzumuz" olsun diyerek atılıp tüm sağ hükümetlerin ve başaran alçakgönüllü ve çoğu sermaye çevrelerinin vatansever bir işadamı desteğini almış olmasına "Hüseyin öztürk ve eşine" rağmen her seferinde iflas borçlu olduğunu Türkiye'de eden, sağın sağı gündelik Le "Dışarıda Türk obna" Sabahat Akkiraz gibi BRUKSEL kaç kişi bilir acaba?) Aslında Quotidien de Paris (son iki serüvenini 10 yılı aşkın bir Anadolu tınısını Türkiye sanatseverler (daha doğrusu sene hariç) gazetesinin süredir yaşayan biri olarak dışında da dinlcttirmen tiyatroperverler) arası bir patronu, başyazan, şimdilerde bu deneyimin hiç de kolay gerck" derken yine polemiğe kulak kabartmamış Fransız sağının gerçek organik olmadığını söyleyebilirim. ERDİNÇ Anadolu derinliklerinin olsak ne "Timurlenk", ne de organı Le Figaro ve hafta sonu "Demek sen Arapça UTKU Avrupa'yaaktanlması "Chaillofdan söz etmeye ekinde ve ayrıca bir TV konuşamıyorsun... Türkçe kaygısını taşıyordu. niyetliydik... kanalında diye bir dil nıi var? Dilinıizi ^ ^ ^ ^ ^ Türkiye'den gelecek veya Resmi tarih haftanın 4 günü nasıl öğrcndin? Sağdan sola Avrupa'da yaşayan kitaplarımızda sanal PARİS yazmasını ve Latin harflerini öğrenmek sanatçılanmızın yapıtlarını sergileme ırkımıza mı (!) zor olnıadı mı" vb. sorulara yanıt ve tanıtma anıacıyla kurulan Belçika eleştirmenliği ekleyelim, vermek zorunda kahrsınız ister Türk Kültür ve Sanat Vakfı bu yapan "fevkalade düşman mı ilan istemez. Ender de olsa, tek eşle evli bağlamda önemli bir işleve sahip liberal" Philippe edelim bir türlü Türklere hayretle "Siz dört cşlc olacak. Brüksel'in Türk mahallesinde UĞUR Tesson'un bilemediğimiz, cvlenmiyor musunuz" diye soranlann yakında "Sazz'n Jazz" admda bir HİIKİIM öncüleri arasında 1402'de, da olduğunu duyarsınız. Yabancıların etkinlik merkezı açacak olan vakıf, ^^^^ olduğu bir atalanmızdan Türkiye'ye ilişkin değerlendirme kültür ve sanatımızı AB'nin göbeğine kampanya açıldı. kriterleri daha çok olumsuz niteliklere taşımayı planlıyor. Vakıf Başkanı Ali İki hafta önce yazdığı bir Yıldınm (I.) Bayezid'i intihara dayalıdır. Türkiye'ye yönelik Bağseven, "Brüksel'dc bir Türk makalenin başlığını götürecek bir hezimete önyargılaruı çoğunun temelinde filınleri festivali düzenleme, sergiler "Chaillot'da Bir Taleban" uğratan TatarBarlas kırması tarihsel kökenli olumsuz düşünce ve açma, tiyatro vc ıniizik (caz) ağırlıklı diye atınca isler istemez biz de TimurLenk (Aksak 1336bilgiler, MüslümanArap ve çahşmalar yapma vc belediyenin ilgilendik. "Üstat" 1405), çağını, o günün MüslümanTürkiye imajlarının destegiyle Brükscrc, Belçika'da aktüalitenin elverdiği dünyası çapında epeyce karıştırılması büyük rol oynar. Türklerin kalıcılığını süngelcycn hcykcl "teşbihle" yalnızca "zalim ve etkilemiş. Kırgız steplerinin Yabancıların dağarcığında Türk'ü dikme" gibi projelerini anlatırken sadistTimurienk"in kanlı çoban oğlunun Moskova, karakterize eden daha önemli ve "Belçikalüann Türk kültürünü ve tarihine saldırmakla kalmıyor, Konstantinopol'dan Kahire, çağdaş görünümler bulunmuyor. Türkiye'yi yakuıdan tanııııasına vc "öncÜKİevrinıci" rejisör JeanPekin'e uzanan gücü, Avrupalının bilinçaltında, tarihteki Belçika'da yaşayan Türklerin kültürel Baptiste Sastre'm sahncye Avrupa'nın "sakin akan üsmanlı ve lslam çağnşımlan yaşamlannın zcnginleşmesine katkıda koyuş stilini yerin dibinc günlerine" bir sıra neredeyse nedeniyle "Araplarla özdeşleşen bir bulunacaklannı" vurguluyor. Hafta batınyordu. Piyes başlamadan "Türk" korkusu kadar Türkimajı" var. 11 Eylül'den sonra içinde AB'yi etkilemek amacıyla önceki FormıılaI "Mogol" korkusunu tattırmış. Müslümanlara daha önyargılı ve Kemal Derviş, Mesut Yılmaz, Ismail giirültülerinin seyirciye Çin Nice kültür ve bilim adamı şüpheci gözle bakılmaya başlandı. Cem ve TBMM Başkanvekili Yüksel işkencesi çektirdiğinden, "Aksak Timur"u konu etmiş. Belçika Türk Kültür vc Sanat Vakfı Yalova'nın yaptığı görüşmeler ya da 11 oyuncuların rezilrüsva Işte bunlardan biri de tarafından Brükscl'de düzenlenen Eylül sonrası "laik ve demokraük Türk yorumuna tam bir Shakespeare öncesi klasik "Azınlıkta Kaldık" adlı lck kişilik modeli"nin fark edilip diğer tslam "çamurlama" düzüyordu. tngiliz Tiyatrosunun en gösterisinde, dışarıda ve "içe dönük bir ülkelerine örnek göslerilmesi sizi Hakiki zehirli oklarını ise tanınmış ismi, Christopher Ortaduğu ülkcsi" olarak algılanan umutlandırmasın. AB yurttaşlarının Japonyakraliyetaüesinin miniküyesi hem dc cumhurbaşkanlığı ve Mariowe (15641593). Türkiye'nin, Araplarla bilinçaltını temizlemenin en önemli genel seçimler yarışmasına Steplerin çoban çocuğu, P r e n S e S Aiko, annesi Prenses Masa1 özdeşleşlirilmesine bozulduğunu araçlanndan biri, uzun soluklu kültür ko'nun kollanııda dün hastaııcdcn ayrıldı. Prens Naruhito nuıı eşlik ettiği annckız, hastancnin kagirildiği şu günlerde ne idüğü kendisinden 2 yüzyıl sonra vurgulayan çağdaş meddah Uğur ve sanat ctkinlikleridir. Ya Belçika pısında doktoriar ve personel tarafından ugurlandı. Beya/ bir battaniyeye sanlı minik prenses ise belirsiz, adına "kültürel yaşayacak Canterhury'li bir Yücel, "Eskidcn insanımız yinc cahil Türk Kültür ve Sanat Vakfı benzeri kapının önüııe yıgılaıı basııı nıcnsuplarıııın vc kanıcraların gürültüsüne rağmcıı her şeyıleıı haberalışürma" bile denemeyecek Ingilizin, kendisıni gerçekten ama vakur dururdu. Şimdi girişimleri çoğaltacağız ya da bekleyip siz uyumaya devam etti. Japonya Vcliaht Prensi Naruhito ile 8 yıldan fazla süredir evli olan Prenses çalışmalara verilen "kamu efsanevileştirecek klasik bir arabeskleştik ve kabalaştık. Biz Arap Yücel'in "Azınbkta Kaldık" oyununda Masako'nun 1 Arahk'ta doğum yapması bütün ülkede sevinçle karşılanmıştı. (Fotoğraf: AP) dcstcğine" saklıyordu. degiliz. Anadolu degerlerini anlatahîn. anlattığı, 2. Dünya Savaşı sırasında Hükümetin, bütçesinin en iri Anadoluluğumuzu ve kendisine "Hitler Türkiye'yi işgal kalemini eğitime, yüzde 1 'den çok kültürlülüğünıüzü vurgulayakm" etnıcyi planüyormuş, bu adanı ele fazlasını kültüre ayırması, derken sanki Avrupalı Türklerin geçirdiği ülkelerdeki üısanlan sabun (FVansa'da yıllık hütçenin (Radikal lslamcı gruplar ve aşırı yapıyor" denildığınde "Köpürenin yüzde l'inin kültür milliyetçiler hanç) sözcülüğünü yapar a.ına koyün" yanıtını veren Dadaş gibi Bu ülkenin soğuğuna alıştım, bütün Nobel ödüllüler edindiği parayı Nobel Vakfı'na çocuklarını müzik ve tiyatro bakanlığına aynlması 20 yıl gibiydi. Eskiden çöpçülük yapan "Sabun yapılırsak köpürmeyeceğiz!" yalnızlığına da; otobüste, Stocklıolm'e ve Oslo'ya bu amaçla verecekmiş. Amacı, aracılığıyla topluma süren gerçek bir toplumsal Belçikalı Türklerin, şimdi kurdııklan Kuzguncuk'ta bütün dinlerin trende hatır hatır elma gariban ve sıradan uıanlara kazandıran bir güzel insana davetliler. 163 kişi geleceğini mücadele örnegidir) sadece temizlik şirketlerinde başkalannı kardeşliğiyle Rumlar, Ermeniler, yiyenlerine, yaşlılara ve yardım etmekmiş. Nobel Vakfı veriliyor. Kuşkusuz, "esas" bildirmiş. Bu sözünü ettiğim, Paris 'te günde 3 00'den fazla çalıştırır hale gelmeleri, Yücel'ı Musevilerle iç içe geçen, hanımlara yer vermeyenlere ve bildiğinıiz Nobel ödülü. Bir de hayır demiş. Bizinı pulcumuz Nobel Ödülleri'nin töreni ve tiyatronun perde açması, sevindirmiş. Ayaküstü muhabbetin çan sesinin ezan sesıne kanştığı, hatta 32 dişini göstererek da, kendi ödülünü kendi balosu çok daha görkemli az bildiğimiz var: "Alternatif kamu TV ve radyolarının (stand up) çığnndan çıkmasına Müslümanlann ölen Rum komşulan esneyenlcrc bile alıştım. Ama olacak. Bu yıl biraz koymuş. Her yıl Nobel Ödülü" ülkenin en kaliteli yapıt ve sinirlenen Yücel, "Daha Amerika için Fatiha okudıığu, keyif şu kasımaralık karanlığına "muhatarah dunınıa" kişilere ve olarak STOCKHOLM ürünlerini sergileınesi, yan keşfedilmeden önce Anadolu 'da dolu günlerin ("Salkım Hanım'ın alışamadım. Sabah evden rastladığı için 10 Aralık günü kuruluşlara ödül tanımlanan kamu destekli Fransız meddah geleneği vardı" dıyerek stand Taneleri" tartışmasıyla tekrar gündeme çıkıyorum, karanlık. Öğlenı Alfred Nobel'in ölüm olarak 200 bın "Doğru Yaşama sinemasının I Iollywood'un up'çılann Amerikan taklitçiliği yerine, gelen 19421943 arasında yüzlerce biraz geçince, hava karanyor. yıldönümü kent merkezı dolar venyor. Ödülü" Jakob biııde 1 'i bütçelerle kendi GÜRHAN Geçen yıl bu yüzünü Anadolu değerlerine çevirmesi Musevi, Ermeni, Rum asıllı Yazları dunun tersı ama bıınu güvenlik ablukası altına von Uexkull adlı çapında harikalar yaratması ve UÇKAN gerektiğini söyledi. Sanatçının doğup yurttaşımızın yıkımına neden olan bilınek, efkârımı gıdermiyor alınacak. Ardından Noel ödülü alanlar yan lsveçlı, yan "Made in USA" patentli büyüdüğü Kuzguncuk altöyküsünün varlık vergisi uygulamasının bazı Boşuna değıl bunca insanın furyası başlayacak. Mağazalar arasında, Alman bir filmlerin pazarın yüzde 45'ine anlatıldığı, zaman zaman çocukluk olumsuz etkileri hariç) benzerini AB yazları aydınlıktan uyunmuyor ıdealist, Nobel ve hele postaneler dolacak. ~~^~ Bergamalı hâkim olabilmcsi "liberalüm günlerine "geri göndermeler" yapan ülkelerinde de yaşamak olası. Yeter ki kışın da başka türlü karanlığa C'üzdanlar boşalacak, çocuklar direnişçilerin Ödülleri'nin şampiyonlannı" çiledcn güncel esprilerle gelişen, içinde hüzün Türk Kültür ve Sanat Vakfı benzeri, katlanılmıyor diyerek kafa tutturup duracaklar ve hiçbir arasına "Dünyanuı sorunlanna omuzdaşı Birsel Lemke de çıkartıyor. "Taleban"ı ve komedinin kol kola gezdiği tck AB ülkelerindcki a/ınlıklann çekip durmalan! Nobel'in şeyden hoşnut olmayacaklar. prarik çözümler bulunmasuıda vardı. Bu yılın ödülleri; Israılli yaratanların "Taleban"la, kişilik oyunda, sıcacık Boğaz köyü girişimleriyle başlatılan duyarlı çabalar bile alternatifi var, bu bir banş örgütünün kunıculan, Şu Ankaralı ise ruhunun başanh olan kişilere verilmesi "Cumhuriyetçiler" arasında Kuzguncuk'ta, bütün dinlenn, azınlıkta kalmasın! karanlığın yok! Halen "Nobel karanlığını gidermek için tngiliz nükleer silah karşıtlan, için" bu ödülün de paralellik kıırma çabaları gün mezheplerin kardeşliğiyle Rumlar, Haftasrndayız. Bu yıl 100. Brezilyalı çevreci bir hümanist ıçındekı gızli mumlan konulmasını ıstemış. Değerli ışığında eriyıverıyor Ermeniler, Muscvilerle iç içe geçen yıldönümü kutlanacağı için yakacak. Artıkyandığı kadar... ile Venezüella'da sokak pul koleksıyonlannı satarak eposta: erdincutkııf" yahoo.com Bir de en "altta kalan" var. O ırkçılığın henüz keşfedılmediği keyıf da "Türk" Marlovve'un dolu günlerkonu ediliyor. Yücel'in "Büyük Timurienk" pıyesini gözlemleri ve yakın tarih izlediğinız zaman tanıdığımız siyasetçilcrimizin ve medyatik kişilerin kadarıyla klasik Batı tiyatro taklit ve portreleriyle bezenen oyunda, eserleri arasında bu denli sık Teyo Pehlivan, Havlucu Mehmeî, Köşk "Türk" sözcüğünün geçtiği Emin gibi Anadolu değerlerinden ikinci bir piyes yazılmadığını Senegal'i turizme. Uygarlıktan biraz olmayan oteller çıkıyor karşınıza. Safari Hiç Afrika'ya yolunuz düştü mü? Öyle öyküler de anlatıldı. DAKAR görüyoruz. 15. ve 16. keşfedememiş. olsun uzaklaşmak, bütün yapanlar ve turistler için saz çadırların filmlerde gördüğümüz gibi, siyah Sahnede "sahncyi bırakacağını" yüzyıllarda ihtişanıının Senegallilerin de amaçlan sadece doğııp, yanıbaşında havuzlu otellerin yapılması, hizmetliler eşliğinde, konforlu ciplerle, açıklayan sanatçı, "Önümdc uzun bir zirvesinde olan Osmanh'yı, Türkiye hakkında büyüyüp ölmek olan günü kurtarmaya çalışan Afrika yerlisini balta girmemiş ormanlarda sizlere scrüven var. Yönctmen olarak kendi Timur'un ağzında "Palavracı fikirleri yok. Biz insanlar ve doğanın tüm nasıl etkiliyor acaba? Bazıları işin sunulan hayvanları avlamak değil tabii ki HİLDA filınlcrinıi yapacağım. Beyazperdede de Türk" nitelenıek olsa olsa o hep Batılıların bizi yaratıklarıyla nıacera dolu kolayıru buhııuş bile. Batılıların Afrikalı sorduğum. Afirika'yı tüm bilinmeyenleri ÖZDOĞAN benim insaıılarınıı ve Anadolu'yu dönemde adasına kısılmış tanımadığından günler geçirmek olan her şeye ilgi duyduklarının farkında ile özümsemek ve fark etmek. Hep ANTLJNES anlatacağını. Büyük bir olasılıkla Ingilizin kendi "bilinçalü istiyorsanız, Dakar size olan Afrikalılar onlara kendi yaptıkları merak cderdim, güzel mankenlerin mayo şikâyet ederiz ve Hollandalı bir yapuııcı şirkctlc ortak kaygulannı" aktarmaya yarar. ağaçtan, oynıa insan figürleri ve süs reklamı için fotoğrafçının karşısına Doğu'da, daha ~ " ~ ~ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ göre değil. Biraz çekeceginüz bir fılmlc işc başuyorum" Derin larih bilgisi ve kültür eşyalarını satmaya çalışıyorlar. geçtiği uçsuz bucaksız kumsalların doğrusu geri Senegal'in dolayısıyla müjdesini verdi. Gösteri sonunda adamlığı lescilli Marlowe'un Osmanh'nın yüzyıllarca cgemenlik bulunduğu mekânlan. Tam oradayım şu kalmış ülkelerde ihtişamımızın Afrika'nın içlerine doğru gitmek "ayaküstü muhabbet" ettiğimiz Yücel 22 Aralık'a kadar Chaillot sürdüğü topraklann dışında kalmış anda. Deniz sonsuzluğuyla tertemiz bilindiğini varsayıp dururuz ya, işte gerekiyor. Gece yarısı sığır otlatan ile standup'çılan, TV dizilerini, eski Tiyatrosu'nda sahnelenen Afrika. Gerçi içinde olsa da bir şey karşımda. Henüz kirletilmemiş, maalesef doğuda bile bilinmiyoruz. Ama çobanlar, hayvanlar, kayıtsızca bakan Gırgır günlerini konuşup dertleştik. "Büyük Timurienk" oyımuyla değişmeyecekti. Çünkü Osmanlı, dilini kirletilmek için fark edilmemiş ya da... Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Versan yorgun yüzler, bozuk yollar, tck odalı vc Yücel yönetmenliğini yapacağı filmin, ilgili en güzel ve doğru ifade öğretmeye çalışmamış yabancı uluslara. Nasıl fark edilsin ki Fransızlar dışında. Şentürk,Türk kımliğini en doğru şekilde tuvaletsiz sazdan çadırlardan sızan 4 Anadolu gencinin kişiliğinde, bizi, ise kanımızca Le Monde'un Onlann kültürünc ve dilıne saygı Fransızlar, eski sömürgeleri Senegal'i göstermeye çalışıyor. 29 Ekim Fransızca melodiler, bin yıllık ağaçlar ve yani Anadolu değerlerini anlatacağını 2127 Kasım tarihli kültür göstermiş; şimdi sokaklarda Fransızca şimdi bir turistik durak olarak resepsiyonunda gördük ki sadece Senegal yeşilin her tonu ve her an önümüze söyledi. Oyunu izlemeye gelen (2. ekindeki eleştiri yazısının konuşarak Fransızların yıllardır süregelen kullanıyorlar. Turistlerin yüzde 90'ı halkı ve hükümeti değil, bölgedeki diğer çıkabilecek çocuklar. "Bu insanlar kuşak Belçikalılardan Türkiye'ye başlığı: "Timurienk Amerika ve lngiltere'ye karşı Fransız. 4 mevsimin de yaz olduğu bir ülkelerin büyükelçileri de sevgilerini nerede uyuyor, nerede yenıek yiyor" diye transfer ettiğimiz) Kubat'a, kuliste Tiyatro'nun bcUeğidir." kompleksinin dışavurulmuş iklimde, yaza doyamayanlara kışın esirgemiyorlar. Ama yine de bir Arap sorarken kendinize, ağaçların arasında "Farkh ve güzel bir sesin var, ama ugur.hukuıiK// rfi.fr yansımalarııu bize gösteriyorlar ortasında kucak açıyor Senegal. Havası, ülkesi olmadığımızı anlatmanın güçlüğü orijinal Afrika motifleriyle süslenmiş bulunman gereken yerde değilsin, Afrikalılar. denizi ve güneşiyle. Türkler henüz Senegal'de de karşımıza çıkıyor. Gelelim yüzme havuzlu ama pek konforlu Şu sıralar Afganistan'da bulıınan Kanadalı bir kadın gazeteci, "Burkanın içinde nasıl hissedeceğiıni merak ediyordum" diye anlatıyor. " Denemek için şehirden çıkıp çöle doğru yürüdüın, böylece bir hıırkanın altında olmanın ne olduğunu anlayabilccektim." Tercümanlığını yapan Afgan genç uyarmış onu, "Herkes sana bakacak, buralı olmadıgını hemetı anlayacaklar." Nedcn? "Buradaki kadınlar gibi yürüınüyorsun da ondan" ve sonra ayağındaki botlan gösteriyor, "Ayakkabılann..." Anlatıyor gazeteci: Afganistan'da kadınlann yürürken ses çıkartmalan yasak imiş. Bir rüy gibı sessiz, varlığını hissettirmeden yürümesi gerekirmiş. 11 Eylül olayırun ardından, o ilk şoktan sonra ve Amerikan harekâtının başlaması ile gazetelerde ve TV'lerde Afganistan üzerine yazılıp çizilenler, bugüne değin tüm Batı gazetelerinde yazılıp çizilenlerin birkaç katıdır muhakkak ki. Biraz da harekâtı haklılaştırmak adına, Afganislan'daki hayalın nc dcnli korkunç, kadınlar için nasıl bir cehennem olduğu, çocuk ölüm oranları, hastalıklar... Lnsanlar karşısına çıkan birkaç Afgandan dehşet ıçınde yazılanlan okuyup TORONTO edindiği izlenimlerle tüm Afgan TV'de de ls!am, cıhat, şeriat, kadınlara uygıılanan yasaklar, halkı hakkında bazı sonuçlara cezalar, ölüm oranlan hakkında gitmeyi hak bilerek. "Chartic yapılmış programlan izliyorlar. Chaplin hayatta mı" diye BERNA Bunlar yalan değil. Bugüne DEMİRYOL soruyor tercümanı. "Hiç Yahudi değin neredeydiniz peki? Hey görmedim ben, neye benzcr?" Amerika, rnadem böyle insancıl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Eğitimsiz, görgüsüz(!) Afgan ve korumacı duygular içinde gencine ders veren gazeteci, ona idin, neden bugün görmeye başladın bir Batılı gençlerin oynadıklan oyunları yerlerde çocukların 4'te l'inin 5 yaşına öğretiyor. Toronto'da kadınlann üstsüz gelmeden öldüğünü? Bütün bu istatistüder, dolaşmasının yasal haklan olduğundan bu işe yaramayan rakamlar uzun zamandır bahsedıyor bıraz daha eğlenebilmek için. vardı. Her gün 45 kadın ölüyormuş Bunun üzerine "Beni oraya götürür müsün" Afganistan'da doğum yaparken ve ortalama diyor tercümanı. Nasıl kibar olunurun 7 çocuk dünyaya getiriyormuş bir Afgan dersıni veriyor, gencin kelimeleri eğip kadını. lOOOçocuktan 165'i 1 yaşına bükmeden, hesaplamadan konuşmasına basmadan ölüyormuş, bu ülkede hayata bakarak. Bu ve buna benzer diyaloglar, gözlerinı açtı ise. Bu rakamlan, yeni bir çıkanmlar akıp gidiyor. Bütün bunlarda bılgi imişçesine şimdi öğreniyor Amerikalı. samimiyelsiz bir şeyler var, Afgan gencini Şu resme bir baktığınızda, hastayı ve onun kişiliğinde lüm Afgan halkını iyileştirmeye gönülden çabalamaktan çok, küçümseyen bir tavır, kendinı öğretici hastalık kcndine de bulaşmasın diye kara rolüne uygun görmüş modern Batılı!.. kara düşünen bir hal yok mu? Gazeteci, bir Gazetecinin çöle kadar yürümesının bir başka yazısında tercümanı ile aralannda diğer sebebı de bıraz yalnızlığı, sessızliği geçen konuşnıaları aktarıyor okuyucuya, bulabılmekmış!.. Ama Afganlar asla sizi yalnız bırakmıyorlarmış. Yazısını yazarken kafalarını kâğıdın üstüne eğiyor, her an yanıbaşında bir nıeraklı yabancı bitiveriyornıuş. Çölde bile insana yalnızlık yok diyor!.. Afganistan'da bulunan kinıi gazetecilerin gözlemlennı okurken sankı çölde yalnızlığı aramak, bir burka deneyebilmek veya imkânsızlıklar içindeki bir ülkenin halkı ile aklınca ve kendisince, farkına varmadan eğlenmek şansına enştıkleri için ve bir yandan da, sonunda cvlerine döneceklerini bilerek ve kendilerine de bir çeşit kahramanlık paycsi biçerek mutlular. Evet, neredeyse orada öyle bir dram yaşanmasından mutlular gibi bir hisse kapılıyorum. Ortalama bir Batılının bu üstünkörü ve yalan ilgisı ve insan haklan masalı anlatırken bile içlerinde üstün uygarlık olduklan inancını beslediklerini gördükçe, hakları olmayan bir fotoğrafı çekiyorlar bazıları, diye düşünüyorum. Bilmedikleri bir yaşamın fotoğrafını çekiyorlar. Şöyle bir duraksayıp deklanşöre basıyor, karenin içinde ne olduğundan habersiz, yürüyüp gidiyorlar. 'Chaillot'da Azmlıkta kalmayalım! Her şeyin alternatifi var, şu karanlık dışında Düşlerdeki gibi yaşamak ve Afrika
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog