Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

31 ARALIK 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Olayla ilgili 3 kişi gözaltmda SÖZÇİZGİNtN Türhan Selçuk 10 milyonluk sahte çıkınca öldürüldü ADANA (AA) Adana'da, sokakta döviz alıtn satımı yapan bir kişi, verdiği lOmilyon lirahk banknot sahte çıkınca, dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve döviz bürolannın bulıındıığu Küçüksaat yakınlarında sokakta döviz alım satımı yaptığı öğrenilen Mikail Şahiner'in (46) önü arabayla kesıldı. AhmetAybak(37), EkremDeniz(26)ve Erdalİnangü(32) tarafından, motosikletten indirilerek dövülen Şahiner, daha sonra da 01 BP527plakalı otomobile bindirildi. Ilıbar üzcrinc polis ckiplerınce durdurulan otomobilde baygın halde bulunan Şahiner, kaldınldığı Adana Numune Hastanesi'nde tüm müdahalclere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, gözaltına alınan Ahmet Aybak, Ekrem Deniz vc Erdal Inangil'in, ifadelerinde, yaklaşık bir hafta önce döviz bozdurduklarını, ancak alışveriş yaptıklarında verilen bir 10 milyon lirahk banknotun sahte olduğunun anlaşıldığını belirterek korkutmak ve parayı almak amacıyla dövdüklerini itiraf ettiklerini bildirdiler. AYDINLANMA EMRE KONGAR Yeni Bir Çağın Eşiğinde Değil, İçindeyiz "YALAN DÜNYA" Huş, beyin ameliyatı geçirdi • lstanbul Haber Servisi Hski TRT spikerlerinden Tuna Huş, beyin damarlanndan birindeki tıkanma nedeniyle rahatsızlanarak Marmara Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldınldı. Ameliyata alınan Huş'un durumunun, ciddiyetini koruduğu bildirildi. Huş'un beyin damarlanndaki tıkanma nedeniyle sağ tarafina felç indiği ve konuşma güçlüğü çcktiği öğrenildi. Reçetenin tamamı yaptınlamıyor, polikliniklere gidenler de azaldı Ilaçlan kriz yedi • Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlar reçetelerine yazılan üç ilaçtan sadece birini alabiliyor. Doktora gitmek için para bulamayan yurttaş, hastalığın kendiliğinden geçmesini bekliyor. şına gelmeden öldüğüne dikkat çekti. 196O'lı yıllarda bu oranın binde 250'ler civarında olduğunu ifade eden Ilter sözlerini şöyle sürdürdü: u Ölfim oranının binde 40'a inmesi övünülecek bir durum gibi görunebüir, fakat koınşunıu/ Yunanistan ve Bulgaristan'da bu rakam binde 1015 civanndadır. Küba'da kişi başına düşen milli gelir Türkiye'dekinin çok altında olmasına rağmen çocuk ölümleri çok daha azdır." Hekimliğin esas görevinin kişilere hastahklardan korunmayı öğretmek olduğunu belirten özdemir Ilter, ekonomik geliri az bile olsa sağlık bilinci olan kişilerin hastalıktan korunabileceğini kaydetti. Ilter, "Halkımız kendisine bedensel, ruhsal ve davramşsal sağlık alanlannda yardını edecek bir hükümet seçinceye kadar bu süanülara katlanacak" dedi. Bugün Türkiye'nin, sağlık konusundaki en büyük ayıbının, zatürree ve ishal gibi önlenmesi kolay hastalıklar nedeniyle, çocuk ölümleri yaşaması olduğunu vurgulayan Ilter, bu ölümlerin sağlık hizmetinin dengesiz dağılmasından kaynaklandığını söyledi. Mezarlıkta ortak tören • ADANA (AA) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Ozcan ve Mersin Katolik Kilisesi ruhani lideri Gregorio Bruno Sinıonelli, belediye mezarlığında "Mcrsin'in renkliliğin ve banşın simgesi olduğunu göstermek amacıyla" dün ortak tören düzenledi ler. Gazeteci örgütierinden tepki • İstanbul Haber Servisi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Koııseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Kâğıthane'deki kültür merkezinin açılışı sırasında, Saadet Partililer tarafindan gazetecilere yapılan saldınyı kınadılar. Açıhş sırasında atv muhabiri Mehveş Koçak'a saldırdığı iddia edilen SP'li belediye meclis üyesi Hasan Danalıoğlu, dün Kâğıthane llçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Anıirliği'ne teslinı oldu. İstanbul Haber Servisi Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr.Özdemir Ilter, ekonomik krizle birlikte polikliniklere gelen hasta sayısının yüzde 50 oranında azaldığını söyledi. Yurttaşlarımızın hastalandığı zaman hastalığın kendiliğinden geçmesini beklediğini belirten fiter, "Eczacılardan öğrendiğimize göre, parası yetnıedigi için ya/dığımız üç ilaçtan sadece birini almak istiyorlarmış" dedi. îltcr, Türkiye'de yeni doğan her bin çocuktan 40'ının bir ya Heyelan nedeniyle çöken BursaYalova karayolunu inceleyen Bakan Akcan: Haliç'te çalışma durdu • lstanbul Haber Servisi I Ialıç'e geçen perşcmbe akşamı sızan ve fuel oil olduğu tahmin edilen akaryakıtın temizlenmesine dün ara verildi. 11 Çevre Müdürü Yavuz Çengel, denizin yüzeyinde kirlilik görülmediğini belirterek "Lodos nedeniyle bariyerler kıyıya yaklaşmış. Çalışmaların başlaması için lodosun durmasmı bekliyoruz" dedi. Dağ komple kayıyor cağız, ya da fore kazıklann üzerinden yolu geçireceğiz. Buradaki yaklaşık trafik miktan, giinde minimum 30 bin araç düzeyinde. Bu işler yapıhncaya kadar inşallah dağın kaymasını tetikleyecek yağış rejinüne tekrar dönmeyiz" diye konuştu. Yer harcketleri izleniyor Akcan, Uludağ'ın doğu tarahnda bulunan yerleşim birimlerinin de heyelan tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu dile getirerek, Afet lşleri Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgelerindeki sismik gelişmeleri izlerken kullandığı sistemi, bu bölgede de hayatageçirdiğinianlattı. Sistem sayesinde, bölgedeki yer hareketlerinin sürekli kontrol altında tutulduğuna işaret eden Akcan, şunlan söyledi: "Heyelanı her tarafta görüyonız. Uludağ'ın doğu, İncgöl'ün arka tarafinda yer alan onlarca köy kayıyor. Bu köylcrde, hayati tehlike arz eden evlerin tahliyesi için çahşmalannuzı sürdürüyonız." hakkınızdaki her şey Ajans Press; YALOVA(AA)Bayındırhk ve Iskân Bakanı Abdülkadir Akcan, Bursa genelinde heyelan yaşanan bölgelerde tüm önJemlerin alındığını söylerken "Heyelan bölgesinde konut yapmaya müsait alan yok. Çünkü komple dağ kayıyor aşağı doğnı. Sonuç itibanyla bir çaresi/Jik bir çıkmaz" diye dert yandı. BursaYalova Karayolu'nun heyelan nedeniyle çöken bölümünde dün ıncelemelerde bulunan Bayındırlık ve Iskân Bakanı Akcan, gazetecilere yaptığı açıklanıada, karayolunda, yağış rejimınde yıl boyunca yaşanan ani değişikliİclerin neden olduğu 7 heyelan bölgesi tespit ettiklerini, bu bölgelerin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Karayolıınun "Süpürgelik" mevkiındeki bölümünün heyelan nedeniyle komple çöktüğünü anlatan Akcan, bu duruma, karayolıınun yanında bulunan dağın, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki derc yatağına doğru hareketlenmesinin yol açtığını kaydetti. Akcan, yapılan incelemelerin Bakan Akçan çöken karayollunda incelemelerde bulundu. (AA) şahıslar, ların, karayolunda yapacakları dalıa sağlıklı olması için bölgekuruluşlar, çahşmalann tarzını belirleyeceye sondaj makinesi sevk edilcceğini ifade ederek, çarşamba gü ğıne değınen Akcan, "Burada nü çalışmaya başlayacak maki iki çahşnıa metodu uygulayabilisektörler neyle 7 ayn noktada toprağın ka riz. Ya çöken kısnıı komple temizledikten sonra hafriyatla dolyış hareketini izlemek üzere sonve bilgi toplamayı daj yapılacağını belirtti. Sondaj durup yeniden araç geçişine açaistediğiniz konular ÇuKUROVA UNIVERS1TESF~ IDDIALARI REDDETTI hakkında Bilgisayar öğretnıeni basında yer alan Sperm skandahna tüm haber ve reklamları soruşturma başlatddı gözaltına ahndı lZMtR(AA)lzrrur'de rarak "kızının kayıp olADANA (AA)Çuku de tüp bebek uygulamayurtiçinde özel bir dersanenin bilrova Üniversitesi Tıp Fa sı ve kısırlık tcdavileriduğu"nu bildirdi. nin yapıldığı "Infertilite kültesi Balcalı Hastanegisayar öğretmeni, 16 Eve dönen E.Ş., aileve yurtdışında si'nde, biröğretim üyesi Bölümü nün sorumlusu yaşındaki öğrencisiyle sine, öğretmeniyle bekısır çiflleri bebek sa öğretim üyesi Prof. Dr. "ilişkiye girmek ve ah raber olduğunu, kendisizin için takip ediyor... nin hibi yapmak amacıyla, LlC'nin asıstanlan ile birkoyniak" suçundan gösine evlenme vaadinde n Bu makale, aslında bir yeni yıl yazısı. Insanoğlunun tarihsel öyküsü, yıllara bakmadan oluşuyor. Sonradan bız, bu oluşumu, kendi ürettiğimiz takvime göre değerlendiriyoruz. Tabii bu arada, ortaya çıkan büyük değişimleri, yaşadığımız sırada fazla fark edemiyoruz. örneğin, 1789'da Bastille Hapishanesi'ni zapteden Parisliler, bu davranışlarının insanlık tarihi içindeki önemini ve sonradan yakın çağ adı verilecek olan bir dönemin başlangıç noktası olarak alınacağını bilmiyorlardı. Aynı şey, 1989'da Berlin Duvan'nı yıkan Almanlar ve 1991 'de Sovyetler Birliği'ni dağıtan anlaşmayı imzalayan politikacılar ve 11 Eylül 2001 'de Amerika'ya saldıran Taliban militanları için de söylenebilir: Onlar da yepyeni bir devrimin oluşturduğu yepyeni ve çok değişik bir çağın isimsiz aktörleri olduklarının farkında değildiler. Hemen belirtmeliyim ki, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, terörü de yaygınlaştıran küreselleşme, bu yeni çağın sadece geçici bir görüntüsü, bir ön habercisi. Yeni çağ, IletişimBilişim Devrimi ile belirleniyor. Insanlık, Tarım ve Endüstri devrimlerınden sonra IletişimBilişim Devrimi'ni üçüncü büyük devrim olarak yaşıyor: Sovyetleri çökerten süreç, bu devrim. Taliban'ı Amerika'ya saldırtan küreselleşme, bu devrimin ilk aşamalarında ortaya çıkan bir görüntü. Bu devrim henüz emekleme aşamasında. Bugün içinde yaşadığımız küreselleşme kargaşası ile IletişimBilişim Devrimi'nin ilişkisini, Endüstri Devrimi ile Fransa'daki terör dönemi arasındaki ilişkiye benzetebiliriz: Endüstri Devrimi'nin belirgin sonucu olarak ele alınan Fransız Ihtilali'nın başlangıç noktası olan Bastille'in zaptından sonraki aşamaları anımsayalım: önce, ihtilalcilerin birbirlerini de yok ettiği, eski düzenin kelle kesilerek tasfiyesi, yani terör dönemi. Sonra Napolyon Imparatorluğu. Bu imparatorluk ile Avrupa'nın düzeninin altüst edilmesi ve yeni bir hukukun doğuşu. Daha sonra tam bir restorasyon, yani bir geri dönüş: Fransa'da krallığın yeniden kuruluşu. Ama monarşinin geri dönüşü, başlamış olan Endüstri Devrimi'nin sonuçlarını önleyemeyecek, milliyetçılik akımlarının doğurduğu ulus devletler, dintarım imparatorluklarını tasfiye edecektir. Yani Endüstri Devrimi, Fransız Ihtilali'ni doğurmuş, Fransız Ihtilali ise, pek çok aşamadan geçerek, günümüz dünyasının biçimlendiği noktaya gelmıştir. Işte IletişimBilişim Devrimi de, Küreselleşme ile henüz Fransız Ihtilali'nin tamamlanma aşamasına bile erişememiş, daha terör dönemini yaşayan geçici bir görüntü vermektedir. Küreselleşme ile lletişim Bilişim Devrimi arasındaki ilişki, Endüstri Devrimi ile Fransız Ihtilali arasındaki ilişki gibi bile değildir. Olsa olsa, Endüstri Devrimi ile Fransa'daki terör dönemi arasındaki ilişkiye benzetilebilir: Yani çok geçicıdir. Küreselleşme, aynen Fransa'daki terör dönemi gibi, arkası diyalektik gelişmelerle gelecek bir başlangıçtır sadece. Küreselleşmenin kendı diyalektiği içinde, bu büyük IletişimBilişim Devrimi sürecinde nasıl gelişmelere yol açacağı henüz pek de görülememektedir. Çünkü IletişimBilişim Devrimi'nin en belirleyici teknolojik özelliklerinden biri olan genetik mühendisliği daha emekleme aşamasındadır. Insanoğlu kendi küçük gezegenini terk edip uzayın sonsuzluğuna yerleşmeyi henüz gerçekleştirememiştir. Bu devrimin ideolojisi ise hiç netleşmiş değildir. Ben, nasıl Tarım Devrimi'nin ideolojisi tek tanrılı dinler ve Endüstri Devrimi'nin ideolojisi milliyetçilik olmuş ise, IletişimBilişim Devrimi'nin ideolojisinin de demokrasi olmasını bekliyorum. Aslında belki bekliyorum yerine istiyorum demek daha doğru olur. Yoksa IletişimBilişim Devrimi insanlığın sonu olabilir. www.kongar.org VEFAT Merhum Ali Ülkü'nün eşi, Hüsniye Yüksel ve Cevriyc Sağlam'ın ablalan; Aliağa Belediye Başkanı HakkıHavva, HasanNermin, MehmetRabia, AzemSaniye, AzizFerah ve CengizGülsen Ülkü'nün anneleri, örnek insan PRESS u Medyadaki Gözünüz" a j a n s p r e s s c o m w w w başkalarından aldığı spermleri muayenehanesinde kvıllandığı yolundaki iddialarla ilgili soruşturmanın sürdüğü, olayın ispatlanması halinde hukuki yollara başvurulacagı bildirildi. ÇU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ErbuğKeskin, hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesin likte yasal işlemler yapılmaksızın bazı çiftlere sperm verildiği yolundaki iddiaları çok yönlü olarak sorusturduklannı söyledi. Keskin, söylentilerin yaygınlaşması üzerine Rektör Prof. Dr. Yalçın Kekeç'c bilgi vercrck gizlilik içinde 3 öğretim üyesine soruşturma yetkısi verdiklerini belirtti. zaltına alındı. Eskı avukat olan ve bir sürcdir dersanede bilgisayar öğretmenliği yapan Kemal Cihan Aktar(34)ileE.Ş.(16)arasında duygusal ilışki başladı. öğretmen Aktar, öğrencisiyle cinsel ilişkiye de girdi. Kızının eve gelmemesi üzerine babası, savcılığa başvu bulunduğunu ve cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Babanın şikâyeti üzerine, gasp büro amirliği ekipleri, Aktar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Aktar'ın, ifadesinde, "lazın yaşının küçük olduğunu bilmediğini, nzası ile ilişkiye girdiklerini ve ahkoymadığınr öne sürdü£;ü bildirildi. yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün Aliağa Merkcz Camisi'nde kıhnacak öğle namazının ardından toprağa vcrilecektir. BAHRİYE •• •• ULKU AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog