Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

r SAYFA CUMHURİYET 5 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorusfacumhuriyet.com.tr Cumhurbaşkanının Vetosu Yerinde... Halit ÇELENKiMt/Mn î fın^hurr>as.ıtanfSayin Aft&ıct NecdetSezer, Turk Ceza Yasası'mn 313 314 maddelerınde duzenlenen ve halk arasında hortumlama ve çete olarak bılınen "suç işlemek için örgiit kurma" suçlarını Devlet Guvenlık Mahkemelen'nın görev alanından çıkaran 4719 sayılı yasanın kiıııi maddelerini veto etlerek bir ke/, daha göriişülmek Uzere TBMM'ye geri gönderdi. Bu veto olayı uzenndekı değerlendırmemızı açıklamadan once DGM'ler hakkındakı duşuncelenmızı kısaca anımsatmakta yarar goruyoruz DGM'ler Yasası, 11 iemmuz 1973 gununde Resmı Gazete'de yayımlanarak yururluğe gırmıştı Yasa daha tasarı halındeyken Turkıye'de bı/ım de ıçınde bulunduğumuz DemokTat Hukukçular ve hukuk kuruluşlan ona karşı çıkmışlar, bu mahkemelenn, anayasada kabul edılmış yargının bağımsı/Jığı, doğal hâldm, hâkim güvencesi ilkelerine aykın oldugunu, bu mahkemelerle sıkıyonetımsız bır sdcıyonutem uygulamasının amaçlandığını ılerı surnıuşlerdı Buna karşın tasarı yasalaşmış ve eleştırıler de burmuştu Konu Anayasa Mahkemesı'ne goturulmuş,, yuksek mahkeme yasayı "yargının bağımsızhğıilkesi"ne aykın gorerek ıptal etmış ama donemın sıyasal ıktıdarı bu mahkemelenn kuruluijunu bır anayasa hukmu halıne donuşturerek ıptal karannı etkısız duruma getırmıştı Yıllar sonra Avrupa Insan Hakları Mahkemesı açılan bır dava sonunda DGM'lerde asken hâkımlenn gorev yapmasını Avrupa lnsan I laklan Sozleşmesı 'ne aykın bulan bır karar almış, Turkıye de bu karara uymuştu Ancak burada ayrıntılarına gırme olanağımız bulunmayan birçok anayasa] ve yasal nedenlerden otiirii bİ7 bu olağanıistiı mahkemelerin kaldınlması gerektigi düşüncemizi korumaktayız. gut kurmuşlar, bankalann, kımı kurumlann ve Hazıne'nın para ve mal varlıklarını zımmetlenne geçırmışlerdır Bu kiîjiler arasında buyuk sermaye sahıplen, fabnkatorler, burokrasıde onemlı gorevler yapaıı yuksek derecelı devlet mcmurları ve bakanlık yapmış mılletvekıllen gorulmuştur îşte yargılamalann surmekte olduğu bu aşamada bır yasa onensı hazırlanarak hortumlama, çete oluşturma ve bunlara bagb ruşvet, gorevi kotiiye kullanma vb. suçlarının DGM'lerın gorev alanından çıkarılması ve genel mahkemelere gondentmesı ıstenılmıştır Buna ıli!>kın ha/ırlananyasatasansı TBMM'cekabul edılerek yasalaşmıştır 4719 sayıb bu yasa kamuovunda haklı olarak çetelerin, hortuınculann, soygunculann ve gorevi kotuye kııllaııanlann korunması olarak algüannuşür. Sayın Cumhurbaşkanı'nın veto ettığı yasa budur Hcmen soyleyelım kı Cumhurbaşkanı'nın 4719 sayılı bu yasayı veto etmeden once her yonuyle ırdeledığı, konu ıle ılgılı anayasa hukumlennı, Ceza Yasası'nın 313 ve 314 maddelerini, 4442 sayılı "Çıkar Amaçlı Suç Orgütleriyle Mücadele Yasasrnı, 1412 sayılı Ceza Yargılama Usulu Yasası'nı, 3842 sayılı yasayı gcrekçelerıyle bırhkte kar şılaştırmah olarak ınceledığı dokuz sayfalık veto gerekçesının okunmasından anlaş.ılmaktadır PENCERE sı amacıyla ozel nıtehkte yasa çıkanldığı bıçımınde anlamasının guçlu bır olasılık olduğu, bu durumların ıse kamu vıcdanını dennden yaralayacağı Yargıya olan guvenı sarsacağı, yinedosyalann genel mahkemelere devrinin ve yargılamanın yeniden başlamasının u/un sıın alacagı, davalann sürüncemede kalacagı hatta zamanaşımına uğrayabilecegini biitiın bunlann hukukdevleti ilkesine aykın düştüğünü göstemıektedir. Bu gerekçelen bır yazı çerçevesınde aynntılanyla okuyucuya sunmanın olanaksızhğını goz onune alarak gerekh gorduğumuz noktalarına değınmekle yetınmeyı yeğlemıs bulunuyoru/ Yukanda açıkladığımız gıbı Devlet Guvenlık Mahkemelerı'nın tamamen kaldınlması gerektığuıe ınanmakla beraber, bu mahkemeler gorevlerıne devam ettığı sure ıçınde hortumlama, çete oluşturma ve benzeri suçlan ışleyen kışı ve orgutler ıçın onlan koruyucu nıtelıkte ozel yasalar çıkarılmasını, yasaların genellığı ılkesıne aykın buluyor, Cumhurbaşkanı'nın yukanda özetlenmeye çabşüan veto gerekçelerini adalete hiznıet yolunda abbnış önemli bir adını olarak degerlendiriyoruz. İslam Başka, İrtica Başka.. 11 Eylul bır "Mılat" New York'ta "Ikız Kuleler" yıkılmasaydı ıkı gerçek daha uzun sure ortulu kalacaktı Bunlardan bırı teror gerçeğı ötekı ırtıca1 Her ıkısı de laık Turkıye Cumhurıyetrnın başına sureklı bela1 Amerıka her ıkısını de dunya çapında beslıyordu, sılah kendısıne donunce bırden sarsıldı1 Goruldu kı Ataturk Turkıyesı'nın "laık cumhurıyet modelı" Muslumanlık dunyasında tektır, Anadolu, İslam coğrafyasında, çağdaş yaşama, ınsan haklarına, demokrasıye en yakın ulkedır • Dıyanet Işlerı Başkanı Mehmet Nurı Yılmaz gazetelere yansıyan demecınde (3 Aralık 2001) dıyor kı "Tembellığe, cehalete, haksızlığa savaş açmış; çalışmayı, araştırmayı, ılım yapmayı emreden Muslumanlıgın gereklerı yerıne getırılmış olsaydı, herhalde dunyanın en medenı ve gelışmış ulkelen İslam ulkelerı olurdu Bu tezımıze bazı kesımler ıtıraz edıyor, 'Dınımıze gore dığer dınler batıldır, batıl olan dının mensupları neden ılerledı' dıye soran oluyor İslam ulkelerı Allah 'ın emırlerıne kulak verselerdı, bugun daha çok ılerde olurlardı. Ben bunu soyluyorum " Sayın başkanın söyledıklerıne ınanacak olursak sonuçta şoyle bır sav ortaya çıkıyor Bugun bır buçuk mılyarlık İslam coğrafyasında demek kı Allah'ın emırlerıne hıçbır ulkede kulak verılmıyor, dının gereklerı hıç olmazsa bırkaç Musluman ulkede yerıne getırılseydı, Batı'nın gelışmışlık duzeyıne erışmış bırkaç İslam devletı de olmaz mıydı 9 Batı ıle İslam coğrafyası arasındakı kör kör parmağım gozune fark nedır? Nıçın en "basıt" gerçeklerı gormezden gelıyoruz da başımızı deve kuşu gıbı kuma sokuyoruz? Avrupa'da 'Aydınlanma Devrımı' yaşandı, akıl ınançtan, bılım dınden bağımsızlaştı, laıklık devrımıyle "dın devletı" tarıhe gomuldu, bu tarıhsel seruvenın sanayıleşmeyle eşzamanlı olması rastlantı değıl Batı dını değıl ırtıcayı tarıhe gomerek ınsan haklarını one çıkarabıldı Turkıye Ataturk'un dehasıyla sanayıleşmeden laıklık devrımını yaparak Aydınlanma surecıne gırebıldığı ıçın İslam dunyasında bır tane İslam dunyası ırtıca bunalımını yaşıyor Emperyalızmın pençesınde kıvrandıkça Muslumanın 'Hırıstıyan Saf/'ya karşı tepkılerı dınsel duşmanlığa donuşuyor, Fılıstın'de Hırıstıyan Musevı ıttıfakını gördukçe kınlenıyor Kureselleşme eşıtsızlığı ve somuruyu hızlandırdı, 'Yenı Dunya Duzen/'nde yoksul Musluman ulkelerın sağlıklı bır sanayıleşme surecıne gırmelerı çok guç, neredeyse olanaksız gıbı • Turkıye'de her gun seksen bin camının mınarelerınden ezan okunuyor, seksen bin camıde beş vakıt namaz kılınıyor, televızyonlarda Islamı yayınlardan geçılmıyor Turkıye'de Muslumanlık sorunu yok Irtıca sorunu var Dıyanet Işlerı Başkanlığı bu soruna parmak basarsa görevını ve ışlevını yerıne getırmış olacak . Irtıca başka İslam başka. Dını devlet duzenıne dönuşturmek ısteyenın adı "murtecı "dır Muslumana en buyuk kötuluğu murtecı yapıyor Yetkili adli yargı Anılan gerekçeye göre, incelemeler sonuçta; Susurluk davası diye adlandınlan dava ile görülmektc olan ötcki benzer davalara konu olan eylemlerin I ıırkiyc'niıı iç guvenligi ve kanıu duıeni ile ilgili olduğu, yıne ınceleme konusu 4719 sayıb yasanın ikinci maddesi ile getirilen degişikliğin tcrori/nı ile savaşıın ve devlet güveııliğivonundenolunısu/ctkilerve cksiklikler ve yetersi/Jikler yaratabileceği, genel yetkılı adh yargı yerlennde gorev yapan yargıç ve sav cılann 4422 sayılı yasada ongorulen yetkılerle donatılmamış olduklan, dolayısıyla, bu tur suçların genel yetkılı adh yargı yerlennde gorulmesı durumunda sanıklar arasındakı ıhşkılerın nıtehğı, derınhğı ve karmaşıkhğı nedenıyle olayın gerçek faıllerının ortaya çıkarılması her /aman olanaklı olmayabıleceğı, "aynca" bu yasanın bınncı maddesının yururluğe gırnıesı durumunda kamuoyunun bunu kışılerın korunma Sağlam gerekçeli veto Son yıllarda ulkemızde yenı suç turlen ortaya çıkmıştır Halk arasında hortumlama ve çete olarak bılınen bu suçları ışleyenler, devlet kademelen ıçınde, bırçok kurum ve kuruluşlarda ve bankalarda gorevlı kışılerle bırhkte suç ışlemek ıçın ör • ARADABİR HULUSİ METIN Hukukı, u KöyKent Projesi Utopya mı? Ş e v k e t Ç O R B A C I O G L U ln$ııat Muluıulnkn OJusı GtntlSekrettıı olaıı "Köyşatılan projeler sıırecıdır örneğın bara|lar, ı,ay, ırsal alan kalkınma projesi olan KentPmjesi" Sayın Ecevit'ın 1970'ler sonrası dusjledıgı pro|clennın en dık. kat vekenı ve sonıutu 1978 'de uVanKentPmjesi" Sayın Ecevit'ın sigara fabrıkaları ve karayolu vs'leılc "ÜlkeÖ/alp Köykcnt Demetleri Diucni" adı 1970'ler altında, şama yenı du/enlemeler getıren tum projelenn sonrası du^ledıgı pro|clennın en dıkmi/do projelerin altına im/a atılmış, fakat proKoyışlerı ve Kooperatıfler Bakanlığı aracılığıy(kulturcl, sanayı, ıktısadı ve eğıtını) o/unde muu katvekenı vcsonıutu Vanjelerieimzaatılmamıştır"dıyebıhri7 Sosyalya la, başlatılan "KöyKent Projesi",1978clc donemın ozhendıslık/mımaılık bılmıı ve dısıplını vardır gun polıtıka karmaşasında utopık bulunduğu gıDoğa ve sosyal yasalar adeta muhendıslıkmıbı MHP tarafından da proje tasarımının kendımarlık dokularıyla onıluduı Bu ııedenle mulerıne aıt olduğu savlanarak sahıplenılen bırprohendıslığı yaşamın hıçbır alanında soyutlayaje oldu Yaklaşık çeyrek yuzyıl sonra tekrar ulmayız KoyKent Projesı sosyal, eğıtım, kultur ke gundemıne gelen proıenın ^ıındı de Atave ıktısat bılmıı ıle kurgulanmış bır proje olmatürk'un projesi olduğu savlanmaktadır Neymii, sına karşın proıenın temel dokusu muhendıslık etendım, " Türkiye'de KöyKent Projesi'ni ilk bılımı ve dısıplınıdır Boylesı /engın pro|e kurolarak Ataturk başlatmış... Hem de 1932 yılıngusuna, ıçerdığı evıensel gereklılıkleııyle guda. Projenin adı da Ideal C umhurıyet Koyu' numu7toplum yapısına yenılıkleı taşıyabılecek ı m V Atatuık"unproıelerını nıtelemek ve sırııfpro|e olarak bakılmalıdır Salt ulkemızın değıl, iandırmak olası m ı ' Onun nıce devasa projelcdunya ulkeleıının kalkınma modelı olarak seçreınvaattığınıyadsıyabılırmıyız''KoyKentPromesı gereken evrensel bıı proje |ebi son çeyrek yuzyılda elle tutulur en somut proKoyKent tasanmı kırsal alan ıçın bır orgutje olarak karşımıza çıkıyor Işte bız bu pıojeden lenmeler butunu ve kalkınma onerısı olmanın yaso7 edıyoni7 Projenin kıme aıt olduğu onemlı nında. bolgesel ve yoresel gelışme proıelen ıçındeğıl 1 llle de bırıne aıt olması gerekıyorsa, de yeralmasıyla kırsal alanda bır donuşıım ama1970'leı sonrası gundeme getıren ve yas,anıa cını da taşımaktadır Ayrıca koylunun uretımıgeçırmeye çalışan Sayın Ecevıt'tır Köy Enstinı, gelışınımı ve verımlılığını arttırarak, yerel detüleri'nden KöyKent'e ve KHGM* ğerleı ı one çıkararak, çağtıl bır ekonomık ve sosyal yapı oluşumunda, etkııı bır proje olarak beProjeye sahıp çıkanların yanında, projenin lırmcktedır Bunedenlekoykentleşmebırgelışgerçek sahıplerını saptadığını savlayan ba/ı ayme ve kalkınma surccı olarak gorulmelıdır Koydınlaı "...26 Ekim 2001 tarihi itibanyla Turkiye'de 35 bin 118 koy var. Ecevit'in Ordu/Mesudiye'de 9 koyu hirleştiren KöyKent'ini hesaba katarsak geriye 35 bin 109 koy kabyor. Ecevttaynı hor la kendı prt>jesine devam ederse 5902 vılında KoyKent olmaıııış koy kabnayacak" yaklaşımıyla projeyle alay etmenın yanında, projeyı utopık çı/gıye oturtmayı da ıhmal elmıyorlar Açlığııı, ı^sızlığın, yoksulluğun kureselleştığı, egemen kııçıık varsıl grupla, yoksullar arasında uçurumlann oluşturulduğu yaşamımızda "KoyKent Projesi" "Koy Enslitüleri'ııdcn" sonra evrensel bır gereklılık olarak karşımıza çıkan en onemlı pro)elerden bin olduğunu soylersek olguyu abartmamış oluru/ lnsan ayakları u/erıne kalktığı gunden ben, yanı sosyalleşmeye başladığından bu yana, yaşamını kolaylaştıracak duzenlemeler ıçeren projeler uretmıştır ve uretmeye devam etmektedır Fakat son yuzyılda gezegenımızde, sosyal yaşama çağın ozgun değışım boyutunda yenı du/enlemeler getıreeek boylesı pro)elerın uretıldığıne pek taıuk olmuyoru/ Emperyalızmın son aşaması kureselleşme saldırganlığında, bu suFERHAN ŞENSOY TARIK PAPUÇCUOĞLU RASİM ÖZTEKİN LEVENT UNSAL recı yaşamanın olası olmadıCELAL BELGİL SERAP GUNAYDIN ALI ÇATALBAŞ ORHAN ERTURK PINAR ALSAN RESUL OKKAN OZKAN AKSU SAYGIN DEÜBAŞ ELÎF DURDU ğını soyleyebılırı/ ORÇUN KAPTAN ÖZGE ÇATIKKAŞ EBRU SOYUERDEN ECE ERDOĞUŞ NATALİ ÎZKUBARLAS Ataturk sonrası, tnönüdove Artız Kuş GAGOŞ nemınde başlatılan ve perçembe.cuma.cumartesl 20:00 pazar 15:00 19'iO'ler hukumetı donemınde sona erdınlen "Köy EnsFerhan Şensoy' un tituleri Projesi" dışında mevSAHİBİNDEN SATILIK cut yapıyı olumlu (po/ıtıO etkıleyetek somut pro|e uretıın BİRİNCİ EL ORTAOYUNU suretı ulkemızde yaşanma23 aralık pazar / 15:00 / 18:00 mıştır Ounumuze dek, klasık Anton Çehov / Ferhan Şensoy projeler hanç, toplumun ekoFİŞNE PAHÇESU nomık ve sosyal yapısına yenı soluk getıreeek somut bır Cüldürü proıeye rastlamak olası de19 aralık çarşamba / 20:00 ğıl Nasıl kı sanayımızde, yaFerhan Şensoy ratıcılıktan uzak montaj sana Çek Konusunda... Aman Hocam! Evet "Çek, bır ödeme aracıdır" Havale hukmundedır. Ancak herşeyden once, çekkarnesı alabılmek, muşterısı ıle banka arasında bır "sozleşme" ımzalanmış olmasına bağlıdır Çek konusunda ılk sözleşme budur. Çekten doğan sorunların ılk muhatabı ve sorumlusu bankalardır. özellıkle tuccarların, yasaya aykın olarak, "vadelı" çek kullanma alışkanlıkları, bankalar sayesınde (') yaygınlaşmış ve yerleşmıştır Oysa bılındığı gıbı çekte vade olmaz Anayasanın "Hıç kımse, yalnızca sozleşmeden doğan bıryukumluluğu yerıne getırememesınden dolayı ozgurluğunden alıkonulamaz" hukmu (m 38); kuşkusuz çek karnesı alınmasını sağlayan muşterıbanka hesap sozleşmelerını de kapsamaktadır Çek keşıde eden kışı ıle lehtar arasında çek verılmesını gerektıren hukuksal olayda bır "temel borç ılışkısı" vardır. Bu yazılı veya sozlu sozleşmesel ılışkı de, çek konusunda ve "sozleşmeden doğan yukumluluk" bağlamında ıkıncı sozleşmedır Çek kavramını ve kullanımını çarpıtmış olanlar öncelıkle bankalardır "Mavı çek, pembe çek, hedıye çekı, bılmem ne çekı " adıyla çek karnelerı bastırılıp, neredeyse her onune gelene verılmış olmasının bırıcık sorumlusu bankaların, çek konusunda cıddı hıçbır sorumlulukları yoktur Damga vergısı yukumluluğunden kurtulmak ve çek borçlusunu hapıs cezasıyla cezalandırmak avantajlarıyla (!) bono (senet) yerıne, "vadelı" çek kullanımının yaygınlaştırılmış olmasının sorumluluğunu, oncelıkle ve özellıkle, bankalar ustlenmek zorundadır Çek karnesı alınıp verılmesınde hemen hıçbır "kamusalyarar" mevcut değıldır Karşılıksız çek keşıde etmek suçunun faılı aleyhınde "kamu davası" açılmasının hukuksal hıçbır mantığı yoktur Bu konudakı kamu davaları, cumhurıyet savcılarının ış yukunu çoğaltmıştır Bır zamanlar ozel bankaların askerler tarafından korunmuş olması ıle, özel hukuk kaynaklı çek borçlusuna karşı kamu adına dava açılması arasında, hukuk mantığı yönunden hıçbır fark yoktur Bu uygulamalar, ışımıze gelınce "serbest pıyasa ekonomısı", zorda kalınca "aman devlet bıze yardım etl" çarpık mantığının sonucudur Bırguven kurumu olan bankalar, çek konusunda ne yazık kı gereken özenı gösterememışlerdır Yasa koyucunun sorumluluğuna gelınce Yasa yapmak cıddı bır ıştır Gerek anayasanın konumuzla ılgılı maddesi hakkında ve gerekse suregelen uygulamayı temelınden değıştıren tum yasa değışıklıklerındeö/r"uygulama maddesi,", b/r"yururluk tarıhı maddesi" konulması, "kamu duzenı" ıçın zorunludur Aksı halde, "buraya bır kuş konmuş, bu tutmuş, bu yakalamış.." Va da "ıstımı arkadan gelsın " olur kı bu da hukuk devletı kavramı ıle bağdaşmaz. Son sozum ceza ve çek yasalarıyla ılgılı çalışmayı yapan Hocam Ord Prof Dr Sulhi Dönmezer'e. Sevgılı hocam, ben deöğrencılerınızden bırısıyım Sız bıze hep doğruları oğrettınız. Çezanın bınncı amacı suç ışlenmesını onlemektır Aman hocam, çek konusunda, oğrencılerınızden Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Profesöru Sayın Prof Dr ErdenerYurtcan'/n 23 11 2001 tarıhlı Cumhurıyet gazetesınde yayımlanan göruşlerıne katılmadığınızı, oncelıkle bankalan sorumlu tutarak gostereceğınızı umarım. Saygılarımla. K ORTAOYUNCULAR 29 ICASIM'DAN BAŞLAYARAK KÖKU BİTTİ ZIKKIM ZULADA Ferhan Şensoy'un Kent tasanmı ıle yerel dcğerlerone çıkarılıp ınsan gucu, becerısı ve doğal kaynaklan ışleme surecıne sokulacaktır 1 ğer kent yaşam kolaylıklarını sağlayacak u Vol, içme sııvıı, kanali/^syon, clektrik, telefon, okııl, saglık ocağı, spor snhalan, vore becerilerinın işlendığı atolyelen \v ıtlaiye hı/ıııctlerini" KoyKent orgutlenmeler butunu ıle ktrsal alanlara taşırsanız, yerel değerlenn yanında buyuk kent kırlılıklerının/çurumusjuğunun de onune geçecek bır sureu ıvmelendırerek ıç goçun onune geçecek ve onu durduracak surecı başlatmış olursunıi7 Ordu'nun Mesudıye ılçesınde somutlanan boylesı evrensel proje ıçın Dunya Bankası Furkıye Iemsıltısı Ajay Chhibber, "Proje fikrini yakından inceliyonı/~ Hayali bir proje değil. Aksine uygun bir proje. Dcsteklemeyi duşunüyorıiA. Dunyanın çoğu bolgesi için kalkınma modeli olabilir.." dıyorsa, boylesı bır proıeyı ulkemızde değıl, tum dunya ulkelennde yaygınlaştırmak gerektığını duşunuyorum Işte bu pro|e ıle ımza atılır Marıfet, bılınen klasık projelenn altına ımza atmak değıl, dunyanın yapısallığını yenıden bıçımlendırecek projelerle ım/a atmaktır Bu surecı bana gore Ataturk başlatnııştır Sayın fcevıt de gunumuzde proje ıle ımzasını atmıştır Onemlı olan Sayın lnonu'nun Koy fnstıtulerı'yle attığı ımza gıbı yok edılmemesıdır 1 ler şeyın olduğu gıbı yaratıldığı ve oyle kalaeağını soyleyen metafızık duşuııceden kendımı/ı soyutlay ıp doğada sureklı bır değışım ve evrım bulıınduğıınu savunan dıyalektık yaklaşımı, dunyanın ozgun gelışım ıstemıne oturtabılırsek boylesı evrensel projelerle ımza atmayı yaygınlaştırabılırız Fakat ulkemızde boylesı evrensel surecı ıvmelendırecek kurum olan Koy Hızmetlen Genel Mudurluğu'nu (KHGM) kaldırmayı duşleyen mantıkla, bu evrensel duşu yaşama geçırmek pek olası gorulmuyor Dunya Bankası yetkılısı KoyKent Projesı'nı fınansman boyutunda destekleme sozunu verırken 1MF dayatmasıyla, bu alanlardan çekılme projelerı gelıştırerek KHGM ıle bırhkte KoyKentı de yok etmek çelışkı değıl mı'? TC. KULTUR BAKANLIĞI GUZEL SANATLAR GENELMUDURLUĞU İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 07 Aralık 2001 Cuma 20.30 08 Aralık 2001 Cumartesı 11.00 Şef: Vladimir ALTSCHULER Solıst: Antonio NICULESCU Vıyolonsel' Program D. Şostakoviç D. Şostakoviç Sonuç Evet onemlı olan duşuncelerın altına ımza atmak değıl, duşuneelerle ımza almaktır Ulkemızde KoyKent Projesi ıle yapılan budur ve bu ımzayı atan da kım ne derse desın Sayın Lcevıt'tır Devletın kırsal kesımdekı tek orgutlu yapısı olan ve merkezı demokratık yapının en guçlıı orgııtu KI KıM'nın yanlış yerınden yonetım (desantralıze) anlayışla ve IM1 dayatmalarıy la yok edılıneye çalışılması duşundurucudur KoyKent Projesi'ni yaşama geçırecck demokratık merkezı yapının kırsal alandakı en guçlu orgutu KHGM'dır Boylesı evrensel projenin ıvmeleneceğı sureçte KHGM'yı yadsımak, beraberınde KoyKent'ı yadsımayı getırecektır Bu sureç aynı zamanda Koy b nstıtulen'nı kapatan mantığın kunımsallığını gundeme orurtacağı ıçın olgunun tum boyutlarıyla yenıden ele alınması gerektığını duşunuyorum Lğer salt baraj ve beıı/er klasık projelenn altına ımza değıl dunyanın kımlığını lyılcştırecek evrensel projclerle ımza atmak ıstıyorsak boylesı kurumları. değıl yaşatmak yaygınlaştınnanın savaşımını vermelıyız (*) KHGM (Kov Hızmetlırı Genel Mudurluğu) Vıyolonsel Konçertosu No 1 Senfonı No 10 Ismet Inonu Sanat Merkezı Kulturpark Bllet satış ve bılgı ıçın: İZDSO Gışe 445 24 56, llen Kıtabevı Konak 425 75 17 D&RALSANCAK 464 10 15, D&R Karşıyaka 364 34 34 EKONOMIK GÜLDURU bir buçuk perde VEFAT Foçalı tbrahım Ağa'nın torunlarından, Evlıyazade, Ozyemışçı, Ustun, Dırım, Gunduz aılelerının yakınlan, Saruhan ve Manısa mılletvekıllerınden Dr Saım Uzel ıle Nafıze Uzel'ın sevgılı kızları, merhume C avıdan Arbıl ıle merhum brtuğrul Uzel'ın fedakâr kardeşlen, Dr Nıyazı lunga'nınhayat arkadaşı, Lren ve merhum Saım'ıncan annelerı, Ankara Unıversıtesı ve Hacettepe Unıversıtesı Klasık Fılolo)i bolıunlerı emeklı oğretını uyesı, çevırmen, C umhunyet donemının yetıştırdığı guzel ınsan Antonina STravef YUNANİSTAN UK, Dr M llısırı Iıınly (IS |K Aralık) (Son ba^vuru 6 Anlıkl SİCİLYA Saııal Urıli(,iM Alılld I ıııı ı (2« Aralık I Otıık) VENEDİK Arkcolog Saadet Özen (28 Aralık I Otak) ANIALYAVEÇEVRESİ Dı\ ül M Ihsan I un ly (29 Arılık I Ocnk) HÂFTASONU KÜLTÜR GEZİLERİ (ARŞIlARIIANLARKAPAMLAKSaıul Ijnhvısı Alıllı luna(K Aralık) Dot Dr M IhsaniuınvlleYEDlTFPFtSTANBlIL İKİNCİ TEPE (21 Aralık) (Dıvan Yolu Abdulhanııd Tuıbesı lCapalıiraı^ı Nuruosııituııyc ( ıınn C, eınherlıtn^ kıidırgn Septımus Sevenus Surlan Mahmuı Paşa Camıı Buyıık Vilıdellanı) Ayrınlılı Bılgı ve Rezervasyon (212) 292 28 74 7< SHARPER2100 I marka HB02300S34 Sıcıl No'lu ö K E cıhazın levhası zayı olduğundan hukumsuzdur OPTAŞ A.Ş. KÂf 1THANE VD. 6440009982 yıı otesıne gıdılemedıyse, toplumsal yapıyı yenıden bıçımlendıretek, çağın o/gun yapısıyla ortuşecek proıeler surecı ulkemızde yaşanmıyor Bılınen geleneksel her ulkenın, hatta uçuncu dunyanın azgelışmış ulkelenndekı ya FERHANGİ ŞEYLER TÜRKAN UZEL 3 Aralık 2001 gunıı aranıızdan ayrılmıştır Anıları çok olsun Nur ıçınde yatsın KIZ1 EREN TUNGA 17 aralık pazartesi / 20:00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMALAR / Takslm, Suadlye, Akmerkez J&İSVİÇRE HASTANESİ "GerçekSonatın Yanında"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog