Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

31 ARALIK 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET mzı SAYFA GÜNÜN ADAMI TURHAN SELÇUK GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORI1AN ERİNÇ KARAKTERÎ KARAKTERSIZÜK OI.AN Merhaba Yılbaşı Eminim siz de farkına varmışsınızdır. Kendisine karışılmasına kızan, ama başkalarına karışmaya yetkili olduğuna inananların sayısı ne kadar arttı. Ve doğal olarak bunlara çanak tutanlar da. Hemen her şeyın, bu arada lslam dininin de en doğrusunu kendileri biliyor. Bu bilgiçliklerı yüzünden kendilerini, ünlü lslam bilginleri ve saygınlıkla anılan şeyhülislanılarından bile üstün görüyorlar. Çünkü hiçbirinin aklına, ahkâm keserken eski büyükler gibi "Doğrusunu Allah bilir" demek gelmiyor. Atalarımız "Acemi imam insanı dinden çıkarır" derken bir bildikleri varmış demek ki. Son günlerin en gözde konusu yılbaşı kutlamaları. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece eğlenilmesinin helal ITIİ haram mı olduğu tartışılıyor. "Haram" diyenlerin hareket noktası da ne hikmetse Noel ile yılbaşını karıştırmak oluyor. Tabii ardından da yılbaşının 1 Ocak'ta başlamasının Hıristiyan âdeti olduğu yolundaki iddialar geliyor. Gerçek bilim adamlarının verdikleri bilgiler ve yaptıkları açıklamalar bile bu kafadakiler için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü nereden almışlarsa "dediğim dedik" diye direnme yetkileri var! Osmanlılarda da "Rumi Takvim"olarak resmen kabul edilmiş olan takvim Romalılar tarafından düzenlenmiş. Onların da Etrüsk'lerden olduğuna dair kuvetli sanıların varlığından söz ediliyor. Roma takviminde 1 Ocak'ın milattan önce 153 yılında yılbaşı olarak kabul edildiği biliniyor. Hıristiyanlığın ortaya çıkışı için daha bir buçuk yüzyıl gerekiyor. Jül Sezar'ın milattan önce 46 yılındakı düzenlemesı sırasında da güneş yılına 10 gün daha ekleniyor ama yılbaşına dokunulmuyor. İsterseniz "Niçin yılhaşı 1 Ocak'tır?.." sorusuna Kayseri Lisesi TarihCoğrafya öğretmenlerinden Şefik Türker'in kitabındaki bölümü özetleyerek yanıt arayalım. 1 Milattan önce 153 yılında Roma konsülleri 1 Ocak'ta işe başlamışlardı. Ondan sonra da bu tarih yılbaşı olarak uygulandı. 2 Hazreti Isa'nın doğumu, ölümü kadar karmakanşıktır. Doğumunun gunü degil, yılı bile kesinlikle bilinmemektedir. Son hesaplara göre Isa, milattan üç yıl sonra doğmuştur. Zaten Hıristiyanlar, altıncı yüzyıla kadar Isa'nın doğuşunu tarih başlangıcı olarak kullanmamışlardır. 1 Ocak'ın Hazreti Isa'nın doğum günü olduğu, kuru bir olasılıktan başka bir şey değildir. 3 Romalıların Yanustanrısına her şeyin başlangıcı adanırdı. Bu nedenle yılın ilk ayına onun adı verilmiş, yılbaşı da doğal olarak 1 Ocak'tan başlatılmıştır. Türker Hoca konuyu şöyle bağlıyor: "Uzun sözün kısası, yılbaşının 1 Ocak oluşu, ne bilimsel bır nedene ne astronomik bir olaya ne de tarihibirolguya dayanıyor. Yılbaşı isterse efsanevi Nova takviminden, isterse konsül seçimi macerasından doğsun, sonuçta rastlantının yarattığı önemsiz bir olgudan başka bir şeye dayanmıyor." Kutlu olmasını dilediğim yeni yıla gönlünüzce girin. Şayet içki içerseniz ve varsa otomobilinizi kullanmayın. Sevdiklerinizin yeni yılda da birlikte olma mutluluğuna gölge düşürme tehlikesini unutmayın. (Kaynak: Takvim ve Tarihi, Kayseri Halkevi Dil, Tarih, Edebiyat Komitesi Neşriyatı'ndan, sayı 17, Sümer Basımevi, Kayseri, 1940) GÖZLÜKLÜ SAMİ'NİN HARIKULÂDE KıVıRTMALARı KISIM HEKMİLİ BİRDEN Alman îslamı Projesi 'İslamı Almanlaştırmak' olarak adlandınlan projeyle yabancılar Islama eşitlenmek istenmekte, dini kimlik ön plana çıkarılmakta, her şeyden önce yabancıların kimlikleriyle oynanmaktadır AVRUTA'DA RADÎKAL İSLAMCI ÖRGÜTLENME vc başansız, genç kı/lar çaresiz ve siliktir." "Yabancı dostu " Almanlann böyle tammladığı Türk yabancılar, sempatik olmadıkları bir yana, ilişki kurulacak insanlar da olamazlar. Oysa Almanya'daki Türk toplumu, küçük bir azınlık hariç laik bir diinya görüşüne sahiptir. Yaşamın görünen yiizündeki resimlerden neyi isterseniz onu gerçek diye sıınabilirsiniz. Ancak planlanan politikalara göre "seçilen", tanımlanan ve tercih edilen "gerçdder", çoğunlukla yaşama ııymayacaklar, yaşamın özünü yansıhnayacaklardır. Almanya'daki yabancılar "Alıııaıı İslaııu" kılahıyla ılgılı olaıak (kayııak Yayııılan) Alp Haınuıoğlu'ııun saptamalııııııı okuyalım: Avrupa ülkelcri içiııdeşerialçılaı ın en rahat örgütlendikleri ülkeııin Alıııaııya olınası, birçok şeyin açıklanmasını kolaylaşlırıyoı. Miislümatı olduğundan dolayı baskı gördüğünii icldia cdcnlcr, Almanya'da kalına ve sığınnıa lıakkından yaıarlaıııııa konusuııda pck zorluk çeknııyorlar. (13u dıırumıın, bır llırıstıyan ülkedcn değil, Türkiye llcn gcliııdigınde geçcrli oldıığıınııdabelirtelim! Batı'nınanlayışlarmagöre Avrupa'nın kapıları Türkiye'den "caııını zor kurtaraıı Müslümanlar'"a elbettc açık olacaktır. Almanya dışındaki ulusdevletlerde "etnik kimlik arayışlarTna elinden geleıı "dcstck vc yardıını''' yapaıı Almanya, keııdı topraklaıında yakuzea *dinselaltkimlikkT"e sıcak bakıyor. Kendi topıakları dışındaki ıııilliyetçiliklere arka çıkan Almanya'nın resnıi vc kıırumsal milliyelçiliklere ulıısdevletlere kaışı dııııışııııun altında ise, parçalamak ama parçalaıuııaıııak istcycıı enıpcryal anlayışlar yatmaktadır Yani dışarıda ve pcrifcridc mikroetnicilik ve alomızasyon, içeride teklik, bütünsellik ve böliinmezlik. KcndıYabancıların dinsel kimlikleriyle "yabancıolmaktan çıkanlmalan" temeli üzerinde projeler hazırlanmasına karşı çıkmak için ise hiçbir politikacınınhiçbirzamanbirnedenibulunmuyor. "İslamı Almanlaştırmak" olarak da ifade edilen yeni projeyle yabancılar lslanıa eşitlenmek istenmekte, dini kimlik öııe çıkarılmakta, her şeyden önce onların "ldmlik"leriyle oynanmaktadır. Almanya, "Türkleri" unutmuş, "Müsliiınanlan" keşfetmiştir. Ulusal kimlik görünmez olmuş, dini kimliklcrin farkına varılmıştır. "TürkTlü istemeyen Almanya "Müslüman"ı benimsemiştir. Almanya, uzun vadede Türk kirnliğini silmek ve bunun yerine "etnik" ve "dini" kimliklerkullanmakniyetindedir. Böylece Türk toplumu "ctnik bir topluluk" olınayacak, lıatta "Türk toplumu"ndan söz bile edilemeyecektir. Ulusal özelliklerin üstünü kapatarak Almanya'da "Müslüman bir azınlık" grııbu yaratılmaya çalışıldığından kaygılananlar ve bundan rahatsız olanlar haksız olabılirler mi? Almanya, ulusal özelliklerin üstünü kapayarak Müslüman bir azuüık gnıbu istemcklcdir. si için dini azınlıklann yolunu bu anlayış ve pratikle döşeyen Almanya, Türkiye'yi "Osmanlı gclcncğindc olduğu gibi sadcce dini azınuk tanımak*>la suçlaınakta, kendisi için etnik azınlık statiisiinü doğru görmez ve bıınu engellemeye çalışırken, Türkiye'den etnik azınlıklan tanınıasıııı istcmektcdir. dcmokrasiyi kabul edemez, çünkii cgemcnlik halkııı dcgil yalnı/ca Allah'ındır. İslam laiklikle hağdaşnıası imkânsız bir dindir." "İslam dostu" Almanların tammladığı islam pek kabul edilebilir, olıuıılu görülebilecek bir şey değıldır. llgınçolan, Türkiye gıbi laikiilkelerin, laık olmayan Almanya'ya benzemeyen bir 1 ürkıye'nin de bu kategon içınde göstenlmesı, Türkiye'nin şeriatçı bir iilke olduğu yolunda izlenimler yaratılmaya çalışılmasıdır "Almanya'daki Türklcr, diııci, kapalı. »eri ve mııtaassıpfır. Adaır.laı camici ve karasakalh, kadınlar tutsak ve başörtülüdür. Çocuklar yalnız Almanya. İslamı nasıl görüyor? "lslam şcriat deıııektir. lslanıda dindeıı çıkınanın cezası ölümdür. İslamda bircy yok, iiımnct vardır. İslamda bireysel haklar olanıaz. lslam Ailelerin dindersi tercihleri oerincfacumhuriyet.com.tr İLAN DİYARBAKIR I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 200I/1 56 Davacı Mua//.e/ Yılına/ vckıli lui'afındaıı ılavalı Nusret Yılına/ aleyhiııe uçılıııı^ bulıınaıı nafaka davasınııı ıiıahkenıeıııı/de yapılan açık yargılaması sırasında; l Davalı Nusret Yılmaz'ııı h)io> Malı. )01. Sok. No: 8/2 Arapsuyu/ANTALYA adıesıne çıkartılun teblıgatm bila lclılıj iade cdıldıpı gıbı cnınıyetçc yapılan araştırma sonııcıııula tcblıgala yarar açık aılresi tespit edılemcdı^ıiKİcn cla\a dılckçesiııin ılaııeıı lcblığine karaı verilmiş olııp karar gereğinee; davalıııııı dııruşnıa günü olan 14 2 2002 gıiııü saal 10.25'le duruşmaya geleıek bı//tı( beyanda bıılunması veya kendisini bır vekıl tarafından temsil cttırmedıgı tnkdirdt? yargılamaya devaııi olunaeagı ve kaıaı verileeeği dava dilekçesi yerine kaiııı ülmak ii/ere ilaneıı tcbliğ olunur. Basııı: 5X156 gençleri ebeveynlerindeıı daha farklı slaın din dersinin lıaııgi dilde ö/ellıklergöstemıektediı. Bu gençler, yapılması gerektiği soıı TABLO: 1 ıki kültüriin birden taşıyıcısı olmanın / döneınlerde yoğunlukla TABLO: 3 Din Dersi Hangl Llsanda yanında, iki farklı gelenek ve nornı tartışılan birkuıuıdur. Dersiıı Almanya'daki Türtlerln dlnl tutumlarına ilişkin bazı kriterler Verilmelidir? sisteıninin şekillendirdiği biryaşam Almanca yapılması tiinı Müslüıııan tar/ına sahiptirler. öğrcncılenn bırarada eğitilme.si 1825 yaş 2629 yaş 30 yaş grubu Almanca 23.5 Almanya'da özellikle son dönemde gibi pratik bir kolaylık sunarken, bu grubu ve uzerı grubu Turkçe 64.6 göçmeıı yaşamının toplumda dersi Almanca verebılecek cğılım 134 9.3 Kadınlar ve erkekler bir arada çalışmamalı 13 Cevapyok 11.9 belırginleşmesi, göçmenlerin eletııanının cksikliği buyiik bir 41.3 38.1 34.6 Faiz almak benım dini inançlarıma aykırı Toplam 100 kcndilerini it'adc edebilecekleri zorluk olarak oılada dıırmaktadır. Kadınlar ve erkekler mesleki eğitim Kaynak: Türkıye Araştırmalar Merkezi Mart 2000 kanalların artması ve toplumsal Öte yandan göcnıeııleıin kcııdi 96.7 96.5 konusunda eşıt haklara sahip olmalı 97 Anket Sonuçları. yaşama daha yoğuıı katılımları ile dinlerini anadillerinde öğıenınc 16.4 19.1 23.6 Imam nikâhını gereksiz buluyorum birlikte giderek artan ölçiide çok hakları da vardır. Bu nedenle kültürlü bir toplunı yaşamı ortaya Türkıye Araştırmalar Merke/i Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi Eylul 1999 Anketı çıkınış, adı geçen 2. ve 3. kıışak ise burada esas alınması gcrokcn Din Dersinden Hangi Kurum çok kültürlü toplumun ayrılmaz bir lercilıin ebeveynler tararından Sorumlu Olmalı? parçası lıaline gelmiştir. yapılması gerektiği Oranlar(%) I ürkıye Araştırmalar Merkezi, düşüncesiııdedir. Bu kapsamda Almanya'daki Müslüman TABLO. 4 Almanya'da yaşayan 2. ve 3. kıışak Türkiye Araştırmalar Merke/i cemaatleri 9.4 geçlerin dini eğilimlerini tespit etmek ebeveynlerin din dersi konusundaki Almanya'da yasayan Türklerin kendilerine ill$kin sınıflandırmaları TC Devleti 52 Ü7ere Hyliil 1099 yılında bir anket tercihlerinı ara.ştırmıştır. 2Ü0U 60 ve Toplam gerçekleştirmişlir. Merke/, araştırma senesi Marl ayında I iirkiye Federal Alman Devleti, üzeri ortalama 1825 2629 3044 4559 sonucıında lablo 3 t e verilen Aıaşlmnalar Merke/i taıalindan 34.7 Modern 30.7 31 23.8 33.8 41.8 göçmenin geldıği ülke 44.1 52.2 48.6 49.6 sonuçlaıa ulaşmıştır. yapılan bu araştınnada. Almanya'da Hem modern hem gelenekç 44.8 52.8 temsılcısı ve Almanya'daki 20.4 13.1 32.2 16.6 13.3 16.5 lablo 3'teki kriterler ışığında 1825 yaşayan I ürk toplııınııım, lslam Gelenekçimutaassıp Islami cemaatlerden oluşan 1.89 1.72 1.78 2.08 1.83 Orialama" 1.86 yaş grubundaki gençlerin diinya dersinin hangi dilde verilmesi ve bir komisyon 26.6 432 1.917 Toplam sayı 330 231 781 143 görüşii ve dinikültiirel tutumlarının dersın içeriğinden kimlerin sorunılu Cevap yok 11.9 (') Skala: 1 = modern 2= hem modern, hem gelenekçı 3= gelenekçımutaassıp 30 yaşın ü/erindekilerden farklı olması gerektiği konusundaki Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi, Eylul 1999 Anketı Toplam 100 olmadığı söyleııehilir. görüşleri sorulmuştur. Verilcn (Türkiye Araştırmalar MerkeziFinansal Forum Gazelesı) Kaynak Türkıye Araştırmalar Merkezı Hatta lai/ konusunda yaşlı cevaplardaıı, gcccrli olanlaıııı Mart 2000 Anket Sonuçları. göçmenlerin daha da liberal bir tııtıım değerlendirmcyc tabi tutulduğu sergılediklerini görebilmek miimkün. araştırmanın soııuvlaıı lablo I vc dini cemaatlere din dersıni belirlcme konusunda yetkı verilmesini Kcndilerini aşağıdaki kategorilere göre tanımlamaları Tablo 2'de sunulnıuştur. lablo 1 ve 2'de göıülen araştırma uygun görmektedir. Üçlü bir kumısyona sıeak bakanlar da isiendiğinde ise şu verilere ulaşılmıştır. lablo 4'teki verilere sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan I ürk toplumunun, yaklaşık 1/4'lük birorana sahiptir. bakıldığııula, sorulaıa cevap vereıı göçmenlerin 1/3'ii kendısinı okullardaki lslam din dcrslcriııiıı I iiıkçc ohınık seıilmcsini tercih ortalama modern olaıak tanımlarken kendisini hem modern hem ettiği ortaya çıkınaktadır. Yiııe bu paıalelde yii/cle 52'lik biiyiik de gelenekçı olarak görenler yaklaşık bir kesim, deısin içeriğinden IC devletiııin sonımlıı olnıasını Almanya'da yaşayan Türklerin ve uygıın görmektedir. Bu yöııdeki bir bekleııli doğal olaıak, özelllkle genclerln dlnl tutumları yü/de 5()'lık bir çoğunluğu oluştııımaktadırlar, yüzde 17'lik bir Almanya'daki I ürk toplunıunun, din dersleriniıı içeriğinin kesim ısc kendisini geleneksel mutaassıp olarak tanımlamaktadu. herlıangi bir dini cenıaatin konlrolünc bırakılmasına karşı Almanya'da yaşayan l'ürklerarasındaki l/4'liik bir kesim M) Ciençler aıasmda (1825 yaş arası) kendisini modern olarak oldıığunu gösterınekledir. yaşın altındadır. Yaklaşık 500 bin kişilik bir gruba denk gelen bu tanınılayaıı kesim. gencl ortalamadan yaklaşık yüzde 8 oranında nüfusun büyük bir çoğunluğu Almanya'da doğınuş veya cn daha yükseklir. Soııuç olaıak burada yaşayan genç kitlenin (2. ve Berliıı lslam lcdeıasyonu ve ben/eri kuruluşların soıı yıllarda a/ından Almanya'da yetişmiş gençleıden oluşmaktadır. 3. kusak) Alnıanya'yı nıerke/ alan yaşanı tar/ını lslam din dersinin içeriğinden MMUIIIIU olıııa çabalanıuıı, Almanya'daki bırincı kıışak I iirkler sosyokültürel anlamda. benımsedıklerini, Almanya'da kalmanın en önenıli seçenek olarak Almanya'da yaşayan Türk loplumu taıafıııdaıı çok l'a/la Almanya içerisinde biralt kiiltürii temsil etmekte ve homojen bir önlerinde dıırdıığunu görmekteyi?. benimsenmediği ise yüzde 9.4'lük tercih oıanından açıkça belli sosyal yapı arz etmekteydi. I akat 2. ve 3. kuşağı oluşturan Türk (Türkiye Anıştırnuılcır Merkezi) olmaktadır. Anketc katılanların sadece yÜ7de 4.4'lük bir kesimi YA1IYALI ASLİYE HDKUK MAHKEMESİ EsasNo: I9O8'IW Davaeılar Saniye, Mıı/alVeı, Asıye, Ahdullah ve Ay!je Kömüreü vekılınııı davalılar Sııat llayri Tıırgut ve llalıl Ocak aleyhiııe; davneılarııı mıııisi olan Ahınet Kömürcü'nün ıl.ı\;ıhl,ıul;ın ll.ılıl Ocak'ın kıılkıııdığı, dığer davalmın salıılıı okluğıı laksımn çaıpması soııucıı hayatını kayhcllıgı ııklıası ılc; la/laya ılışkın hakları saklı kalmak kaydı ılc davacı ınııasçılar ıçııı toplam 4.5ü().0()().0()0 II.. ta/minatm, dav.nhlardan ıııüslereken ve ıniitcselsılen tnhsıliııe kaıaı verilmesi tnlebıni içerir açtığı ılavaıla. tiim aıanıalaıa rağmen adreslcrı tespit okınamayan davalılar Suat I layrı 1 ıır£ul ve I lalil Oeak'a dava dılekçcsı vc durıışma günü tebliğ edilem e m i s olııp, adı geçenlcriıı durıışma günü olan 05.03.2002 günü saat 09.55'tc mahkemede luı/ır bulunmaları veya kendilerini bir vckıl ılc lemsıl ettırmeleri, aksi hakle yaıgılanıaya yokluklarında devani olunaeagı ve kaıaı verılecegı luısusıı tcblıgal yerine kaim olmak ii/cre ılanen teblıg olunur. Basııı: 791 12 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı günlük Ülke sorunlarına ilişkin raporlarıyla, araştırmalarıyla, köşe yazılarıyla, tarafsız habeılerıyle sıvıl toplumların gazetesı. Duzenli okumak ıçın abone olun. Tel: 0.212.511 08 75 Bizim Gazete
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog