Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Inıliya/ Sahibi: Yenı Gün Haber Ajansı Basın ve YayııiKilık A !>'yı temsılen Cumhunyet Vakfı adına İLHANSELÇUK Genel Yayın Yonetmenı Ihrahim Utıhbarat Cengiı Yıldırım • ! konotnı Ö/lem YüYıldi7 9 Ya7ii')len Mııdımı Salirıı zak • Kultur Eeemen Berköz • Spor Ahclülkadir Yücvlman • Makaleler Sami Kamoren 0 Alpaslan # Sorunılıı Mudur Du/eltnıe Ahdullah Ya/ıcı • BılçıUclgc Ldibc Fikret İlki/ • Haber Merkezı Buğra 9 Yurl Habçrlcn Mehnıel laraç (§ Avrupa Mudııru. llakan Kara 1 cmsılcısı Giiray Oz YayımUyan. V eııı lıun Haber Ajjnsı Basın vc Yayınulık A !> Bankı Sabah Yayıncılık A i I urk<H.ağı ( ad 19/41 Caflnloglu 14114 tslanhul Pk 246 Sırkeu 1441S Istanbul YayınKurulu İlhaııSelcukfBa:,kan), Emır Kongar (l)anı^m.ın), Orhan Krin»;, lliknıet (etinkaya. Şukran Soııcr, Ibrahim V ıldiA Urhun Bursalı, Mustaf:ı Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılusı Muslafa Balbay Alalurk Uıılvon No 125, Kal4, Bak.ınlıklarAnkara [el 4195020 (7 hal). haks 4195027•lznıırlcmsılcısı Serdar Kızık, 11 /ıy,ı Blv 1352 S 2/3 Icl 4411220, I aks 44191 l7#Adatıa remMİcısı ÇetinYigenoğlu, InonuCd 119S No 1 Kat I, lel Ihi 12 ll.haks W 12 15 Mucssese Muduru Erııl MK\ AM P.M. I ıd. Ştl. • Gencl Erkul # Koıııılııı.ıloı MIKIIII Ghlbiıı Krdumn # Koorduialor Ahnıct Korıılsaıı • Mıı Krhn l y m m n • dcncl MudurYrd hasehe Bulrııl YcıurO Sc\da (, oban 0 I ııuıiMtıaıı Muılunı tcüıe lluseyin (iurır Çelin Lrduraıı Id 0212 S I 4 0 7 S 1 l.ıks 0212 S1184 61 A S.ıli', hn/ılıl Kıı/u lel (0/212) 512 0S0M2Uhal> Haks (0/212) 5HKS9S 5ARALIK2OO1 lrmak: 5.32 Güneş7 06 ögle 12 02 Ikındı 14 22 Akşam 16 44 Yatsı 18 11 Balkanlarda Türk Hikâyeleri • Haber Merkezi Gazetecı yazar Hasan Mercan'ın hazırladığı "Balkanlarda Çağdaş Türk Hikâyeleri Antolojısı" Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürluğü'nce yayımlandı. Antolojıde Kosova'dan 13, Makedonya'dan 17, Bulgaristan'dan 25, Batı Trakya'dan 13, Romanya'dan da 5 edebıyatçıdan seçilmiş 109 hıkâye yer alıyor. Hasan Mercan'ın "Balkanlarda Çağdaş lürk Şırn Antolojısı" de geçen yıl yayımlanmıştı. Hediye alan doktora soruşturma hnrmlar mbe. trjı ıdcftnu, telnuyon. bıraMabı yurtdıy KyaİHU (ihı hnlıycler vemm Promosyonun kadar ilaç yerine Tj"vV «&*•• % ' Y n i T * * ^ ! IT '*ı'ît%>THıiiT* uÜÜT î»' <ıfr*""^"* Ucuz ilaç pahalısmı yazıyorlar Kandaki HIV vipüsü azaltıldı • CHICAGO(AA)AIDS hastalarında ılaçların yol açtıgı yan etkilen azaltmak ıçın ABD'de denenen yenı bir uygulama umut verdı. 10 kışılıkbırAIDShastası grubu üzerınde denenen uygulamada, hastalar bır hafta güçlü ılaç kombınasyonu aldıktan sonra bır hafta ılaç verilmeden dınlendınldı Uygulama ile hastaların kanındaki vırus sayısı azaltıldı 88 hafta sonunda yapılan kan testınde ıse vırus enfeksıyonunun bastırılmaya başlandığı gözlendı • tlaç firmalarının bazı doktorlara, lıastalara kendi ürünlerını yazmaları karşılığında değerli 'hedıyeler' verdığı 22 Kasını tarıhlı Cumhunyet gazetesınde yer almıştı Bursa ll Sağlık Müdürü Serdar, haberlerın basında sıkça çıkması uzerıne genelgeye uymayarak ilaç yazanlar hakkında somşturma açılacağını söyledi. Haber MerkeziIzmır labıp Ouası Başkanı FatihSürenkök, ilaçta promosyon konusunun magazin boyutuyla tartışmaya açılmasını sağhklı bulmadıklarını belırlerek "Olayın ilaç araştırnıaları, ürctinı, pa/arlanması yönüyle taroşdniası gereldr" dedı Bursa ll Sağlık Müdürü Hüseyin Hüsnü Serdar da "ithal ve pahalı ilaç ya/jmı" karşılığında duktorlara verılen promosyonların "eükkurallanaşacak" boyutlara ulaştığını belırterek bu tür ılaçlan ya/anlar hakkında soruşturma açıldığını bıldırdı. Hekımlere "kcıuli ilaçlannı yazmaları karşüığında Nalaşalı tatir ıddıaları ıle ılgılı tartışmalar surüyor. Sağlık Bakanı Osnıan Durmuş, doktorların Nataşa karşıhğı ılaç ya/dığı ıddıasını ortaya atan tzmır labıp Odası Başkanı'nı ıddıasını ıspat etmeye çağıranık "Yoksa ortaya attıklan iddianın altında kalırlar" dedı İlaç Endüstrısı Işverenler Sendıkası'nın (İEİ S) Sheraton üteh'nde düzenledığı, "İlaçlann Eczanelerden Tane ile Verilmesi" panelıne Durmuş'la katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okııyan ıse bazı ılaç fırmalannın, hekımlere, kendı ılaçlannı yazmaları ıçın "Nataşalı tatil" onerdıklerı ıddıalarının soruşturulnıası gerektığıni belırtti IEİS Yönetım Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da ıdıalarla ılgılı kanıtın olmadığını söyleyerek "kannıoyunda hekim camiasuu lekeleyecek biçimde iddialarda bulunmayı son derece yanlış buluyoruz" dedı. 1 iırk Eczacıları Bırlığı Genel Başkanı Mehmct Domaç da böy le bır duruma ıhtımal veremedığını ıfade ettı. Ankara Tabip Odası: İsimler açıklanacak Ankara Tabip Odası Başkanı Ümit Erkol, "Nataşalı promosyon" ıddıalarıyla ılgılı olarak düzenledığı basın toplantısında şıkâyet edılmesı halınde, etik kurallara uymayan firma ve hekım adını açıklayacaklarını bildirdi. Erkol, ılaç sanayıı ile hekım arasındakı bihmsel amaçlı ılışkının kabul edıldiğını, ancak ılaç fırmalannın özel şartlarının kabul edılemez olduğunu söyledı. Ümıt Erkol, "Kongre adı alünda gezUerin dü/enlenmesini, hekinılerin büyük çoğunluğu onaylanuyor. Konunun nıeslek odalanna yansıması dunımunda ise cezalandınlır" dedi. Satrançta doping kontrolü • ANKARA (AA) Satranç hederasyonu Başkanı Alı Nıhat Yazıcı, dünyada ilk kez satranç sporunda ulusal düzeyde yapılan bır yansmada, uluslararası standartlarda dopmg kontrolü yapıldığını söyledı. Türkıye Doping Kontrol Merkezi Başkanı Prof. Dr Aytekin Temızer, satranç sporcusu ıle bır atletın doping kontrolü arasında bır fark olmadığmı belırterek "Bu spor dalında da doping kontrolunun artık yapılıyor olması bence çok olumlu bır gelışme" dedı. akılınpeşime... ABD'li ve Kanadalı hayvanseverler, nesü tükcnmekte olan turnaları koruma aJtına almak amacıyla kuşlann Suvvannee County'den Fiorida'ya göç etnıelerini sağlıyor. Hayvanlan Koruma Dernegi'nin üyelerinden Joe Duff, planörüyle turnalara yol gösteriyor. tklimin kendileri için daha uygun olduğu Florida'ya gitnıelerine öncülük ediyor. Başka bir deyişle onlara göç etnıeyi ögretiyor. Uzmanlar, turnalarm bir hafta sürecek yolculuk sonrasında ulaşacağı Florida'da daha iyi yaşam koşullan alünda olacaklannı ve orada dernek tarafından korumaya ahnacaklannı söylüyor. Sayılan çok azalan turnalarm toplu haide göç etnıelerini ve doğru bölgeye gitmelerini saglamalaruun gelecek kuşaklann da bu kuşlarla taıuşabilmesi için şartolduğununaltınıçi/jyorlar. (fotoğraf:AP) 2000yılında 8 bin kadınjuhnş nedeniyle hastaneye sevk edildi SÖYLEŞİ Hastabldardan korunun Cinsel yolla bulaşan virüsler AIDS: HIV vırüsü taşıyan kan veya kana temas etmiş araçlar yoluyla da bulaşır. Anneden bebeğe geçer. HIV vücuda girdikten 3 ay sonra tespit edilebilir. Hastalıgın kesın tedavısı yok B6İ SOğllklUğU: Erkeklerde sık ve yanmalı ıdrar, kadınlarda akıntı, adet düzensizliği belırtilenyle tanırur. Kann içi iltıhaplanna, kısırlığa neden olur. yolla bulaşan hastalıklardan korunmak ıçın bıhnçlenmenuı şart olduğunu vurguladı. Baltalı, Kutlu Aktaş'ııı Içışlerı Bakanlığı dönemınde erkeklerın de muayeneye göndenlmesı ıle ılgilı genelge çıkartılmasına karşın etkıleyen bır hastalıktır. Erken fark edıldığınde tedavı edilebilir Tedavı edılmezse, vücudun çeşıtlı yerleruıde tümör oluşumuna ve ölüme neden olabılır. H e p a t l t B: Su ve besinlerle bulaşan sanlık tıplennden bındır. Karacığer ıltıhabı, sıroz, karacığerde kanser ve ölüme neden olabılır. Kesin tedavısi yoktur. uygulamaya yetennce yansımadığını söyledı. 1999 yılında hastaneye getınlen 8 bin 760 kışıden sadece 650'sınin erkek olduğunu açıklayan Baltalı, 2000 yılında hastaneye gelen 8 bin 533 kişiden 450'sinın erkek olduğunu belırtti. ATTİLÂ İLHAN "... Rusya Anlaşması, Neden Önemli?..' \S ım ne derse desın, 'Avrasya Plarformu' gundeml \ dedır; Türkiye/Rusya, 'yakınlaşması', çoğumuzun sandığının aksıne; halkın ılgısını çekıyor. Kırk yılın, 'dış polıtıka' yorumcusu Sami Kohen, ne demış gordunuz mu''"... bu noktaya gelinmesinde roloynayan, bir Türk yetkilisinin deyışi ile, 'hâlen Türk/Rusilişkileri altın devrinı yaşıyorl'.." (Mıllıyet, 23 Kasım 2001). Boyle surdurebılırsek, Türkiye Cumhuriyeti'nın dış polıtıkasını, bu ıstıkamette va'zetmış olan, Mustafa Kemal Paşa'nın ruhunu şâd etmış olacağız lı bır hesaplaşma yapmak zorunda kalınca, Londra'yla anlaşmayı yeğledıler, sonuç, 'Tek Ülkede Sosyalizm' sloganı, ve Anadolu'dakı Mustafa Kemal ın, Enver Paşa'ya yeğlenmesı1 Sebep, Moskova artık, pan/lslamizm'le de, pan/Türkizm'le de ilgilenmiyordu. II. Dünya Savaşı'nda, aynı oyun oynanmıştır, bu kere, Nazıler tarafından, Rusya'ya karşı; usteiık, Türkiye alet edılerek1 Bırkaç kere belırttım: Ankara'da, Dışışlerı Bakanı Rüştü Saracoğluya bağlı, gızlı bır 'Dış TurklerOfısı' kurulmuştu, Mareşal Fevzi Çakmak, ışe dahıldı, kuşkusuz 'Milli Şef'ın de haberı vardı Hesap hep aynı, yanlış hesap' Almanlar, Rusya'yı yenınce, XIX. yy. emperyallzm yüzyılı' olunca... Musluman ve Turk Asya coğrafyası serbest kalacak, Ankara da bu yağlı parçaya konacak! Savaş ertesınMayıs'ın ya hemen öncesı, ya hemen sonrasıyde, Sovyet Dışışlerı BakanlığYnın yayımladığı Alman dı; Yeşilçam 'serencam/'nda, takma adla senarSavaş raporları, bunu açıklıkla ortaya koymuştur. 'Milyolar yazıyorum, bır yandan da kafam, tarıhımızle hali Şef'ın bu yanılgısını, Türkiye, savaş sonrasında şır neşır, takıldığım şudur? Rus Çarlığı'nın, Orta AsMoskova'yla bozuşmak, bu yuzden de, Amerika'nın ya Turk coğrafyasına ılgısı, ancak on dokuzuncu yuzkucağına oturmak suretıyle odemıştır. Hâlâ, onun 'seyyılda başlamış; 'Deli' Petro ve II. Yekaterina'ya geyıâtınf çekıyoruz. linceye kadar, o coğrafyadaki Türkler, kendi başlarına yaşıyorlar; iyi de, aynı XIX. yy'da, birden Neden mı? llâhı, bunu bılmeyecek ne var"? SSCB pan/lslamizm'e ve pan/Turanizm'e heves eden, dağılınca, ansızın dıllerde dolaşan Tuna'dan Sarı IrOsmanlı Türkleri, neden onlarla hiç ilgilenmemiş? mak'a Turk coğrafyası edebıyatını kım başlattı. IktıŞaka soylemıyorum, meraklısı kurcalasın gorecektır dardakı lıberal yönetımler değıl mı? Bu defa da, WasOsmanlı tarıhı, sureklı 'Batı'yayonelıktır, ancak, Ipek hington'ın, Ankara'yı kullanarak, Asya'dakı Musluman Yolu', 'keşıfler' çağında; Portekiz denızcılerı tarafın veTurk (Petrol) coğrafyasına, 'oturmak' ıstedığını andan, guneyden tehdıde uğrayınca, Arabistan'a ıner; lamıyor, Moskova'yı hesaba katmadan, dolaylı pan/Turyanılmıyorsam, Kasrı Şirin Antlaşması'ndan sonra, kızm hesapları yapıyordu kı, VVashington'ın planınDoğu ıle ılgılenmemıştır da, ışın ıçınde pan/lslamizm de vardı, bereket bunu, XIX. yy sonrasında, boyle bır meraka duşmesı neOrta Asya Türk cumhuriyetleri, Ankara'dan once an1 den'? Çok basrt. XIX. yy. 'Emperyalizm' yüzyılıdır; has ladılar, yemedıler saten, Ingiliz, Alman ve Rus emperyalizmleri, bir1 birleriyle dünyanın her yerinde, uğraşırlar; zaten, Çatısarak değll, anlaşarak' cözüml ikı büyük dünya savaşının, sebebi de budur: Ingiltere, Osmanlı ıle Çarlığı, birbırıne düşürmek için, Kısaca, ucundan kıyısından dokunup geçıverdığımız, Asya Türkleri sorununu f işteklemiş'tı: Almanya, Inşu uç olay bıle, Asya'dakı Turkler/Muslumanlar 'dagiltere'yı zayıf düşürmek için, Asya'da Müslümanvası'nın; Rusya ıle Türkiye'nın karşı karşıya getırılıp larla başının belaya girmesini istiyordu; Osmanlı'yı, çatıştırılarak, çozulecek bır dava olmadığını, açıkça gosOrta Asya 'macerası'nı harta Enver Paşa'yı, Cıhan terır Rusya ıle Türkiye'nın bozuşması, sadece BaIslam Ihtilali hayaline sevk eden odur; Çarlık'ı detı'lı Hıristiyan ve Beyaz Emperyalizm'ın ışıne gelıvirmek için, Lenin'i gizlice Rusya'ya postalayan yor, eğer Ruslar ve Turkler, sorunu çozmek ıstıyorlarda o! Devleti Aliyye, zayıf düşüp, Batı'da toprak sa, once Ismaıl Bey Gasprinskiy'ın, ondan ılham alakaybettikçe, 'ümera ve rüesası', bu teşviklere karak Sultan Galiyef'ın daha sonra Vladimir llyiç ıle pılıyor, gözlerini pan/Türkizm'e ve pan/lslamızm'e Gâzi'nın seçtığı yolu seçmelıdırler. çeviriyordu. 'Avrasya Platformu', o yolu içeriyor. Türkiye, anAncak bu ıstıkametten baktınız mı, Gâzi'nın 'Nutuk'ta, cak Rusya ile baş başa vererek, Asya Türkleri ve neden uzun uzun, her ıkı 'projeksıyonu' yanlış bulduMüslümanları sorununu, geçerli ve yaşanabilir bir ğunu; hem pan/lslamızm'e hem pan/Turanızm'e karçözume kavuşturabilir; Emperyalizm'in tahrıklerişı çıktığını, çok daha iyi anlarsınız: Emperyalizm'ın 'oyune kulak verıp, başına türlü belâ açarak değil! Fiknuna gelmek'ien kaçınıyordu. rimce 16 Kasım 2001'de New York'ta, Ankara ile Moskova'nın ımzaladıkları yeni anlaşma, ikili işbirKlmklml kullanıyordu?.. liğinin, çok boyutlu ortak eylem katına yükselmesi, bu yolda atılmış önemli bir adımdır. Sanırım ış, bu kadarla da kalmayacaktır, bılındığı gıbı, bu son arvus Efendi vasıtasıyla (Almanlara çalıştığı soyadımdan once, Karadeniz Güçbirliği Anlaşması da lenır, asıl adı, Rusya'da Izrail Lazareviç Guelfand, ımzalanmış, ABD ve Yunanistan, taleplerıne rağAlmanya'da Alexander Helphand) Karl Radek'le tanışıp; onunla Moskova ya geçerek; 'Cıhan Islam men bu anlaşmanın dışında bırakılmıştı. Ihtilali' tasarımını, Bolşevıklere anlatan Enver Paşa, öncelerı nıye kabul gormuştu? Emperyalizm'ın tutsak ettığı coğrafya, handıyse butunuyle, bır Musluman email:tilahan(" isnet.net.tr coğrafyasıydı da, ondan! Aynı Bolşevikler, Beyaz Orhttp://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan dular'ı ustlerıne salan Ingiliz Emperyalizm'ıyle, kanFaks:0212 / 260 19 88 Prensin davasına ilgl • BERLİN(AA)Almanya'nın Hannover kentı yakınlarındakı Sprınge Sulh Mahkemesı'nde yann Monaco Prensesi Caroline'nin eşi Prens Ernst August von Hannover hakkında başlayacak davaya gazetecılerın yoğun ilgi gösterdiği bıldirildı. Ernst August von Hannover, Bunte dergısı adına çalışan bır kadın fotoğrafçıya hakaret etmek ve teknıelemek, bır diskoteğin yöneticisinı dövmek ve tehdıt etmek, EXPO 2000 Fuarı'nda da Türkiye standının duvarına ışemek suçlanndan yargılanacak. SAADET USLU ÖZLEIM GÜVEMLİ Karakoy'dekı genelevlerde yapılan denetimler sonucu çok sayıda eve verılen kapatma cezası, cınsel yolla bulaşan hastalıklann artma tehlikesını de beraberinde getirdı. Istanbul'dakı genelevlerde kayıtlı çalışan kadın sayısı 400'ü geçmezken geçen yıl içinde yaklaşık 8 bin kadın fuhuş nederuyle hastaneye sevk edılmışti Bu sayınm geneleve verilen kapatma cezası nedeniyle artmasından korkuluyor Derı ve Tenasül Hastalıklan Hastanesı Başhekımi Dr. Nezihe DirHkBaltata, hastanelenne gelen günlük hasta sayısının polısın ve )andarmanın operasyonlarına göre değıştığını belırterek en çok görülen hastalıklaruı frengı ve bel soğukluğu olduğunu söyledı. Baltah, başta AIDS olmak üzere cinsel Frengl: Bütün vücudu X STANBUL, ANKARA, İZMÎR, BURSA Atlara dini isim yasağı • ANKARA (AJNKA)Tarım ve Köy Işlerı Bakanlığı, safkan tngiliz ve Arap atlarına, "karışıklığa sebep olabılecek veya dını ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan" isımlenn venlmesını yasakladı Atlara kışı adı vcnlebılmesı ıçın ızın ahnması gerekecek, aynca "kullanılma hakkı mahfuz isimler" de atlara venlemeyecek. Soy kütüğüne kaydedilecek Ingiliz atları, anababa ısimlen esas alınarak soy kütüğüne ısımsız olarak kayıtlan yapılabılecek Tüketiciye sağhklı beslenme günleri Haber Merkezi Luna, margarın tüketicılerini bılgılendırmek üzere uzman dıyetısyenlerle "SağhkhBeslenmeGünleri" düzenlıyor. tlk etapta lstanbul, Ankara, I7mır ve Bursa'dakı supermarketlerde 10 Kasım'da başlayan kanıpanya, 14Ocak2002'ye kadar sürecek. Etkınlıklerde uzman dıyetisyenler, cumartesıpazar günleri, 12.0021.00 saatlen arasında supermarketlerde kurulan standlarda, sağhklı beslenme hakkında tüketıcılerle bılgılennı paylaşıyor. Standı zıyaret edenlere her yaş donemıne uygun sağhklı beslenme önerılerı sunan dıyetisyenler, yetersız beslenme, dengcsiz beslenmeye bağlı şışmanlık, beslenmeye bağlı kronık hastalıklar hakkında bılgı verıyor. Gıdaların pışırılmesi ve saklanması, yağlar, vıtamınler, proteınler, karbonhıdratlar ve mınerallerın vücuttakı görevlerı ıle besın değerlerı hakkında soruları yanıtlayan dıyetisyenler, Omega 3 ve Omega 6 yağ asıtlerıyle ıgılı kapsamlı açıklamalar yapıyor. P ^ > Ç A Ğ C I L İLETİSİM ARAC I ! eposta: tan@piizma.net.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog