Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

31 ARALIK 2001 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET HABERLERtN DEVAMI GUNDEM SAYFA 17 Devletîn kamburu bankalar • Baştarafı 1. Sayfada katrilyon lira tahvil ihraç edildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kendi kaynaklanndan da 967 trilyon lira sermaye, 1.1 katrilyon lira mevduat olmak üzere toplarn 2 katrilyon lira aktarıldı. Böylece, batınlan bankalar için devletten aktanlan kaynak toplamı 18.5 katrilyon lirayı buldu. Fon bankalannın taşınırtaşuımaz ve iştiraklerinin satışından elde edilen gelir tutan 237 trilyon 900 milyar lirayla sınırlı kaldı. 31 Ekim 2001 tarihine kadar, bankanın eski ortakları ve diğer sorunlu kredilerinden 863 milyon dolarlık tahsilat gerçekleşti. Bunun 308 milyon doları bankanın eski ortaklarından sağlandı. Bu bankalardan kredi kullanan 138 firmadan yalnız 42'si ile anlaşma sağlanabildi. 2000 yılı sonunda 4 katrilyon lira olan takipteki alacaklar (olası batık) eylül ayında 9 katrilyon liraya yükseldi. Bu miktann yüzde 43'ü fon bünyesindeki bankalann, yüzde 38'i kamu bankalannın, yüzde 16'sı özel bankalann. Fondaki bankalann, devlet tarafından el konulmadan önce verdikleri kredilerin her 100 liradan 70 lirası, devlet el koyduktan sonra batık listesine geçti. Kamu bankalannın kullandırdığı her 100 liradan 29 lirası batık listesinde. Bu oran özel bankalarda 100 liranın 4.7 lirası olarak gerçekleşiyor. Kamu bankalannın toplam tasfiye olunacak alacaklar miktan 3.5 katrilyon lira, fon bankalannın 1.6 katrilyon lira ve özel bankalann 1.4 katrilyon lira. Bankacılık sektöründe 38 katrilyon liralık menkul değerler cüzdanının 36.7 katrilyon lirasını devlet borçlanma senetleri oluşturuyor. özel bankalann 7.9 katrilyon liralık menkul cüzdanında 6.3 katrilyon lirası devlet borçlanması. Bankacılık sektöründeki toplam aktifler içinde menkul değer cüzdanının payı 2000 yıl sonunda yüzde 11 iken, 2001 sonunda yüzde 22' ye çıktı. Bunda devlet borçlanma senetlerindeki artış ana etken oldu. DtBS'lerden elde edilen faiz geliri, reel olarak yüzde 39.1 oranında arttı ve 13.9 katrilyon lira olarak gerçekleşti. Tüm sektörün 41.6 katrilyon liralık toplam faiz gelirinde en büyük payı DİBS oluşturdu. Bankacılık sektörünün asıl işlevi olması gereken kredilerden alınan faiz (12.1 katrilyon lira) DlBS'ye ulaşamadı. Arahk 2000'de yüzde 52 olanTL mevduatın payı, eylül ayı sonunda yüzde 37'ye indi. TL aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 64'ten yüzde 52 ye geriledı. 30 Kasun itibanyla TL tasarruf mevduatı oranı yüzde 41 (41.2 katrilyon lira), döviz tevdiat hesaplannm oranı yüzde 58.8 (58.8 katrilyon lira). Özel bankalann toplam pasif hesabında yüzde 68.3'ü yabancı para, yüzde 22.2'siTL. Devredildiklerinde 1454 olan fon bankalannın şube sayısı 597'ye düşürüldü. Bu bankalann personel sayısı yüzde 40 azaltılarak (11 bin 994 kişi) 14bin280'eindirildi. Kamu bankalannın Aralık 2000'de 61 bin 700 olan personel sayısı 48 bin 800'e geriledi. özel bankalann sermaye yeterliliği rasyosu düzenli olarak düştü. 2000 Eylülü'nde yüzde 16.6 olan sermaye yeterliliği, aralıkta 15.3'e, 2001 Eylülü'nde yüzde 10.9'a geriledi. Kamu bankalan, Hazine'den aldıklan kaynakla, 1 yıl önce yüzde 7.9 olan rasyolannı yüzde 26. 9'a çıkardı. MUSTAFA BALBAY uıııut dağıttı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülent Ecevit, yeni yıl mesajında, 2002'de ekonominin canlanacağmı, kapanan ya da üretimi azaltılan işletmelerin canlandınlacağını belirterek "Üretken yatırımlar desteklenecek" dedi. Genelkurmay Başkani Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, 2001 'in zorlu bir yıl olduğunu, ancak yeni yıla umutla başlayacaklannı kaydetti. Başbakan Ecevit, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, 2001'de yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti. ABD'ye yapılan terörist saldırının ardından dünya genelindeki ekonomik sorunların daha da ağırlaştığını kaydeden Ecevit, ancaic alınan önlemlerle Türk ekonomisinde olumlu gelişmelerin yaşandığını vurguladı. Ecevit, Anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerle de AB ile ilişkilerin geliştiğini ve terorizme karşı verilen mücadelede demokrasiden sapılmadığını kaydetti. fienelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, TSK'nin Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barış ve istikran sağla Trafik cezaları arttı Liderler • Başturafı l. Sayfada lal cdenlere verilecek para cezalanndan bazılan şöyle: • Karayolu yapısı üzerine trafiği tehlikeye sokacak şekilde bir şey atmak, trafik işaretlerine zarar vermek: 83 milyon lira. • Tescilli araçların satış veya devir işlemlerini 15 iş günü içerisinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmemek: 335 milyon lira. • Tescil edilen araçları, trafik belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak: 166 milyon 900 bin lira. • Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmcsine izin vermek: 83 milyon lira. • Araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak veya yetkililere göstermemek: 40 milyon 700 bin lira. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek: 40 milyon 700 bin lira. • Kırmızı ışıkta geçmek ve sesli işaretlere uymamak: 40 milyon 700 bin lira. Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak: 335 milyon lira. • Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 50'ye kadar aşmak: 40 milyon 700 bin lira. mak için azim ve heyecanla görevini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. CHPGenelBaşkanı Dcniz Baykal, Türkiye'nin artık yıllardır yapılan yanlışları anlamaya başladığını belirterek 2002'nin bu bilincin aydınlatacağı bir yıl olacağını kaydetti. AKPGenelBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yeni yılın bir başlangıç, bir umut olduğunu belirterek "2001 yılının Cumhuriyet tarihimizin en hüzünlü yıllarından biri olduğunu göz önüne alırsak, yeni yüdan beklentiler konusunda milletimizin daha büyük bir arzu içinde olduğunu fark ederiz" dedi. ATO Başkanı Sinan Aygün ise yayımladığı mesajında hükümetin IMF politikalannı eleştirdi. IMF'yi "bir masal kahramanı olan Noel"e benzeten Aygün, "Halk, artık IMF masallarına inanmıyor. Umarım, 2002 IMF'siz bir yıl olur" dedi. HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak da yayımladığı mesajında, Türkiye'yi yönetenlerin, sorunlara çözüm üretmekten uzak olduğunu savundu. • Hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak: 83 milyon lira. Sağa ve sola dönüş kurallanna riayet etmemek: 20 milyon 200 bin lira. • Geçme kurallanna riayet etmemek: 40 milyon 700 bin lira. • Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda, emniyet kemeri bulundurmamak ve emniyet kemerini kullanmamak: 20 milyon 200 bin lira. • Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıtanın iznini almadan olay yerinden ayrılmak: 83 milyon lira. Saygı duruşuııa ceza yok Arjantin'e IMF koşulu İLHANTAŞCI ANKARA Ankara 10. Idare Mahkemesi, Niğde Polis Okulu öğrencisi Mehmet Tomruk'un ÖDP'nin 4. kuruluş yıldönümü şölenine katılması ve "devrim şehitleri" adına saygı duruşunda bulunmasının cezalandınlmasının olanaksız olduğuna karar verdi. Mahkemenin kararında, Mehmet Tomruk'un "eyleminin" siyasal ve ideolojik şiddet içermediği vurgulandı. Ankara 10. tdare Mahkemesi'nin ilginç karanna dayanak olan olay şöyle gelişti: Polis okulu öğrencisi Mehmet Tomruk'un, 16 Ocak 2000 tarihinde sömesrr tatilindeyken ÖDP'nin Çorum il Kültür Düğün Salonu'nda yapılan 4. kuruluş yıldönümü şenliklerine katıldığı belirlendi. Tomruk'un şölene, sivil gömlek üzerine resmi amblem ve işaretleri bulunmayan polis parkası, pantolonu ve ayakkabısıyla katıldığı, "Devrim şehitleri adına saygı duruşu" anonsuna uyarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğu tespit edildi. Salon çıkışında yapılan kimlik kontrolünde polis okulu öğrencisi olduğubelirlenen Tomruk hakkında tutanak tutuldu. Niğde Polis Okulu Müdürlüğü öğrenci Disiplin Kurulu da Mehmet Tomruk'u "okuldan çıkarma" cezası ile cezalandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü de kurulun bu karannı onayladı. Mehmet Tomruk, okuldan çıkarmayla cezalandınlmasına ilişkin okulun öğrenci disiplin kurulu karan üzerine, işlemin iptali istemiyle dava açtı. Ankara 10. Idare Mahkemesi, Tomruk'un davranışının yönetmelik kapsamında olup olmadığını ortaya koyabilmek için metinde geçen "eylem" sözcüğünü şu şekilde irdeledi: "Madde metni bir bütün halinde ele aündığında eylem sözcüğünün sözcük anlamı, bir iş, oluş, davranış olan fiil sözcüğti karşıüğında kullanılmadığı, zararlı, etkin ve etkili bir faaliyeti içeren ve özünde bir kuvvetin maddi bir etkenin bulunduğu hareketi ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Eylem sözcüğünün toplumumuzun siyasal ve ideolojik amaçlı şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle bu amacı güden şiddet içeren hareketleri ifade ettiği, anılan madde hükmünün de bu ihtiyaç ve şartlardan dolayı yönetmelikte yer aldığı açıktır." Idari mahkeme, partinin müzik şölenine katılması ve "devrim şehitleri adına saygı" duruşunda bulunmasının Polis Okullan Yönetmeliği'nin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve Tomruk'a disiplin cezası verilmesinin olanaksız olduğuna karar verdi. Ekonomi Servisi Bankalardan para çekme sınırlamasına yönelik protestolarla orta sınıfm ikinci "eylem dalgasına" sahne olan Arjantin'e, ABD'den " I M F koşullu bir destek teklifi" geldi. Borç ödemelerini askıya aldığını ve uluslararası kuruluşlarla bağlantıya geçmeden önce sosyal sorunlarma çözüm bulacagını duyuran Arjantin hükümetinin, ABD Başkanı George W. Bush tarafından yapılan çağrıya vereceği cevap ise henüz belirsiz. Bir haftadır görevde olan hükümet kabinesinin de istifasına neden olan protestolann ardından Arjantin Başkanı Adolfo Rodriguez Saa ile telefon görüşmesi yapan Bush, Arjantin'de "sürdfirfilebUir bir ekonomik p l a n " uygulanabilmesi için tek yolun uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak olduğunu söyledi. Bush, ülkeye "yardım etmeye istekli olduklarını, ancak bu desteğin IMF ve benzeri uluslararası kuruluşlar aracılığıyla" verilebileceğinı ifade etti. Bu arada, başkent Buenos Aires'te yapılan 7 bin kişilik gösterinin ardından basın karşısına çıkan Başkan Saa, kısa bir açıklama yapmakla yetindi. Olaylar karşısındaki üzüntüsünü bildiren Saa, Arjantin bankalanndan "barışın" sağlanması için "fazla mesai" yapmalannı istedi. Bankalar, çahşanlann ve emeklilerin ücret ödemelerinin yapılması ve bin doların altındaki nakit para istemlerinin yerine getirilmesi için 12 saat çalışacak. • Bagtarafı 1. Sayfada 4 gelen bir kısım ABD medyası tarafından dile tirildi. Bunu izleyen ülkeler olarak Yemen, S li ve Sudan'ın adı geçiyor... Irak'la ilgili çok yazılıp çizildi, doğal olarak yazılacak da... Yemen, Somali ve Sudan'a baktığımızda bu üç ülkenin başlıca ortak yanının şu olduğunu görüyoruz: Kızıldeniz'e hâkim bir coğrafyada kurulmuş olmaları! Sudan, Kızıldeniz'den Afrika'nın içine uzanıyor... Somali, Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığı burunda... Yemen, hem Kızıldeniz'in kapısı olan Bab el Mendeb'e hâkim hem Hint Okyanusu'na... Uluslararası hâkimiyet stratejileri matematik denklemleri gibidir. Giderek gelişebilirler ama, temelleri hiç değişmez. Zamanla, kendi içindeki doğrulukları kanıtlanmış planlardır. Dünyaya egemen olma kaygısındaki devletler, kendi gerçeklerinden hareket ederek bugüne dek 4 temel strateji geliştirdiler, uyguladılar: 1 Kara hâkimiyeti: Almanya ve Rusya geliştirdi. Rusya, Urallar'ı yaşamsal bölge olarak seçip sıcak denizler hayalini kurdu. Almanya da sıcak deniz hedeflerini korurken, yönünü Moskova tarafından da eksik etmedi! 2 Deniz hâkimiyeti: Ingiltere geliştirdi. Yerkürenin dörtte üçünü oluşturan denizlere hâkim olanın, dünyaya hâkim olacağını düşündü. Bunun için boğazları, geçitleri ve kilit noktaları tutmayı öne aldı. Çanakkale Savaşı'nın altında yatanlardan biri buydu. Cebelitarık Boğazı'nın kuzey ucu halen Ingilizlerin kontrolü altında... 3 Hava hâkimiyeti: ABD geliştirdi. Uzaya hâkim olan dünyaya hâkim olur, düşüncesi benimsendi. Sovyetler döneminde yıldız savaşları projesine girişmesinin altında bu vardı. 4 Kenar kuşak teorisi: Ingilizler hazırladı, ABD pişirdi. Yukarıdaki üç ana hâkimiyet dengeli biçimde kurulmalıydı. Peki, nerede kurulmalıydı? Dünyaya yön veren uygarlıkların kurulduğu, temel enerji kaynakları yollarının bulunduğu kuşakta... Atatürk'ün öngörüsü Bugün güncel gelişmelerini izlediğimiz adımlar, son stratejiyle çakışıyor. Asya'nın denize giden kapısı Afganistan... Petrol yatakları ve yollarının eşiği Irak... Afrika kıtası, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'in kapısı Yemen, Somali... Anadolu da dünyanın kuzeyden güneye değil de doğudan batıya uzanan tek yarımadası olarak bu bölgelerin ortasında yer alıyor! ABD'nin Türkiye'ye bakışını şöyle de özetleyebiliriz: Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada, Ortadoğu'nun başucunda, Rusya'nın ayakucunda dev bir uçak gemisi! Bu tanımın devamı olarak ABD'nin Türkiye'ye özel ilgisini de şöyle yorumlayabiliriz: Uçak gemisinde çürüme, inişkalkışta tehdit oluşturan bölümler istemiyorlar! Yukarıda aktardığımız stratejileri Atatürk de görmüş, görmekle kalmamış, gereklerini yerine getirmişti. Türkiye'nin uçak gemisi olarak kullanılması yerine "merkez ülke" konumunu yerleştirmişti. Afganistan'a özel ilgisi, Balkan Paktı, Sadabad Paktı bu politikanın ürünleriydi. 21. yüzyıl da Türkiye'ye pek çok fırsatı veriyor. ABD'nin bizi görmek istediği konuma, kullanmak istediği sahaya karşılık bizim çizebileceğimiz ulusalbölgesel planın ayrıca önemi var. Son dönemde devlet büyüklerinin özellikle Irak konusundaki çıkışlarını bu zeminde değerlendirebiliriz. 21. yüzyılın ilk yılını bitirirken, dünyaya hâkim olma stratejilerinin sadece araçlarının değiştiğini, planların değişmediğini yaşayarak görüyoruz. ankcum@ttnet.net.tr CEVAP ANAHTARI 1.A, 2.D, 3.C, 4.D, 5.D, 6.B, 7.A, 8.D, 9.D, 10.E, ll.C, 12.D, 13.B, 14.E, 15.C, 16.C, 17.C, 18.B, 19.D, 20.B, 21.A, 22.A, 23.D, 24.A, 25.D, 26.A, 27.C, 28.B, 29.C, 30.C, 31.E, 32.E, 33.C, 34.B, 35.C, 36.B, 37.A, 38.C, 39.C, 40.A, 41.A, 42.B, 43.E, 44.C, 45.C, 46.A, 47.A, 48.C, 49.B, 50.D, 51.B, 52.C, 53.A, 54.B, 55.D, 56.E, 57.E, 58.B, 59.B, 60.E, 61.B, 62.A, 63.E, 64.C, 65.B, 66.E, 67.B, 68.A, 69.D, 70.B, 71.C, 72.E, 73.C, 74.E, 75.D, 76.A, 77.A, 78.C, 79.D, 80.C, 81.C, 82.E, 83.A, 84.B, 85.D, 86.C, 87.C, 88.A, 89.A, 90.E. İSKENDERUN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: 2001/1212 Kambiyo senelleri (<;ek, poliçc vc emrc muharrer senet) üzerinden haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde ödeme emri. İLANEN TEBLİĞI 1. Alacaklı ve varsa vekili aılı, soyadı, adresi, ikamctgâhı: Mehmet Çam vekili Av. Mııral Güler Av. Ethem Urcun. Meydan Işhanı K: 4 D: 5 Iskenderun. 2. Borçlu: Muharrem Atalay. Numune Mah. Muammer Aksoy Cad. Yalım Apt. K: 5 No: 12 Iskenderun. 3. Alacağın miktan, faiz, miktan: 5.200.000.000. TL., alacagın aslı, ve işlemeye başladığı tarih: +2.564.399.998. TL. işlemiş faiz (19.12.2001'e kadarki) 7.764.399.998 TL. alacağın asıl alacak üzerinden işleyccek yıllık %80 üzerinden işleyecek laı/lc bıılıklc ıcra gidcrlcri ve ücreti vekâletin tahsili. 4. Takip edilen senet: 23.01.2001 tanzim ve 23.04.2001 vade tarihli 5.200.000.000.TL. mcblağlı bir adet bono. Yukarıda ya/ılı borı; ve masraflan işbu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 25 gün içinde ödcmeni/, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilsc (20) gün içinde merciine şikâyct ctmcniz, takip dayanagı senet altındaki im/a size ait değilse yine bu 20 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın si/den sadır sayılacağı, imzamzı haksız yere inkâr ederseniz takip konusu alacağın %40 oranındaki para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciinden itirazın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borç ödenmediği takdirde 25 gün içindi IİK 74. maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanı/ hapisle tazyik olunacağını/, hiçbir mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın mal beyanında bulunursanız ayrıca hapisle cczalandınlacağınız ilanen tebliğ olunur. 19.12.2001. Basın: 79142 Rayaman toprağa verildi • tstanbul Haber Servisi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki gün önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren trafikten sorumlu Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Rayaman dün Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Rayaman'ın Eyüp Camii'ndekı cenaze nanıazına tçişlcri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, Emniyet Genel Müdürü Kemal önal, tstanbul Valisi Erol Çakır tstanbul Emniyet Müdürü Hasan özdemir de katıldı. "Cerekli kararlar hemen alınmalı" Yılmaz'dan AB uyansı ANKARA (AA) ANAP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Mesut Yılmaz, "Süratle davranıp gereken karar ve tedbirleri almazsak, Helsinki ile açılan ve son Laeken Zirvesi ile daha da belirgin hale gelen tam iiyelik yolu, sonu belirsiz bir maceraya sürüklcncbilir" uyansındabulunarak Türkiye'nin Ulusal Progranı'daki kısa vadeli taahhütlerin hepsini 2002 yılı Mart ayı sonuna kadar yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi. Mesut Yılmaz AA'nın gündeme ilişkin çeşitli sorularını yanıtladı. Yılmaz, kendisine yöneltilen "2002 yıhndan beklentileriniz nelerdir" sorusuna şu yanıtı verdi: "2002 yılının ilk aylarında sonuçlandırmamız gereken en önemli konu, uyum yasaları başta olmak üzere AB Ulusal Programı'nda yer alan kısa vadeli hedeflerin yerine getirilmesidir. Hükünıet olarak bu konuda bir takvim de belirledik. Önümüzdeki mart ayının sonuna kadar Ulusal Program'ın kısa vadeli hedeflerinin tamamına da ulaşılmış olunacaktır. Bu çerçevede, uyum yasalarını en kısa sürede Meclis'e sevk etmeyi, ekonomik programın gerektirdiği yasal düzenlemeleri önümüzdeki iki hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. 2002 yılının ekonomi ile birlikte idarede ve siyasette yeniden yapılanma projelerinin hayata geçirileceği bir yıl olacağını ütnit ediyorum. 2002 yılını iyi değerlendirebilirsek 2003 yılı ülkemiz için gerçekten çok parlak bir yıl olacaktır." Istanbul'da yılbaşı önlemleri • tstanbul Haber Servisi Istanbul Büyükşehir Belediyesi, tstanbullulann yılbaşını huzurlu ve rahat geçirebilmesi için bir dizi önlem aldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre tETT, yılbaşı gecesi 23.0005.00 saatleri arasında otobüs seferleri gerçekleştirecek. ltfaiye Müdürlüğü ekipleri, aralıksız görevlerini sürdürürken görevli sayısı 2 kat arttınlacak. tSKt de tüm Istanbul'da tam kapasiteyle su verecek. Dünya Çiçekçilik LTD. ŞTl. Tüm dost ve müşterilerimizin 2002 yılını kutlar, yeni yılın stresten uzak, sağhklı, mutlu ve başarı dolu geçmesini temenni ederim. Saygılanmla ANKARA 30. ASLİYE HUKÜK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI DosyaNo: 2001/787 Mamak Belediye Başkanlığı Encümeni'nin 16.8.2001 gün ve 1877/2102 sayılı karan ile imar yolu üzerinde kalması nedeniyle Ankara ili Mamak ilçesi Altıağaç Mah. 31. Sok. imarın 908137403374083740737409 adalar arasında kalan taşınmaz üzerindeki bina ve müştemilatı Mamak Belediye Başkanlığı Kıymet Takdir Komisyonu'nca 517.080.000.TL bedel takdir edilerek kamulaştırılmasına karar verilerek, kamulaştırmayı yapan kurum tarafından Abdullah Aktaş aleyhine 18.10.2001 tarihinde kamulaştınna bedeli tespiti için mahkememizde dava açılmıştır. 2942 sayılı kanunun değişik 10. maddesi gereğince ilan olunur. Basın: 80031 Ihıfik hizmeti bugün de veriüyor • İstanbul Haber Servisi lstanbul Emniyeti Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen hizmetlerin yılsonu yoğunluğu nedeniyle bugün de verileceği belirtildi. Recep Erdogan Merkez: Tel: 0212 241 65 43 231 24 85 Faks: 232 61 24 Nişantaşı Şube: 1. Tel: 247 47 25 230 95 50 Valikonağı Şube: 2. Tel: 0212 216 26 41 45 Balmumcu Şube: 3. Tel: 0216 461 83 03 461 83 34 \ LibadiyeÇamlıca/ISTANBUL Ümraniye'de cinayet • tstanbul Haber Servisi Ümraniye'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Mahallesi 3008. Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, çay ocağı işlettiği belirtilen Rıfat Hekimoğlu (40), evine giderken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan Hekimoğlu, kaldınldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirttiler. DENİZLİ İCRA TETKİK MERCtl HÂKİMLİGt'NDEN İLANEN TEBLlGAT ANKARA 30. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2001/880 Davacı Mamak Belediye Başkanlığı tarafından davalı Ahmet Parlak aleyhine açılan kamulaştırma bcdelinin tespiti davası sebebi ile Ankara/Mamak Belediye Başkanlığı Encümeni'nin 10.8.1999 gün ve 1264/1374 sayılı karan ile Mamak ilçesi Mulu/Kutlu mah/köyü 36357 ada 2 parselde kain davalı Ahmet Parlak adına kayıtlı gayrimenkul için Mamak Belediye Başkanlığı Kıymet Takdir Komisyonu'nca 2.901.600.000 lira bedel takdir edilerek kamulaştırılmasına karar verilerek kamulaştırmayı yapan kurum tarafından davalı Ahmet Parlak aleyhine 20.11.2001 tarihinde kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı kanunun değişik 10. maddesi geregince ilan olunur. Basın: 80030 Dosya No: 2000/834, Hsas: 2001/532 Karar Davatı Osman Şahin tarafından açılmt; bulunan vc mahkemeıııi/de yapılan yargılama sonunda reddine karar verilmiş bulunan yargılnmanın iadesi davasının, davacı Osman Şahin vekili tarafından istenen (emyi^ incelemesi nedeniyle Yargıtay 12 Hııkuk Dairesi Başkanhgı'nın 28.9.2001 tarih ve 2O0I/I3745150I3 sayılı ilanııyla leınyı/ isteği reddedilip nıahkenıe kararının onanma.sına karar verilmiş vc bulkararın tashihi karan istenilıniş olup, kendisinc tebligat yapılamayan Hasibc Keskin'e Yarşıtay ilanıı ve tashihi karar dılckçcsi tcbliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 79910
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog