Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Yetıi Giin Haber Ajansı Basın ve Yayımcılık A.Ş'yi tcmsılen Cumhuriyet Vakfı adına İLIIANSELÇUK GenelYayınYönetmeni: Ibrahim Yıldız # Yazıışlen Miidürü: SaKm Alpaslan # Sorumlu Miidiir: Fikrct llkiz • Haber Merkezi Müdürii' Hakan Kara Istihbarat: Cenglz Yıldırım • Ekonomi özlem Yüzak • Kiiltür: [îgemen Berkfiz • Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler. Sami Karaören 0 Düzeltme: Ahdullah Yazıcı • BılgıHclgc Edibe Buğra • Yurl Habçrlcrı: Mehmet Faraç • Avrupa Tcmsılcısı: Güray Öz Yayin Kunılu: tlhan SeJçuk (Başkan), Emre Kongar(Dani!jman), Orhan Erinç, l l i k ı m t Çctinkaya, Şükran Soner, Ibrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı: Mustafa Balbay Atatürk Rulvan No Müessese Müdüru Erol REKI.AM: P.M. l.td. Şti. • Genel 125, lCat:4, BakanlıklarAnkara Tel 4195020 (7 hat), Erkul # Knoıdııidtor MndürGOIbln E r d u r a n t t K u u n l ı n a l o r Faks. 4195027 # IznıırTemsılcısı: Serdar Kı/ık. 11 Ziya Ahnıet Knrıılsan • Mıı Reha Işıtman # Cıenel MudurYrd.. Blv 1352 S 2/3Tel:4411220, Faks 4419117# Adana ha.scbc Bülenl Yener0 Scvda Ç o b a n • lıııanMnan Müdürii: (•iiri'r (,e(in Krduıaıı lcl (1212 514 07 53 lemsılcısı: Çetin Yigenoglu, InönııCd 119 S No 1 Katl, Idare. Hüseyiıı 0 Sntı^ Fa/ilel Ku/a 5 l î 846061, Faks 0212 513 8 4 6 3 Icl: 363 12 II.Fak.s 361 12 15 Yayımlayan: Yenı Ciun Haber AjanM üasın ve Ydyıncılık A S, Baskı: Sabnh Yayıncılık A Ş hlrtocagıt'ad i ' M l tdgaloglu 14114 Klanbııl PK 246 Sırkccı 1441^ Istanbul Tel (0/212) 512 05O.M2Oli.il! haki, (0/212)51185')5 4ARALIK20O1 lmsak:5.3l Güne:,: 7.05 ögte 12 01 Ikindı: 14.22 Aksanv 16.44 Yatsı: 18.11 Engelliler, yılda bir gün hatırlanmaktan şikâyetçi. Insanca yaşamak için düzenlemeler yapılmasını istiyor Türkiye'nin yüzde 12'siözürlü • Zihinsel özürlü çocuklar, Türkiye'de en yaygın karşılaşılan özürlü gruplannın başında geliyor. tstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanhğı tarafından hazırlanan "Özürlünün El Kitabı"nda zihinsel özürlü çocuğu olan ailelere evde yapacaklan eğitim çalışmalan hakkında bilgiler veriliyor. ve onlara iyı yaşam koşullannın sağlanması gerektiğine dikkat çekti. dan düzenlenen basketbol turnuvasında, Kara Kuvvetlerigücü takımı birinci oldu. Özürlünün el kitabı' Zihinsel özürlü çocuklar, Türkiye'de en yaygın karşılaşılan özürlü gruplannın başında geliyor. Istanbul Büyükşchir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafindan hazırlanan "Özürlünün El Kitabı"nda zihinsel özürlü çocuğu olan ailelere evde yapacaklan eğitim çalışmalan hakkında bilgiler venlıyor. Kitapta şu öneriler yer alıyor: "Öncelikle söyleneni aıılanıa ve yapma gibi alışkanlıklan kazandınn. Kenk, sayı kavramlannı geliştirmek için uğraşın. Evdeki eşyalan tanıtın. Çocuğu arkadaş edinebileceği yerlere gütürün." Bükreş'te moda günleri • Haber Merkezi Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir araya gelen Doğu Avrupalı modacılar, düzenledikleri defilelerle, izleyeıılerin beğenisini topladı. Bükreş'te 4 giin boyunca süren moda gösterilerindcn elde edilen gelir, Romanya'daki hastanelerde tedavi gören uyuşhmıcu bağımlısı gençlerin yeruden topluma kazandırılması için kullanılacak. ANKARA / ISTANBUL (Cumhuriyet) "DünyaözürlülerGünü" çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkıye nüfusunun yüzde I2'sini oluşturan engelliler, senede bir gün hatırlanmanın burukluğuyla yetkililerden yine ınsanca yaşayabilmek için gereken düzenlemelerin yapılmasını istediler. Cumhurbaşkanı Ahnıet Necdet Sezer, engelliliğin toplumu yakından ilgılendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 'Dünya Ozürlüler Cünü' nedeniyle dün birmesaj yayımlayarak toplumsal huzurun sağlanması için, engelliengelsiz tüm yurttaşların sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve sosyal haklar gibi sorunlannın çözülmesı 'Devlet gcrckeni yapmıyor' Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz yaptığı yazılı açıklamada, sakatlann toplumsal hayata eşit ve üretken bireyler olarak kahlabilmeleri için devletin gereken düzenlemeleri yapmadığını vurgulayarak "Sivasiiktidarlar,7.5miryon sakaü, sorunlardan doğrudan etkilenen aileleriyle birlikte 25 milyon kişiyi gönnezden gelmeye devam ediyor" dedi. Dünya Ozürlüler Günü kutlamalan çerçevesinde Istanbul 11 Sosyal Hizmetler Müdürii Kahraman Eroğhı bir grup öğrenciyle birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Hroğlu, daha sonra Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ve bir grup özürlü çocukla birlikte, Istanbul Vali Yardımcısı Mehmet Seyman'ı makamında ziyaretetti. tstanbul Büyükşchir Belediyesi Sağlık tşleri Daire Başkanlığı ıle Istanbul Vakfı tarafuıdan dü/enlenen etkinlıklerkapsamın da da Metro Sanat Merkezi'nde, özürlü öğrencileri tarafindan yapılan eşyalann yer aldığı sergi açıldı. Sergininaçılışını yapan tstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı AB MüfitGürtunatstanburdayaklaşık 11 binkayıtlı özürlünün yaşadığını belirterek yürüttükleri hizmetlerde engellileri göz önünde bulundurduklannı savundu. SporetkiıılikkTİ Dünya ozürlüler günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü ve Bedensel Engelliler Federasyonu tarafın ORTLAR1NBAŞARIL1RAKETI KOURNİKOVA OCUKLAR KULLANMAMAL1 Harry Potter oyuncakları • Ekonomi Servisi Yedi kıtaplık Harry Potter serisiniıı ilk kilabı "Harry Potter ve Felscfe Taşf'yla aynı adı taşıyan film, hasılat rekorlan kırarken Potter oyuncaklan, ABD'deki durgunlııkla birlikte sarsılan oyuncak endüstrisınin de 'cankurtaran'ı oldu. Interııet araştırma ijirketi ComScore'dan alınan bilgilere göre, filminin gösterime girmesinin ardından Harry Potter oyuncaklannın satışı ilk hafla yüzde 60 arttı. Ben seks sembolü değüinı Çeviri Servisi Rus raket Anna Kournikova'nın kortlarda sergilediği başarıdan çok güzellığıyle ünlü olduğu bir gerçek. Her ne kadar "Sports" dergisinde yayımlanan bir söyleşide "Ben seks sembolü değilim. Bulvar hasınımn hakkımda söylediklerine de aldırmıyorum. Onlan okıımııyonını" diyorsa da katıldığı turnuvalarda erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaşlığını gizlemiyor 19 yaşındaki tenisçi. tm/a almak için yanına koşanlann büyük çoğunluğunu erkek hayranlan oluştururkcn Kournikova'nın maçlan sırasında kortlarda, iizerinde "Senin için çıldınyonınr ya da "Seni görünce kanım kaynıyor" yazılı pankartlara rastlamak da mümkün. Son birkaç yılda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle olduğu yerden ileriye gidemeyen Kournikova, ilk yirmiye girip ilk üçe girememesinin nedeninc yönelik soruya şöylc yanıt veriyor: "Samyorunı şu anda 17'nci sıradayım. Bence ilk yirnıidc olduktan sonra orada kaçıncı olunduğu çok da önenıli değil. Ancak, özellikle bu yıl yükselişte olmamamuı nedeni ayagımdaki sakatlıktır. Biliyorsuııu/ çok sayıda turnuvaya kahlamadım." Turnuvalara annesi Alla Kournikova ile giden genç raket, "Bir ebeveynin insanın yanında olması hem yalnıztak hissetmemesi hem de gerektiginde korunabümesi açısmdan önenıli" diyor. Bayanlarda, son yıllarda, güzel tenisçilerin başarılı olanlan gölgede bıraktığı, çekici raketlerin daha ön plana çıkanldığı söylendığinde ise Kournikova, "Federasyonun böyle bir tercih kullandığuıa inanmıyorunı. Herkes hak ettiği kadar ilgi çeker" diyor. Kendini sağlıklı hissetiğini, bundan sonra eskiden olduğu gibi tenise dört elle sanlacağını vurgulayan Anna Kournikova, "Ünlü ve güzel bir kadın mı, iyi bir tenisçi olarak nıı anılmayı tercih edersiniz" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Güzeuiğe önem verseın tenise devam etmez mankenlik yapardım. 13 yıldır tenis oynuyorıım ve kortlarda gelebileceğim en iyi yere ulaşmak isterim." Kournikova böyle diyor demesine de dergi birçok fırmayla reklam anlaşması olan tenisçinin annesine sık sık "Ben çok güzel, tanınmış ve zenguüm" şeklinde yukarıdakilerle çelişen sözlerini okuyuculanna aktarmayı da ihmal etmiyor. Cep telefomıyl kısa konuşun SAADKT LSLD Artık ilkokul çocuklannın bile çantalanna giren cep telefonlannın zararlan hâlâ bilinmezlığini koruyor. Cep telefonlannın yaydığı elektromanyetik (EM) alanm insan vücudundan geçerken bir kısmının vücutta biriktiğini bclirten uzmanlar, kesin etkilerinin araştınldığını söylediler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümü'nden Prof lunaya Kalkan, "Dilerim araştırmalar sonuçlandığında 'boşu boşuna telaşlanmışız' derim. Ama kuşkular var ve iş işten geçmeden tedbirler alınmaü" diye konuştu. Prof. Kalkan, cep telefonlannın yaydığı EM'nin doğal çevrede (şimşek) var olduğunu, insanın da bu durumdan etkilendiğini söyledi. EM alan değeri smınnın Türkiye'de 42 volt/mctre olduğunu belirten Kalkan, bu değerın daha aşağıya çekılmesi gerektığını söyledi. Cep telefonlannın beyinde yarattığı zararlan tespit etnıek için iki deney üzennde çalıştığını da ifade eden Prof. Kalkan bunları şöyle anlattı: I Jnlîî tenisçi, "GüzelliğK önem versem tenise devam^tmez mankenlik yapardııu. 13 yıldır tenis oynuyorıım ve kortlarda gelebileceğim en iyi yere ulaşmak isterim" diyor. ğımız çalışmada bu bariyerin yıkılmadığını gördük. Ama çalışmalarımız henüz sonuçlanmadı. Beyin yoğunluğu: Günde bir saat, 1 ay süreyle doğrudan doğruya hayvanlara cep telefonu dinlettik. Bütün hayvanlarda beyın yoğunluğu olduğunu gördük. Yani beyin üzerinde bazı elektrik yüklü tanecikler üzerinde etki ediyor. Hücre su kaybediyor. Bunu belırlemek için kanallan mikro seviyede incelemek gerekiyor. Bu da devam ediyor. Kalkan, cep telefonunun kesin olarak bilinen zararının kalp pilleri üzerinde olduğunu belirterek kullananlara şu tavsiyelerde bulundu: "Ceptelefonunda en çok kanser konusu gündeme geliyor. Kansere giden yol çok u/uıı. Fizyolojik yapıda neler değişiyor buna bakılmalı. Kesin kanser yapar demek şu an için mümkün değil. Mümkün olduğu kadar kısa konuşulmalı. Konuşurken kulaklık kullaıulmalı. Kulaklık yoksa ilk çevirme sırasında lelefon kulağa davah bekletilmemeli. Çünkü en yüksek ış> ma bu andadır. lelefon açıldıktan sonra kulağa yaklaştınlmah. Konuşurken kulakla telefon arasında parnıak mesalesi konulabilir. Çocuklar kullanmamaİL" Harrison'ın külleri • YENİDELHİ(AA)Beatles grubunun kanserden ölen üyesi George Harrison'ın küllerinin Hindistan'ın kutsal nehirlennden binne serpileceği bildirildı. Hindustan Times gazetesi, Londra'daki kaynaklanna dayanarak verdiği haberde, Harrison'm kansı ülivia ve oğlunun, hafta sonunda özel bir uçakla Hindistan'a uçtukları bildirildi. Hindistan'da yayımJanan diğer gazetelerde de Harrison'ın cesedüıin yakılarak küllerinin Ganj ya da Yumuna nelıirlerine serpileceği belirtildi. Kan beyin bariyeri: Her madde beyne geçemez. Beyin süzücüdür. İiğer geçerse epilepsidc olduğu gibi sorunlar ortaya çıkar. Beyın sistematik işlemez. Hayvanlar üzerinde yaptı 'YÜZYILIN İCADT HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI A L GÖZÜIVI SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK 25binçocuk zatürree • ANKARA (ANKA)Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de her yıl 25 bin çocuğun sağlık hizmetine ulaşamadığı için zatürree nedeniyle yaşamıru yitirdiğini bildirdi. Türk Tabipleri Birliği tarafindan hazırlanan broşürde, penisilinin zatürreeden ölümleri azalttığı, ancak ilaca ulaşım zorluklarırun ölümleri çoğalttığı vurgulandı. Broşürde yer alan bilgilere göre zatürree bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda daha çok görülüyor. Merakla beklenen 'ZencefiV akülü scooter çıktı Çeviri Servisi Dünya kamuoyunun bu yılın başından beri merakla beklediği kod adı "zencefil" (ginger) olan buluşun, bir tür scooter olduğu açıklandı. Böylecc aylardır hakkında binbir iddia atılan buluşun bir hovercraft ya da yüksek teknolojinin kullanıldığı başka bir cihaz olmadığı da ortaya çıktı. ABD'li Dean Kamen'ın tasarladığı, aküyle çalışan ıki tekerlekli, tek kişilik taşıta "Segvvay tnsan Ulaşürma Aracı" adı venldı. Kamuoyunda " I T " olarak da adlandınlan taşıtın tanıtımı dün ABC televizyonunun "Günayduı Amerika" programında yapıldı. Saateki hıa 27 Idlometre Tanıtım sırasında, elektrikle çalışan Segway'in büyük şehirlerdeki trafiği azaltacağını savunan Kamen, buluşunun kendi kendini dengeleyen ilk taşıt olduğunu ve bilgisayar donammı sayesinde aracın kullanıcısına otomatik olarak uyum sağladığını söyledi. Kamen, "Yürümeye dair tüm deneyimler bu taşıtta kullanıldr dedi. Nevv Hampshire'da kurduğu DEKA araştırma ve geliştirme şırketinin çatısı altında taşıtı üreten Kamen, buluşunun, PC'nin insanlığa kazandınlması kadar önem taşıdığına dikkat çekti. Yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki aracın hızı saatte 17 mile (yaklaşık 27 kilometre) kadar çıkabiliyor. Normal hızı için ise saatte 8 mil (yaklaşık 17 kilometre) öngörülüyor. Bu da bir yayanın normal yürüyüş hızının dörtbeş misli anlamma geliyor. Kullananın ağırlık dengesine göre hızı değişebilirken freni olmayan taşıt, tekerleklerin ortasındaki direğin üzerine monte edilmiş direksiyon benzeri iki kolla yönlendirilebiliyor, hızı yükseltilip, azaltılabiliyor. Önümüzdekı yılın sonuna kadar 40 bin adet üretilmesı planlanan Segvvay'in kaldınmlan yol olarak kullanması düşünülüyor. Mahmut Tali Ongören ye bir mektup var üstünde zor ilerliyorlar. Çocuklar onlan öpüyor, anneler onları öpüyor, genç kızlar, erkekler onları öpüyor. Starlannlıepsiningözlerinde yaş. Nihayet dakikalar sonra Ankara trenine binmeyi başanyorlar. Siz tstanbul vc Ankara arasında mekik dokuduğunuz günlerde hep trenı tercih ederdiniz. lşte şimdi tren 13. festival konuklannı Ankara'ya götürüyor. Herkes mutlu ve herkesin içinya kurulup yolcu köftelerini, kaynamış yumurtalarını ortaya çıkardılar. Ardından Çetin'le Ziya eski çocukluk günlerini anımsayıp yumurta tokuşturmaya başladılar. Çevrede bahis tutuşan tutuşana. tşte böyle güzel bir yolcululda konuklar Ankara'ya geliyorlar. Ve derhal Akün Sineması'na gidiyoruz. TRT, bu yıl Kültür Bakanlığı, Çankaya Belediyesi, CNBCe televizyon kanalı ve Sheraton Ankara'yla birlikte festivalin en önemli sponsorlarından. Açılış ve sonuçlan belirlenen Kısa, Belgesel, Film öyküsü ve Film Afişi yanşmalarının ödül töreninı canlı olarak yayımlayacak. Geç kalmaya gelmez. lşte herkes, tüm sevdiklerimiz Akün Sinemasf nda, herkes coşkulu ve herkes size selamlarını yolluyor. Ama en güzel an, Ankara Uluslararası Film Festivali'ninbaşından ben desteklediği Kısa ve Belgesel Film yarışmasında derece kazanan gençlerin sahneye çıktıklan an. Nasıl da sevinçliler, gözleri nasıl da parlıyor. Aralannda eski tanıdıklarvar. lşte Ankara Film Festivalf nde yıllar önce kazandığı ödülle nihayet bir kamera alan "sinemadelisi", Kütahya'nınTavşanlı köyünden Ahmet Uluçay. "ExorcistŞeytan Çıkarma" kısa filmiyle gene ödül aldı. Birlikte onun kendi yaptığı kamera, montaj masası ve sinema göstericisini sergilediği eski günleri ve sizi andık. Size sevgilerini yolladı. Evet, ben bunları yazarken sinema salonları tıklım tıklım dolu ve Ankara rengârenk. Festivaliniz kutlu olsuıı. seyreylc2002(ct|yahoo. com Gccikmenin nedeni patent haklan Aküyle çalıştığı için çevreci bir taşıt olması en olıımlu özellikleri arasında sayılan Segvvay'in yaratıcısı Kamen, patent sorunlannı ortadan kaldırmak amacıyla azencefîl"in sırrını açıklamak için bu zamana kadar beklediğini söylüyor. Kadınlarda kalp kpizi farklı • CHICAGO(AA)ABD'de yapılan araştırmalar, kadınların çoğunun erkeklerden farklı belirtilerle kalp krizi geçirdiklerini bilmediklerini ortaya koydu. Kadınlann çoğunun kalp krizini göğiisten başlayan ağrının sol koldan aşağı yayılması olarak düşündiiklenne işaret eden uzmanlar, oysa bu etkilerin erkeklerde oluştuğunu kaydetti. Uzmanlar, kadınlarda kalp krizinin, karın veya orta sırt kısmında meydana gelen ağrı, çene ağrısı, ha7imsızlık veya aşırı yorgunlukla ortaya çıktığını belirtiyor. eposta:tart(a prizma.net.tr Sevgili Mahmut Tali Öngören, size bu mektubu Ankara Sheraton Oteli'nin Rose adlı ofis odasından yazıyorum. lşte gene tüm sevdikleriniz hep birlikte Ankara'dayız. Çünkü sevgiyle ve emekle büyüttüğünüz Ankara Uluslararası Film Festivali bu yıl 13 yaşında. Bayrağı sizden devralanlar 13. yaşı sevgiyle ve coşkuyla kutlamaya karar vermişler. Epey inatçı bir ekip bu. Çok iyi bilirsiniz, Ankara işverenleri ellerini ceplerine pek sokmazlar. Genellikle gri duvarlan ve makam arabalarının bolluğuyla ün yapan Ankara'nın festivallerle nasıl rengârenk olduğunu pek bildiklerini de sanmıyorum. Ama sponsorların kapılarını epeyce aşındıran ve çoğunlukla eli boş dönen bu inatçı festival ekibi, ne yapmış ne etmiş yeniden bir mucize yaratıp dünyanın dört bir yanından gelmiş filmleriyle, konuklanyla, Kısa, Belgesel ve Ulusal Film yanşmalarıyla rengârenk ve "baba" bir festival yaratmayı başarmışlar. Size önce bunu haber vereyim dedim. Çok sevineceksiniz biliyorum, eşiniz Esin Hanım'ın açılışta gözleri çakmak çakmaktı, hem sevınçten hem size duyduğu özlemden. Bu güzel haberden sonra, elbette gördüklerimi de duyduklarımı da anlatmamı istersiniz. Hemen başlıyorum. Tarih 30 Kasım. tstanbul kentinin tarihi Haydarpaşa Gan'nda sabahın erken saatleri. D. Demiryollan bandosu hiç durmadan valsler ve hafif parçalar çalıyor. Ön kapıdan tren girişine kadar yere serilmiş kırmızı bir halı. Ve çoluk çocuk yüzlerce insan. Yeşılçam'ın starlan kırmızı halı de bir özlem; ah keşke tren yollan yurdun dört bir yanını kuşatsa. Tren ilerliyor. Herkesin keyfi yerinde. Sonsuz kır manzaralannı seyrederken en güzel yemekler yeniyor. Ama o da ne? Cski demiryolcular (Festivalin yenı başkanı Çetin Öner, yönetmen Ziya öztan ve yönetmenyapımcı Serpil AkıUıoğlu) o mutlu tren günlerine yeniden dönmek için nevalelerini yanlannda getirmişler. Masa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog