Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyet k ı t a p 1 a r ı AĞLAMAKVEGÜLMEK İlhan Selçuk S L.MtâpfculObü ÇjJPsarUımA.Ş.TiiıkocaJıaıd No 39/41 CM334)Cagalo&lulstanbulTel (212)5140196 78. YIL SAYI: 27820 / 500.000 TL (KDViçınde) Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S NADİ (19241945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (19451991) ŞTÜR Selçuk ^Cumhuriy*< ^ kitap kultfbü C*» PK»l«m» A Ş Türtoo* C»d No39/41 O4.1M>Ca8alo8lulstanbul Icl (212151401 96 7 ARALIK 2001 CUMA Baskılannı arttıran IMF, kısıtlamalann yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesini istedi acı yılbaşı lık ayı sonuna kadar yaşama geçınlmesini istediği öğrenildi. IMF'yle yürütülen çahşmalar kapsamında Başbakanlık'ın tasarruf genelgesine görc 50 yaş üstünde kaç kişinin emekli edilebileceğine yönelik çalışma yapılıyor. Kamuda emekli etme ve işten atma yöntemlerıyle 100 bin kışınin istihdamına son verilmesi talebinin Dünya Bankası'nın çalışmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Dünya Bankası'nın özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışma yaptığı, 50 bin kişilik fazla işçi tespit ettiği ve kamu bankalarından tnemur olarak kalmaya devam edecek 25 bin kişinin konsolide bütçeye yük olarak aktanlması yerine emekli edilmelerini talep ettiği kaydedildi. IMF ve Dünya Bankasf yla yapılan görüşmelerde, ekonomi bürokrasisinın bu kişılenn emeklilik koşullarını yerine getirmediklerıne dikkat çekerek emekli edilmelerinin olanaksız olduğunu anlatmaya çalıştıklan öğrenildi. Tasarruf paketinde yer alan düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe konulması için baskı yapan IMF heyetınin, bu önlem DPT MÜSTEŞARTNDAN ELEŞTÎRİ Dünya BankaSl'niti çalişmasi Kamuda zorla emekliliğin Dünya Bankası'nın özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yaptığı çalışma sonucu gündeme geldiği ortaya çıktı. Dünya Bankası'nın 50 bin fazla işçi tespit ettiği ve bunlann emekli edilmesini talep ettiği belirtildi. IMF'nin, emekli edilecek işçilerle ilgili komitenin bir an önce kurulmasını istediği öğrenildi. İşçi sendikalannın komiteye katılmayacaklannı ^ açıklaması nedeniyle de sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. BANU SALMAN / EBRU TOKTAR ANKARA Kamuda 100 bin kişinin ışten atılma isteminin Dünya Bankası'nın çalışmasıyla gündeme geldiği öğrenildi. Dünya Bankası'nın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yaptığı çalışmada 50 bin işçinin fazla olduğu kararına vardığı, kamu bankalarından Devlet Personel Başkanlığı'na aktarılacak 25 bin kişinin de emekli edilmesini istediği belirtildi. IMF'nin, tasarruf paketmde yer alan kısıtlamalann ara Derviş yine hedef adam # Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşan Akın Izmırltoğlu, Devlet Bakanı Kemal Derviş'in Brükserde AB'ye sunulan Katılun öncesi Ekonomik Program'ın orta ve uzuıı vadeli hedefleri icermemesine dönük cleştirisi ve eşgüdüm somnvından şikâyet etmesine tepki gösterdi. # Izmirlioğlu, "Müşterek iradeyle karar altına alınmış, tüm üyelerce imzalanmış, hukuki yollardan Dışişleri kanahyla dış şahsiyctc sunulmuş bir program hakkında Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kunılun bir üyesi, bır bakan tarafından karşı tarafın değerlendirmesi gelmeden açıklama yapmaktadır" dedi. • //. Suyfada i: Kaynak SlkmtlSI y o k Başbakan Yardımcısı Özkan, Devlet Bakanları Derviş, Keçeciler ve Gaydalı emekli sayısını belirlemek ve kaynak sıkıntısını değerlcndirmck için toplandı. Keçeciler, 50 yaş ve üzerindeki işçi sayısının yaklaşık 27 bin olduğunu, gönüllü emekli olmak isteyen 30 bin kişi de bu rakama eklendiğinde resen emekliliğe gerek kalmayacağını söyledi. Derviş, bütçeden 29.7 katrilyonun kıdem tazminatı için kullanılabileceğini belirterek "Kaynak sorunu yok" dedi. lerin aralık ayı sonuna kadar yaşama geçirilmesini istediği, bunun da 11. gözden geçirme ve yeni standby'ın koşullarından olduğu öğrenildi. IMF heyetınin, 50 yaş üstü emekli edilecek kişilerle ilgili komitenin bir an önce kurulmasını istediği öğrenildi. Ancak işçi sendikalannın komiteye katılmayacaklannı açıklaması nedeniyle de sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Özelleştirme Idaresi'nin ise MArkasıSa. 17,Sü.3'te Son kalesi Kandahar'ı da teslim edeceğini açıklayan Taleban, silah bırakacak TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİYERİ Diptekilerin lideriyiz # Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi tarafından yapılan "Türkiye profili" konulu araştırmada, Türkiye'nin 'en'leri belirlendi. 11 ayn kategoride yapılan çalışnıalar sonucunda "Istatistiklere göre dünya liginin dibındeyiz, sürünüyoruz" yorumu yapıldı. # Türk Metal Sendikası'nın aylık yayın organı Türk Metal dergisinde yer alan araştırmadaki bazı verıler şöyle: Yüksekokul mezunlan arasında işsizlik oranı en yüksck ülke, OECD'yc üye 29 ülke içinde 25 yıldır enflasyon şampıyonu, dış ticaret açığında dünyada 2. sırada, kayıt dışı ekonomide 16.5 katrilyon lira ile 1. sırada. • 11. Sayfada Taleban dönemi bitti Geçicl hükümetten af hazırlığı Afganistanda 22 Aralık'ta göreve başlayacak geçıcı hükümete başkanhk edecek Hamid Karzai, Taleban'ın son kalesi Kandahar'dan aynlacağını söyledi. Karzai, Taleban savaşçılannın evlenne dönmelerıne izııı venleceğini belirterek "Af, sadece sıradan Taleban savaşçılanna uygulanacak, Molla Muhammed Ömer'e değil. Önıer, terörü kınamazsa güvcnde olmayacak" dedi. Filistin iç savaşa sürükleniyor Gazze'dc Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'in Filistin polisi tarafından göz hapsine alındığı evinin önüııde toplanan yaklaşık 1000 Hamas yandaşının polis araçlarına, polislere taş attığı ve bir aracı da yaktığı bildirildi. Çatışnıalarda 1 kişi öldü. Gazze'de Filistin polisi ile Filistinliler arasında başlayan çatışmalar, "iç savaş provası" olarak nitelcndiriliyor. Gözlemciler, olayların, lslami Cihad ve Hamas örgütlerini çökertmesi için ağır baskı altında olan Arafat'a, "bu yolda devam ctmcsi halinde ne olacağı konusunda Filistin sokakları tarafından verilen bir mesaj" olduğu değerlendirmesini yapıyorlar Molla Ömer serbest bırakılamaz ABD Savunma Bakanı Donald H. Rumsfeld, ülkesinin, Taleban lideri Molla Muhammed Ömer'ın serbest kalmasına izin verecek bir "Kandahar teslim anlaşmasını" kabul etmeyeceğini söyledi. lngiltere Başbakanı Tony Blair de "Bu çok hızlı gelişen bir durum. Şimdi Taleban'ın nihai çöküş ıçine girdiği görülüyor" diye konuşru. • 9. Sayfada BRÜKSEL NOTLARI 1 AY KÎRA ÖDEMEYENE TAHLtYE Kiracılara kötü haber II IIII II II II Kıbrıs için AETde masa senaryolan # Brükserde en çarpıcı ve önümüzdekı dönemde ABTürkiye ilişkilerini Kıbrıs açısından belirleyıcı sözler Verheugen'e ait. Ona göre: "Biz, KKTC'yi de, Kıbrıs Rum kesimi gibi, eşit olarak almaya hazırız. Ama önce Kıbrıs için masaya oturmak gerek. Bu süreç şimdi başladı ve olıımlu." Eşit olarak masaya oturmamak, Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin ödünü. Daha sonraki eşitlik ise AB'nin ödünü. AB kaynaklanna göre en geç 2002 Haziranı'nda oturulacak masa gündem gündeme ak masa geliyor. Y/U.ÇM DOĞAN'in 17. Suyfada II IIII II 1 1 1 1 ıııııı a »M II IIII II II M II II || II M" # Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kontratın özel koşullar bölümündc kiranın bir ay ödenmemesi durumunda dönem sonuna kadar olan tüm kira borcunun muaccel hale geleceği belirtilen durumlarda, sadece bir aylık kirayı yatıran kiracının tahliye edilmesi gerektiğini bildırdi. KKTC muhalefeti AB'de söz istiyor M 8. Sayfada # Yerel mahkemede görülen davada, tahliye istemı reddedilen ev sahibi konuyu temyiz ederek Yargıtay gündemine taşıdı. 6. Hukuk Dairesi, 1 Ekinı 1994 tarihinde düzenlenen 1 yıllık kontratta, kira bedelinin her ayın başında peşinen ödeneceğınm belirtildiğini, özel koşullar bölümünde ise bır aylık kiranın ödenmemesi durumunda kontrat sonuna kadarki kira paralannın muaccel olacağının kabul edildiğini saptadı. M 17. Sayfada Türkiye vitesi yükseltiyor M 8. Savfada • 8. Sayfada (Fotoğraf: REUTERS). Susuzluğa adım adım ÖZLEM Yİ'lZAK 17 Mart 200()'de Hollanda'nın Lahey kentinde 100'den fazla ülke temsilcisının katıhmı ile gerçekleşen Dünya 2. Su Forumu'nun ardından bu kez "su krizi" Almanya'nın Bonn M Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da GÜNCEL Çantayı Hafifletmekl Brüksel'de düzenlediğı basın toplantısında geniş açıklamalar yapan Devlet Bakanı Kemal Derviş, "Çok açık konuşuyorum" dıye söze başlıyor ve: "IMF'den 10 mılyar dolar ek kredinin bu kadar hızlı çıkmasında, hiç şüphesiz, Türkiye'nin dış politikası ve teröre karşı mücadelenın ıçınde olması bize yardımcı oldu" dıyor. Bu sözler 11 Eylül'den beri yazılıp çizılen, ne kı za CÜNEYT ARCAYÜREK Naklen riişvet Haber Merkezi Show TV'de dün gece yayımlanan "Ateş Hattı" programında, yapılan bir rüşvet pazarhğı canlı olarak yayımlandı. Show TV muhabiri ile rüşvet pazarlığına girişen ve kendilerini Ankara'da şube mtidürü ile memur olarak tanıtan Cemal Kabal ve Nevzat Gürgen polis tarafından suçüstü yakalanarak «özaltına alındı. Emniyet yetkilileri, Show TV muhabirinin canlı yayında verdiği ve önceden seri numaralan alınmış 500'er milyon lirayı iki kişinin üzerinde buldu. Kabal SİT alanı üzerine kurulacak bir tesise Türizm Teşvik Belgesi verilmesi için 200 milyar liralık rüşvet isterken diğer kişi de 100 milyar lira rüşvet talep etti. 9'• GÜNDEM Afganistan Laboratuvarı! Almanya'nın eskı başkenti Bonn'da bir araya getirilen Afgan gruplar, BM gözetimınde 6 aylık bır hükümet kurdu. Üzerinden yarım aün geçmeden de Kuzey Ittifakı komutanlarından özbek General Raşit Dostum, hükümeti tanımadığını açıkladı, devam etti: "Dışişleri Bakanı bizden olmalıydı. Kabul edebileceğimiz bir hükümet kurulana dek Kâbıl'e gıtmeyeMArkasıSa. 17,Sü.8'de MUSTAFA BALBAY mArka<nSa.l7,Sü. l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog